55 درصد تخفیف بزرگترین تخفیف تاریخ همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

دکتر سهامه محبی

 • دارای مدرک صلاحیت تدریس از دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آل طه
 • دکترای نانوبیوتکنولوژی

دکتر سهامه محبی، فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آل طه می باشند. ایشان دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس و حائز رتبه 3 ورودی مقطع دکترا و 6 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس هستند. سابقه تدریس ایشان در دروس مختلف و مقاطع مختلف دانشگاهی به شرح زیر است:

دروس تدریس شده در مقطع دکترا:

 • نانو مدیسین(دکترای نانو پزشکی)
 • دستکاری بیولوژیک( دکترای نانوپزشکی)
 • طراحی نانو مواد (دکترای نانو پزشکی)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد:

 • نانو مواد و نانو ساختارها(ارشد نانو پزشکی)،
 • روشهای سنتز نانو ساختارها(ارشد نانو شیمی)
 • کاربرد فناوری نانو در شیمی دارویی(ارشد شیمی دارویی)
 • طراحی نانو مواد ( ارشد و دکترای نانو پزشکی)
 • نانوبیوتکنولوژی ( ارشد نانوپزشکی)
ایشان از 15 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 4/93 از 5 را اخذ نموده اند

آموزش های این مدرس

مقدمه ای بر علم ژنتیک
زمان آموزش: 25 دقیقه
فهرست آموزش
 • تعریف، اهداف و کاربرد مشاوره ژنتیک
 • قلمروهای ژنتیک انسانی
 • کرگور مندل و قوانین وراثت
 • اساس کروموزومی وراثت
 • مبانی ژنتیک پزشکی
 • انواع بیماری های ژنتیکی
 • اختلالات تک ژنی
 • ناهنجاریهاي کروموزومی
 • اختلالات چندعاملی
 • بیماریهاي ژنتیکی سوماتیک اکتسابی
 • پروژه ژنوم انسانی
پیش نمایش
آموزش ژنتیک تکمیلی امری
زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه
فهرست آموزش

درس دوازدهم: اساس ژنتیکی سرطان

 • تمایز بین فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در سرطان
 • مطالعات اپیدمیولوژیک
 • مطالعات خانوادگی و دوقلوها
 • همراهی بیماری ها
 • عوامل ویروسی
 • انکوژن ها
 • شناسایی انکوژن ها
 • تعیین انکوژن ها در نقاط ژنتیکی مرتبط با جابجایی های کروموزومی
 • تکثیر انکوژن
 • عملکرد انکوژن ها
 • انواع انکوژنها
 • ژنهای سرکوبگر تومور
 • عملکرد ژنهای سرکوبگر تومور
 • اپی ژنتیک و سرطان
 • طول تلومر و سرطان
 • ژنتیک سرطانهای شایع
 • تهیه پروفایل DNA تومور و نشان ویژه جهشها
 • مولکول DNAتوموری در گردش خون
 • سندرم های توارثی سرطان
 • پولیپوز ادنوماتوز خانوادگی
 • لینچ
 • پولیپوز MYH
 • پولیپوز جوانان
 • بیماری کاودن
 • سندرم پتز-جگر
 • سرطان پستان
 • سرطان تخمدان
 • سرطان پروستات
 • مشاوره ژنتیک در سرطان های خانوادگی

درس سیزدهم: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

 • ساختار هموگلوبین
 • بیان هموگلوبین در طول تکوین
 • ساختار زنجیره گلوبینی
 • سنتز و تنظیم بیان هموگلوبین
 • ناهنجاری های هموگلوبین
 • ناهنجاری های واریانت های ساختاری
 • اختلالات مربوط به سنتز هموگلوبین
 • تنوع بالینی هموگلوبینوپاتی ها
 • غربالگری قبل از تولد و تازه متولدین برای هموگلوبینوپاتی ها

 

درس چهاردهم: ایمونوژنتیک

 • ایمنی
 • ایمنی ذاتی
 • ایمنی اکتسابی اختصاصی
 • ایمونوگلوبولینها
 • تنوع در انتی بادیها
 • بیماری های نقص ایمنی ارثی
 • بیماری های ایمنی اکتسابی اختصاصی
 • نقص ایمنی ثانویه
 • گروهای خونی

درس پانزدهم: علم فارماکوژنتیک، پزشکی شخصی و درمان بیماری های ژنتیکی

 • فارماکوژنتیک
 • متابولیسم دارو
 • پزشکی شخصی
 • درمان بیماری های ژنتیکی
 • روشهای مرسوم درمان بیماری های ژنتیکی
 • کاربردهای درمانی تکنولوژی DNA نوترکیب
 • ژن درمانی
 • تغییرات RNA
 • تصحیح ژنی هدفمند
 • درمان با سلولهای بنیادی

درس شانزدهم: ژنتیک تولید مثل و آزمایشهای تشخیص پیش از تولد

 • تکنیک های به کار رفته در تشخیص پیش از تولد
 • غربالگری پیش از تولد
 • شاخص های تشخیص پیش از تولد
 • مشکلات خاص در تشخیص پیش از تولد
 • خاتمه حاملگی
 • تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی
 • روشهای کمک باروری و کاربرد در مورد بیماری های ژنتیکی
 • روشهای غیر تهاجمی برای تشخیص پیش از تولد
 • درمان پیش از تولد

درس هفدهم: ژنتیک تکوین

 • لقاح و گاسترولاسیون
 • خانواده های ژنی تکوینی
 • نقش مزه ها در ناهنجاری های تکوینی
 • اندام ها به عنوان یک مدل تکوینی
 • ژنهای تکوینی و سرطان
 • اثر مکانی و ژنهای تکوینی
 • مولهای هیداتی فرم
 • اپی ژنتیک و تکوین
 • تعیین جنسیت و بیماری های مرتبط با تکوین جنسیت
 • دوقلوزایی

درس هجدهم: کشف علت بیماریهای تک ژنی با شناسایی ژنهای عامل بیماری

 • شناسایی ژنهای عامل بیماری
 • تعیین مستقل از مکان ژنهای عامل بیماری در انسان
 • کلونینگ موضعی positional cloning
 • آنالیز کانتیگ
 • ناهنجاری های کروموزومی و ژنهای کاندید
 • آزمایشات تاییدی ژن کاندید
 • پروژه ژنوم انسان
 • توالی یابی اگزوم
 • انتخاب مناسبترین افراد
 • توالی یابی ژنوم
پیش نمایش
آموزش ژنتیک انسانی مقدماتی
زمان آموزش: 10 ساعت
فهرست آموزش
فصل اول: مقدمه  
 • تعریف، اهداف و کاربرد مشاوره ژنتیک
 • قلمروهای ژنتیک انسانی
 • کرگور مندل و قوانین وراثت
 • اساس کروموزومی وراثت
 • مبانی ژنتیک پزشکی
 • انواع بیماری های ژنتیکی
 • اختلالات تک ژنی
 • ناهنجاریهاي کروموزومی
 • اختلالات چندعاملی
 • بیماریهاي ژنتیکی سوماتیک اکتسابی
 • پروژه ژنوم انسانی
  فصل دوم: اساس مولکولی وراثت  
 • ساختار سلولی
 • ساختار کروموزوم
 • ژنوم مخمر، نماتودو مگس سرکه
 • ژنومهای گیاهی
 • ژنوم انسان
 • اینترون ها و اگزون ها
 • انواع توالی هاي DNA:
 • تکرارها
 • ژنهای هسته ای و انواع آنها
 • توالیهای کد کننده RNA
 • توالیهای کدکننده پروتئینها
 • ابرخانواده های ژنی
 • ژنهای کاذب
 • DNA خارج ژنی
 • انواع توالی های ماهواره ای
 • سانترومر، فرو رفتگی اولیه و گره ثانویه
 • تلومر
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار بالا
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار متوسط
 • SINEs & LINEs
 • ترنسپوزونها و رتروترنسپوزونها
 • دیگر خانواده هاي ژنی و ژنهاي کاذب
 • ژن هاي گلوبین
 • خانوادهها و ابرخانوادههاي ژنی
 • جهش ها و بار ژنتیکی
 • اثرات جهش های نقطه ای بر ساختار پروتئین
 • اثرات جهش ها بر فعالیت پروتئین
 • همبستگی ژنوتیپ-فنوتیپ
 • جهش ها و جهش زایی
 • پرتوهای یونیزان
 • سنجش تشعشع(دزیمتری)
 • موتاژن های شیمیایی
  فصل سوم: الگوهاي وراثت  
 • علائم، تعاریف و اصطلاحات ژنتیک پزشکی
 • ژن واحد توارث
 • گشن گیری
 • هیبریداسیون
 • نفوذ ناقص
 • هتروژنی
 • پلیوتروپی
 • اثر ژنها بر یکدیگر
 • توارث بینابینی
 • زمینه ژنتیک در بروز اثر ژن
 • ناهمگونی جایگاه ژنی و آللی
 • فنوکپی و ژنوکپی
 • رسم شجره نامه
 • آمیزش مونوهیبرید
 • تغییرات نسبتها
 • هم بارزی
 • آللهای کشنده
 • آللهای چندگانه
 • آمیزش دی هیبرید
 • حل مسائل
 • انواع اپیستازی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • اندازه گیری فاصله ژنتیکی
 • نقشه های پیوستگی
 • آمیزشهاي سه فاکتوري
 • کراس اور مضاعف
 • تداخل
 • الگوهای وراثت
 • وراثت اتوزومال غالب
 • وراثت اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به X مغلوب
 • همگونی جایگاه ژنی
 • وراثت وابسته به X غالب
 • وراثت وابسته به Y یا هولاندریک
 • وابستگی جزئی به جنس
 • صفات تحت تاثیر جنسیت
 • روش شناسایی الگوي وراثت یک اختلال ژنتیکی
 • وراثت چندژنی
 • وراثت الیگوژنی
 • وراثت دو ژنی
 • وراثت سه آللی
 • سبقت (پیشدستی)
 • دیزومی تک والدي
 • نقش گذاری ژنومی
 • وراثت میتوکندریایی
   فصل چهارم: کروموزومها و تقسیم سلولی  
 • انواع کروموزوم هاي یوکاریوت
 • کروموزومهاي پلیتن
 • کروموزوم هاي بطري شوي
 • کروموزومهاي جنسی
 • روشهای آنالیز کروموزومی
 • آماده سازی کروموزوم ها
 • باندینگ کروموزومها
 • آنالیز کاریوتایپ
 • سیتوژنتیک مولکولی
 • (Flourescent in situ Hybridization) FISH
 • انواع مختلف پروب هاي FISH
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • ناهنجاریهاي کروموزومی: ناهنجاريهاي تعدادي، ساختاري و میکسوپلوئیدی
 • پلی پلوئیدی
 • جابجایی ها
 • تفکیک میوزی
 • تفکیک تترا والانت ها(کوادري والنت)
 • انواع تفکیک مجاور
 • سندروم داون در جابجایی p21:q21
 • جابجایی p21:q21
 • حذف ها و درج ها
 • مضاعف شدن Duplication
 • واژگونیها
 • کروموزومهاي حلقوي و ایزوکروموزوم ها
 • موزائیسم
 • کایمریسم (میکسوپلوئیدي)
 فصل پنجم: تکنیکهای آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای تک ژنی
 • کاربردهای فناوری  DNA
 • کلون سازي DNA
 • (Vectors) ناقل ها
 • کتابخانه هاي DNA
 • کلون سازي DNA بدون نیاز به سلول
 • مزایا و معایب PCR در برابـر کلـون سازي در in vivo
 • کاربرد پلی مورفیسم های توالی DNA
 • پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدي یا SNPs
 • تکرارهاي پشت سرهم با تعداد متغیر VNTRs
 • ریزماهواره (Minisatellites)
 • میکروساتلایت ها (Microsatellites)
 • تکنیک هاي هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک
 • ساترن بلاتینگ
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • واکنش زنجیرهاي پلیمراز (PCR)
 • Real-time PCR
 • تشخیص جهش ها
 • آنالیز اندازه محصولات PCR
 • RFLP-PCR
 • ARMS-PCR
 • NESTED-PCR
 • RT-PCR
 • Real-time PCR
 • DROPLET DIGITAL PCR
 • سنجش اتصال الیگونوکلئوتیدی (OLA)
 • روشهای مبتنی بر توالی یابی
 • تعیین توالی به روش سنگر
 • توالی یابی پایرو Pyrosequencing
 • توالی یابی نسل آینده
 • توالی یابی یونی نیمه رسانا
 • کروماتوگرافی مایع واسرشت کننده با کارآیی بالا
 • روش تکثیر پروب چندگانه وابسته به اتصال: MLPA
 • بررسی مقدار دوز بوسیله PCR فلورسانــس کـمی(QF-PCR)
  فصل ششم: وراثت تک ژنی  
 • بیماري هانتینگتون
 • بیماری های آتاکسی ارثی
 • توبروز اسکلروزیس
 • دیستروفی میوتونیک
 • نوروفیبروماتوز (NF)
 • سیستیک فیبروزیس
 • دیستروفی عضلانی دوشنDMD
 • سندرم مارفانMFS
 • هموفیلی A
 • هموفیلی B
 • ناهنجازی های کلیوی
  فصل هفتم: نقایص مادرزادی متابولیسم  
 • ژنتیک بیوشیمیایی
 • انواع اختلالات متابولیکی
 • اختلالات متابولیسم اسیدآمینه
 • فنیل کتونوري
 • آلکاپتونوري
 • زالی جلدي- چشمی
 • هموسیستین اوري
 • بیماريهاي اسیدهاي آمینۀ داراي زنجیرةجانبی شاخه دار
 • بیماري ادرار شربت افرا
 • اختلالات چرخه اوره
 • اختلالات متابولیسم کربوهیدرات ها
 • اختلالات متابولیسم منوساکاریدها
 • عدم تحمل ارثی فروکتوز
 • گالاکتوزمیا
 • اختلالات ذخیره گلیکوژن.
 • بیماري ون ژیرکه (GSD-1)
 • بیماري کري (GSD-III)
 • بیماري آندرسون (GSD-IV)
 • نقص فسفوریلاز کبدي (GSD-VI)
 • بیماري پمپه (GSD-II)
 • بیماري مک آردل (GSD-V)
 • اختلالات متابولیسم استروئیدها
 • اختلالات متابولیسم چربیها
 • بیماریهای میتوکندریایی اکسیداسیون اسیدهای چرب
 • هیپرکلسترولمی فامیلی
 • اختلالات ذخیره اي لیزوزوم ها
 • بیماري تی- ساکس
 • بیماري گوشه
 • اختلالات متابولیسم پورین / پیریمیدین
 • سندرم لش نیهان
 • بیماري هاي نقص ایمنی ناشی از نقایص متابولیسم پورین ها
 • نقص آدنوزین د آمیناز
 • نقص پورین نوکلئوزید فسفوریلاز
 • ناهنجاریهای متابولیسم پیریمیدین ها
 • اختلالات متابولیسم هم و  پورفیرین
 • اختلالات اسیدهاي آلی
 • اختلالات متابولیسم مس
 • بیماري ویلسون (Wilson)
 • بیماریهای متابولیسم آهن
 • بیماریهای متابولیسم روی
 • اختلالات پروکسی زوم
 • بیماريهاي میتوکندریایی
   فصل هشتم: ژنتیک جمعیت  
 • خزانه ژنی و واریانس ژنتیکی
 • فراوانی های آللی در جمعیت ها
 • خصوصیات یک جمعیت متعادل
 • خصوصیات قانون تعادل
 • شرط قانون تعادل
 • عوامل بر هم زننـده تعادل هاردي – واینبرگ
 • تغیر فراوانی ژنها
 • گونه و گونه زایی
 • جهشها و اختلافات بین گونه ای
 • جریان ژنی(مهاجرت)
 • گزینش و رانش یا دریفت
 • اندازه کوچک جمعیت
 • انواع انتخاب
 • انتخاب طبیعی
 • DNAي خودخواه
 • کاربرد قانون تعادل
 • اعتبار تعادل
 • چرا دانستن نرخ جهش ها سودمند است؟
 • چرا برخی از بیماریهای ژنتیکی شایعترند؟
 • واریانس محیطی
 • چندشکلی(پلی مورفیسم) ژنتیکی
 • Polymorphic information content
 • آنالیز تفکیک
 • توارث اتوزوم غالب و مغلوب
 • پیوستگی ژنتیکی
 • کسر نوترکیبی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • نمره LOD
 • نسبت احتمال براي یک مقدار خاص از θ
 • آنـالیزپیوستگی چند نقطه اي
 • نقشه برداری اتوزیگوسیتی
 • عدم تعادل پیوستگی(Linkage Disequilibrium)
فصل نهم: محاسبه خطر  
 • خطر عود مجدد
 • تئوری احتمال
 • تئوری بیز
 • توارث اتوزومی غالب
 • تاخیر در سن بروز
 • توارث اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به جنس مغلوب
 • استفاده از مارکرهای پیوسته
 • بیماری های چند عاملی
  فصل دهم:عوامل ژنتیکی در بیماری های شایع، پلی ژنی و چند عاملی  
 • وراثـت چندعاملی
 • انواع و مکانیسم های استعداد ژنتیکی
 • توارث پلی ژنی و توزیع طبیعی
 • مدل استعداد/آسـتانه
 • درجه هاي خویشاوندي
 • نتایج مدل آستانه/استعداد
 • (Heritability) وراثت پذیري
 • (Association studies)مطالعات همراهی
 • SNP
  فصل یازدهم: بیماريهاي کروموزومی  
 • میزان بروز ناهنجاریهاي کروموزومی
 • میزان سقط خودبخودي در سندرم هاي آنیوپلوئیدي قابل تشخیص
 • سندرم داون (تریزومی 21)
 • سندرم پاتو (تریزومی 13)
 • سندرم ادوارد (تریزومی 18)
 • سندرمهاي کلاسیک حذف کروموزومی
 • سندرمهاي ولـف -هیرشـون و فریاد گربه
 • سندرم هاي پرادر ویلی و آنجلمن
 • تومور ویلمز/ WAGR
 • حذف نواحی زیر تلومر و مشکلات یادگیري
 • تریپلوئـــــــیدي
 • ناهنجاري کروموزوم هاي جنسی
 • سندرم کلاین فلتر (XXY، 47)
 • سندرم ترنر (XO، (45
 • سندرم XXX
 • سندروم XYY
 • سندرم X شکننده
 • مشاوره ژنتیکی و سندرم X شکننده
 • سندرم هاي شکست کروموزومی
 • آتاکسی تلانژیکتازي
 • سندرم بلوم (Bloom)
 • آنمی فانکونی (Fanconi anemia)
 • اگزورودرما پیگمنتوزا
 • شکست کروموزومی و تبادل کروماتیدهاي خواهري
 • ناباروري و سقط مکرر
 • بدخیمی ها و سندرم هاي شکست کروموزومی
 • بیماري هاي مربوط به تمایز و تعیین جنسیت
 • هرمافرودیتهاي واقعی
 • هرمافرودیت کاذب مردان
پیش نمایش
ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد