30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

دکتر سهامه محبی

 • دارای مدرک صلاحیت تدریس از دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آل طه
 • دکترای نانوبیوتکنولوژی

دکتر سهامه محبی، فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آل طه می باشند. ایشان دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس و حائز رتبه 3 ورودی مقطع دکترا و 6 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس هستند. سابقه تدریس ایشان در دروس مختلف و مقاطع مختلف دانشگاهی به شرح زیر است:

دروس تدریس شده در مقطع دکترا:

 • نانو مدیسین(دکترای نانو پزشکی)
 • دستکاری بیولوژیک( دکترای نانوپزشکی)
 • طراحی نانو مواد (دکترای نانو پزشکی)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد:

 • نانو مواد و نانو ساختارها(ارشد نانو پزشکی)،
 • روشهای سنتز نانو ساختارها(ارشد نانو شیمی)
 • کاربرد فناوری نانو در شیمی دارویی(ارشد شیمی دارویی)
 • طراحی نانو مواد ( ارشد و دکترای نانو پزشکی)
 • نانوبیوتکنولوژی ( ارشد نانوپزشکی)
ایشان از 15 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 4/93 از 5 را اخذ نموده اند

آموزش های این مدرس

مقدمه ای بر علم ژنتیک
زمان آموزش: 25 دقیقه
فهرست آموزش
 • تعریف، اهداف و کاربرد مشاوره ژنتیک
 • قلمروهای ژنتیک انسانی
 • کرگور مندل و قوانین وراثت
 • اساس کروموزومی وراثت
 • مبانی ژنتیک پزشکی
 • انواع بیماری های ژنتیکی
 • اختلالات تک ژنی
 • ناهنجاریهاي کروموزومی
 • اختلالات چندعاملی
 • بیماریهاي ژنتیکی سوماتیک اکتسابی
 • پروژه ژنوم انسانی
پیش نمایش
آموزش ژنتیک تکمیلی امری
زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه
فهرست آموزش

درس دوازدهم: اساس ژنتیکی سرطان

 • تمایز بین فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در سرطان
 • مطالعات اپیدمیولوژیک
 • مطالعات خانوادگی و دوقلوها
 • همراهی بیماری ها
 • عوامل ویروسی
 • انکوژن ها
 • شناسایی انکوژن ها
 • تعیین انکوژن ها در نقاط ژنتیکی مرتبط با جابجایی های کروموزومی
 • تکثیر انکوژن
 • عملکرد انکوژن ها
 • انواع انکوژنها
 • ژنهای سرکوبگر تومور
 • عملکرد ژنهای سرکوبگر تومور
 • اپی ژنتیک و سرطان
 • طول تلومر و سرطان
 • ژنتیک سرطانهای شایع
 • تهیه پروفایل DNA تومور و نشان ویژه جهشها
 • مولکول DNAتوموری در گردش خون
 • سندرم های توارثی سرطان
 • پولیپوز ادنوماتوز خانوادگی
 • لینچ
 • پولیپوز MYH
 • پولیپوز جوانان
 • بیماری کاودن
 • سندرم پتز-جگر
 • سرطان پستان
 • سرطان تخمدان
 • سرطان پروستات
 • مشاوره ژنتیک در سرطان های خانوادگی

درس سیزدهم: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

 • ساختار هموگلوبین
 • بیان هموگلوبین در طول تکوین
 • ساختار زنجیره گلوبینی
 • سنتز و تنظیم بیان هموگلوبین
 • ناهنجاری های هموگلوبین
 • ناهنجاری های واریانت های ساختاری
 • اختلالات مربوط به سنتز هموگلوبین
 • تنوع بالینی هموگلوبینوپاتی ها
 • غربالگری قبل از تولد و تازه متولدین برای هموگلوبینوپاتی ها

 

درس چهاردهم: ایمونوژنتیک

 • ایمنی
 • ایمنی ذاتی
 • ایمنی اکتسابی اختصاصی
 • ایمونوگلوبولینها
 • تنوع در انتی بادیها
 • بیماری های نقص ایمنی ارثی
 • بیماری های ایمنی اکتسابی اختصاصی
 • نقص ایمنی ثانویه
 • گروهای خونی

درس پانزدهم: علم فارماکوژنتیک، پزشکی شخصی و درمان بیماری های ژنتیکی

 • فارماکوژنتیک
 • متابولیسم دارو
 • پزشکی شخصی
 • درمان بیماری های ژنتیکی
 • روشهای مرسوم درمان بیماری های ژنتیکی
 • کاربردهای درمانی تکنولوژی DNA نوترکیب
 • ژن درمانی
 • تغییرات RNA
 • تصحیح ژنی هدفمند
 • درمان با سلولهای بنیادی

درس شانزدهم: ژنتیک تولید مثل و آزمایشهای تشخیص پیش از تولد

 • تکنیک های به کار رفته در تشخیص پیش از تولد
 • غربالگری پیش از تولد
 • شاخص های تشخیص پیش از تولد
 • مشکلات خاص در تشخیص پیش از تولد
 • خاتمه حاملگی
 • تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی
 • روشهای کمک باروری و کاربرد در مورد بیماری های ژنتیکی
 • روشهای غیر تهاجمی برای تشخیص پیش از تولد
 • درمان پیش از تولد

درس هفدهم: ژنتیک تکوین

 • لقاح و گاسترولاسیون
 • خانواده های ژنی تکوینی
 • نقش مزه ها در ناهنجاری های تکوینی
 • اندام ها به عنوان یک مدل تکوینی
 • ژنهای تکوینی و سرطان
 • اثر مکانی و ژنهای تکوینی
 • مولهای هیداتی فرم
 • اپی ژنتیک و تکوین
 • تعیین جنسیت و بیماری های مرتبط با تکوین جنسیت
 • دوقلوزایی

درس هجدهم: کشف علت بیماریهای تک ژنی با شناسایی ژنهای عامل بیماری

 • شناسایی ژنهای عامل بیماری
 • تعیین مستقل از مکان ژنهای عامل بیماری در انسان
 • کلونینگ موضعی positional cloning
 • آنالیز کانتیگ
 • ناهنجاری های کروموزومی و ژنهای کاندید
 • آزمایشات تاییدی ژن کاندید
 • پروژه ژنوم انسان
 • توالی یابی اگزوم
 • انتخاب مناسبترین افراد
 • توالی یابی ژنوم
پیش نمایش
آموزش ژنتیک انسانی مقدماتی
زمان آموزش: 10 ساعت
فهرست آموزش
فصل اول: مقدمه  
 • تعریف، اهداف و کاربرد مشاوره ژنتیک
 • قلمروهای ژنتیک انسانی
 • کرگور مندل و قوانین وراثت
 • اساس کروموزومی وراثت
 • مبانی ژنتیک پزشکی
 • انواع بیماری های ژنتیکی
 • اختلالات تک ژنی
 • ناهنجاریهاي کروموزومی
 • اختلالات چندعاملی
 • بیماریهاي ژنتیکی سوماتیک اکتسابی
 • پروژه ژنوم انسانی
  فصل دوم: اساس مولکولی وراثت  
 • ساختار سلولی
 • ساختار کروموزوم
 • ژنوم مخمر، نماتودو مگس سرکه
 • ژنومهای گیاهی
 • ژنوم انسان
 • اینترون ها و اگزون ها
 • انواع توالی هاي DNA:
 • تکرارها
 • ژنهای هسته ای و انواع آنها
 • توالیهای کد کننده RNA
 • توالیهای کدکننده پروتئینها
 • ابرخانواده های ژنی
 • ژنهای کاذب
 • DNA خارج ژنی
 • انواع توالی های ماهواره ای
 • سانترومر، فرو رفتگی اولیه و گره ثانویه
 • تلومر
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار بالا
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار متوسط
 • SINEs & LINEs
 • ترنسپوزونها و رتروترنسپوزونها
 • دیگر خانواده هاي ژنی و ژنهاي کاذب
 • ژن هاي گلوبین
 • خانوادهها و ابرخانوادههاي ژنی
 • جهش ها و بار ژنتیکی
 • اثرات جهش های نقطه ای بر ساختار پروتئین
 • اثرات جهش ها بر فعالیت پروتئین
 • همبستگی ژنوتیپ-فنوتیپ
 • جهش ها و جهش زایی
 • پرتوهای یونیزان
 • سنجش تشعشع(دزیمتری)
 • موتاژن های شیمیایی
  فصل سوم: الگوهاي وراثت  
 • علائم، تعاریف و اصطلاحات ژنتیک پزشکی
 • ژن واحد توارث
 • گشن گیری
 • هیبریداسیون
 • نفوذ ناقص
 • هتروژنی
 • پلیوتروپی
 • اثر ژنها بر یکدیگر
 • توارث بینابینی
 • زمینه ژنتیک در بروز اثر ژن
 • ناهمگونی جایگاه ژنی و آللی
 • فنوکپی و ژنوکپی
 • رسم شجره نامه
 • آمیزش مونوهیبرید
 • تغییرات نسبتها
 • هم بارزی
 • آللهای کشنده
 • آللهای چندگانه
 • آمیزش دی هیبرید
 • حل مسائل
 • انواع اپیستازی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • اندازه گیری فاصله ژنتیکی
 • نقشه های پیوستگی
 • آمیزشهاي سه فاکتوري
 • کراس اور مضاعف
 • تداخل
 • الگوهای وراثت
 • وراثت اتوزومال غالب
 • وراثت اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به X مغلوب
 • همگونی جایگاه ژنی
 • وراثت وابسته به X غالب
 • وراثت وابسته به Y یا هولاندریک
 • وابستگی جزئی به جنس
 • صفات تحت تاثیر جنسیت
 • روش شناسایی الگوي وراثت یک اختلال ژنتیکی
 • وراثت چندژنی
 • وراثت الیگوژنی
 • وراثت دو ژنی
 • وراثت سه آللی
 • سبقت (پیشدستی)
 • دیزومی تک والدي
 • نقش گذاری ژنومی
 • وراثت میتوکندریایی
   فصل چهارم: کروموزومها و تقسیم سلولی  
 • انواع کروموزوم هاي یوکاریوت
 • کروموزومهاي پلیتن
 • کروموزوم هاي بطري شوي
 • کروموزومهاي جنسی
 • روشهای آنالیز کروموزومی
 • آماده سازی کروموزوم ها
 • باندینگ کروموزومها
 • آنالیز کاریوتایپ
 • سیتوژنتیک مولکولی
 • (Flourescent in situ Hybridization) FISH
 • انواع مختلف پروب هاي FISH
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • ناهنجاریهاي کروموزومی: ناهنجاريهاي تعدادي، ساختاري و میکسوپلوئیدی
 • پلی پلوئیدی
 • جابجایی ها
 • تفکیک میوزی
 • تفکیک تترا والانت ها(کوادري والنت)
 • انواع تفکیک مجاور
 • سندروم داون در جابجایی p21:q21
 • جابجایی p21:q21
 • حذف ها و درج ها
 • مضاعف شدن Duplication
 • واژگونیها
 • کروموزومهاي حلقوي و ایزوکروموزوم ها
 • موزائیسم
 • کایمریسم (میکسوپلوئیدي)
 فصل پنجم: تکنیکهای آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای تک ژنی
 • کاربردهای فناوری  DNA
 • کلون سازي DNA
 • (Vectors) ناقل ها
 • کتابخانه هاي DNA
 • کلون سازي DNA بدون نیاز به سلول
 • مزایا و معایب PCR در برابـر کلـون سازي در in vivo
 • کاربرد پلی مورفیسم های توالی DNA
 • پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدي یا SNPs
 • تکرارهاي پشت سرهم با تعداد متغیر VNTRs
 • ریزماهواره (Minisatellites)
 • میکروساتلایت ها (Microsatellites)
 • تکنیک هاي هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک
 • ساترن بلاتینگ
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • واکنش زنجیرهاي پلیمراز (PCR)
 • Real-time PCR
 • تشخیص جهش ها
 • آنالیز اندازه محصولات PCR
 • RFLP-PCR
 • ARMS-PCR
 • NESTED-PCR
 • RT-PCR
 • Real-time PCR
 • DROPLET DIGITAL PCR
 • سنجش اتصال الیگونوکلئوتیدی (OLA)
 • روشهای مبتنی بر توالی یابی
 • تعیین توالی به روش سنگر
 • توالی یابی پایرو Pyrosequencing
 • توالی یابی نسل آینده
 • توالی یابی یونی نیمه رسانا
 • کروماتوگرافی مایع واسرشت کننده با کارآیی بالا
 • روش تکثیر پروب چندگانه وابسته به اتصال: MLPA
 • بررسی مقدار دوز بوسیله PCR فلورسانــس کـمی(QF-PCR)
  فصل ششم: وراثت تک ژنی  
 • بیماري هانتینگتون
 • بیماری های آتاکسی ارثی
 • توبروز اسکلروزیس
 • دیستروفی میوتونیک
 • نوروفیبروماتوز (NF)
 • سیستیک فیبروزیس
 • دیستروفی عضلانی دوشنDMD
 • سندرم مارفانMFS
 • هموفیلی A
 • هموفیلی B
 • ناهنجازی های کلیوی
  فصل هفتم: نقایص مادرزادی متابولیسم  
 • ژنتیک بیوشیمیایی
 • انواع اختلالات متابولیکی
 • اختلالات متابولیسم اسیدآمینه
 • فنیل کتونوري
 • آلکاپتونوري
 • زالی جلدي- چشمی
 • هموسیستین اوري
 • بیماريهاي اسیدهاي آمینۀ داراي زنجیرةجانبی شاخه دار
 • بیماري ادرار شربت افرا
 • اختلالات چرخه اوره
 • اختلالات متابولیسم کربوهیدرات ها
 • اختلالات متابولیسم منوساکاریدها
 • عدم تحمل ارثی فروکتوز
 • گالاکتوزمیا
 • اختلالات ذخیره گلیکوژن.
 • بیماري ون ژیرکه (GSD-1)
 • بیماري کري (GSD-III)
 • بیماري آندرسون (GSD-IV)
 • نقص فسفوریلاز کبدي (GSD-VI)
 • بیماري پمپه (GSD-II)
 • بیماري مک آردل (GSD-V)
 • اختلالات متابولیسم استروئیدها
 • اختلالات متابولیسم چربیها
 • بیماریهای میتوکندریایی اکسیداسیون اسیدهای چرب
 • هیپرکلسترولمی فامیلی
 • اختلالات ذخیره اي لیزوزوم ها
 • بیماري تی- ساکس
 • بیماري گوشه
 • اختلالات متابولیسم پورین / پیریمیدین
 • سندرم لش نیهان
 • بیماري هاي نقص ایمنی ناشی از نقایص متابولیسم پورین ها
 • نقص آدنوزین د آمیناز
 • نقص پورین نوکلئوزید فسفوریلاز
 • ناهنجاریهای متابولیسم پیریمیدین ها
 • اختلالات متابولیسم هم و  پورفیرین
 • اختلالات اسیدهاي آلی
 • اختلالات متابولیسم مس
 • بیماري ویلسون (Wilson)
 • بیماریهای متابولیسم آهن
 • بیماریهای متابولیسم روی
 • اختلالات پروکسی زوم
 • بیماريهاي میتوکندریایی
   فصل هشتم: ژنتیک جمعیت  
 • خزانه ژنی و واریانس ژنتیکی
 • فراوانی های آللی در جمعیت ها
 • خصوصیات یک جمعیت متعادل
 • خصوصیات قانون تعادل
 • شرط قانون تعادل
 • عوامل بر هم زننـده تعادل هاردي – واینبرگ
 • تغیر فراوانی ژنها
 • گونه و گونه زایی
 • جهشها و اختلافات بین گونه ای
 • جریان ژنی(مهاجرت)
 • گزینش و رانش یا دریفت
 • اندازه کوچک جمعیت
 • انواع انتخاب
 • انتخاب طبیعی
 • DNAي خودخواه
 • کاربرد قانون تعادل
 • اعتبار تعادل
 • چرا دانستن نرخ جهش ها سودمند است؟
 • چرا برخی از بیماریهای ژنتیکی شایعترند؟
 • واریانس محیطی
 • چندشکلی(پلی مورفیسم) ژنتیکی
 • Polymorphic information content
 • آنالیز تفکیک
 • توارث اتوزوم غالب و مغلوب
 • پیوستگی ژنتیکی
 • کسر نوترکیبی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • نمره LOD
 • نسبت احتمال براي یک مقدار خاص از θ
 • آنـالیزپیوستگی چند نقطه اي
 • نقشه برداری اتوزیگوسیتی
 • عدم تعادل پیوستگی(Linkage Disequilibrium)
فصل نهم: محاسبه خطر  
 • خطر عود مجدد
 • تئوری احتمال
 • تئوری بیز
 • توارث اتوزومی غالب
 • تاخیر در سن بروز
 • توارث اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به جنس مغلوب
 • استفاده از مارکرهای پیوسته
 • بیماری های چند عاملی
  فصل دهم:عوامل ژنتیکی در بیماری های شایع، پلی ژنی و چند عاملی  
 • وراثـت چندعاملی
 • انواع و مکانیسم های استعداد ژنتیکی
 • توارث پلی ژنی و توزیع طبیعی
 • مدل استعداد/آسـتانه
 • درجه هاي خویشاوندي
 • نتایج مدل آستانه/استعداد
 • (Heritability) وراثت پذیري
 • (Association studies)مطالعات همراهی
 • SNP
  فصل یازدهم: بیماريهاي کروموزومی  
 • میزان بروز ناهنجاریهاي کروموزومی
 • میزان سقط خودبخودي در سندرم هاي آنیوپلوئیدي قابل تشخیص
 • سندرم داون (تریزومی 21)
 • سندرم پاتو (تریزومی 13)
 • سندرم ادوارد (تریزومی 18)
 • سندرمهاي کلاسیک حذف کروموزومی
 • سندرمهاي ولـف -هیرشـون و فریاد گربه
 • سندرم هاي پرادر ویلی و آنجلمن
 • تومور ویلمز/ WAGR
 • حذف نواحی زیر تلومر و مشکلات یادگیري
 • تریپلوئـــــــیدي
 • ناهنجاري کروموزوم هاي جنسی
 • سندرم کلاین فلتر (XXY، 47)
 • سندرم ترنر (XO، (45
 • سندرم XXX
 • سندروم XYY
 • سندرم X شکننده
 • مشاوره ژنتیکی و سندرم X شکننده
 • سندرم هاي شکست کروموزومی
 • آتاکسی تلانژیکتازي
 • سندرم بلوم (Bloom)
 • آنمی فانکونی (Fanconi anemia)
 • اگزورودرما پیگمنتوزا
 • شکست کروموزومی و تبادل کروماتیدهاي خواهري
 • ناباروري و سقط مکرر
 • بدخیمی ها و سندرم هاي شکست کروموزومی
 • بیماري هاي مربوط به تمایز و تعیین جنسیت
 • هرمافرودیتهاي واقعی
 • هرمافرودیت کاذب مردان
پیش نمایش