جدیدترین آموزش ها

مدرس آموزش

زمان آموزش: 35 ساعت

۸۹,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 3 ساعت و 52 دقیقه

۹۵,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 20 ساعت

۷۵,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 1 ساعت و 45 دقیقه

۲۵,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه

۹۰,۰۰۰ تومان

جدید ترین وبینارها

مدرس آموزش

زمان وبینار: 2 ساعت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان وبینار: 3 ساعت و 52 دقیقه

۹۵,۰۰۰ تومان

زمان وبینار: 7 ساعت

۶۹,۰۰۰ تومان

گنجینه های آموزشی

مدرس آموزش

زمان آموزش: 21 ساعت

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 15 ساعت

۹۲,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 84 ساعت

۳۵۰,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 54 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

در دست انتشار

گزوه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: آبان ماه 1400
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: مهرماه 1400
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم