30% تخفیف به مناسبت شروع سال تحصیلی

کد تخفیف: hamyar

ساعت
دقیقه
ثانیه
فاطمه امیری
فاطمه امیری
 • عضو هیئت علمی همیاردرس
 • کارشناس ارشد معماری از دانشگاه EMU
 • طراح موسسه رهاب
علی اکبر نجفی نژاد
علی اکبر نجفی نژاد
 • عضو هیئت علمی همیاردرس
 • کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
گروه مدرسین همیاردرس
گروه مدرسین همیاردرس
بیتا مرادی
بیتا مرادی
 • عضو هیئت علمی همیاردرس
 • مدرس برگزیده ی دانشگاه
 • کارشتاس ارشد آمار
دکتر محمدرضا امینی
دکتر محمدرضا امینی
 • عضو هیئت علمی همیاردرس
 • عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکترای مهندسی برق
غزل جعفری
غزل جعفری
 • عضو هیئت علمی همیاردرس
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق