جدیدترین آموزش ها

زمان آموزش: 8 ساعت و 10 دقیقه

۸۰,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: بیشتر از 10 ساعت

۹۰,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 3 ساعت و 27 دقیقه

۹۵,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 36 ساعت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 3 ساعت و 52 دقیقه

۹۵,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 25 ساعت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جدید ترین وبینارها

مدرس آموزش

زمان وبینار: 2 ساعت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان وبینار: 3 ساعت و 52 دقیقه

۹۵,۰۰۰ تومان

زمان وبینار: 7 ساعت

۶۹,۰۰۰ تومان

گنجینه های آموزشی

مدرس آموزش

زمان آموزش: 21 ساعت

۲۹۰,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 15 ساعت

۹۲,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 84 ساعت

۴۵۰,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 54 ساعت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

در دست انتشار

هاجر نباتی پور
در مرحله ی ضبط
تاریخ انتشار قطعی: مهرماه 1401
دکتر مجید عبداللهی
در مرحله ی ضبط
مردادماه1401
گزوه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی ضبط
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم