جدیدترین آموزش ها

مدرس آموزش

زمان آموزش: 4 ساعت و 13 دقیقه

۲۰,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 1 ساعت و 45 دقیقه

۲۵,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه

۹۰,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 32 ساعت و 30 دقیقه

۶۹,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 1 ساعت و 10 دقیقه

۸۰,۰۰۰ تومان

جدید ترین وبینارها

زمان وبینار: 7 ساعت

۶۹,۰۰۰ تومان

زمان وبینار: 4 تا 6 ساعت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

گنجینه های آموزشی

مدرس آموزش

زمان آموزش: 21 ساعت

۹۹,۰۰۰ تومان

مدرس آموزش

زمان آموزش: 15 ساعت

۴۴,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 84 ساعت

۲۸۰,۰۰۰ تومان

زمان آموزش: 54 ساعت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

در دست انتشار

گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی تدوین و انتشار
تاریخ انتشار: مرداد ماه 1400
گزوه اساتید همیاردرس
در مرحله ی ضبط
تاریخ انتشار: مهرماه 1400
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: آبان ماه 1400
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: مهرماه 1400
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گروه اساتید همیاردرس
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم