45 درصد تخفیف بهاره همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

محبوبه عبداللهی

 • مدرس دانشگاه
 • مدرس برگزیده ی المپیادهای بیوشیمی
 • دانشجوی دکترای بیوشیمی

سرکار خانم محبوبه عبداللهی، دانشجوی دکترای بیوشیمی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست شناسی و فیزیولوژی و مدرس حرفه ای المپیادهای بیوشیمی می باشند. بیش از هفت سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی مرکز کشور و همچنین مدارس المپیاد بیوشیمی و زیست شناسی از جمله سوابق تدریس ایشان به شمار می رود. نزدیک به ده مقاله و پروژه ی ارائه شده توسط ایشان در مجلات معتبر دانشگاه های تهران، تبریز و مشهد انتشار یافته است.

ایشان از 50 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 5 از 5 را اخذ نموده اند

آموزش های این مدرس

آموزش زیست شناسی مولکولی
زمان آموزش: 6 ساعت و 30 دقیقه
فهرست آموزش

فصل اول :اسید نوکلئیک,کروماتین،نوکلئوزوم و کروموزوم)

 • ویژگی های ساختاری اسید نوکلئیک
 • ساختار قند 5 کربنه (ریبوز و دئوکسی ریبوز)
 • ساختار و ویژگی های بازهای آلی (پورین و پیریمیدین)
 • انواع تاتومر(انول و کتو،آمینو و ایمینو):لاکتام و لاکتیم
 • ساختار بازهای مشتق شده از آدنین و گوانین(هیپوگزانتین و گزانتین)
 • آرایش آنتی و سین
 • مشتقات نادر پورین و پیریمیدین
 • ساختار و خصوصیات نوکلئوزید
 • انواع نوکلئوزیدها
 • ساختار و ویژگی های نوکلئوتید
 • انواع پیوند در یک نوکلئوتید
 • نقش های متفاوت نوکلئوتید
 • عملکرد NTP ها(نوکلئوتید تری فسفات)
 • ساختار و ویژگی های اسید نوکلئیک( DNA و  RNA )
 • خصوصیات ساختار اول و دوم DNA انواع پیوندهای درون DNA و RNA
 • نکات تستی DNA
 •  نیروهای نگهدارنده DNA در کنار هم
 • نکات تستی پیوندهای هیدروژنی بین بازها
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی B DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  A DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  Z DNA
 • دناتوراسیون مولکول DNA
 • اشکال فضایی و ساختارهای غیر معمول DNA
 • ساختار و خصوصیات توالی پالیندروم،توالی آینه ای،ساختمان سنجاق سریساختار صلیبی و DNA سه رشته ای و چهار رشته ای
 • انواع RNA
 • خصوصیات و ساختار mRNA (مونوسیسترونیک و پلی سیسترونیک)
 • خصوصیات و ساختار tRNA
 • خصوصیات و ساختار rRNA(ساختار برگ شبدری و ساختار L
 • معرفی و خصوصیات بازوهای (آمینو ساید، آنتی کدون ، D و TΨC  
 •  RNA های کوچک(SnRNA,scRNA,SnoRNA )
 • ساختار دوم و سوم در RNA (ساقه و حلقه،سنجاق سر,، گره های کاذب)
 • بسته بندی DNA در قالب کروموزوم:
 • اولین سطح فشردگی(دانه تسبیحی)
 • نوکلئوزموم
 • پروتئین های شبه هیستونی در باکتری
 • دومین سطح فشردگی(سولنوئیدی)
 • سومین سطح فشردگی(کرومونما)
 • سطح بعدی فشردگی Middle prophase chromatid
 • پروتئین های حفاظت کننده ساختار کروموزوم(شکل و نحوه فعالیت کاندنسین)
 • سطح بعدی فشردی(metaphase chromatid
 • کرواتید
 • فعالیت پروتئین کوهسین(نحوه تشکیل و فعالیت آن)
 • ساختار کروموزم(بازوهای کروموزومی،سانترومر؛ت
 • تمام نکات مربوط به تلومر
 • عناصر تشکیل دهنده سانترومر و ساختار کینه توکور
 • انواع کروموزوم براساس سانترومر(متاسانتریک،ساب متاسانتریک،آکروسانتریک،تلوسانتریک)
 • کروموزوم های پلی تن و لمپ براش
 • ساختار کروماتین (یوکروماتین و هتروکروماتین)
 • انواع هتروکروماتین اختیاری و اجباری وتمام نکات مربوطه
 • نحوه غیر فعال شدن کروموزوم X
 • تغییرات در دم های هیستونی:
 • هسیتون استیلاسیون و داستیلاسیون
 • متیلاسیون و فسفریلاسیون
 • نکات تستی مربوط به تغییرات دنباله های هیستونی
 • انواع توپوایزومراز در باکتری و یوکایوتها
 • و مجموعه نکات تستی

فصل دوم : همانند سازی DNA

 • نکات کلی و تستی مربوط به همانندسازی در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • همانندسازی در پروکاریوتها:
 • پرایمر و نحوه تشکیل آن
 • انواع DNA پلیمراز در پروکاریوتها
 • ساختار DNA پلیمراز III ( انواع زیرواحدهای آن،کمپلکس گاما،گیرنده لغزنده بتا، )
 • نحوه فعالیت DNA پلیمراز III  و نکات تستی مربوطه
 • ساختار DNA پلیمراز I( قطعه کوچک و بزرگ و نحوه فعالیت آنها)
 • ساختار DNA پلیمراز II:
 • نکات تستی مربوط به هر سه آنزیم
 • ساختار و نحوه فعالیت پروتئین SSBP
 •  نحوه فعالیت DNA  هلیکاز و نکات تست مربوطه
 • عملکرد لیگاز
 • عملکرد پروتئینDnaC
 • فعالیت آنزیم DAM متیلاز و نکات تستی مربوطه
 • کمپلکس پرایموزوم و رپلیزوم
 • مرحله شروع همانند سازی در پروکاریوتها:
 • معرفی جایگاه شروع همانندسازی و تمام توالی های آن و نکات تستی
 • بررسی مسیر شروع همانندسازی
 • مرحله ادامه همانندسازی
 • پایان همانندسازی
 • الگوهای همانندسازی برای DNA حلقوی:(تتا ، سیگما یا چرخه غلتان و D )
 • مسیر همانند سازی در یوکاریوتها:
 • مکانیسم پیچیده همانندسازی در یوکاریوتها و بررسی تمام فاکتور های مربوط به آن
 • انواع DNA پلیمراز در یوکاریوتها در همانندسازی
 • عملکرد DNA پلیمراز آلفا و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • ساختار پرایمر ونحوه تولید شدن آن در یوکاریوتها
 • عملکرد DNA پلیمراز دلتا و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • بررسی عامل PCNA
 • پروتئین RFC و زیرواحدها و عملکرد آن
 • عملکرد DNA پلیمراز اپسیلون و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • عملکرد DNA پلیمراز گاما و بتا معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • بررسی عملکرد پروتئین RFC
 • بررسی فعالیت FEN1 و RNaseH
 • فعالیت DNA هلیکاز ها در همانندسازی یوکاریوتها
 • معرفی T آنتی زن
 • مهار کننده های هماندسازی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل سوم : رونویسی

 • جدول معرفی انواع RNA
 • اصول پایه رونویسی
 • معرفی و فعالیت آنزیم RNA پلیمراز  
 • رونویسی در پروکاریوتها:
 • عملکرد و بررسی تک تک واحدهای RNA پلیمراز(α2ββʹσω)
 • انواع زیرواحد سیگما و عملکرد آنها
 • پروموتورهای پروکاریوتی
 • آغاز رونویسی
 • وظیفه فاکتور NUSA
 • پایان رونویسی(مستقل و وابسته به فاکتور رو)
 • رونویسی در یوکاریوتها
 • بررسی عملکرد انواع آنزیم RNA پلیمراز(I,II,III)
 • بررسی CTD درRNA پلیمراز II
 • شروع رونویسی با فاکتور TFIIH
 • پروموتورهای یوکاریوتی:
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع I  و بررسی کامل انها
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع II  و بررسی کامل انها(عمومی،نزدی و دور دست)
 • بررسی کامل رونویسی د ریوکاریوتها و نحوه فعالیت فاکتورهای رونویسی TF ها
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع III  و بررسی کامل انها
 • پروموتور در 5srRNA و مسیر رونویسی آن
 • پروموتور در Trna و مسیر رونویسی آن
 • پروموتور در U6snRNA و مسیر رونویسی آن
 • فاکتورهای طویل سازی در رونویسی
 • خاتمه رونویسی
 • آنتی بیوتیک های موثر در رونویسی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل چهارم: تغییرات پس از رونویسی

 • تغییرات(پردازش) در tRNA پس از زونویسی:
 • برش اولیه فعالیت RnaseP و D
 • نحوه اضافه شدن توالی های خاص(CCA)
 • تغییر شیمیایی بازها(افزودن متیل و ایزوپنتیل، دآمیناسیون،سولفوراسیوت، تغییرات باز یوراسیل)
 • بررسی جز به جز پیرایش در tRNA (splicing)
 • تغییرات(پردازش) در rRNA پس از رونویسی:
 • تغییر بازها(متیلاسیون و ایزومریزاسیون به کمک snornp)
 • برش توسط انزیم های کانورتاز و ssp (نحوه تشکیل 5/8S,18S,28S )
 • پردازش رونوشت های pre-rRNA در باکتری ها
 • فعالیت مهمترین Rnase های پروکاریوتی
 • تغییرات روی mRNA پس از رونویسی
 • نحوه اضافه شدن کلاهک(ایجاد CAP1 و CAP2 )
 • نحوه اضافه شدن پلی A
 • بررسی 1)جایگاه پلی A،سیگنال پلی A و ناحیه غنی از G/U یا صرفا U و معرفی و عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • نقش دنباله پلی A
 • نکات کامل پیرایش در mRNA
 • پیرایش وابسته به کمپلکس اسپلایسوزوم
 • پیرایش مستقل از اسپلایسوزوم نوع I و II
 • خروج RNA

فصل پنجم: جهش و ترمیم DNA 

 • بررسی کامل جهش نقطه ای(بدمعنی(تبدیل ، تغییر،حذف و اضافه)،بی معنی ،خاموش و تغییر قالب)
 • توضیح کامل جهش های کروموزومی:(حذف،مضاعف شدگی،واژگونی و جابه جایی)
 • عوامل جهش زا:
 • اشتباهات حین همانندسازی،عوامل شیمیایی:
 • بررسی کامل الکیلاسیون،دآمیناسیون،دپورانیسیون و اسیب های اکسیداتیو و عوامل درج شدنی
 • آسیب های اکسیداتیو(شکست تک رشته ای یا دو رشته ای ، ناهم خوانی ها
 • مسیر های کامل ترمیم:
 • ترمیم مستقیم
 • ترمیم استخراجی(Excision Repair)
 • الف )ترمیم با استخراج باز(BER)در پروکاریوتها و یوکاریوتها:
 • ب) ترمیم با استخراج نوکلئوتید(NER)در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • ترمیم نوکلئوتیدی ناهم خوان:
 • (MissMatch Repair) در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • ترمیم شکست دو رشته ای
 • ترمیم اتصال انتهای غیر همولوگ: NHEJ
 • ترمیم توسط نوترکیبی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل ششم: تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها و یوکاریوتها

 • تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها:
 • اپران ها:
 • بررسی اپران لاکتوز در تک تک حالت ها:(وجود لاکتوز و نبودن گلوکز،نبودن لاکتوز و وجود گلوکز، وجود لاکتوز و گلوکز)
 • بررسی اپران تریپتوفان در تک تک حالت ها(افزایش تریپتوفان و کاهش تریپتوفان)
 • بررسی اپران آرابینوز در تک تک حالت ها(زیاد بودن گلوکز و کم بودن آرابینوز، کم بودن گلوکز و در دسترس بودن ارابینوز،آرابینوز و گلوکز فراوان)
 • تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها:
 • تفاوت اساسی تنظیم بین یوکاریوت ها و پروکاریوتها
 • بررسی نواحی کنترل رونویسی:
 • توالی افزاینده
 • تنظیم رونویسی زنهای گالکتوز در مخمر
 • معرفی عوامل تنظیمی: ترانس اکتیویتو،پروتئین های سرکوبگر،واسطه گر ها و کواکتیویتور
 • بررسی پروتئین های فعال کننده و مهار کننده و نحوه فعالیت آنها
 • توضیح دمین های اتصال
 • چند پروتئین اتصالی به DNA بر اساس دمین:
 • هومئودمین،HTH ،پروتئین انگش روی و انواع ان،پروتئین زیپ لوسین،پروتئین Helix loop Helix ،
 • دمین های فعال کننده  مهار کننده
 • Enhancesome
 • مکانیسم های مولکولی فعال سازی و مهار رونویسی
 • نحوه خاموش سازی بین ژن در تلومر و سانترومر
 • تغییرات در دم های هیستونی و متراکم شدن کروماتین و کنترل عملکرد آن:
 • استیلاسیون و داستیلاسیون هیسیتون با مثال:
 • وجود توالی های شبیه توالی های خاموش کننده در مخمر
 • نقش پروتئین PRD3 در فعالیت داستیلازی هیستونی
 • کمپلکس SAGA در مخمرهیستون استیلاز
 • متیلاسیون هیستون وفسفریلاسیون
 • فعال سازی یا مهاررونویسی از طریق فاکتورهای تغییر دهنده کروماتین و مجموعه نکات تستی

فصل هفتم:ترجمه (پروتئین سازی)

 • توضیح کدهای ژنتیکی
 • کدون های خاص در میتوکندری
 • جدول فراوانی کدهای ژنتیکی
 • خصوصیات رمز ژنتیکی
 • برهم کنش کدون و آنتی کدون(بررسی جایگاه وابل)
 • مراحل سنتز پروتئین:
 • مسیرفعال شدن اسید آمینه
 • بررسی ریبوزوم در پروکاریوتها
 • سنتر پروتئین در پروکاریوتها:
 • نحوه تشکیل کمپلکس شروع و بررسی نحوه فعالیت فاکتورها
 • توضیح ناحیه شاین دالگاردو
 • بررسی اولین مرحله طویل سازی
 • بررسی دومین مرحله طویل سازی
 • بررسی سومین مرحله طویل سازی
 • بررسی خاتمه سنتز پروتئین
 • ساختار ریبوزوم در یوکاریوتها
 • نحوه سنتز پروتئین در یوکاریوتها
 • بررسی مراحل شروع سنتز پروتئین و عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • بررسی مراحل شویل شده و نحوه عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • بررسی مرحله خاتمه سنتز پروتئین
 • و مجموعه نکات تستی

 

پیش نمایش
آموزش بیوشیمی هورمون
زمان آموزش: 3 ساعت و 18 دقیقه
فهرست آموزش
 • هورمون ها
 • دستگاه ترشحی داخلی
 • هورمون های پاراکرین،اتوکرین و اندو کرین
 • نحوه عملکرد هورمون
 • سلول هدف
 • تعامل مناسب بیسن سلول و گیرنده
 • انواع گیرنده ها: گیرنده های روی سطح غشا و داخل سلول
 • بررسی ساختار و نحوه عملکرد گیرنده هورمون انسولین
 • طبقه بندی هورمون ها براساس نوع گیرنده
 • طبقه بندی هورمون ها براساس ترکیب شیمیایی:
 • هورمون های مشتق شده ازکلسترول:
 • هورمون های استروئیدی(گلوکوکورتیکوئیدها،مینرالوکورتیکوئیدها،آندروژن ها
 • هورمون های مشتق شده از تیروزین:
 • کاتکول امین ها
 • هورمون های تیروئیدی
 • هورمون های پروتئینی و پلی پپتیدی:
 • هرومون های: ACTH,CRH پرولاکتین،انسولین،گلوکاگون،هورمون رشدو …..
 • نحوه فعالیت هورمون های پلی پپتیدی و کاتکول آمین ها
 • جدول مربوط به پیامبرهای ثانویه و هورمون های فعال شونده یا پیامبرهای ثانویه
 • نحوه به وجود آمدن CAMP و CGMP
 • بررسی نحوه فعال شدن هورمون ها از طریق پیامبرثانویه کلسیم و اینوزیتول تری فسفات
 • نحوه فعالیت برخی هورمون ها از طریق تیروزین کیناز
 • نحوه فعالیت هورمون های استروئیدی و تیروئیدی
 • خصوصیات کلی هورمون های گروه اول و دوم
 • بررسی غده هیپوفیز و هیپوتالاموس از نظر ساختار و عملکرد
 • کنترل هورمون ها(خودتنظیمی مثبت ومنفی)
 • بررسی انواع هورمونهای آزاد کننده هیپوتالاموسی(مهاری یا تحریکی) از نظر تعداد اسید آمینه و عملکرد هورمون ها
 • بررسی جدول مربوط به انواع هورمون های هیپوفیز قدامی(از نظر سلول ترشح کننده، سلول هدف، ساختمان شیمیایی،نقش و عملکرد
 • بررسی هورمون رشد از نظر ساختار ، عملکرد، بیماری های مربوط به اختلال هورمون رشد و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون پرولاکتین از نظر ساختار ، عملکرد، نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون ACTH(هورمون محرک قسمت قسری فوق کلیه) از نظر ساختار ، عملکرد، تنظیم هومرون،بیماری های مربوط به اختلال این هورمون و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون TSH از نظر ساختار ، عملکرد، تنظیم هورمون و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون FSH و LH  از نظر ساختار ، عملکرد، تنظیم هورمون ها و  نکات تستی مربوطه
 • بررسی هورمون های بخش پسین هیپوفیز(ضدادراری و اکسی توسین) از نظر ساختار ، تنظیم و   نکات تستی مربوطه
 • بررسی غده درون ریز تیروئید (از نظر ساختار و سلولها)و هورمون های آن:
 • نحوه عملکرد هورمون های تیروئید T3 و T4
 • نقش و عملکرد هورمون های T3 و T4
 • بیوسنتز کامل هورمون های تیروئیدی و متابولیسم ید و ساخت تیروگلوبولین و بررسی نکات تستی مربوطه
 • عوارض حاصل از کمبود t3 و T4
 • توضیح کامل بیماری گواتر و بررسی عوامل نوثر در ایجاد گواتر
 • برسی کم کاری و پرکاری تیروئید
 • بررسی ساختار غدد فوق کلیه
 • ساختار هورمون های بخش قشری غده فوق کلیه
 • بررسی ننحوه فعالیت ،ساختار و نکات تستی هورمونهای بخش قشری(گلوکوکورتیکوئیدها،مینرالوکورتیکوئید و اندروژن ها)
 • بررسی بیوسنتز کامل هورمون های استروئیدی:
 • تولیدپروژسترون،دزوکسی کورتیکواسترون،کورتیکواسترون، آلدوسترون،کورتیزول،دهیدرواپی اندروسترون،اندروسترون و تستوسترون
 • اختلالات حاصل از نقص در بخش قشری فوق کلیه
 • عملکرد و مسیر سنتز هورمون های غدد جنسی و بررسی نکات تستی مربوطه
 • تنظیم سنتز هورمون الدوسترو(سیستنم رنین-آنژیوتانسین،فاکتور ANF و پیامبرهای ثانویه)
 • تنظیم سنتز هورمون کورتیزول
 • تنظیم سنتز هورمون های استرادیول
 • ساختارو نحوه فعالیت هورمون های بخش مرکزی غده فوق کلیه
 • بیوسنتز کاتکول آمین ها
 • تنظیم سنتز اپی نفرین
 • بیماری های مربوط به نقص در اختلال بخش مرکزی غده فوق کلیه
 • بررسی هورمون های مربوط به متابولیسم کلسیم :
 • هورمون های غده پاراتیروئید از نظر ساختار و نحوه عملکرد،تنظیم  و بررسی نکات تستی
 • ویتامین D  و کلسی تریول از نظر ساختار و نحوه عملکرد،تنظیم  و بررسی نکات تستی
 • کلسی تونین از نظر ساختار و نحوه عملکرد،تنظیم  و بررسی نکات تستی
 • بررسی هورمون های گوارش از نظر ساختار و عملکرد(انسولین،گلوکاگون،سکرتین و گاسترین) و بررسی نکات تستی
 • انوا پروتئین های حامل مربوط به هومرون ها
 • هورمون های دیابتوژن
پیش نمایش
آموزش بیوشیمی ویتامین
زمان آموزش: 2 ساعت و 47 دقیقه
فهرست آموزش
 • انواع ویتامین
 • ویتامین های محلول در چربی:
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین A و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ویتامرهای ویتامینA(رتینول،رتینال، رتینالدهید)
 • ایزومرهای ویتامین A
 • ترکیبات دارای فعالیت ویتامین A (کارتنوئیدها، رتینوئیدها)
 • نحوه تشکیل ویتامین A از بتا کاروتن
 • مسیر جذب ویتامین A
 • نقش فیزیولوژیک ویتامین A و منابع
 • عوارض کمبود و سمیت ویتامین A
 • نقش ویتامین A در بینایی
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین D و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار و نحوه تولید ویتامین D منشا گیاهی و حیوانی
 • تبدیل ویتامین D به کلسی تریول
 • عملکرد و نقش ویتامین D
 • عوارض حاصل از کمبود و سمیت ویتامین D(هیپوویتامینوز و هیپر ویتامینوز)
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین K و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • انواع ویتامرهای ویتامین K (فیلوکینون، منا کینون، منادیون)
 • نقش فیزیولوژیک ویتامین K (پروتئین های انعقاد خون
 • نقش ویتامین k در سنتز گاما کربوکسی گلوتامات
 • برخی پروتئین های تحت اثر کربوکسیلاسیون وابسته به K :
 • منابع، مسیر جذب و انتقال ویتامین K
 • عوارض کمیود و سمیت ویتامین K
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین E و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار های توکوفرول و توکو تری انول ها
 • ویتامرهای ویتامین E
 • نقش فیزیولوژیک ویتامین E و منابع این ویتامین
 • میانکنش بین سیستم آنتی اکسیدان فعال در فاز لیپیدی(غشای سلول) و در فاز آبی(سیتوزول)
 • مسیر جذب، انتقال و دفع ویتامین E
 • عوارض کمبود و سمیت ویتامین E
 • آلفا لیپویئیک اسید:
 • ساختار و نقش عملکرد آلفا لیپوئیک اسید
 • ویتامین های محلول در آب:
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B1 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار ویتامین B1
 • نحوه جذب ویتامین B1 در غلظت پایین و بالا
 • عملکرد و فعالیت ویتامین B1
 • TPP حاصل از B1 : نقش کوآنزیمی در:(در دکربوکسیلاسیون اکسیداسیون آنزیم های مربوطه)
 • عوارض کمبود و سمیت ویتامین B1
 • منابع ویتامین B1
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B2 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار حلقه آلوکسازین- ایزوآلوکسازین –فلاوین وریبوفلاوین
 • نحوه تولید FMN و FAD و نقش کوانزیم آنها
 • عوارض کمبود ویتامین ریبوفلاوینی
 • نکات تستی مربوط به ویتامین B2
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B3 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی اختار ویتامین نیاسین یا B3
 • نقش نیاسین در NAD و NADP و نحوه تشکیل آنها
 • عوارض کمبود ویتامین B3
 • منابع-روش اندازه گیر-هیپر و هیپوویتامینوز
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B6 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی ساختار ویتامین B6
 • انواع ویتامیرهای B6 همراه با ساختار آنها(پیرودوکسال-پیرودوکسین و پیرودوکسال فسفات)
 • عملکرد و فعالیت ویتامین b6
 • عوارض کمبود ویتامین B6 و هیپوویتامینوز
 • نقش ویتامین B6 در سنتز سیستاتیونین
 • منابع و روش ندازه گیری
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B12 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی ساختار ویتامین B12
 • انواع ویتامرهای ویتامین B12 (متیل کوبالامین-هیدروکسی کوبالامین-ادنوزین کوبالامین-سینوکوبالامین و اکوکوبالامین
 • فعالیت و عملکرد ویتامین B12 و ویتامرهای آن
 • نحوه جذب ویتامین B12
 • عوارض کمبود ویتامین B12
 • نحوه ایجاد کمخونی مگالوبلاستی
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B9 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار ویتامین B9 یا اسید فولیک
 • انواع ویتامرهای ویتامین B9 (تتراهیدروفولات به همراه ترکیبات تک کربنه متیل-فرمینوو….)
 • مسیر بیوسنتز تتراهیدروفولات
 • فعالیت و عملکرد تتراهیدروفولات و اسید فولیک
 • نحوه جذب اسید فولیک و منابع آن
 • مهارکننده های متابولیسم فولات
 • ارتباط ویتامین B12 و کاهش اسید فولیک
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین B5 و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار شیمیایی پانتوتنیک اسید
 • نقش ویتامین b5 یا پانتوتنیک اسید در تشکیل کوآنزیم A و ACP
 • مسیر بیوسنتز COA
 • عملکرد و فعالیت کوآنزیم A
 • ساختار و نقش ACP
 • عوارض حاصل از کمبود ویتامین B5
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین Cو مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • بررسی ساختار ویتامین c و انواع ویتامرهای آن
 • عملکرد و فعالیت ویتامین C (آسکوربیک اسید) و چگونگی نقش آن در فعالیت آنزیم های خاص
 • عوارض کمبود ویتامین c و هیپرویتامینوز
 • مسیر جذب- منابع – روش اندازه گیری و مهارکننده های ویتامین C
 • بررسی ساختمان و ویژگی های ویتامین H و مشتقات آن و بیماری ها و نکات تستی مربوطه:
 • ساختار ویتامین H یا B8 (بیوتین)
 • عملکرد و فعالیت بیوتین
 • ساختمان بیوتین، بیوسیتین و کربوکسی بیوتین و فعالیت آنها
 • مهارکننده بیوتین و مهارکننده ها ومسیر جذب ان

 

پیش نمایش
آموزش بیوشیمی 2
زمان آموزش: 7 ساعت
فهرست آموزش

درس اول : متابولیسم کربوهیدرات

 • تعریف متابولیسم(آنابولیسم ،کاتابولیسم و آمفی بولیک)
 • ارتباط کاتابولیسم و آنابولیسم
 • سه حالت واکنش در سلول
 • نقش ATP
 • مسیرهای تولید ATP :(کاتابولیسم گلوکز):
 • بررسی تک تک مراحل گلیکولیز همراه با نکات تستی
 • ویژگی های آنزیم هگزوکیناز و گلوکوکیناز
 • بررسی مسی راپاپورت شنت
 • تنظیم آنزیم پیروات کیناز
 • سرنوشت پیروات در شرایط بی هوازی:
 • مسیر تولید لاکتات
 • مسیر تولید اتانول
 • اثر پاستور
 • کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • واکنش های مربوط به کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • تنظیم پیروات دهیدروژناز
 • بررسی تک تک مراحل چرخه کربس یا اسید سیتریک همراه با نکات تستی
 • آنزیم سوکسینات دهیدروژناز
 • ارتباط کربس با کاتابولیسم اسید آمینه
 • ارتباط کربس و بیوسنتز اسیدهای چرب
 • بررسی تک تک مراحل گلوکونئوژنز همراه با نکات تستی
 • سوبستراهای گلوکونئوژنز
 • تبدیل گلیسرول به گلوکز
 • پروپیونیک اسید و مسیر گلوکونئوژنز
 • چرخه کوری و آلانین
 • تنظیم گلوکونئوژنز و گلیکولیز
 • متابولیسم فروکتوز
 • بیماری های عدم تحمل ارثی به فروکتوز
 • متابولیسم گالاکتوز و بیماری های مربوطه
 • متابولیسم مانوز
 • بررسی تک تک مراحل مسیر پنتوز فسفات همراه با نکات تستی
 • مسیر گلوتاتیون پراکسیداز
 • مسیر های انتقال NADH از سیتوپلاسم به میتوکندری: شاتل مالات آسپارتات و گلیسرول فسفات
 • متابولیسم گلیکوژن
 • بیوسنتز گلیکوژن(گلیکوژنز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم شاخه ساز
 • تجزیه گلیکوژن(گلیکوژنولیز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم گلوکان ترانسفراز و شاخه شکن
 • بیماری های ذخیره گلیکوژن
 • ساختار پروتئین کیناز
 • آنزیم های فعال شده با فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم : متابولیسم لیپیدها

 • تجزیه تری گلیسریدها
 • نحوه انتقال اسید چرب به صورت آسیل به داخل میتوکندری همراه با نکات تستی
 • مسیر بتااکسیداسیون:
 • بررسی تک تک مراحل بتا اکسیداسیون (اسیدچرب اشباع و زوج کربن)همراه با بیان نکات تستی
 • انواع ایزوآنزیم های آسیل کوآ دهیدروژناز
 • تنظیم مسیر بتا اکسیداسیون
 • بتا اکسیداسیون درون پراکسی زوم
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب اشباع و فرد کربن
 • متابولیسم پروپیونیل کوآ
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب های غیر اشباع
 • بررسی مسیر آلفا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بررسی مسیر امگا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسیدهای چرب:
 • طریق انتقال آسیل کوآ از میتوکندری به سیتوپلاسم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز اسیدهای چرب همراه با نکات تستی
 • کمپلکس آنزیمی استیل کوآ کربوکسیلاز
 • تنظیم آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز به صورت آلوستریک و کوالانسی
 • بررسی تک تک مراحل انجام شده توسط کمپلکس آنزیمی FAS
 • مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر
 • سنتز اسیدچرب فرد کربن
 • بیوسنتز اسید های چرب دارای یک پیوند غیر اشباع
 • مسیر بیوسنتز تری گلیسریدها همراه با نکات تستی
 • تنظیم سنتز تریگلیسرید با انسولین
 • بیوسنتز اتر فسفو لیپید همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش SALVAGE :
 • بیوسنتز (فسفاتیدیل کولین ، فسفاتیدیل اتانول آمین)
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش DENEVO  )بیوسنتز فسفاتیدیل کولین)
 • مسیر بیوسنتز فسفاتیدیل اینوزیتول ، فسفاتیدیل سرین ، کاردیولیپین
 • مسیر بیوسنتز اسفنگولیپید همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسفنگوزین
 • بیوسنتز سرآمید
 • بیوسنتز اسفنگو میلین
 • بیوسنتز سربروزید
 • بیوسنتز گانگلوزید
 • بیوسنتز گلوبوزید
 • بررسی مسیر بیوسنتز کلسترول همراه با نکات تستی:
 • تشکیل واحدهای ایزوپرنوئید
 • ایجاد اسکوالن
 • تشکیل لانوسترول و درنهایت تشکیل کلسترول
 • تنظیم HMG ردوکتاز
 • بیوسنتز اجسام کتونی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم : متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

 • آنزیم های پروتئیناز و پپتیداز
 • روش های متفاوت کاتابولیسم پروتئین ها
 • مسیر ترانس آمیناسیون همراه با نکات تستی
 • مسیر دآمیناسیون اکسایشی همراه با نکات تستی
 • دآمیناسیون غیر اکسایشی
 • اسیدآمینه های قند ساز و کتون ساز
 • ارتباط اسید امینه و چرخه کربس
 • بررسی کاتابولیسم اسیدآمینه ها تولید کننده همراه با نکات تستی:
 • کاتابولیسم آلانین
 • کاتابولیسم سرین
 • کاتابولیسم گلیسین
 • کمپلکس شکافنده گلیسین
 • کاتابولیسم تره اونین
 • کاتابولیسم سیستئین و بیماری های مربوطه
 • کاتابولیسم  سیستین
 • کاتابولیسم گلوتامین
 • کاتابولیسم گلوتامیک اسید
 • تولید گاما آمینو بوتریک اسید
 • کاتابولیسم اسپارژین و آسپارتات
 • کاتابولیسم پرولین
 • کاتابولیسم آرژنین، اورنی تین و سیترولین
 • کاتابولیسم هیستیدین و تولید هیستامین
 • کاتابولیسم متیونین
 • کاتابولیسم فنیل آلانین
 • کاتابولیسم تیروزین
 • تولید ملانین
 • کاتابولیسم تریپتوفان
 • تولید سروتونین و ملاتونین
 • کاتابولیسم هیدروکسی پرولین
 • کاتابولیسم لیزین
 • کاتابولیسم اسید آمینه ها ی شاخه دار لوسین، ایزولوسین و والین
 • بیماری های مربوط به نقص آنزیمی در کاتابولیسم اسید آمینه های شاخه دار
 • بررسی بیماری های مربوط به کاتابولیسم اسید آمینه ها
 • مسیر های بیوسنتز اسید های امینه همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز گلوتامیک اسید و گلوتامین
 • بیوسنتز آسپارتیک اسید و آسپارژین
 • بیوسنتز آلانین
 • بیوسنتز سرین
 • بیوسنتز تیروزین
 • بیوسنتز پرولین
 • بیوسنتز هیدروکسی پرولین
 • بیوسنتز سیستئین
 • بیوسنتز گلیسین
 • راههای تثبیت و مصرف آمونیاک
 • گلوتامین شکل انتقال دهنده آمونیاک در بدن
 • تولید کربامیل فسفات توسط دو آنزیم
 • بررسی تک تک مراحل چرخه اوره همراه با نکات تستی
 • ناهنجاری های ژنتیکی چرخه اوره
 • بیوسنتز کراتین
 • بیوسنتز کراتین فسفات
 • بیوسنتز S آدنوزین متیونین
 • بیوسنتز اسپرمین و اسپرمیدین
 • کاتابولیسم پلی آمین(اسپرمین)
 • متابولیسم پورفیرین و هم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز هم همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز هموگلوبین
 • بیماری های مربوط به هموگلوبین
 • کاتابولیسم همو گلوبین (کاتابولیسم هم)همراه با نکات تستی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت


درس چهارم : متابولیسم اسید نوکلئیک

 • سنتز بازهای پورینی (DENEVO )همراه با نکات تستی
 • مسیر سنتز اینوزین مونو فسفات
 • مسیر سنتز آدنوزین مونو فسفات
 • سنتز گوانوزین مونو فسفات
 • مهار بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • کنترل سرعت سنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • تبدیل ریبونوکلئوزیدهای پورینی به مونو نوکلئوتید به روش بازیافت همراه با نکات تستی
 • بیماری های مربوط به سنتز پورین ها
 • بیسونتز نوکلئوتیدهای پیریمیدینی
 • مسیرسنتز بازهای پیریمیدین:
 • سنتز اورودین مونو فسفات
 • سنتز یوریدین تری فسفات و سیتوزین تری فسفات
 • متوتروکسات متوقف کننده واکنش احیا دی هیدروفولات
 • احیا ریبونوکلئوزید دی فسفات به 2 دئوکسی ریونوکلئوزید دی فسفات همراه با نکات تستی
 • تنظیم بیوسنتز ریبونوکلئوتیدهای پیریمیدینی و پورینی
 • مسیر سنتز پیریمیدین ( بازیافت)
 • کاتابولیسم پورین ها همراه با نکات تستی
 • کاتابولیسم بازهای پیریمیدینی همراه با نکات تستی
 • ترکیبات دفعی در جانداران متفاوت
 • بیوسنتز NAD و FAD
 • همراه با نکات تستی مناسب برای ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

 

پیش نمایش
آموزش بیوشیمی ۱
زمان آموزش: 8 ساعت و 15 دقیقه
فهرست آموزش

درس اول : کربوهیدراتها

 •  مونوساکارید ها
 •  ویژگی مونوساکاریدها
 • ساختار های خطی (آلدوز و کتوز) از تریوز،تتروز،پنتوز و هگزوز)
 • ایزومری در قندها
 • حلقوی شدن(پیرانوز و فورانوز) 
 • نوری
 • آنومرها
 • فرم D و L
 • فرم آلفا و بتا 
 • اپی مر 
 • آلدوز و کتوز
 • انواع مشتقات شش کربنه
 •  قندهای آمینه قندهای دزوکسی
 • قندهای اسیدی
 •  دی ساکارید ها
 • ساختار و ویژگی های دی ساکارید های احیا کننده
 • مالتوز
 • ایزومالتوز
 • لاکتوز
 • سلوبیوز 
 • جنتو بیوز
 • ساختار و ویژگی های دی ساکارید های غیر احیا کننده
 • ساکارز 
 • ترهالوز
 • پلی ساکارید ها و پیوند گلیکوزیدی
 • هموپلی ساکارید ها
 • هترو پلی ساکاریدها
 • هموپلی ساکاریدهای ذخیره ای
 • (ساختمان و ویژگی گلیکوژن، نشاسته(آمیاوز و آمیلوپکتین) ،دکسترین، اینولین و ….)
 • هموپلی ساکاریدهای ساختمانی
 • ساختمان و ویژگی کیتین و سلولز
 • هتروپلی ساکاریدها
 • ساختار و ویژگی اسید هیالورونیک
 • کوندروئیتین سولفات
 • هپارین
 • درماتان سولفات
 • کراتان سولفات 
 • اهمیت پلی ساکارید ها در غشای سلولی
 • کمپلکس کربوهیدرات- پروتئین
 • گلیکو پروتئین ها(ساختار و ویژگی N-LINK و O- LINK )
 • پروتئوگلیکان
 • لکتین
 • واکنش های شیمیایی قندها
 • اکسیداسیون قندها
 • ترکیب قندها با فنیل هیدرازین
 • اثر اسید و باز بر قندها
 • احیای مونوساکاریدها
 •  نکات تستی مناسب برای کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم: لیپیدها

 • لیپیدها
 • اعمال لیپیدها
 • ساختار اسید های چرب
 • انواع اسید های چرب(اشباع،غیراشباع،ایکوزانوئیدها)
 • اسید های چرب غیر اشباع(مونوانوئیک و پلی انوئیک)
 • ساختار انواع اسیدهای چرب غیر اشباع(پالمیتولئیک،اولئیک،لینولئیک،گاما لینولنیک،آلفا لینولنیک،آراشیدونیک و ……..)
 • ایزومر هندسی در اسیدهای چرب غیر اشباع(سیس و ترانس)
 • ساختار انواع اسیدهای چرب اشباع(اسید استیک،اسید بوتریک،اسیو والریک،کاپرولیک،لوریک،میریستمیک و ……………)
 • فراوانترین اسید چرب اشباع و غیر اشباع
 • بررسی نقطه ذوب اسیدهای چرب
 • ایکوزانوئیدها(پروستاگلاندین، لوکوترین،ترومبوکسان،لیپوکسین و پروستاسیکلین)
 • ساختار،فعالیت و انواع پروستاگلاندین
 • ساختار،ویژگی و انواع ترومبوکسان
 • ساختار و کاربرد پروستاسیکلین
 • ساختار،ویژگی، کاربرد و انواع لکوترین
 • ساختر لیپوکسین
 • نام گذاری اسیدهای چرب(روش دلتا و امگا)
 • انواع لیپیدها:
 • لیپیدهای ساده:چربی(اسیل گلیسرول ) و موم
 • آسیل گلیسرول(تری آسیل گلیسرول،دی آسیل گلیسرول و مونو آسیل گلیسرول)
 • ساختار ،ویژگی و کاربرد های تری آسیل گلیسرول
 • ساختار ،ویژگی و کاربرد های ،دی آسیل گلیسرول و مونو گلیسرول
 • ساختار، ویژگی و کاربرد موم
 • لیپیدهای مرکب:
 • فسفولیپیدها(اسفنگو فسفولیپیدو گلیسروفسفولیپید)
 • گلیکولیپید و لیپوپروتئین
 • ساختار ویژگی و کاربرد گلیسروفسفولیپید
 • ساختار و ویژگی اسید فسفاتیدیک
 • ساختار،ویژگی و کاربرد انواع گلیسروفسفولیپید(فسفاتیدیل اتانول آمین،فسفاتیدیل کولین،فسفاتیدیل اینوزیتول،فسفاتیدیل سرین،کاردیولیپین ،پلاسمولوژن) و اتر لیپیدها
 • تجزیه فسفوگیسریدها به وسیله لیپاز های اختصاصی(لیپازA ، لیپاز B و ……)
 • اسفنگولیپیدها:
 • ساختار و ویژگی الکل اسفنگوزین
 • ساختار و ویژگی سرامید
 • ساختار ، ویژگی و کاربرد اسفنگومیلین
 • گلیکو اسفنگولیپیدها(سربروزید،گانگلیوزید و گلوبوزید)
 • ساختار ، ویژگی و کاربرد سربروزید
 • انواع سربروزید(گالاکتو سربروزید و گلوکوسربروزید)
 • ساختار و ویژگی گانگلیوزید
 • ساختار و ویژگی گلوبوزید
 • مشتقات لیپیدی(ترپن و استروئید)
 • ویژگی و ساختار انواع ترپن(مونو،سزکویی،دی،تری،تترا و پلی ترپن):
 • انواع مونو ترپن(ژرانیول،لیمونن،مانتول و….)
 • ساختار و ویژگی اسکوالن،فیتول،کارتنوئید،پلی پرنل،یوبی کینون)
 • ساختار و ویژگی استروئیدها
 • ویژگی و کاربرد استروئیدها(استرولها)
 • انواع استرولها(فیتوسترول،میکوسترول و……
 • ویژگی،ساختار و کاربرد کلسترول
 • لیپوپروتئین ها
 • انواع  لیپوپروتئین(شیلو میکرون، VLDL ، HDL ، LDL ، IDL )
 • ویژگی های کامل و تستی لیپو پروتئین ها(محل سنتز،لیپید اصلی،آپوی اصلی و ……….)
 • انوال بیماری های مربوط به لیپوپروتئین ها(لیپوپروتئین لیپاز فامیلی، هیپر کلسترولمی فامیلی و ….)
 • لیپیدهای آمفی پاتیک(میسل، لیپوزوم)
 • آنتی ژن های گروه خونی
 • ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم: اسیدهای آمینه و پپتید

 • اسید آمینه استاندارد:
 • ساختار کربن آلفا
 • علائم اسید آمینه
 • طبقه بندی اسید آمینه:
 • گروه اول: اسیدهای آمینه که گروه R غیر قطبی و آبگریز دارند:
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی( آلانین(Ala)والین(Val) لوسین(Leu) ایزولوسین(Ile) متیونین(Met) پرولین(Pro) گلیسین(Gly))
 • گروه دوم: اسیدهای آمینه دارای گروه R قطبی بدون بار:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی (سرین،تره اونین،آسپارژین و گلوتامین…)
 • گروه سوم: اسیدهای آمینه دارای گروه های R بابار مثبت(بازی:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(هیستیدین، ارژنین و لیزین)
 • گروه چهارم: اسیدهای آمینه دارای گروه های R بابار منفی:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(آسپارتیک اسید و گلوتامیک)
 • گروه پنجم: اسیدهای آمینه حلقوی(آروماتیک)
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(فنیل آلانین، تریپتوفان و تیروزین)
 • اسید آمینه های کمباب پروتئین:
 • ساختار،ویژگی ها ، کاربرد و نکات تستی(۵ هیدروکسی لیزین، ۴ هیدروکسی پرولین،۶ N متیل لیزین و دسموزین و ایزودسموزین)
 • اسید آمینه های غیر پروتئینی:
 •  ساختار و ویژگی های( Bآلانین، سیترولین، اورنی تین، کاناوانین ،هومو سرین، هوموسیستئین ،سیستین، D سرین، گاما آمینو بوتریک اسید……..)
 • خواص اسید ی بازی اسید آمینه ها:
 • تعریف و توضیح کاملPH ایزوالکتریک و PK
 • یونیزاسیون اسید امینه های بدون زنجیر جانبی بار دار(گلیسین)
 • یونیزاسیون اسید امینه های دارای زنجیر جانبی باردار(مانند اسید گلوتامیک و لیزین)
 • محاسبه PH ایزوالکتریک در اسید آمینه های دارای زنجیر جانبی غیر قطبی و بدون بار
 • محاسبه PH ایزوالکتریک در اسید آمینه های دارای زنجیر جانبی دارای عامل اسیدی
 • محاسبه PH ایزوالکتریک در اسید آمینه های دارای زنجیر جانبی دارای عامل بازی
 • شیمی فضایی اسید آمینه
 • واکنش های شیمیایی اسید آمینه:
 • واکنش های گروه آمینی(واکنش با نین هیدرین، واکنش با آلدهید
 • واکنش های گروه کربوکسیل (تشکیل آمید و استر و …..
 • واکنش های زنجیر جانبی آمینو اسید(ساکاگوچی،میلون،گزانتوپروتئیک و ………..)
 • تغییرات روی اسید امینه(هیدروکسیلاسیون،استیلاسیون،فسفریلاسیون،کربوکسیلاسیون،متیلاسیون و گلیکوزیلاسیون)
 • پپتیدها:
 • ویژگی ها و نکات تستی پیوند پپتیدی
 • Φو Ψ (سای و فی)
 • نحوه نام گذاری پپتید
 • ساختار وویژگی های دی پپتید کارنوزین
 • ساختار وویژگی های و نکات تستی تری پپتیدگلوتاتیون
 • ساختار وویژگی های پلی پپتید گرامیسیدین S و تیروسیدین A
 • ساختار پپتید های غیر پروتئینی(اکسی توسین، وازوپرسین
 • خواص شیمیایی پپتیدها(واکنش بیوره)
 • توضیح کامل روش های شناسایی اسید آمینه N  ترمینال( روش سانگر،روش ادمن و روش دانسیل کلراید
 • توضیح کامل روش های شناسایی اسید امینه C ترمینال(روش لیتیوم بروهیدرید و هیدرازین(واکنش آکابوری)
 • هیدرولیز ناقص زنجیر های پلی پپتید:
 • محل اثر پروتئاز های پپسین، تریپسن و کیمیو تریپسن، ترمولیزین و بروموسیانوژن روی اسید آمینه های مربوطه

درس چهارم: پروتئین ها

 • پروتئین ها
 • ساختمان پروتئین ها
 • ویژگی های ساختمان اول
 • ساختمان دوم(مارپیچ الفا و صفحات β)
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی انواع مارپیچ(مارپیچ α، π، 3/10)
 • ساختار ،ویژگی ها و نکات تستی انواع صفحات β (همسو و ناهمسو)
 • توضیح کامل نمودار راماچاندران
 • ساختار ،ویژگی ها و نکات تستی حلقه ها و خمیدگی(loop و Turn )
 • ویژگی های کامل و ساختار سوم پروتئین ها
 • ویژگی های کامل و ساختار چهارم پروتئین ها
 • بررسی و نحوه برقرار شدن انواع پیوندهای پایدار کننده ساختمان پروتئین ها(پیوند های دی سولفیدی،هیدروژنی،هیدروفوب(آب گریز) و الکتروستاتیک
 • طبقه بندی پروتئین ها
 • پروتئین های ساده(کروی و رشته ای)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین های ساده کروی:
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین آلبومین
 • بررسی کامل پروتئین گلوبولین(بتا گلوبولین و گاما گلوبولین)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی بتا گلوبولینها(سرولوپلاسمین و ترانسفرین)
 • بررسی کامل هیستون ها،انواع هیستون ها
 • ساختار، ویژگی ها در پروتامین ها
 • پروتئین های رشته ای(محلول ونامحلول(اسکلروپروتئین)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین های رشته محلول(فیبرینوژن، اکتین و میوزین)
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین های رشته ای نامحلول (آلفا و بتا کراتین،الاستین،فیبروئین وکلاژن و نیز بررسی بیماری های مربوط به کلاژن)
 • بررسی کامل ویژگی ها و ساختار و عملکردپروتئین های مرکب( نوکلئو پروتئین، گلیکوپروتئین، موکوپروتئین،لیپو پروتئین،کروموپروتئین،متالو پروتئین و فسفو پروتئین)
 • بررسی خواص پروتئین ها: (حلالیت، خواص آنتی ژنی و خواص الکترولیتی آنها)
 • بررسی دناتوراسیون پروتئین ها تحت تاثیر : ( حلال های آلی ، حرارت،اسید و باز و دترژنت یا سرفکتنت ها)
 • بررسی بیماری های پریونی(ژاکوب،اسکلراپی و …)
 • بررسی بیماری های آلزایمر و تالاسمی
 • انواع ناقل های پروتئینی همراه با ماده انتقالی آنها
 • پروتئین های فیزیولوژیک:
 • توضیح کامل ساختار هم
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین هموگلوبین
 • انواع هموگلوبین
 • انتقال اکسیژن به وسیله هموگلوبین
 • منحنی تجزیه اکسیژن از هموگلوبین و نکات مربوطه به آن(اثر هیدروژن،دما CO2, و اسید 2-3 دی فسفو گلیسریک) در فشار های مختلف
 • اثر بور
 • ساختار، ویژگی ها،کاربرد و نکات تستی پروتئین میوگلوبین
 • منحنی تجزیه اکسیژن از میوگلوبین و نکات مربوطه به آن در فشار های مختلف
 • تثبیت دزوکسی هموگلوبین تحت ترکیب اسید 2-3 دی فسفو گلیسریک
 • نام پروتئین هایی که در ساختار آنها هم وجود دارد
 • پروتئین ها ی دارای فرم فریک و فرو
 • بررسی بیماری های مربوط به هموگلوبین(مت هموگلوبین، هموگلوبین M، هموگلوبین S ، کمخونی و تالاسمی)
 • پروتئین های موجود در غشا گلوبول های قرمز خون
 • ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس پنجم: آنزیم ها

 • آنزیم ها
 •  معرفی و خاصیت آنزیم ها
 • نحوه فعالیت آنزیم ها
 • انرژی فعال سازی واکنش
 • ویژگی های کاتالیزور ها به خصوص آنزیم ها
 • طبقه بندی آنزیم ها از نظر ساختار(ساده و مرکب)
 • انواع کوفاکتورها
 • انواع کوآنزیم ونکات تستی مربوط به انها
 • انواع یون ها و فعالیت های بیولیژیکی آنها
 • طبقه بندی آنزیم ها براساس نوع واکنش کاتالیز شده
 • معرفی اکسیدوردوکتازها:(دهیدروژناز، اکسیداز،اکسیژناز،هیدروپراکسیداز و……)
 • بررسی مجزای هریک از  آنزیم های (دهیدروژنازها، اکسیدازها،اکسیژنازها،هیدروپراکسیداز ها همراه با بیان نکات تستی آنها)
 • بررسی آنزیم های ترانسفراز (کیناز، ترانس آمیناز) و بیان عملکرد و نکات تستی آن
 • نکات مربوط به کراتین کیناز
 • بررسی آنزیم های هیدرولاز (استراز،گلیکوزیداز ، آرژیناز و فسفاتاز) و بیان عملکرد و نکات تستی آن
 • بررسی و بیان عملکرد انزیم های لیاز
 • بررسی و بیان عملکرد انزیم های ایزومراز(اپیمراز،ایزومراز، موتاز و راسماز)
 • بررسی و بیان عملکرد انزیم های لیگاز
 • معرفی جایگاه فعال همراه با بیان نکات تستی
 • بیان علت پروتئینی بودن انزیم
 • بررسی ویژگی های مدل های پیشنهادی جایگاه فعال(امیل فیشر و کوشلاند)
 • عوامل محیطی موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی(دما،PH، غلظت و قدرت یونی)
 • بررسی اثرات دما بر سرعت واکنش همراه با تفسیر منحنی مربوطه و نکات تستی مربوط به آن
 • بررسی اثرات PH بر سرعت واکنش همراه با تفسیر منحنی  مربوطه و نکات تستی مربوط به آن
 • بررسی اثرات غلظت سوبسترا بر سرعت واکنش همراه با تفسیر منحنی مربوطه و نکات تستی مربوط به آن
 • طبقه بندی واکنش های شیمیایی برمبنای سینتیکی با توجه به درجه واکنش
 • نکات مربوط به واکنش های درجه(صفر،یک،دو ،سه و یک کاذب)
 • سینتیک واکنش های آنزیمی
 • بررسی کامل معادله میکائیلیس منتون همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • شرایط رایج بین Km و S در معادله میکائیلیس منتون
 • نکات تستی ثابت میکائیلیس منتون
 • بررسی کامل معادله لینویور برگ همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • بررسی کامل معادله ادی هوفستی همراه با تفسیر منحنی
 • بررسی کامل معادله هینز همراه با تفسیر منحنی
 • بررسی کامل معادله هیل همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • مهار شدن آنزیم ها(برگشت پذیر و برگشت ناپذیر)
 • بررسی کامل مهار کننده برگشت پذیر رقابتی همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • نکات مربوط به ترکیبات مهار کننده رقابتی(سولفونیل امید، متوتروکسات ومالونات)
 • بررسی کامل مهار کننده برگشت پذیر غیر رقابتی همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • بررسی کامل مهار کننده برگشت پذیر  نارقابتی همراه با تفسیر منحنی و نکات تستی
 • مهارکننده برگشت ناپذیر(نحوه فعالیت یدواستات،ایزوپروپیل فلئورو فسفات و ……)
 • سینتیک واکنش های آنزیمی دارای دو یا بیش از دو سوبسترا
 • نحوه واکنش انزیم های دو سوبسترایی( واکنش جابه جایی تک مرحله ای منظم و نامنظم)
 • واکنش جابه جایی تک مرحله ای منظم(آنزیم مالات دهیدروژناز)
 • واکنش جابه جایی تک مرحله ای نا منظم(آنزیم کراتین کیناز)
 • واکنش جابه جایی دو مرحله ای (پینگ پونگی نحوه فعالیت آنزیم آسپارتات ترانس امیناز)
 • تعریف واحدهای فعالیت آنزیمی(بین المللی،کاتال و فعالیت ویژه)
 • توضیح مکانیسم عمل آنزیم ها از طریق کاتالیز اسید وباز،کشش ساختمانی سوبسترا، کاتالیز کوالانسی و اثرات آنتروپیک)
 • نکات مربوط به تنظیم فعالیت آنزیم ها
 • ایزوزیم ها(نکات تستی درمورد لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز)
 • تنظیم کوالان آنزیم ها
 • بیان نکات کامل تنظیم آلوستریک
 • پروآنزیم یا زیموژنها
 • ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس ششم: اسید های نوکلئیک

 • ویژگی های ساختاری اسید نوکلئیک
 • ساختار قند 5 کربنه (ریبوز و دئوکسی ریبوز)
 • ساختار و ویژگی های بازهای آلی (پورین و پیریمیدین)
 • انواع تاتومر(انول و کتو،آمینو و ایمینو):لاکتام و لاکتیم
 • ساختار بازهای مشتق شده از آدنین و گوانین(هیپوگزانتین و گزانتین)
 • آرایش آنتی و سین
 • مشتقات نادر پورین و پیریمیدین
 • ساختار و خصوصیات نوکلئوزید
 • انواع نوکلئوزیدها
 • ساختار و ویژگی های نوکلئوتید
 • انواع پیوند در یک نوکلئوتید
 • نقش های متفاوت نوکلئوتید
 • عملکرد NTP ها(نوکلئوتید تری فسفات)
 • ساختار و ویژگی های اسید نوکلئیک( DNA و  RNA )
 • خصوصیات ساختار اول و دوم DNA انواع پیوندهای درون DNA و RNA
 • نکات تستی DNA
 •  نیروهای نگهدارنده DNA در کنار هم
 • نکات تستی پیوندهای هیدروژنی بین بازها
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی B DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  A DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  Z DNA
 • دناتوراسیون مولکول DNA
 • اشکال فضایی و ساختارهای غیر معمول DNA
 • ساختار و خصوصیات توالی پالیندروم،توالی آینه ای،ساختمان سنجاق سریساختار صلیبی و DNA سه رشته ای و چهار رشته ای
 • انواع RNA
 • خصوصیات و ساختار mRNA (مونوسیسترونیک و پلی سیسترونیک)
 • خصوصیات و ساختار tRNA
 • خصوصیات و ساختار rRNA(ساختار برگ شبدری و ساختار L
 • معرفی و خصوصیات بازوهای (آمینو ساید، آنتی کدون ، D و TΨC
 • RNA های کوچک
پیش نمایش
ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد