جشنواره تخفیف ماه میهمانی خدا

کد تخفیف: ramezan

میزان تخفیف: 30%

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دکتر بهنام زهتاب

 • عضو هیئت علمی همیاردرس
 • دانشجوی ممتاز دکترای دانشگاه شهید رجایی
 • دکترای مهندسی عمران

دکتر بهنام زهتاب فارغ التحصیل ممتاز دکتری عمران در دانشگاه شهید رجایی تهران می باشند. ایشان تاکنون سابقه ی فعالیتهای مهندسی در موسسه ی مهندسی تارا، کاوش زمین سپاهان و سازه اندیشان پویا را داشته اند. دکتر زهتاب همچنین از سال 1393 تا کنون، سابقه ی تدریس دروس مهم مهندسی عمران مانند بتن، فولاد، تحلیل سازه، استاتیک و مقاومت مصالح را در چندین دانشگاه مطرح کشور داشته اند.

امتیاز مدرس: 4/93 از 5 بر اساس 43 دیدگاه

آموزش های این مدرس

آموزش مقاومت مصالح - پیچش
زمان آموزش: 4 ساعت و 26 دقیقه
مشاهده ی فهرست
 • تغییر شکل در محور دایره ای
 • زاویه پیچش الاستیک
 • تمرکز تنش در محور دایره ای
 • پیچش اعضای غیر دایره ای
 • محورهای توخالی جدار نازک

 

مشاهده پیشنمایش
مقاومت مصالح - مفهوم تنش و کرنش در بارگذاری محوری
زمان آموزش: 7 ساعت و 20 دقیقه
مشاهده ی فهرست
  • کرنش قائم در بارگذاری محوری
  • نمودار تنش-کرنش
  • تنش حقیقی و کرنش حقیقی
  • قانون هوک، مدول یانگ (مدول الاستیسیته) (مدول کشسانی)
  • رفتار کشسان و رفتار مومسان
  • خستگی
  • تغییر شکل عضو در بارگذاری محوری
  • عضو تحت اثر تغییرات دما
  • نسبت پواسن
  • بارگذاری چند محوری، تعمیم قانون هوک
  • انبساط حجمی، مدول حجمی
  • کرنش برشی
  • اصل سن ونان
  • تمرکز تنش
  • تنش پسماند
  • تمرین های متنوع از کتاب بیرجانسون

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش مقاومت مصالح درس دوم: مفهوم تنش
زمان آموزش: 2 ساعت و 46 دقیقه
مشاهده ی فهرست
 • تنش در اعضای سازه
 • تحلیل و طراحی
 • بارگذاری محوری، تنش قائم
 • تنش برشی
 • تنش تکیه گاهی در اتصالات
 • کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه ها
 • روش حل مسئله
 • تنش وارد بر صفحه مایل در بارگذاری محوری
 • مؤلفه های تنش
مشاهده پیشنمایش
مقاومت مصالح درس اول مقدمه
زمان آموزش: 47 دقیقه
مشاهده ی فهرست
 • آشنایی با درس مقاومت مصالح
 • معرفی منابع
 • بررسی فصلهای درسی و فهرست های مربوطه
 • یادآوری پیش نیازهای درس استاتیک
 • یادآوری انواع نیرو : داخلی و خارجی
 • یادآوری انواع مختلف تکیه گاه ها و بارگذاری ها
مشاهده پیشنمایش
آموزش استاتیک
زمان آموزش: 39 ساعت 25 دقیقه
مشاهده ی فهرست

فصل اول: مقدمه، علم مکانیک و مکانیک مهندسی، اهداف استاتیک

  • استاتیک چیست؟
  • قوانین و اصول پایه مکانیک
  • سیستم واحدهای اندازه گیری
  • تبدیل سیستم های آحاد
  • روش حل مسئله
  • دقت عددی

فصل دوم: استاتیک ذرات

  • نیروها در صفحه
   • نیروی وارد بر ذره، برآیند دو نیرو
   • بردارها
   • جمع بردارها
   •  برآیند چند نیروی همرس
   •  تجزیه یک نیرو به مؤلفه هایش
   • مؤلفه های متعامد یک نیرو
   • بردار یکه
   • جمع نیروها به کمک جمع مؤلفه ها
   • تعادل یک ذره
   • قانون حرکت اول نیوتن
   • مسائل پیرامون تعادل ذره
   • دیاگرام جسم آزاد
  • نیروها در فضا
   • مؤلفه های متعامد یک نیرو در فضا
   • تعریف نیرو به کمک بزرگی و دو نقطه بر روی امتداد آن
   • برآیند چند نیروی همزمان در فضا
   • تعادل یک ذره در فضا

فصل سوم: اجسام صلب: سیستم تعادل نیروها

  • نیروهای داخلی و خارجی
  • قانون انتقال پذیری، نیروهای معادل
  • ضرب دو بردار
  • ضرب دو بردار به کمک مؤلفه های متعامد آنها
  • گشتاور یک نیرو حول یک نقطه
  • قضیه وارینون
  • مؤلفه های متعامد گشتاور یک نیرو
  • ضرب اسکالر دو بردار
  • ضرب مختلط سه بردار
  • گشتاور یک نیرو حول یک محور
   گشتاور کوپل
  • کوپل های معادل
  • جمع کوپل ها
  • بیان کوپل به کمک بردار
  • تبدیل یک نیرو به یک نیرو و یک گشتاور
  • سیستم های نیروهای معادل
  • سیستم های بردارهای هم سنگ
  • تبدیل سیستم نیروها به یک نیروی معادل و یا یک نیرو و گشتاور

فصل چهارم: تعادل اجسام صلب

  • دیاگرام جسم آزاد
  • تعادل در دو بعد
   • واکنش های تکیه گاهی و اتصالات یک سازه دو بعدی
   • تعادل یک جسم صلب در صفحه
   • نامعینی استاتیکی و قیود ناکافی
   • پایداری و ناپایداری
   •  تعادل یک جسم دو نیرویی
   • تعادل یک جسم سه نیرویی
  • تعادل در سه بعد
   • تعادل یک جسم صلب در فضا
   • واکنش های تکیه گاهی و اتصالات یک سازه سه بعدی

فصل پنجم: نیروهای گسترده: مرکز هندسی و مرکز جرم

  • خطوط و سطوح
   • مرکز جرم یک جسم دو بعدی
   • مرکز هندسی سطوح و خطوط
   • گشتاور اول سطوح و خطوط
   • صفحات و خطوط مرکب
   • تعیین مرکز هندسی به کمک انتگرال گیری
   • قضیه پاپوس-گلدینوس
  • احجام
   • مرکز جرم یک جسم سه بعدی
   • مرکز هندسی احجام
   • احجام مرکب
   • تعیین مرکز هندسی احجام به کمک انتگرال گیری

فصل ششم: تحلیل سازه ها

  • خرپاها
   • تعریف خرپا
   • خرپاهای ساده
   • اعضای صفر نیرویی
   • تحلیل خرپا به روش مفصل
   • تحلیل خرپا به روش مقطع زدن
  • قاب ها و اجزای ماشین
   • سازه های متشکل از اعضای چند نیرویی
   • تحلیل قاب
   • تفکیک اعضای قابها از تکیه گاهها و گره ها

فصل هفتم: نیروهای کابل ها و تیرها

  • نیروهای داخلی اعضا
  • تیرها
   • انواع بارها و تکیه گاهها
   • نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر
   • دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی
   • ارتباط بین دیاگرام های بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
  • کابل ها
   • کابل ها تحت اثر نیروهای متمرکز
   • کابل ها تحت اثر بارهای گسترده
   • کابل های سهموی
   • کابل های زنجیره ای

فصل هشتم: اصطکاک

  • قوانین نیروی اصطکاک، ضریب اصطکاک
  • زاویه اصطکاک
  • گوه
  • اصطکاک در اجزای ماشین ها
   • پیچ ها
   • یاتاقان ها
   • دیسک ها
   • اصطکاک غلتشی
   • اصطکاک تسمه ای

فصل نهم: نیروهای گسترده

  • ممان اینرسی (گشتاور لختی) سطوح
   • گشتاور دوم و گشتاور لختی سطوح
   • تعیین ممان اینرسی یک سطح با انتگرال گیری
   • ممان اینرسی قطبی
   • شعاع ژیراسیون یک سطح
   • قضیه محورهای موازی
   • ممان اینرسی اشکال مرکب
   • ممان اینرسی حاصلضرب
   • محورهای اصلی و ممان اینرسی حول محورهای اصلی
   • دایره مور برای ممان اینرسی و ممان اینرسی حاصلضرب
  • ممان اینرسی جرمی
   • تعیین ممان اینرسی جرم
   • قضیه محورهای موازی
   • ممان اینرسی صفحات نازک
   • تعیین ممان اینرسی یک جسم سه بعدی با انتگرال گیری
   • ممان اینرسی اشکال مرکب

فصل دهم: روش کار مجازی

  • کار انجام شده توسط نیرو
  • قانون کار مجازی
  • کاربرد قانون کار مجازی
  • بازدهی مکانیکی
  • کار انجام شده توسط نیرو در یک جابجایی محدود
  • انرژی پتانسیل
  • مفهوم تعادل به کمک انرژی پتانسیل

 

مشاهده پیشنمایش
طراحی سازه های بتن آرمه 1
زمان آموزش: 10 ساعت و 40 دقیقه
مشاهده ی فهرست

درس اول: مقدمه

 • تعریف مقطع بتن آرمه
 • سازگاری بتن و فولاد
 • مزایا و معایب بتن آرمه
 • خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری، کششی و برشی بتن و مدول الاستیسیته
 • رسم نمودار تنش-کرنش مقطع بتن آرمه و تفسیر آن
 • تعریف خیز و تغییر شکل در بتن شامل انواع انقباض و خزش
 • معرفی انواع آرماتورهای فولادی و کامپوزیتی
 • روش های طراحی و ترکیبات بارگذاری
 • معرفی روش طرح مقاومت

درس دوم: آنالیز و طراحی خمشی تیر بتن آرمه

 • نیروهای داخلی و تنش در مقاطع تحت خمش
 • توزیع تنش و کرنش در مقطع بتن آرمه بر اساس نقاط مختلف در منحنی تنش-کرنش
 • تفاوت رفتار نرم و ترد در مقطع بتن آرمه
 • طراحی الاستیک
 • طراحی الاستوپلاستیک
 • روند گام به گام طراحی به روش تنش مجاز
 • مقایسه روش طراحی مقاومت و روش تنش مجاز
 • تئوری خمش و معادلسازی بلوک فشاری تنش
 • تعریف حالت بالانس (متوازن) و تعیین حالت کم فولاد و پرفولاد
 • تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مستطیلی کم فولاد و پرفولاد
 • محاسبه ضریب کاهش مقاومت خمشی در سه حالت مقاطع کنترل شده با کشش، کنترل شده با فشار و مقاطع در ناحیه انتقالی و تعیین مقاومت خمشی نهایی
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع مستطیلی تحت خمش
 • طراحی مقطع مستطیلی با ابعاد مشخص به روش طراحی مقاومت (آرماتورگذاری)
 • حل مثالهای متعدد به منظور مقایسه روشهای طراحی الاستیک، تنش مجاز و طراحی مقاومت
 • روند گام به گام طراحی کامل مقطع مستطیلی (تعیین ابعاد و آرماتورگذاری)
 • حل مثال های متعدد به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد به منظور فهم بهتر شرایط مختلف ممکن برای ضریب کاهش مقاومت، کم فولاد یا پر فولاد بودن مقطع بتن آرمه
 • مزایای بکارگیری فولاد فشاری
 • وضعیت بالانس در مقطع مستطیلی شامل فولاد فشاری
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی شامل آرماتور فشاری در چهار حالت ممکن از نظر تسلیم شدن یا نشدن فولادهای کششی و فشاری
 • حل مثال آنالیز و طراحی مقطع مستطیلی شامل فولاد فشاری
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی با فولادگذاری در چند ردیف
 • حل مثال مقطع مستطیلی با فولادگذاری در چند ردیف و سعی و خطا به کمک نرم افزار اکسل
 • تعیین رفتار مستطیلی یا T شکل برای تیر T شکل
 • تعیین مقاومت خمشی تیر T شکل در حالت کم فولاد و پرفولاد
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع T شکل تحت خمش
 • حل مثال های متعدد به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد به منظور فهم بهتر شرایط مختلف ممکن برای مقاومت خمشی تیرچه تحت لنگر مثبت با رفتار مستطیلی یا T شکل و نیز تحت لنگر منفی

درس سوم: طراحی برشی تیر بتن آرمه

 • توزیع تنش برشی در مقطع تحت اثر نیروی برشی
 • تعریف انواع ترک ها و شکست در مقطع بتن آرمه تحت برش و ترکیب برش و خمش
 • نحوه تعیین مود شکست تیر با توجه به هندسه و بارگذاری
 • معرفی انواع فولاد برشی
 • تعیین ظرفیت برشی تیر بتن آرمه (تأمین شده توسط بتن) تحت اثر ترکیب برش و خمش و ترکیب برش، خمش و فشار و نیز ترکیب برش، خمش و کشش
 • شرایط لزوم بکارگیری فولاد برشی
 • تعیین ظرفیت برشی تیر بتن آرمه (تأمین شده توسط فولاد) در حالات فولاد برشی قائم، مایل، فولاد طولی خم شده و فولاد برشی قائم با تورب عرضی
 • طراحی فولاد برشی مورد نیاز
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار حداقل و حداکثر فولاد برشی و حداکثر فاصله خاموتها
 • تعیین مقطع بحرانی برش
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای تعیین مقاومت برشی تیر بتن آرمه

درس چهارم: طراحی تیر تحت اثر پیچش

 • تعریف پیچش تعادلی و پیچش همسازی
 • توزیع تنش در مقطع تحت پیچش
 • پیچش ترک خوردگی در مقطع بتن آرمه و شرط صرف نظر کردن از پیچش
 • طراحی پیچشی و تعیین فولاد عرضی و طولی مورد نیاز
 • ترکیب برش و پیچش
 • حداکثر مقدار برش و پیچش توأم به منظور کنترل عرض ترک و نیز کنترل خردشدگی بین ترکهای مورب ناشی از تنش فشاری قطری
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار حداقل و حداکثر فولاد پیچشی و حداکثر فاصله فولادهای طولی و قائم

درس پنجم: طراحی اعضای تحت فشار (ستون)

 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار فولادها طولی و عرضی و فواصل آنها در ستون
 • تعیین نحوه قرارگیری تنگ ها و سنجاقی ها در ستون
 • دورپیچ ها و ضوابط آیین نامه ای آنها
 • ضوابط آرماتورگذاری ستون در مناطق زلزله خیز
 • تعیین مرکز پلاستیک ستون
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری خالص
 • تعیین انواع شکست ستون بتنی و انواع رفتار آن با توجه به مقدار خروج از مرکزیت
 • اندرکنش ظرفیت بار محوری و لنگر خمشی در یک ستون ایده آل، همگن و الاستیک
 • اندرکنش ظرفیت بار محوری و لنگر خمشی در یک ستون واقعی
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی
 • نحوه رسم نمودار اندرکنش ظرفیت فشار محوری-ظرفیت خمشی
 • ظرفیت باربری ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه موازی محور خمشی در حالت شکست کششی و فشاری
 • فلوچارت گام به گام تعیین ظرفیت باربری ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه
 • تعیین ضریب کاهش مقاومت ستون
 • فلوچارت گام به گام طراحی کامل ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه
 • طراحی ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه به کمک نمودارهای طراحی
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه موازی برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت
 • فلوچارت گام به گام طراحی کامل ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه
 • طراحی ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه به کمک نمودارهای طراحی
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت
 • ظرفیت باربری ستون تحت کشش و لنگر خمشی
 • طراحی ستون دایروی
 • روش تقریبی ویتنی برای طراحی ستون مستطیلی و دایره ای
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش معکوس بار
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره روش منحنی های هم بار (PCA) به همراه فلوچارت روند گام به گام طراحی
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش مک گریگور
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون تحت خمش دومحوره به روش مک گریگور در حالت فولادگذاری در چهار وجه برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت

 

مشاهده پیشنمایش