30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

محبوبه عبداللهی

 • مدرس دانشگاه
 • مدرس برگزیده ی المپیادهای بیوشیمی
 • دانشجوی دکترای بیوشیمی

سرکار خانم محبوبه عبداللهی، دانشجوی دکترای بیوشیمی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست شناسی و فیزیولوژی و مدرس حرفه ای المپیادهای بیوشیمی می باشند. بیش از هفت سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی مرکز کشور و همچنین مدارس المپیاد بیوشیمی و زیست شناسی از جمله سوابق تدریس ایشان به شمار می رود. نزدیک به ده مقاله و پروژه ی ارائه شده توسط ایشان در مجلات معتبر دانشگاه های تهران، تبریز و مشهد انتشار یافته است.

ایشان از 50 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 5 از 5 را اخذ نموده اند

آموزش های این مدرس

آموزش زیست شناسی مولکولی
زمان آموزش: 6 ساعت و 30 دقیقه
فهرست آموزش

فصل اول :اسید نوکلئیک,کروماتین،نوکلئوزوم و کروموزوم)

 • ویژگی های ساختاری اسید نوکلئیک
 • ساختار قند 5 کربنه (ریبوز و دئوکسی ریبوز)
 • ساختار و ویژگی های بازهای آلی (پورین و پیریمیدین)
 • انواع تاتومر(انول و کتو،آمینو و ایمینو):لاکتام و لاکتیم
 • ساختار بازهای مشتق شده از آدنین و گوانین(هیپوگزانتین و گزانتین)
 • آرایش آنتی و سین
 • مشتقات نادر پورین و پیریمیدین
 • ساختار و خصوصیات نوکلئوزید
 • انواع نوکلئوزیدها
 • ساختار و ویژگی های نوکلئوتید
 • انواع پیوند در یک نوکلئوتید
 • نقش های متفاوت نوکلئوتید
 • عملکرد NTP ها(نوکلئوتید تری فسفات)
 • ساختار و ویژگی های اسید نوکلئیک( DNA و  RNA )
 • خصوصیات ساختار اول و دوم DNA انواع پیوندهای درون DNA و RNA
 • نکات تستی DNA
 •  نیروهای نگهدارنده DNA در کنار هم
 • نکات تستی پیوندهای هیدروژنی بین بازها
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی B DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  A DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  Z DNA
 • دناتوراسیون مولکول DNA
 • اشکال فضایی و ساختارهای غیر معمول DNA
 • ساختار و خصوصیات توالی پالیندروم،توالی آینه ای،ساختمان سنجاق سریساختار صلیبی و DNA سه رشته ای و چهار رشته ای
 • انواع RNA
 • خصوصیات و ساختار mRNA (مونوسیسترونیک و پلی سیسترونیک)
 • خصوصیات و ساختار tRNA
 • خصوصیات و ساختار rRNA(ساختار برگ شبدری و ساختار L
 • معرفی و خصوصیات بازوهای (آمینو ساید، آنتی کدون ، D و TΨC  
 •  RNA های کوچک(SnRNA,scRNA,SnoRNA )
 • ساختار دوم و سوم در RNA (ساقه و حلقه،سنجاق سر,، گره های کاذب)
 • بسته بندی DNA در قالب کروموزوم:
 • اولین سطح فشردگی(دانه تسبیحی)
 • نوکلئوزموم
 • پروتئین های شبه هیستونی در باکتری
 • دومین سطح فشردگی(سولنوئیدی)
 • سومین سطح فشردگی(کرومونما)
 • سطح بعدی فشردگی Middle prophase chromatid
 • پروتئین های حفاظت کننده ساختار کروموزوم(شکل و نحوه فعالیت کاندنسین)
 • سطح بعدی فشردی(metaphase chromatid
 • کرواتید
 • فعالیت پروتئین کوهسین(نحوه تشکیل و فعالیت آن)
 • ساختار کروموزم(بازوهای کروموزومی،سانترومر؛ت
 • تمام نکات مربوط به تلومر
 • عناصر تشکیل دهنده سانترومر و ساختار کینه توکور
 • انواع کروموزوم براساس سانترومر(متاسانتریک،ساب متاسانتریک،آکروسانتریک،تلوسانتریک)
 • کروموزوم های پلی تن و لمپ براش
 • ساختار کروماتین (یوکروماتین و هتروکروماتین)
 • انواع هتروکروماتین اختیاری و اجباری وتمام نکات مربوطه
 • نحوه غیر فعال شدن کروموزوم X
 • تغییرات در دم های هیستونی:
 • هسیتون استیلاسیون و داستیلاسیون
 • متیلاسیون و فسفریلاسیون
 • نکات تستی مربوط به تغییرات دنباله های هیستونی
 • انواع توپوایزومراز در باکتری و یوکایوتها
 • و مجموعه نکات تستی

فصل دوم : همانند سازی DNA

 • نکات کلی و تستی مربوط به همانندسازی در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • همانندسازی در پروکاریوتها:
 • پرایمر و نحوه تشکیل آن
 • انواع DNA پلیمراز در پروکاریوتها
 • ساختار DNA پلیمراز III ( انواع زیرواحدهای آن،کمپلکس گاما،گیرنده لغزنده بتا، )
 • نحوه فعالیت DNA پلیمراز III  و نکات تستی مربوطه
 • ساختار DNA پلیمراز I( قطعه کوچک و بزرگ و نحوه فعالیت آنها)
 • ساختار DNA پلیمراز II:
 • نکات تستی مربوط به هر سه آنزیم
 • ساختار و نحوه فعالیت پروتئین SSBP
 •  نحوه فعالیت DNA  هلیکاز و نکات تست مربوطه
 • عملکرد لیگاز
 • عملکرد پروتئینDnaC
 • فعالیت آنزیم DAM متیلاز و نکات تستی مربوطه
 • کمپلکس پرایموزوم و رپلیزوم
 • مرحله شروع همانند سازی در پروکاریوتها:
 • معرفی جایگاه شروع همانندسازی و تمام توالی های آن و نکات تستی
 • بررسی مسیر شروع همانندسازی
 • مرحله ادامه همانندسازی
 • پایان همانندسازی
 • الگوهای همانندسازی برای DNA حلقوی:(تتا ، سیگما یا چرخه غلتان و D )
 • مسیر همانند سازی در یوکاریوتها:
 • مکانیسم پیچیده همانندسازی در یوکاریوتها و بررسی تمام فاکتور های مربوط به آن
 • انواع DNA پلیمراز در یوکاریوتها در همانندسازی
 • عملکرد DNA پلیمراز آلفا و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • ساختار پرایمر ونحوه تولید شدن آن در یوکاریوتها
 • عملکرد DNA پلیمراز دلتا و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • بررسی عامل PCNA
 • پروتئین RFC و زیرواحدها و عملکرد آن
 • عملکرد DNA پلیمراز اپسیلون و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • عملکرد DNA پلیمراز گاما و بتا معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • بررسی عملکرد پروتئین RFC
 • بررسی فعالیت FEN1 و RNaseH
 • فعالیت DNA هلیکاز ها در همانندسازی یوکاریوتها
 • معرفی T آنتی زن
 • مهار کننده های هماندسازی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل سوم : رونویسی

 • جدول معرفی انواع RNA
 • اصول پایه رونویسی
 • معرفی و فعالیت آنزیم RNA پلیمراز  
 • رونویسی در پروکاریوتها:
 • عملکرد و بررسی تک تک واحدهای RNA پلیمراز(α2ββʹσω)
 • انواع زیرواحد سیگما و عملکرد آنها
 • پروموتورهای پروکاریوتی
 • آغاز رونویسی
 • وظیفه فاکتور NUSA
 • پایان رونویسی(مستقل و وابسته به فاکتور رو)
 • رونویسی در یوکاریوتها
 • بررسی عملکرد انواع آنزیم RNA پلیمراز(I,II,III)
 • بررسی CTD درRNA پلیمراز II
 • شروع رونویسی با فاکتور TFIIH
 • پروموتورهای یوکاریوتی:
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع I  و بررسی کامل انها
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع II  و بررسی کامل انها(عمومی،نزدی و دور دست)
 • بررسی کامل رونویسی د ریوکاریوتها و نحوه فعالیت فاکتورهای رونویسی TF ها
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع III  و بررسی کامل انها
 • پروموتور در 5srRNA و مسیر رونویسی آن
 • پروموتور در Trna و مسیر رونویسی آن
 • پروموتور در U6snRNA و مسیر رونویسی آن
 • فاکتورهای طویل سازی در رونویسی
 • خاتمه رونویسی
 • آنتی بیوتیک های موثر در رونویسی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل چهارم: تغییرات پس از رونویسی

 • تغییرات(پردازش) در tRNA پس از زونویسی:
 • برش اولیه فعالیت RnaseP و D
 • نحوه اضافه شدن توالی های خاص(CCA)
 • تغییر شیمیایی بازها(افزودن متیل و ایزوپنتیل، دآمیناسیون،سولفوراسیوت، تغییرات باز یوراسیل)
 • بررسی جز به جز پیرایش در tRNA (splicing)
 • تغییرات(پردازش) در rRNA پس از رونویسی:
 • تغییر بازها(متیلاسیون و ایزومریزاسیون به کمک snornp)
 • برش توسط انزیم های کانورتاز و ssp (نحوه تشکیل 5/8S,18S,28S )
 • پردازش رونوشت های pre-rRNA در باکتری ها
 • فعالیت مهمترین Rnase های پروکاریوتی
 • تغییرات روی mRNA پس از رونویسی
 • نحوه اضافه شدن کلاهک(ایجاد CAP1 و CAP2 )
 • نحوه اضافه شدن پلی A
 • بررسی 1)جایگاه پلی A،سیگنال پلی A و ناحیه غنی از G/U یا صرفا U و معرفی و عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • نقش دنباله پلی A
 • نکات کامل پیرایش در mRNA
 • پیرایش وابسته به کمپلکس اسپلایسوزوم
 • پیرایش مستقل از اسپلایسوزوم نوع I و II
 • خروج RNA

فصل پنجم: جهش و ترمیم DNA 

 • بررسی کامل جهش نقطه ای(بدمعنی(تبدیل ، تغییر،حذف و اضافه)،بی معنی ،خاموش و تغییر قالب)
 • توضیح کامل جهش های کروموزومی:(حذف،مضاعف شدگی،واژگونی و جابه جایی)
 • عوامل جهش زا:
 • اشتباهات حین همانندسازی،عوامل شیمیایی:
 • بررسی کامل الکیلاسیون،دآمیناسیون،دپورانیسیون و اسیب های اکسیداتیو و عوامل درج شدنی
 • آسیب های اکسیداتیو(شکست تک رشته ای یا دو رشته ای ، ناهم خوانی ها
 • مسیر های کامل ترمیم:
 • ترمیم مستقیم
 • ترمیم استخراجی(Excision Repair)
 • الف )ترمیم با استخراج باز(BER)در پروکاریوتها و یوکاریوتها:
 • ب) ترمیم با استخراج نوکلئوتید(NER)در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • ترمیم نوکلئوتیدی ناهم خوان:
 • (MissMatch Repair) در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • ترمیم شکست دو رشته ای
 • ترمیم اتصال انتهای غیر همولوگ: NHEJ
 • ترمیم توسط نوترکیبی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل ششم: تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها و یوکاریوتها

 • تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها:
 • اپران ها:
 • بررسی اپران لاکتوز در تک تک حالت ها:(وجود لاکتوز و نبودن گلوکز،نبودن لاکتوز و وجود گلوکز، وجود لاکتوز و گلوکز)
 • بررسی اپران تریپتوفان در تک تک حالت ها(افزایش تریپتوفان و کاهش تریپتوفان)
 • بررسی اپران آرابینوز در تک تک حالت ها(زیاد بودن گلوکز و کم بودن آرابینوز، کم بودن گلوکز و در دسترس بودن ارابینوز،آرابینوز و گلوکز فراوان)
 • تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها:
 • تفاوت اساسی تنظیم بین یوکاریوت ها و پروکاریوتها
 • بررسی نواحی کنترل رونویسی:
 • توالی افزاینده
 • تنظیم رونویسی زنهای گالکتوز در مخمر
 • معرفی عوامل تنظیمی: ترانس اکتیویتو،پروتئین های سرکوبگر،واسطه گر ها و کواکتیویتور
 • بررسی پروتئین های فعال کننده و مهار کننده و نحوه فعالیت آنها
 • توضیح دمین های اتصال
 • چند پروتئین اتصالی به DNA بر اساس دمین:
 • هومئودمین،HTH ،پروتئین انگش روی و انواع ان،پروتئین زیپ لوسین،پروتئین Helix loop Helix ،
 • دمین های فعال کننده  مهار کننده
 • Enhancesome
 • مکانیسم های مولکولی فعال سازی و مهار رونویسی
 • نحوه خاموش سازی بین ژن در تلومر و سانترومر
 • تغییرات در دم های هیستونی و متراکم شدن کروماتین و کنترل عملکرد آن:
 • استیلاسیون و داستیلاسیون هیسیتون با مثال:
 • وجود توالی های شبیه توالی های خاموش کننده در مخمر
 • نقش پروتئین PRD3 در فعالیت داستیلازی هیستونی
 • کمپلکس SAGA در مخمرهیستون استیلاز
 • متیلاسیون هیستون وفسفریلاسیون
 • فعال سازی یا مهاررونویسی از طریق فاکتورهای تغییر دهنده کروماتین و مجموعه نکات تستی

فصل هفتم:ترجمه (پروتئین سازی)

 • توضیح کدهای ژنتیکی
 • کدون های خاص در میتوکندری
 • جدول فراوانی کدهای ژنتیکی
 • خصوصیات رمز ژنتیکی
 • برهم کنش کدون و آنتی کدون(بررسی جایگاه وابل)
 • مراحل سنتز پروتئین:
 • مسیرفعال شدن اسید آمینه
 • بررسی ریبوزوم در پروکاریوتها
 • سنتر پروتئین در پروکاریوتها:
 • نحوه تشکیل کمپلکس شروع و بررسی نحوه فعالیت فاکتورها
 • توضیح ناحیه شاین دالگاردو
 • بررسی اولین مرحله طویل سازی
 • بررسی دومین مرحله طویل سازی
 • بررسی سومین مرحله طویل سازی
 • بررسی خاتمه سنتز پروتئین
 • ساختار ریبوزوم در یوکاریوتها
 • نحوه سنتز پروتئین در یوکاریوتها
 • بررسی مراحل شروع سنتز پروتئین و عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • بررسی مراحل شویل شده و نحوه عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • بررسی مرحله خاتمه سنتز پروتئین
 • و مجموعه نکات تستی

 

پیش نمایش
آموزش بیوشیمی هورمون
زمان آموزش: 3 ساعت و 18 دقیقه
فهرست آموزش
 • هورمون ها
 • دستگاه ترشحی داخلی
 • هورمون های پاراکرین،اتوکرین و اندو کرین
 • نحوه عملکرد هورمون
 • سلول هدف
 • تعامل مناسب بیسن سلول و گیرنده
 • انواع گیرنده ها: گیرنده های روی سطح غشا و داخل سلول
 • بررسی ساختار و نحوه عملکرد گیرنده هورمون انسولین
 • طبقه بندی هورمون ها براساس نوع گیرنده
 • طبقه بندی هورمون ها براساس ترکیب شیمیایی:
 • هورمون های مشتق شده ازکلسترول:
 • هورمون های استروئیدی(گلوکوکورتیکوئیدها،مینرالوکورتیکوئیدها،آندروژن ها
 • هورمون های مشتق شده از تیروزین:
 • کاتکول امین ها
 • هورمون های تیروئیدی
 • هورمون های پروتئینی و پلی پپتیدی:
 • هرومون های: ACTH,CRH پرولاکتین،انسولین،گلوکاگون،هورمون رشدو …..
 • نحوه فعالیت هورمون های پلی پپتیدی و کاتکول آمین ها
 • جدول مربوط به پیامبرهای ثانویه و هورمون های فعال شونده یا پیامبرهای ثانویه
 • نحوه به وجود آمدن CAMP و CGMP
 • بررسی نحوه فعال شدن هورمون ها از طریق پیامبرثانویه کلسیم و اینوزیتول تری فسفات
 • نحوه فعالیت برخی هورمون ها از طریق تیروزین کیناز
 • نحوه فعالیت هورمون های استروئیدی و تیروئیدی
 • خصوصیات کلی هورمون های گروه اول و دوم
 • بررسی غده هیپوفیز و هیپوتالاموس از نظر ساختار و عملکرد
 • کنترل هورمون ها(خودتنظیمی مثبت ومنفی)
 • بررسی انواع هورمونهای آزاد کننده هیپوتالاموسی(مهاری یا تحریکی) از نظر تعداد اسید آمینه و عملکرد هورمون ها
 • بررسی جدول مربوط به انواع هورمون های هیپوفیز قدامی(از نظر سلول ترشح کننده، سلول هدف، ساختمان شیمیایی،نقش و عملکرد
 • بررسی هورمون رشد از نظر ساختار ، عملکرد، بیماری های مربوط به اختلال هورمون رشد و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون پرولاکتین از نظر ساختار ، عملکرد، نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون ACTH(هورمون محرک قسمت قسری فوق کلیه) از نظر ساختار ، عملکرد، تنظیم هومرون،بیماری های مربوط به اختلال این هورمون و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون TSH از نظر ساختار ، عملکرد، تنظیم هورمون و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون FSH و LH  از نظر ساختار ، عملکرد، تنظیم هورمون ها و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون های بخش پسین هیپوفیز(ضدادراری و اکسی توسین) از نظر ساختار ، تنظیم و   نکات تستی مربوطه
 • بررسی غده درون ریز تیروئید (از نظر ساختار و سلولها)و هورمون های آن:
 • نحوه عملکرد هورمون های تیروئید T3 و T4
 • نقش و عملکرد هورمون های T3 و T4
 • بیوسنتز کامل هورمون های تیروئیدی و متابولیسم ید و ساخت تیروگلوبولین و بررسی نکات تستی مربوطه
 • عوارض حاصل از کمبود t3 و T4
 • توضیح کامل بیماری گواتر و بررسی عوامل نوثر در ایجاد گواتر
 • برسی کم کاری و پرکاری تیروئید
 • بررسی ساختار غدد فوق کلیه
 • ساختار هورمون های بخش قشری غده فوق کلیه
 • بررسی ننحوه فعالیت ،ساختار و نکات تستی هورمونهای بخش قشری(گلوکوکورتیکوئیدها،مینرالوکورتیکوئید و اندروژن ها)
 • بررسی بیوسنتز کامل هورمون های استروئیدی:
 • تولیدپروژسترون،دزوکسی کورتیکواسترون،کورتیکواسترون، آلدوسترون،کورتیزول،دهیدرواپی اندروسترون،اندروسترون و تستوسترون
 • اختلالات حاصل از نقص در بخش قشری فوق کلیه
 • عملکرد و مسیر سنتز هورمون های غدد جنسی و بررسی نکات تستی مربوطه
 • تنظیم سنتز هورمون الدوسترو(سیستنم رنین-آنژیوتانسین،فاکتور ANF و پیامبرهای ثانویه)
 • تنظیم سنتز هورمون کورتیزول
 • تنظیم سنتز هورمون های استرادیول
 • ساختارو نحوه فعالیت هورمون های بخش مرکزی غده فوق کلیه
 • بیوسنتز کاتکول آمین ها
 • تنظیم سنتز اپی نفرین
 • بیماری های مربوط به نقص در اختلال بخش مرکزی غده فوق کلیه
 • بررسی هورمون های مربوط به متابولیسم کلسیم :
 • هورمون های غده پاراتیروئید از نظر ساختار و نحوه عملکرد،تنظیم  و بررسی نکات تستی
 • ویتامین D  و کلسی تریول از نظر ساختار و نحوه عملکرد،تنظیم  و بررسی نکات تستی
 • کلسی تونین از نظر ساختار و نحوه عملکرد،تنظیم  و بررسی نکات تستی
 • بررسی هورمون های گوارش از نظر ساختار و عملکرد(انسولین،گلوکاگون،سکرتین و گاسترین) و بررسی نکات تستی
 • انوا پروتئین های حامل مربوط به هومرون ها
 • هورمون های دیابتوژن
پیش نمایش
آموزش بیوشیمی ویتامین
زمان آموزش: 2 ساعت و 47 دقیقه
فهرست آموزش
 • انواع ویتامین
 • ویتامین های محلول در چربی:
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین A و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ویتامرهای ویتامینA(رتینول،رتینال، رتینالدهید)
 • ایزومرهای ویتامین A
 • ترکیبات دارای فعالیت ویتامین A (کارتنوئیدها، رتینوئیدها)
 • نحوه تشکیل ویتامین A از بتا کاروتن
 • مسیر جذب ویتامین A
 • نقش فیزیولوژیک ویتامین A و منابع
 • عوارض کمبود و سمیت ویتامین A
 • نقش ویتامین A در بینایی
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین D و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار و نحوه تولید ویتامین D منشا گیاهی و حیوانی
 • تبدیل ویتامین D به کلسی تریول
 • عملکرد و نقش ویتامین D
 • عوارض حاصل از کمبود و سمیت ویتامین D(هیپوویتامینوز و هیپر ویتامینوز)
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین K و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • انواع ویتامرهای ویتامین K (فیلوکینون، منا کینون، منادیون)
 • نقش فیزیولوژیک ویتامین K (پروتئین های انعقاد خون
 • نقش ویتامین k در سنتز گاما کربوکسی گلوتامات
 • برخی پروتئین های تحت اثر کربوکسیلاسیون وابسته به K :
 • منابع، مسیر جذب و انتقال ویتامین K
 • عوارض کمیود و سمیت ویتامین K
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین E و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار های توکوفرول و توکو تری انول ها
 • ویتامرهای ویتامین E
 • نقش فیزیولوژیک ویتامین E و منابع این ویتامین
 • میانکنش بین سیستم آنتی اکسیدان فعال در فاز لیپیدی(غشای سلول) و در فاز آبی(سیتوزول)
 • مسیر جذب، انتقال و دفع ویتامین E
 • عوارض کمبود و سمیت ویتامین E
 • آلفا لیپویئیک اسید:
 • ساختار و نقش عملکرد آلفا لیپوئیک اسید
 • ویتامین های محلول در آب:
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B1 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار ویتامین B1
 • نحوه جذب ویتامین B1 در غلظت پایین و بالا
 • عملکرد و فعالیت ویتامین B1
 • TPP حاصل از B1 : نقش کوآنزیمی در:(در دکربوکسیلاسیون اکسیداسیون آنزیم های مربوطه)
 • عوارض کمبود و سمیت ویتامین B1
 • منابع ویتامین B1
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B2 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار حلقه آلوکسازین- ایزوآلوکسازین –فلاوین وریبوفلاوین
 • نحوه تولید FMN و FAD و نقش کوانزیم آنها
 • عوارض کمبود ویتامین ریبوفلاوینی
 • نکات تستی مربوط به ویتامین B2
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B3 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی اختار ویتامین نیاسین یا B3
 • نقش نیاسین در NAD و NADP و نحوه تشکیل آنها
 • عوارض کمبود ویتامین B3
 • منابع-روش اندازه گیر-هیپر و هیپوویتامینوز
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B6 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی ساختار ویتامین B6
 • انواع ویتامیرهای B6 همراه با ساختار آنها(پیرودوکسال-پیرودوکسین و پیرودوکسال فسفات)
 • عملکرد و فعالیت ویتامین b6
 • عوارض کمبود ویتامین B6 و هیپوویتامینوز
 • نقش ویتامین B6 در سنتز سیستاتیونین
 • منابع و روش ندازه گیری
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B12 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی ساختار ویتامین B12
 • انواع ویتامرهای ویتامین B12 (متیل کوبالامین-هیدروکسی کوبالامین-ادنوزین کوبالامین-سینوکوبالامین و اکوکوبالامین
 • فعالیت و عملکرد ویتامین B12 و ویتامرهای آن
 • نحوه جذب ویتامین B12
 • عوارض کمبود ویتامین B12
 • نحوه ایجاد کمخونی مگالوبلاستی
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B9 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار ویتامین B9 یا اسید فولیک
 • انواع ویتامرهای ویتامین B9 (تتراهیدروفولات به همراه ترکیبات تک کربنه متیل-فرمینوو….)
 • مسیر بیوسنتز تتراهیدروفولات
 • فعالیت و عملکرد تتراهیدروفولات و اسید فولیک
 • نحوه جذب اسید فولیک و منابع آن
 • مهارکننده های متابولیسم فولات
 • ارتباط ویتامین B12 و کاهش اسید فولیک
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B5 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار شیمیایی پانتوتنیک اسید
 • نقش ویتامین b5 یا پانتوتنیک اسید در تشکیل کوآنزیم A و ACP
 • مسیر بیوسنتز COA
 • عملکرد و فعالیت کوآنزیم A
 • ساختار و نقش ACP
 • عوارض حاصل از کمبود ویتامین B5
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین Cو مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی ساختار ویتامین c و انواع ویتامرهای آن
 • عملکرد و فعالیت ویتامین C (آسکوربیک اسید) و چگونگی نقش آن در فعالیت آنزیم های خاص
 • عوارض کمبود ویتامین c و هیپرویتامینوز
 • مسیر جذب- منابع – روش اندازه گیری و مهارکننده های ویتامین C
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین H و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار ویتامین H یا B8 (بیوتین)
 • عملکرد و فعالیت بیوتین
 • ساختمان بیوتین، بیوسیتین و کربوکسی بیوتین و فعالیت آنها
 • مهارکننده بیوتین و مهارکننده ها ومسیر جذب ان

 

پیش نمایش
آموزش بیوشیمی ۲
زمان آموزش: 7 ساعت
فهرست آموزش

درس اول : متابولیسم کربوهیدرات

 • تعریف متابولیسم(آنابولیسم ،کاتابولیسم و آمفی بولیک)
 • ارتباط کاتابولیسم و آنابولیسم
 • سه حالت واکنش در سلول
 • نقش ATP
 • مسیرهای تولید ATP :(کاتابولیسم گلوکز):
 • بررسی تک تک مراحل گلیکولیز همراه با نکات تستی
 • ویژگی های آنزیم هگزوکیناز و گلوکوکیناز
 • بررسی مسی راپاپورت شنت
 • تنظیم آنزیم پیروات کیناز
 • سرنوشت پیروات در شرایط بی هوازی:
 • مسیر تولید لاکتات
 • مسیر تولید اتانول
 • اثر پاستور
 • کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • واکنش های مربوط به کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • تنظیم پیروات دهیدروژناز
 • بررسی تک تک مراحل چرخه کربس یا اسید سیتریک همراه با نکات تستی
 • آنزیم سوکسینات دهیدروژناز
 • ارتباط کربس با کاتابولیسم اسید آمینه
 • ارتباط کربس و بیوسنتز اسیدهای چرب
 • بررسی تک تک مراحل گلوکونئوژنز همراه با نکات تستی
 • سوبستراهای گلوکونئوژنز
 • تبدیل گلیسرول به گلوکز
 • پروپیونیک اسید و مسیر گلوکونئوژنز
 • چرخه کوری و آلانین
 • تنظیم گلوکونئوژنز و گلیکولیز
 • متابولیسم فروکتوز
 • بیماری های عدم تحمل ارثی به فروکتوز
 • متابولیسم گالاکتوز و بیماری های مربوطه
 • متابولیسم مانوز
 • بررسی تک تک مراحل مسیر پنتوز فسفات همراه با نکات تستی
 • مسیر گلوتاتیون پراکسیداز
 • مسیر های انتقال NADH از سیتوپلاسم به میتوکندری: شاتل مالات آسپارتات و گلیسرول فسفات
 • متابولیسم گلیکوژن
 • بیوسنتز گلیکوژن(گلیکوژنز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم شاخه ساز
 • تجزیه گلیکوژن(گلیکوژنولیز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم گلوکان ترانسفراز و شاخه شکن
 • بیماری های ذخیره گلیکوژن
 • ساختار پروتئین کیناز
 • آنزیم های فعال شده با فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم : متابولیسم لیپیدها

 • تجزیه تری گلیسریدها
 • نحوه انتقال اسید چرب به صورت آسیل به داخل میتوکندری همراه با نکات تستی
 • مسیر بتااکسیداسیون:
 • بررسی تک تک مراحل بتا اکسیداسیون (اسیدچرب اشباع و زوج کربن)همراه با بیان نکات تستی
 • انواع ایزوآنزیم های آسیل کوآ دهیدروژناز
 • تنظیم مسیر بتا اکسیداسیون
 • بتا اکسیداسیون درون پراکسی زوم
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب اشباع و فرد کربن
 • متابولیسم پروپیونیل کوآ
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب های غیر اشباع
 • بررسی مسیر آلفا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بررسی مسیر امگا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسیدهای چرب:
 • طریق انتقال آسیل کوآ از میتوکندری به سیتوپلاسم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز اسیدهای چرب همراه با نکات تستی
 • کمپلکس آنزیمی استیل کوآ کربوکسیلاز
 • تنظیم آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز به صورت آلوستریک و کوالانسی
 • بررسی تک تک مراحل انجام شده توسط کمپلکس آنزیمی FAS
 • مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر
 • سنتز اسیدچرب فرد کربن
 • بیوسنتز اسید های چرب دارای یک پیوند غیر اشباع
 • مسیر بیوسنتز تری گلیسریدها همراه با نکات تستی
 • تنظیم سنتز تریگلیسرید با انسولین
 • بیوسنتز اتر فسفو لیپید همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش SALVAGE :
 • بیوسنتز (فسفاتیدیل کولین ، فسفاتیدیل اتانول آمین)
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش DENEVO  )بیوسنتز فسفاتیدیل کولین)
 • مسیر بیوسنتز فسفاتیدیل اینوزیتول ، فسفاتیدیل سرین ، کاردیولیپین
 • مسیر بیوسنتز اسفنگولیپید همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسفنگوزین
 • بیوسنتز سرآمید
 • بیوسنتز اسفنگو میلین
 • بیوسنتز سربروزید
 • بیوسنتز گانگلوزید
 • بیوسنتز گلوبوزید
 • بررسی مسیر بیوسنتز کلسترول همراه با نکات تستی:
 • تشکیل واحدهای ایزوپرنوئید
 • ایجاد اسکوالن
 • تشکیل لانوسترول و درنهایت تشکیل کلسترول
 • تنظیم HMG ردوکتاز
 • بیوسنتز اجسام کتونی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم : متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

 • آنزیم های پروتئیناز و پپتیداز
 • روش های متفاوت کاتابولیسم پروتئین ها
 • مسیر ترانس آمیناسیون همراه با نکات تستی
 • مسیر دآمیناسیون اکسایشی همراه با نکات تستی
 • دآمیناسیون غیر اکسایشی
 • اسیدآمینه های قند ساز و کتون ساز
 • ارتباط اسید امینه و چرخه کربس
 • بررسی کاتابولیسم اسیدآمینه ها تولید کننده همراه با نکات تستی:
 • کاتابولیسم آلانین
 • کاتابولیسم سرین
 • کاتابولیسم گلیسین
 • کمپلکس شکافنده گلیسین
 • کاتابولیسم تره اونین
 • کاتابولیسم سیستئین و بیماری های مربوطه
 • کاتابولیسم  سیستین
 • کاتابولیسم گلوتامین
 • کاتابولیسم گلوتامیک اسید
 • تولید گاما آمینو بوتریک اسید
 • کاتابولیسم اسپارژین و آسپارتات
 • کاتابولیسم پرولین
 • کاتابولیسم آرژنین، اورنی تین و سیترولین
 • کاتابولیسم هیستیدین و تولید هیستامین
 • کاتابولیسم متیونین
 • کاتابولیسم فنیل آلانین
 • کاتابولیسم تیروزین
 • تولید ملانین
 • کاتابولیسم تریپتوفان
 • تولید سروتونین و ملاتونین
 • کاتابولیسم هیدروکسی پرولین
 • کاتابولیسم لیزین
 • کاتابولیسم اسید آمینه ها ی شاخه دار لوسین، ایزولوسین و والین
 • بیماری های مربوط به نقص آنزیمی در کاتابولیسم اسید آمینه های شاخه دار
 • بررسی بیماری های مربوط به کاتابولیسم اسید آمینه ها
 • مسیر های بیوسنتز اسید های امینه همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز گلوتامیک اسید و گلوتامین
 • بیوسنتز آسپارتیک اسید و آسپارژین
 • بیوسنتز آلانین
 • بیوسنتز سرین
 • بیوسنتز تیروزین
 • بیوسنتز پرولین
 • بیوسنتز هیدروکسی پرولین
 • بیوسنتز سیستئین
 • بیوسنتز گلیسین
 • راههای تثبیت و مصرف آمونیاک
 • گلوتامین شکل انتقال دهنده آمونیاک در بدن
 • تولید کربامیل فسفات توسط دو آنزیم
 • بررسی تک تک مراحل چرخه اوره همراه با نکات تستی
 • ناهنجاری های ژنتیکی چرخه اوره
 • بیوسنتز کراتین
 • بیوسنتز کراتین فسفات
 • بیوسنتز S آدنوزین متیونین
 • بیوسنتز اسپرمین و اسپرمیدین
 • کاتابولیسم پلی آمین(اسپرمین)
 • متابولیسم پورفیرین و هم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز هم همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز هموگلوبین
 • بیماری های مربوط به هموگلوبین
 • کاتابولیسم همو گلوبین (کاتابولیسم هم)همراه با نکات تستی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت


درس چهارم : متابولیسم اسید نوکلئیک

 • سنتز بازهای پورینی (DENEVO )همراه با نکات تستی
 • مسیر سنتز اینوزین مونو فسفات
 • مسیر سنتز آدنوزین مونو فسفات
 • سنتز گوانوزین مونو فسفات
 • مهار بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • کنترل سرعت سنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • تبدیل ریبونوکلئوزیدهای پورینی به مونو نوکلئوتید به روش بازیافت همراه با نکات تستی
 • بیماری های مربوط به سنتز پورین ها
 • بیسونتز نوکلئوتیدهای پیریمیدینی
 • مسیرسنتز بازهای پیریمیدین:
 • سنتز اورودین مونو فسفات
 • سنتز یوریدین تری فسفات و سیتوزین تری فسفات
 • متوتروکسات متوقف کننده واکنش احیا دی هیدروفولات
 • احیا ریبونوکلئوزید دی فسفات به 2 دئوکسی ریونوکلئوزید دی فسفات همراه با نکات تستی
 • تنظیم بیوسنتز ریبونوکلئوتیدهای پیریمیدینی و پورینی
 • مسیر سنتز پیریمیدین ( بازیافت)
 • کاتابولیسم پورین ها همراه با نکات تستی
 • کاتابولیسم بازهای پیریمیدینی همراه با نکات تستی
 • ترکیبات دفعی در جانداران متفاوت
 • بیوسنتز NAD و FAD
 • همراه با نکات تستی مناسب برای ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

 

پیش نمایش
آموزش بیوشیمی ۱
زمان آموزش: 8 ساعت و 15 دقیقه
فهرست آموزش

درس اول : کربوهیدراتها

 •  مونوساکارید ها
 •  ویژگی مونوساکاریدها
 • ساختار های خطی (آلدوز و کتوز) از تریوز،تتروز،پنتوز و هگزوز)
 • ایزومری در قندها
 • حلقوی شدن(پیرانوز و فورانوز) 
 • نوری
 • آنومرها
 • فرم D و L
 • فرم آلفا و بتا 
 • اپی مر 
 • آلدوز و کتوز
 • انواع مشتقات شش کربنه
 •  قندهای آمینه قندهای دزوکسی
 • قندهای اسیدی
 •  دی ساکارید ها
 • ساختار و ویژگی های دی ساکارید های احیا کننده
 • مالتوز
 • ایزومالتوز
 • لاکتوز
 • سلوبیوز 
 • جنتو بیوز
 • ساختار و ویژگی های دی ساکارید های غیر احیا کننده
 • ساکارز 
 • ترهالوز
 • پلی ساکارید ها و پیوند گلیکوزیدی
 • هموپلی ساکارید ها
 • هترو پلی ساکاریدها
 • هموپلی ساکاریدهای ذخیره ای
 • (ساختمان و ویژگی گلیکوژن، نشاسته(آمیاوز و آمیلوپکتین) ،دکسترین، اینولین و ….)
 • هموپلی ساکاریدهای ساختمانی
 • ساختمان و ویژگی کیتین و سلولز
 • هتروپلی ساکاریدها
 • ساختار و ویژگی اسید هیالورونیک
 • کوندروئیتین سولفات
 • هپارین
 • درماتان سولفات
 • کراتان سولفات 
 • اهمیت پلی ساکارید ها در غشای سلولی
 • کمپلکس کربوهیدرات- پروتئین
 • گلیکو پروتئین ها(ساختار و ویژگی N-LINK و O- LINK )
 • پروتئوگلیکان
 • لکتین
 • واکنش های شیمیایی قندها
 • اکسیداسیون قندها
 • ترکیب قندها با فنیل هیدرازین
 • اثر اسید و باز بر قندها
 • احیای مونوساکاریدها
 •  نکات تستی مناسب برای کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم: لیپیدها

 • لیپیدها
 • اعمال لیپیدها
 • ساختار اسید های چرب
 • انواع اسید های چرب(اشباع،غیراشباع،ایکوزانوئیدها)
 • اسید های چرب غیر اشباع(مونوانوئیک و پلی انوئیک)
 • ساختار انواع اسیدهای چرب غیر اشباع(پالمیتولئیک،اولئیک،لینولئیک،گاما لینولنیک،آلفا لینولنیک،آراشیدونیک و ……..)
 • ایزومر هندسی در اسیدهای چرب غیر اشباع(سیس و ترانس)
 • ساختار انواع اسیدهای چرب اشباع(اسید استیک،اسید بوتریک،اسیو والریک،کاپرولیک،لوریک،میریستمیک و ……………)
 • فراوانترین اسید چرب اشباع و غیر اشباع
 • بررسی نقطه ذوب اسیدهای چرب
 • ایکوزانوئیدها(پروستاگلاندین، لوکوترین،ترومبوکسان،لیپوکسین و پروستاسیکلین)
 • ساختار،فعالیت و انواع پروستاگلاندین
 • ساختار،ویژگی و انواع ترومبوکسان
 • ساختار و کاربرد پروستاسیکلین
 • ساختار،ویژگی، کاربرد و انواع لکوترین
 • ساختر لیپوکسین
 • نام گذاری اسیدهای چرب(روش دلتا و امگا)
 • انواع لیپیدها:
 • لیپیدهای ساده:چربی(اسیل گلیسرول ) و موم
 • آسیل گلیسرول(تری آسیل گلیسرول،دی آسیل گلیسرول و مونو آسیل گلیسرول)
 • ساختار ،ویژگی و کاربرد های تری آسیل گلیسرول
 • ساختار ،ویژگی و کاربرد های ،دی آسیل گلیسرول و مونو گلیسرول
 • ساختار، ویژگی و کاربرد موم
 • لیپیدهای مرکب:
 • فسفولیپیدها(اسفنگو فسفولیپیدو گلیسروفسفولیپید)
 • گلیکولیپید و لیپوپروتئین
 • ساختار ویژگی و کاربرد گلیسروفسفولیپید
 • ساختار و ویژگی اسید فسفاتیدیک
 • ساختار،ویژگی و کاربرد انواع گلیسروفسفولیپید(فسفاتیدیل اتانول آمین،فسفاتیدیل کولین،فسفاتیدیل اینوزیتول،فسفاتیدیل سرین،کاردیولیپین ،پلاسمولوژن) و اتر لیپیدها
 • تجزیه فسفوگیسریدها به وسیله لیپاز های اختصاصی(لیپازA ، لیپاز B و ……)
 • اسفنگولیپیدها:
 • ساختار و ویژگی الکل اسفنگوزین
 • ساختار و ویژگی سرامید
 • ساختار ، ویژگی و کاربرد اسفنگومیلین
 • گلیکو اسفنگولیپیدها(سربروزید،گانگلیوزید و گلوبوزید)
 • ساختار ، ویژگی و کاربرد سربروزید
 • انواع سربروزید(گالاکتو سربروزید و گلوکوسربروزید)
 • ساختار و ویژگی گانگلیوزید
 • ساختار و ویژگی گلوبوزید
 • مشتقات لیپیدی(ترپن و استروئید)
 • ویژگی و ساختار انواع ترپن(مونو،سزکویی،دی،تری،تترا و پلی ترپن):
 • انواع مونو ترپن(ژرانیول،لیمونن،مانتول و….)
 • ساختار و ویژگی اسکوالن،فیتول،کارتنوئید،پلی پرنل،یوبی کینون)
 • ساختار و ویژگی استروئیدها
 • ویژگی و کاربرد استروئیدها(استرولها)
 • انواع استرولها(فیتوسترول،میکوسترول و……
 • ویژگی،ساختار و کاربرد کلسترول
 • لیپوپروتئین ها
 • انواع  لیپوپروتئین(شیلو میکرون، VLDL ، HDL ، LDL ، IDL )
 • ویژگی های کامل و تستی لیپو پروتئین ها(محل سنتز،لیپید اصلی،آپوی اصلی و ……….)
 • انوال بیماری های مربوط به لیپوپروتئین ها(لیپوپروتئین لیپاز فامیلی، هیپر کلسترولمی فامیلی و ….)
 • لیپیدهای آمفی پاتیک(میسل، لیپوزوم)
 • آنتی ژن های گروه خونی
 • ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم: اسیدهای آمینه و پپتید

 • اسید آمینه استاندارد:
 • ساختار کربن آلفا
 • علائم اسید آمینه
 • طبقه بندی اسید آمینه:
 • گروه اول: اسیدهای آمینه که گروه R غیر قطبی و آبگریز دارند:
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی( آلانین(Ala)والین(Val) لوسین(Leu) ایزولوسین(Ile) متیونین(Met) پرولین(Pro) گلیسین(Gly))
 • گروه دوم: اسیدهای آمینه دارای گروه R قطبی بدون بار:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی (سرین،تره اونین،آسپارژین و گلوتامین…)
 • گروه سوم: اسیدهای آمینه دارای گروه های R بابار مثبت(بازی:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(هیستیدین، ارژنین و لیزین)
 • گروه چهارم: اسیدهای آمینه دارای گروه های R بابار منفی:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(آسپارتیک اسید و گلوتامیک)
 • گروه پنجم: اسیدهای آمینه حلقوی(آروماتیک)
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(فنیل آلانین، تریپتوفان و تیروزین)
 • اسید آمینه های کمباب پروتئین:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(۵ هیدروکسی لیزین، ۴ هیدروکسی پرولین،۶ N متیل لیزین و دسموزین و ایزودسموزین)
 • اسید آمینه های غیر پروتئینی:
 •  ساختار و ویژگی های( Bآلانین، سیترولین، اورنی تین، کاناوانین ،هومو سرین، هوموسیستئین ،سیستین، D سرین، گاما آمینو بوتریک اسید……..)
 • خواص اسید ی بازی اسید آمینه ها:
 • تعریف و توضیح کاملPH ایزوالکتریک و PK
 • یونیزاسیون اسید امینه های بدون زنجیر جانبی بار دار(گلیسین)
 • یونیزاسیون اسید امینه های دارای زنجیر جانبی باردار(مانند اسید گلوتامیک و لیزین)
 • محاسبه PH ایزوالکتریک در اسید آمینه های دارای زنجیر جانبی غیر قطبی و بدون بار
 • محاسبه PH ایزوالکتریک در اسید آمینه های دارای زنجیر جانبی دارای عامل اسیدی
 • محاسبه PH ایزوالکتریک در اسید آمینه های دارای زنجیر جانبی دارای عامل بازی
 • شیمی فضایی اسید آمینه
 • واکنش های شیمیایی اسید آمینه:
 • واکنش های گروه آمینی(واکنش با نین هیدرین، واکنش با آلدهید
 • واکنش های گروه کربوکسیل (تشکیل آمید و استر و …..
 • واکنش های زنجیر جانبی آمینو اسید(ساکاگوچی،میلون،گزانتوپروتئیک و ………..)
 • تغییرات روی اسید امینه(هیدروکسیلاسیون،استیلاسیون،فسفریلاسیون،کربوکسیلاسیون،متیلاسیون و گلیکوزیلاسیون)
 • پپتیدها:
 • ویژگی ها و نکات تستی پیوند پپتیدی
 • Φو Ψ (سای و فی)
 • نحوه نام گذاری پپتید
 • ساختار وویژگی های دی پپتید کارنوزین
 • ساختار وویژگی های و نکات تستی تری پپتیدگلوتاتیون
 • ساختار وویژگی های پلی پپتید گرامیسیدین S و تیروسیدین A
 • ساختار پپتید های غیر پروتئینی(اکسی توسین، وازوپرسین
 • خواص شیمیایی پپتیدها(واکنش بیوره)
 • توضیح کامل روش های شناسایی اسید آمینه N  ترمینال( روش سانگر،روش ادمن و روش دانسیل کلراید
 • توضیح کامل روش های شناسایی اسید امینه C ترمینال(روش لیتیوم بروهیدرید و هیدرازین(واکنش آکابوری)
 • هیدرولیز ناقص زنجیر های پلی پپتید:
 • محل اثر پروتئاز های پپسین، تریپسن و کیمیو تریپسن، ترمولیزین و بروموسیانوژن روی اسید آمینه های مربوطه

درس چهارم: پروتئین ها

 • پروتئین ها
 • ساختمان پروتئین ها
 • ویژگی های ساختمان اول
 • ساختمان دوم(مارپیچ الفا و صفحات β)
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی انواع مارپیچ(مارپیچ α، π، 3/10)
 • ساختار ،ویژگی ها و نکات تستی انواع صفحات β (همسو و ناهمسو)
 • توضیح کامل نمودار راماچاندران
 • ساختار ،ویژگی ها و نکات تستی حلقه ها و خمیدگی(loop و Turn )
 • ویژگی های کامل و ساختار سوم پروتئین ها
 • ویژگی های کامل و ساختار چهارم پروتئین ها
 • بررسی و نحوه برقرار شدن انواع پیوندهای پایدار کننده ساختمان پروتئین ها(پیوند های دی سولفیدی،هیدروژنی،هیدروفوب(آب گریز) و الکتروستاتیک
 • طبقه بندی پروتئین ها
 • پروتئین های ساده(کروی و رشته ای)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین های ساده کروی:
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین آلبومین
 • بررسی کامل پروتئین گلوبولین(بتا گلوبولین و گاما گلوبولین)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی بتا گلوبولینها(سرولوپلاسمین و ترانسفرین)
 • بررسی کامل هیستون ها،انواع هیستون ها
 • ساختار، ویژگی ها در پروتامین ها
 • پروتئین های رشته ای(محلول ونامحلول(اسکلروپروتئین)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین های رشته محلول(فیبرینوژن، اکتین و میوزین)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین های رشته ای نامحلول (آلفا و بتا کراتین،الاستین،فیبروئین وکلاژن و نیز بررسی بیماری های مربوط به کلاژن)
 • بررسی کامل ویژگی ها و ساختار و عملکردپروتئین های مرکب( نوکلئو پروتئین، گلیکوپروتئین، موکوپروتئین،لیپو پروتئین،کروموپروتئین،متالو پروتئین و فسفو پروتئین)
 • بررسی خواص پروتئین ها: (حلالیت، خواص آنتی ژنی و خواص الکترولیتی آنها)
 • بررسی دناتوراسیون پروتئین ها تحت تاثیر : ( حلال های آلی ، حرارت،اسید و باز و دترژنت یا سرفکتنت ها)
 • بررسی بیماری های پریونی(ژاکوب،اسکلراپی و …)
 • بررسی بیماری های آلزایمر و تالاسمی
 • انواع ناقل های پروتئینی همراه با ماده انتقالی آنها
 • پروتئین های فیزیولوژیک:
 • توضیح کامل ساختار هم
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین هموگلوبین
 • انواع هموگلوبین
 • انتقال اکسیژن به وسیله هموگلوبین
 • منحنی تجزیه اکسیژن از هموگلوبین و نکات مربوطه به آن(اثر هیدروژن،دما CO2, و اسید 2-3 دی فسفو گلیسریک) در فشار های مختلف
 • اثر بور
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین میوگلوبین
 • منحنی تجزیه اکسیژن از میوگلوبین و نکات مربوطه به آن در فشار های مختلف
 • تثبیت دزوکسی هموگلوبین تحت ترکیب اسید 2-3 دی فسفو گلیسریک
 • نام پروتئین هایی که در ساختار آنها هم وجود دارد
 • پروتئین ها ی دارای فرم فریک و فرو
 • بررسی بیماری های مربوط به هموگلوبین(مت هموگلوبین، هموگلوبین M، هموگلوبین S ، کمخونی و تالاسمی)
 • پروتئین های موجود در غشا گلوبول های قرمز خون
 • ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس پنجم: آنزیم ها

 • آنزیم ها
 •  معرفی و خاصیت آنزیم ها
 • نحوه فعالیت آنزیم ها
 • انرژی فعال سازی واکنش
 • ویژگی های کاتالیزور ها به خصوص آنزیم ها
 • طبقه بندی آنزیم ها از نظر ساختار(ساده و مرکب)
 • انواع کوفاکتورها
 • انواع کوآنزیم ونکات تستی مربوط به انها
 • انواع یون ها و فعالیت های بیولیژیکی آنها
 • طبقه بندی آنزیم ها براساس نوع واکنش کاتالیز شده
 • معرفی اکسیدوردوکتازها:(دهیدروژناز، اکسیداز،اکسیژناز،هیدروپراکسیداز و……)
 • بررسی مجزای هریک از  آنزیم های (دهیدروژنازها، اکسیدازها،اکسیژنازها،هیدروپراکسیداز ها همراه با بیان نکات تستی آنها)
 • بررسی آنزیم های ترانسفراز (کیناز، ترانس آمیناز) و بیان عملکرد و نکات تستی آن
 • نکات مربوط به کراتین کیناز
 • بررسی آنزیم های هیدرولاز (استراز،گلیکوزیداز ، آرژیناز و فسفاتاز) و بیان عملکرد و نکات تستی آن
 • بررسی و بیان عملکرد انزیم های لیاز
 • بررسی و بیان عملکرد انزیم های ایزومراز(اپیمراز،ایزومراز، موتاز و راسماز)
 • بررسی و بیان عملکرد انزیم های لیگاز
 • معرفی جایگاه فعال همراه با بیان نکات تستی
 • بیان علت پروتئینی بودن انزیم
 • بررسی ویژگی های مدل های پیشنهادی جایگاه فعال(امیل فیشر و کوشلاند)
 • عوامل محیطی موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی(دما،PH، غلظت و قدرت یونی)
 • بررسی اثرات دما بر سرعت واکنش همراه با تفسیر منحنی مربوطه و نکات تستی مربوط به آن
 • بررسی اثرات PH بر سرعت واکنش همراه با تفسیر منحنی  مربوطه و نکات تستی مربوط به آن
 • بررسی اثرات غلظت سوبسترا بر سرعت واکنش همراه با تفسیر منحنی مربوطه و نکات تستی مربوط به آن
 • طبقه بندی واکنش های شیمیایی برمبنای سینتیکی با توجه به درجه واکنش
 • نکات مربوط به واکنش های درجه(صفر،یک،دو ،سه و یک کاذب)
 • سینتیک واکنش های آنزیمی
 • بررسی کامل معادله میکائیلیس منتون همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • شرایط رایج بین Km و S در معادله میکائیلیس منتون
 • نکات تستی ثابت میکائیلیس منتون
 • بررسی کامل معادله لینویور برگ همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • بررسی کامل معادله ادی هوفستی همراه با تفسیر منحنی
 • بررسی کامل معادله هینز همراه با تفسیر منحنی
 • بررسی کامل معادله هیل همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • مهار شدن آنزیم ها(برگشت پذیر و برگشت ناپذیر)
 • بررسی کامل مهار کننده برگشت پذیر رقابتی همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • نکات مربوط به ترکیبات مهار کننده رقابتی(سولفونیل امید، متوتروکسات ومالونات)
 • بررسی کامل مهار کننده برگشت پذیر غیر رقابتی همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • بررسی کامل مهار کننده برگشت پذیر  نارقابتی همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • مهارکننده برگشت ناپذیر(نحوه فعالیت یدواستات،ایزوپروپیل فلئورو فسفات و ……)
 • سینتیک واکنش های آنزیمی دارای دو یا بیش از دو سوبسترا
 • نحوه واکنش انزیم های دو سوبسترایی( واکنش جابه جایی تک مرحله ای منظم و نامنظم)
 • واکنش جابه جایی تک مرحله ای منظم(آنزیم مالات دهیدروژناز)
 • واکنش جابه جایی تک مرحله ای نا منظم(آنزیم کراتین کیناز)
 • واکنش جابه جایی دو مرحله ای (پینگ پونگی نحوه فعالیت آنزیم آسپارتات ترانس امیناز)
 • تعریف واحدهای فعالیت آنزیمی(بین المللی،کاتال و فعالیت ویژه)
 • توضیح مکانیسم عمل آنزیم ها از طریق کاتالیز اسید وباز،کشش ساختمانی سوبسترا، کاتالیز کوالانسی و اثرات آنتروپیک)
 • نکات مربوط به تنظیم فعالیت آنزیم ها
 • ایزوزیم ها(نکات تستی درمورد لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز)
 • تنظیم کوالان آنزیم ها
 • بیان نکات کامل تنظیم آلوستریک
 • پروآنزیم یا زیموژنها
 • ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس ششم: اسید های نوکلئیک

 • ویژگی های ساختاری اسید نوکلئیک
 • ساختار قند 5 کربنه (ریبوز و دئوکسی ریبوز)
 • ساختار و ویژگی های بازهای آلی (پورین و پیریمیدین)
 • انواع تاتومر(انول و کتو،آمینو و ایمینو):لاکتام و لاکتیم
 • ساختار بازهای مشتق شده از آدنین و گوانین(هیپوگزانتین و گزانتین)
 • آرایش آنتی و سین
 • مشتقات نادر پورین و پیریمیدین
 • ساختار و خصوصیات نوکلئوزید
 • انواع نوکلئوزیدها
 • ساختار و ویژگی های نوکلئوتید
 • انواع پیوند در یک نوکلئوتید
 • نقش های متفاوت نوکلئوتید
 • عملکرد NTP ها(نوکلئوتید تری فسفات)
 • ساختار و ویژگی های اسید نوکلئیک( DNA و  RNA )
 • خصوصیات ساختار اول و دوم DNA انواع پیوندهای درون DNA و RNA
 • نکات تستی DNA
 •  نیروهای نگهدارنده DNA در کنار هم
 • نکات تستی پیوندهای هیدروژنی بین بازها
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی B DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  A DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  Z DNA
 • دناتوراسیون مولکول DNA
 • اشکال فضایی و ساختارهای غیر معمول DNA
 • ساختار و خصوصیات توالی پالیندروم،توالی آینه ای،ساختمان سنجاق سریساختار صلیبی و DNA سه رشته ای و چهار رشته ای
 • انواع RNA
 • خصوصیات و ساختار mRNA (مونوسیسترونیک و پلی سیسترونیک)
 • خصوصیات و ساختار tRNA
 • خصوصیات و ساختار rRNA(ساختار برگ شبدری و ساختار L
 • معرفی و خصوصیات بازوهای (آمینو ساید، آنتی کدون ، D و TΨC
 • RNA های کوچک
پیش نمایش