45 درصد تخفیف بهاره همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش ژنتیک انسانی مقدماتی

آموزش ژنتیک انسانی بر اساس کتاب های امری و تامپسون (مبحث مقدماتی)

(16 دیدگاه)
زمان آموزش: 10 ساعت

45 درصد تخفیف به مدت محدود

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

این آموزش با تخفیف ویژه در گنجینه ی آموزش های ژنتیک انسانی (لینک) نیز ارایه شده است.

علاقمندان: 1572

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

در این فیلم آموزشی، درس ژنتیک انسانی بر اساس مراجع امری و تامپسون تدریس می گردد. اساس مولکولی وراثت، الگوهاي وراثت، کروموزومها و تقسیم سلولی، تکنیکهای آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای تک ژنی، وراثت تک ژنی، نقایص مادرزادی متابولیسم، ژنتیک جمعیت، ژنتیک جمعیت، عوامل ژنتیکی در بیماری های شایع، پلی ژنی و چند عاملی و بیماريهاي کروموزومی از جمله سرفصلهای مهم این آموزش می باشد.

فصل اول: مقدمه  
 • تعریف، اهداف و کاربرد مشاوره ژنتیک
 • قلمروهای ژنتیک انسانی
 • کرگور مندل و قوانین وراثت
 • اساس کروموزومی وراثت
 • مبانی ژنتیک پزشکی
 • انواع بیماری های ژنتیکی
 • اختلالات تک ژنی
 • ناهنجاریهاي کروموزومی
 • اختلالات چندعاملی
 • بیماریهاي ژنتیکی سوماتیک اکتسابی
 • پروژه ژنوم انسانی
  فصل دوم: اساس مولکولی وراثت  
 • ساختار سلولی
 • ساختار کروموزوم
 • ژنوم مخمر، نماتودو مگس سرکه
 • ژنومهای گیاهی
 • ژنوم انسان
 • اینترون ها و اگزون ها
 • انواع توالی هاي DNA:
 • تکرارها
 • ژنهای هسته ای و انواع آنها
 • توالیهای کد کننده RNA
 • توالیهای کدکننده پروتئینها
 • ابرخانواده های ژنی
 • ژنهای کاذب
 • DNA خارج ژنی
 • انواع توالی های ماهواره ای
 • سانترومر، فرو رفتگی اولیه و گره ثانویه
 • تلومر
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار بالا
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار متوسط
 • SINEs & LINEs
 • ترنسپوزونها و رتروترنسپوزونها
 • دیگر خانواده هاي ژنی و ژنهاي کاذب
 • ژن هاي گلوبین
 • خانوادهها و ابرخانوادههاي ژنی
 • جهش ها و بار ژنتیکی
 • اثرات جهش های نقطه ای بر ساختار پروتئین
 • اثرات جهش ها بر فعالیت پروتئین
 • همبستگی ژنوتیپ-فنوتیپ
 • جهش ها و جهش زایی
 • پرتوهای یونیزان
 • سنجش تشعشع(دزیمتری)
 • موتاژن های شیمیایی
  فصل سوم: الگوهاي وراثت  
 • علائم، تعاریف و اصطلاحات ژنتیک پزشکی
 • ژن واحد توارث
 • گشن گیری
 • هیبریداسیون
 • نفوذ ناقص
 • هتروژنی
 • پلیوتروپی
 • اثر ژنها بر یکدیگر
 • توارث بینابینی
 • زمینه ژنتیک در بروز اثر ژن
 • ناهمگونی جایگاه ژنی و آللی
 • فنوکپی و ژنوکپی
 • رسم شجره نامه
 • آمیزش مونوهیبرید
 • تغییرات نسبتها
 • هم بارزی
 • آللهای کشنده
 • آللهای چندگانه
 • آمیزش دی هیبرید
 • حل مسائل
 • انواع اپیستازی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • اندازه گیری فاصله ژنتیکی
 • نقشه های پیوستگی
 • آمیزشهاي سه فاکتوري
 • کراس اور مضاعف
 • تداخل
 • الگوهای وراثت
 • وراثت اتوزومال غالب
 • وراثت اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به X مغلوب
 • همگونی جایگاه ژنی
 • وراثت وابسته به X غالب
 • وراثت وابسته به Y یا هولاندریک
 • وابستگی جزئی به جنس
 • صفات تحت تاثیر جنسیت
 • روش شناسایی الگوي وراثت یک اختلال ژنتیکی
 • وراثت چندژنی
 • وراثت الیگوژنی
 • وراثت دو ژنی
 • وراثت سه آللی
 • سبقت (پیشدستی)
 • دیزومی تک والدي
 • نقش گذاری ژنومی
 • وراثت میتوکندریایی
   فصل چهارم: کروموزومها و تقسیم سلولی  
 • انواع کروموزوم هاي یوکاریوت
 • کروموزومهاي پلیتن
 • کروموزوم هاي بطري شوي
 • کروموزومهاي جنسی
 • روشهای آنالیز کروموزومی
 • آماده سازی کروموزوم ها
 • باندینگ کروموزومها
 • آنالیز کاریوتایپ
 • سیتوژنتیک مولکولی
 • (Flourescent in situ Hybridization) FISH
 • انواع مختلف پروب هاي FISH
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • ناهنجاریهاي کروموزومی: ناهنجاريهاي تعدادي، ساختاري و میکسوپلوئیدی
 • پلی پلوئیدی
 • جابجایی ها
 • تفکیک میوزی
 • تفکیک تترا والانت ها(کوادري والنت)
 • انواع تفکیک مجاور
 • سندروم داون در جابجایی p21:q21
 • جابجایی p21:q21
 • حذف ها و درج ها
 • مضاعف شدن Duplication
 • واژگونیها
 • کروموزومهاي حلقوي و ایزوکروموزوم ها
 • موزائیسم
 • کایمریسم (میکسوپلوئیدي)
 فصل پنجم: تکنیکهای آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای تک ژنی
 • کاربردهای فناوری  DNA
 • کلون سازي DNA
 • (Vectors) ناقل ها
 • کتابخانه هاي DNA
 • کلون سازي DNA بدون نیاز به سلول
 • مزایا و معایب PCR در برابـر کلـون سازي در in vivo
 • کاربرد پلی مورفیسم های توالی DNA
 • پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدي یا SNPs
 • تکرارهاي پشت سرهم با تعداد متغیر VNTRs
 • ریزماهواره (Minisatellites)
 • میکروساتلایت ها (Microsatellites)
 • تکنیک هاي هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک
 • ساترن بلاتینگ
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • واکنش زنجیرهاي پلیمراز (PCR)
 • Real-time PCR
 • تشخیص جهش ها
 • آنالیز اندازه محصولات PCR
 • RFLP-PCR
 • ARMS-PCR
 • NESTED-PCR
 • RT-PCR
 • Real-time PCR
 • DROPLET DIGITAL PCR
 • سنجش اتصال الیگونوکلئوتیدی (OLA)
 • روشهای مبتنی بر توالی یابی
 • تعیین توالی به روش سنگر
 • توالی یابی پایرو Pyrosequencing
 • توالی یابی نسل آینده
 • توالی یابی یونی نیمه رسانا
 • کروماتوگرافی مایع واسرشت کننده با کارآیی بالا
 • روش تکثیر پروب چندگانه وابسته به اتصال: MLPA
 • بررسی مقدار دوز بوسیله PCR فلورسانــس کـمی(QF-PCR)
  فصل ششم: وراثت تک ژنی  
 • بیماري هانتینگتون
 • بیماری های آتاکسی ارثی
 • توبروز اسکلروزیس
 • دیستروفی میوتونیک
 • نوروفیبروماتوز (NF)
 • سیستیک فیبروزیس
 • دیستروفی عضلانی دوشنDMD
 • سندرم مارفانMFS
 • هموفیلی A
 • هموفیلی B
 • ناهنجازی های کلیوی
  فصل هفتم: نقایص مادرزادی متابولیسم  
 • ژنتیک بیوشیمیایی
 • انواع اختلالات متابولیکی
 • اختلالات متابولیسم اسیدآمینه
 • فنیل کتونوري
 • آلکاپتونوري
 • زالی جلدي- چشمی
 • هموسیستین اوري
 • بیماريهاي اسیدهاي آمینۀ داراي زنجیرةجانبی شاخه دار
 • بیماري ادرار شربت افرا
 • اختلالات چرخه اوره
 • اختلالات متابولیسم کربوهیدرات ها
 • اختلالات متابولیسم منوساکاریدها
 • عدم تحمل ارثی فروکتوز
 • گالاکتوزمیا
 • اختلالات ذخیره گلیکوژن.
 • بیماري ون ژیرکه (GSD-1)
 • بیماري کري (GSD-III)
 • بیماري آندرسون (GSD-IV)
 • نقص فسفوریلاز کبدي (GSD-VI)
 • بیماري پمپه (GSD-II)
 • بیماري مک آردل (GSD-V)
 • اختلالات متابولیسم استروئیدها
 • اختلالات متابولیسم چربیها
 • بیماریهای میتوکندریایی اکسیداسیون اسیدهای چرب
 • هیپرکلسترولمی فامیلی
 • اختلالات ذخیره اي لیزوزوم ها
 • بیماري تی- ساکس
 • بیماري گوشه
 • اختلالات متابولیسم پورین / پیریمیدین
 • سندرم لش نیهان
 • بیماري هاي نقص ایمنی ناشی از نقایص متابولیسم پورین ها
 • نقص آدنوزین د آمیناز
 • نقص پورین نوکلئوزید فسفوریلاز
 • ناهنجاریهای متابولیسم پیریمیدین ها
 • اختلالات متابولیسم هم و  پورفیرین
 • اختلالات اسیدهاي آلی
 • اختلالات متابولیسم مس
 • بیماري ویلسون (Wilson)
 • بیماریهای متابولیسم آهن
 • بیماریهای متابولیسم روی
 • اختلالات پروکسی زوم
 • بیماريهاي میتوکندریایی
   فصل هشتم: ژنتیک جمعیت  
 • خزانه ژنی و واریانس ژنتیکی
 • فراوانی های آللی در جمعیت ها
 • خصوصیات یک جمعیت متعادل
 • خصوصیات قانون تعادل
 • شرط قانون تعادل
 • عوامل بر هم زننـده تعادل هاردي – واینبرگ
 • تغیر فراوانی ژنها
 • گونه و گونه زایی
 • جهشها و اختلافات بین گونه ای
 • جریان ژنی(مهاجرت)
 • گزینش و رانش یا دریفت
 • اندازه کوچک جمعیت
 • انواع انتخاب
 • انتخاب طبیعی
 • DNAي خودخواه
 • کاربرد قانون تعادل
 • اعتبار تعادل
 • چرا دانستن نرخ جهش ها سودمند است؟
 • چرا برخی از بیماریهای ژنتیکی شایعترند؟
 • واریانس محیطی
 • چندشکلی(پلی مورفیسم) ژنتیکی
 • Polymorphic information content
 • آنالیز تفکیک
 • توارث اتوزوم غالب و مغلوب
 • پیوستگی ژنتیکی
 • کسر نوترکیبی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • نمره LOD
 • نسبت احتمال براي یک مقدار خاص از θ
 • آنـالیزپیوستگی چند نقطه اي
 • نقشه برداری اتوزیگوسیتی
 • عدم تعادل پیوستگی(Linkage Disequilibrium)
فصل نهم: محاسبه خطر  
 • خطر عود مجدد
 • تئوری احتمال
 • تئوری بیز
 • توارث اتوزومی غالب
 • تاخیر در سن بروز
 • توارث اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به جنس مغلوب
 • استفاده از مارکرهای پیوسته
 • بیماری های چند عاملی
  فصل دهم:عوامل ژنتیکی در بیماری های شایع، پلی ژنی و چند عاملی  
 • وراثـت چندعاملی
 • انواع و مکانیسم های استعداد ژنتیکی
 • توارث پلی ژنی و توزیع طبیعی
 • مدل استعداد/آسـتانه
 • درجه هاي خویشاوندي
 • نتایج مدل آستانه/استعداد
 • (Heritability) وراثت پذیري
 • (Association studies)مطالعات همراهی
 • SNP
  فصل یازدهم: بیماريهاي کروموزومی  
 • میزان بروز ناهنجاریهاي کروموزومی
 • میزان سقط خودبخودي در سندرم هاي آنیوپلوئیدي قابل تشخیص
 • سندرم داون (تریزومی 21)
 • سندرم پاتو (تریزومی 13)
 • سندرم ادوارد (تریزومی 18)
 • سندرمهاي کلاسیک حذف کروموزومی
 • سندرمهاي ولـف -هیرشـون و فریاد گربه
 • سندرم هاي پرادر ویلی و آنجلمن
 • تومور ویلمز/ WAGR
 • حذف نواحی زیر تلومر و مشکلات یادگیري
 • تریپلوئـــــــیدي
 • ناهنجاري کروموزوم هاي جنسی
 • سندرم کلاین فلتر (XXY، 47)
 • سندرم ترنر (XO، (45
 • سندرم XXX
 • سندروم XYY
 • سندرم X شکننده
 • مشاوره ژنتیکی و سندرم X شکننده
 • سندرم هاي شکست کروموزومی
 • آتاکسی تلانژیکتازي
 • سندرم بلوم (Bloom)
 • آنمی فانکونی (Fanconi anemia)
 • اگزورودرما پیگمنتوزا
 • شکست کروموزومی و تبادل کروماتیدهاي خواهري
 • ناباروري و سقط مکرر
 • بدخیمی ها و سندرم هاي شکست کروموزومی
 • بیماري هاي مربوط به تمایز و تعیین جنسیت
 • هرمافرودیتهاي واقعی
 • هرمافرودیت کاذب مردان

مدرس آموزش

Dr. Soha Mohebbi
 • دارای مدرک صلاحیت تدریس از دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آل طه
 • دکترای نانوبیوتکنولوژی

دکتر سهامه محبی، فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آل طه می باشند. ایشان دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس و حائز رتبه 3 ورودی مقطع دکترا و 6 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس هستند. 

ایشان از 15 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 4/93 از 5 را اخذ نموده اند

پیشنهادها

زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 6 ساعت و 30 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 12 ساعت

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۰۰۰ تومان

نظرات

تا کنون 1572 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

16 دیدگاه برای آموزش ژنتیک انسانی بر اساس کتاب های امری و تامپسون (مبحث مقدماتی)

 1. ریحانه

  سلام وقت به خیر. برای درس ژنتیک کنکور وزارت علوم، این آموزش(مقدماتی) مناسبه؟
  یا باید آموزش تکمیلی هم تهیه بشه؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. هر دو آموزش مورد نیاز می باشد.

 2. esra22

  سلام. واقعا قشنگ و با حوصله توی زمان مناسب بخش مقدماتی رو تدریس کردید. از خیلی آموزش های دیگه که نمونه تدریسشون رو دیدم ،بهتر بودن . من حتما بخش تکمیلی رو هم تهیه میکنم. فوق العاده بود . با تشکر از استاد از این دوره.

 3. واحد نشر همیاردرس

  تذکر: مخاطبین گرامی، آموزش تکمیلی ژنتیک انسانی امری و تامپسون هم منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید.

 4. محمد کمالی

  سلام. همین الان آموزش ژنتیک امری رو از همیاردرس تهیه کردم. با توجه به تجربه ای که از همیاردرس بایت خرید ریاضی 1 و فیزیک 1 دارم، مطمئن هستم که این هم آموزش عالی هستش. کلا همه جا تبلیغ کننده سایت شما هستم انشالله که بسیار پیشرفت کنید و به ما هم کمک کنید. دوستون دارم. محمدکمالی

 5. دکتر سهامه محبی – مدرس آموزش

  با عرض سلام و آرزوی سالی پربار برای همه عزیزان، عذرخواهی ما را بابت تاخیر پیش آمده بپذیرید. آموزش تکمیلی تقریبا آماده شده و به زودی در اختیارتان قرار خواهد گرفت. از صبر و شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم!

 6. علی

  لایک

 7. ali1371

  سپاس از استاد بزرگوار و سایت همیاردرس. قبل از هر چیز تشکر ویژه دارم که اینقدر دلسوزانه و حرفه ای به امثال بنده کمک میکنین. واقعا زحماتتون به هیچ عنوان قابل جبران نیست. آموزش ژنتیک رو بنده دیدم و خیلی ازش استفاده بردم. مدرس محترم با آرامش خاصی صحبت میکنن و تقریبا سعی کردن در زمان محدودی که داشتن به تشریح مطالب بپردازن. خیلی از مطالبی که برام نامفهوم بود با توجه به آموزش شما رفع شد و از این بابت از شما سپاسگزارم. البته دیدم که آموزش تکمیلی هم قرار بیاد و تو نظرات دوستان هم خوندم. ما هم مثل بقیه منتظر آموزش تکمیلی هستیم. موفق و سربلند باشین

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. آموزش ژنتیک مبحث تکمیلی منتشر شد.

 8. دانشجو

  استاد خیلی خوبن. آموزش هم عالیه. ولی گله ای که دارم اینه که از قبل عید گفتین ژنتیک تکمیلی برای وزارت بهداشت. پس کو؟ هر روز دارم میام تو سایت برای ژنتیک تکمیلی ولی خبری نیست. واقعا آماده میشه تا قبل کنکور؟

 9. مجتبی

  با سلام. عیدتون مبارک…قبل از هر چیز یه خسته نباشید جانانه دارم خدمت تیم حرفه ای و فوق العاده ی همیاردرس…مجموعه ی آموز شهای بیوشیمی شما رو به همراه زیست سلولی گرفتم فوق العاده بودند…واقعا بدون اغراق میگم بی نظیر بودند. همچنین آمار زیستی خانم مرادی رو من واقعا کیف کردم ازش و به همه ی دوستام معرفی کردم. بسیار عالی بود. در این شرایط کرونا و کلاس های بی کیفیت دانشگاهی واقعا عالی بودن. آموزش ژنتیک خانم دکتر محبی رو هم تهیه کردم چند روز پیش. نسبت به سایتهای دیگه البته تا اینجا که گوش کردم بسیار خوب و عالی بود…کاش مرحله ی تکمیلی رو هم که گفتید به زودی منتشر میشه رو تا قبل اردیبهشت که کنکور داریم آماده کنید. نتونستم نیام و نظرم رو نگم چون احساس میکنم به شما مدیون هستم. واقعا به ارتقای علمی من خیلی کمک کردین. من همیشه پیگیر سایت شما هستم. کاش سرعتتون رو یه کم در تولید محتواهای عالی بالاتر می بردین. به هر حال دمتون گرم. بی نظیرید و حسابی لایکککککککک دارید

 10. mr

  سلام
  چند وقت پیش فرموده بودین ژنتیک تکمیلی تا یک ماه دیگه آماده
  میشه یعنی تا بهمن،می خواستم بدونم زمان انتشار دقیق این مجموعه کی هست؟

 11. جعفر فایضی

  سلام با تشکر از استاد
  چرا مثلا فصل 4 امری 2017 با فصل 4 تدریس شده در این آموزش همخوانی نداره؟

  • دکتر سهامه محبی مدرس آموزش

   سلام و احترام
   دقت بفرمایید که ترتیب شماره فصلهای این آموزش منطبق با کتاب امری نیست و ترتیب فصلها با کتاب امری متفاوته، اگر منظور شما فصل«کشف علت بیماریهای تک ژنی با شناسایی ژنهای عامل بیماری» است که باید اطلاع بدهم که این فصل در آموزش تکمیلی ارائه می شود که صرفا برای دانشجویانی که ژنتیک وزارت بهداشت را میخواهند مناسب است. توجه بفرمایید که در آموزش حاضر سعی کردیم سرفصلهایی که در وزارت علوم و وزارت بهداشت همپوشانی بیشتری دارند را ارائه کنیم اما انشا الله در آینده ی نزدیک، آموزش تکمیلی و حل المسائل هم ارائه خواهد شد.
   موفق باشید

  • فایضی

   سپاسگزارم

 12. مریم حسنلو

  خانم دکتر مثل همیشه عالی

 13. بهی

  خیلی برای ما دانشجویان خوبه

 14. hoomanbakhtiari777

  سلام -لطفا اموزش را زودتر منتشر کنید-با تشکر

 15. جواد

  پس از مطالعه اموزش های گرامر انگلیسی و بیولوژی مولکولی ک عالی بودن منتظر اموزش ژنتیک انسانی هستم ک وقتی سرفصل ها رو دیدم مشخص هست ک چقدر کامل پوشش داده و باید عالی باشه

 16. zh

  سلام
  به نظرم کارتون واقعا عالیه به شدت ازش استقبال میشه .ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 10 ساعت

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد