45 درصد تخفیف بهاره همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش ریاضی عمومی 1

آموزش ریاضی عمومی 1 به همراه تمرین های متنوع

(51 دیدگاه)
زمان آموزش: 16 ساعت و 1 دقیقه

45 درصد تخفیف به مدت محدود

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

تذکر: این آموزش با 25% تخفیف، در گنجینه آموزش های ریاضی قابل خرید و دانلود می باشد. (لینک)

علاقمندان: 8730

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

آموزش ساده ریاضی عمومی ۱ در مقطع کارشناسی از جمله مهمترین چالشهای دانشجویی بوده و این درس جزو دروس پایه ای آموزش ریاضی در مقطع کارشناسی، برای اکثر رشته های مهندسی و علوم پایه است. آموزش ریاضی 1 دانشگاه در مجموعه ی همیاردرس مطابق با استانداردهای شورای عالی برنامه ریزی و سرفصل مدون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. مباحث کلی مطرح شده در آموزش ریاضی عمومی 1 به طور کلی شامل بحث مختصات، توابع مختلط، تعارف مربوط به حد، تعاریف مربوط به پیوستگی، مشتق و کاربردهای آن و انتگرال و تعاریف مربوط به آن می باشد. ارائه ی فیلم آموزش ریاضی عمومی 1 برای درک بهتر، به شکل نوشتاری با قلم های نوری انجام می گیرد.

مخاطبین عزیز، “آموزش دنباله و سری” در یک پکیج جداگانه و بسیار کامل در سایت ارائه شده است. در صورتیکه مبحث دنباله و سری جزو سرفصل تدریس ریاضی عمومی 1 دانشگاه شما می باشد، می توانید در کنار این آموزش، از پکیج دنباله و سری هم استفاده بفرمایید. 

درس اول: آشنایی با توابع

 • تعریف تابع
 • آزمون خط قائم برای تشخیص تابع
 • توابع چند ضابطه ای
 • توابع صعودی و نزولی
 • توابع زوج و فرد و مفهوم تقارن
 • توابع خطی
 • توابع توانی
 • انواع توابع توانی
 • چندجمله ای ها
 • توابع جبری
 • توابع گویا
 • توابع نمایی
 • توابع لگاریتمی
 • تابع بزرگترین و کوچکترین عدد صحیح
 • اعال روی توابع
 • ترکیب توابع
 • فرمولهای جابجایی تابع
 • جابجایی قائم
 • جابجایی افقی
 • فرمول های انعکاس و تنظیم های افقی و قائم
 • توابع مثلثاتی
 • ۶ تابع اصلی مثلثاتی
 • مفهوم مثلثات از روی دایره مثلثاتی
 • مفهوم مثلثات از روی مثلث قائم الزاویه
 • نمودار توابع مثلثاتی
 • اتحادهای مثلثاتی
 • فرمول های جمع
 • فرمول های دو برابر کمان
 • فرمول های نصف کمان
 • قانون کسینوس ها
 • دو نامعادله ویژه مثلثاتی
درس دوم: حد و پیوستگی
 • تعریف حد
 • قضایای حد
 • رفع ابهام ۰/۰ برای چند جمله ایها
 • رفع ابهام ۰/۰ برای عبارات رادیکالی
 • رفع اهام ۰/۰ برای عبارات مثلثاتی
 • قضیه فشردگی
 • تعریف حد چپ و راست
 • بررسی حد چپ و راست در توابع چند ضابطه ای
 • بررسی حد چپ و راست در توابع جزء صحیح
 • بررسی حد چپ و راست در توابع با مخرج صفر
 • حد در بی نهایت
 • خواص متغیر ∞
 • رفع ابهام ∞/∞
 • رفع ابهام ∞-∞
 • تعریف پیوستگی
 • تعریف پیوستگی راست
 • تعریف پیوستگی چپ
 • تعریف ناپیوستگی رفع شدنی
 • مثالهای متنوع، کاربردی و متناسب با هر بخش درس
 

درس سوم: مشتق و کاربردهای آن 

 • تعریف مشتق
 • ارتباط شیب نمودار و تعریف مشتق
 • مفهوم و تعریف مشتق پذیری
 • اثبات قاعده جمع با استفاده از تعریف مشتق
 • اثبات قاعده تفریق با استفاده از تعریف مشتق
 • اثبات قاعده ضرب با استفاده از تعریف مشتق
 • اثبات قاعده تقسیم با استفاده از تعریف مشتق
 • تقریب خطی
 • اصول کاربرد تقریب خطی در مهندسی
 • قاعده زنجیره ای و مشتق توابع مرکب
 • فرمول های متفرقه مشتق گیری
 • مشتق توابع مثلثاتی
 • اثبات مشتق توابع مثلثاتی با استفاده از تعریف مشتق
 • کاربردهای مشتق
 • آزمون مشتق اول و بیان مثال های مختلف
 • محاسبه ی نقاط اکسترمم توابع مختلف
 • تعریف تقعر و نقطه عطف
 • آزمون مشتق دوم
 • مجانب افقی
 • مجانب مایل
 • مجانی قایم
 • رسم انواع منحنی های دارای مجانب در مثال های مختلف
 • مساله های ماکزیمم و مینیمم سازی
 • آهنگ تغییر وابسته
 • حل مسائل بهینه سازی
 • قضیه رل و مثال
 • قضیه مقدار میانگین و مثال
 • قضیه هوپیتال و مثال
 • قضیه تیلور و مثال
 • قضیه مکلورن و مثال
 

درس چهارم: انتگرال نامعین

 • تعریف انتگرال نامعین
 • خواص انتگرال نامعین (جمع، ضرب، تفریق عدد ثابت)
 • استفاده از فرمول x^n برای حل انتگرال های کسری، توان دار، ضرب، تقسیم و رادیکالی
 • روش تغییر متغیر در انتگرال ها
 • نحوه تشخیص عامل U در روش تغییر متغیر
 • انتگرال توابع مثلثاتی 
  • سینوس
  • کسینوس
  • تانژانت
  • کتانژانت
  • سکانت
  • کسکانت
 • محاسبه انتگرال های ضرب توان های sin و cos به دو روش
  • روش اول: هر دو توان زوج باشد
  • روش دوم: حداقل یکی از توان ها فرد باشد
 • روش انتگرال گیری جزء به جزء با استفاده از فرمول
 • روش انتگرال گیری جزء به جزء با استفاده از جدول (آخر فیلم آموزشی)
 • تعریف توابع نمایی
 • رسم نمودار توابع نمایی
 • تعریف توابع لگاریتمی و ln به عنوان معکوس توابع نمایی
 • رسم توابع لگاریتمی و ln
 • مشتق توابع نمایی
 • مشتق توابع لگاریتمی
 • انتگرال توابع نمایی
 • انتگرال توابع لگاریتمی
 • تعریف تابع sin و Arcsin
 • مشتق و انتگرال توابع معکوس مثلثاتی
 • رسم نمودار توابع هیپربولیک
 • مشتق و انتگرال توابع هیپربولیک
 • محاسبه انتگرال توابع هیپربولیک بر حسب توابع مثلثاتی
 • محاسبه انتگرال هیپربولیک با استفاده از فرمول های اصلی توابع هیپربولیک
 • مشتق گیری به کمک توابع لگاریتمی
 • محاسبه برخی حدود با استفاده از توابع لگاریتمی
 • محاسبه انتگرال توان های sec x
 • محاسبه انتگرال توان های tan x
 • محاسبه انتگرال cos ax . cos bx ، sin bx . sin ax ، cos ax . sin ax
 • حذف ریشه های دوم به کمک فرمول های مثلثاتی
 • تغییر متغیر مثلثاتی
 • روش کامل کردن مربع
 • انتگرال گیری از توابع گویا
  • حالت اول: استفاده از توان های منفی
  • حالت دوم: استفاده از فرمول ln
  • حالت سوم: تفکیک کسرها
  • حالت چهارم: روش Arctan
  • حالت پنجم: روش… برای کسرهایی که درجه صورت از مخرج بزرگتر است

درس پنجم: انتگرال معین

 • تعریف انتگرال معین
 • ارتباط مساحت و انتگرال معین
 • مفهوم مجموع ریمان بالا و پایین
 • خواص انتگرال گیری معین
 • اولین قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال
 • دومین قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال
 • جانشانی یا تغییر متغیر در انتگرال گیری معین
 • محاسبه سطوح بین دو منحنی
  • حالت اول
  • حالت دوم
  • حالت سوم
 • کاربردهای انتگرال معین
  • تغییر خالص مکان و مسافت یک جسم
  • مساحت ناحیه بین دو منحنی
  • محاسبه حجم به روش برش دادن و جسم دوار
  • محاسبه حجم به کمک واشرها و پوسته های استوانه ای
  • روش پوسته های استوانه ای
  • طول خم
  • محاسبه رویه های دورانی
 • حدود انتگرال گیری بی نهایت
 • انتگرال همگرا و واگرا
درس ششم: آشنایی با اعداد مختلط 
 • تاریخچه اعداد مختلط
 • معرفی اعداد مختلط
 • حساب اعداد مختلط
 • اعمال بین اعداد مختلط
 • خواص اعداد مختلط
 • نمایش قطبی اعداد مختلط
 • ریشه ی n ام اعداد مختلط
 • حل مثال های متنوع

مدرس آموزش

دکتر مریم بهمن پور
 • مدرس دانشگاه
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان
 • دکترای ریاضیات کاربردی

ایشان دارای مدرک دکتری ریاضی کاربردی، رتبه ی اول مقطع دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان می باشند. بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس به همراه بیش از ۳۰ مقاله معتبر بین المللی با جمع ضریب تاثیر بیش از ۶۰ و کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۵ از جمله افتخارات علمی نامبرده است. موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان حل عددی معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از موجک ها بوده است. در پایان نامه ایشان برای اولین بار، چند جمله ایهای چبیشف نوع دوم، سوم و چهارم به موجکهای آن تبدیل گردید.

ایشان از 140 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 4/99 از 5 را اخذ نموده اند

پیشنهادها

زمان آموزش: 16 ساعت و 42 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 8 ساعت و 22 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

نظرات

تا کنون 8730 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

51 دیدگاه برای آموزش ریاضی عمومی 1 به همراه تمرین های متنوع

 1. MAHOOR

  با سلام. قسمت انتگرال رو نیاز داشتم. به جرات میتونم بگم بی نظیر بود

 2. مهدیس

  سپاس از آموزش بی نظیرتون

 3. نسرین

  این بهترین آموزش آنلاینی بود که دیدم تا الان

 4. bm7

  تدریس عالی

 5. پژمان

  سلام. تشکر. خیلی عالی بود

 6. زهرا

  سلام. بیان ساده، نظم در بیان مطالب، ذکر جزییات، تنوع مثال. ممنون بابت آموزش عالیتون

 7. پرستو

  با سلام. ممنون بابت آموزشهای بی نظیری که منتشر میکنید.

 8. User-1297654354

  خیلی آموزش خوبی بود.ممنون

 9. صدرا

  فوق العاده و بی نظیر

 10. Fatemeh

  بسیار عالی

 11. سام

  دوستان این آموزش یک سر و گردن از همه ی آموزش های دیگه بالاتر هستش. واقعا تا تست نکنید متوجه نمیشید. دوستانی مثل من که دنباله و سری جزو سرفصل تدریسشون هستش، آموزش دنباله و سری خانم نباتی پور فوق العاده عالی هستش. من واقعا از این دو آموزش خیلی خیلی استفاده بردم و کیف کردم. فقط اگر همیاردرس بتونه بک گراند جزوه ریاضی 1 رو سفید کنه خیلی عالی تر میشه. چون پرینت جزوه یه مقدار از کیفیت جزوه کم میکنه. در کل ممنون بابت ارائه ی بهترین ها

 12. مهلا

  آموزش بسیار عالی است

 13. Roqayehafshar

  خیلیی خوب بود خیالم راحت شد

 14. زینب کیهانی

  آموزش ها فوق العاده مفید هستند.
  تدریس دکتر بهمن پور واقعا بی نقص هست.
  کاملا روان و مسلط تدریس می کنن و هیچ ابهام و سوالی باقی نمی ذارن. بی اغراق می شه ساعت ها پای تدریسشون نشست و اصلا خسته نشد. ممنون از ایشون و سایت فوق العاده همیار درس.

 15. حمیدرضا

  آموزش بسیار عالی و با زبان بسیار ساده. محتوای درسی عالی پوشش داده شده و مثالها بسیار متناسب با مفاهیم درسی.

 16. حمید کاجی

  بهترین آموزشی که در حوزه ی ریاضیات دیدم. واقعا عالی بود. سپاس از شما

 17. امیرحسین پیاب

  اصلا شک نکنید و این دوره رو بخرید چون بسیار جامع و عالی و روان تدریس شده و تمامی مطالب پوشش داده شده است .

 18. علی

  سلام.بنده سالهاست دیپلم گرفته ام.وعلاقمند به فراگیری ریاضی هستم.ایا از ریاضی عمومی یک شروع کنم ؟ یا مراحل ابتدایی تری هم وجود دارد.میخواستم مطالب کلاس نهم به بعد را پوشش دهد.

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام
   اگر ریاضی شما از پایه ضعیف هست، لطفا اول ریاضی عمومی کاردانی رو تهیه بفرمایید و سپس این آموزش رو. در ریاضی کاردانی، نوع آموزش با زبان ساده تر و مثال های آسان تری پوشش داده شده و در این آموزش، مثال ها پیشرفته تر میشن. موفق باشین

 19. حسین

  با سلام وعرض ادب خدمت خانم استاد مریم بهمن پور وهمه اساتید محترمی که تمام معلومات خود را جهت پیشرفت فرزندان ایران زمین بکار گرفته و زحمات زیادی را در این راه متحمل شده اند.
  بنده به عنوان فردی دانش دوست از بخش هایی از آموزشهای ریاضی { انتگرال نامعین} استفاده کردم که خیلی عالی بود وخدا میداند از ته قلبم برای موفقیت و بهروزی وسلامتی همه دست اندر کاران این مجموعه دعا میکنم و امیدوارم که همیشه موفق وموید باشید. در ضمن به فکر افرادی که توانایی تهیه این آموزشهارا ندارند هم باشید

 20. حسن

  با سلام. من ترم یک مهندسی مکانیک هستم برای ریاضی عمومی یک این اموزش خوبه آیا ؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. بله کاملا مناسب هستش.

 21. فرهاد

  بهترین آموزش ریاضی 1. کاملا به همه مباحث مسلط میشین…تمام مباحث رو پله به پله با زبان بسیار ساده توضیح دادند. مثالهای ساده متوسط وسخت برای هر مبحث ارائه شده. من خیلی از این آموزش لذت بردم. دمتون گرم

 22. علی

  سلام فقط ریاضی کارشناسی رو بخریم مباحث ریاضی کاردانی هم داخلش به صورت کامل توضیح داده شده یا نه ؟ یا باید هر دو پکیج کاردانی و کارشناسی رو جدا جدا باید تهیه کنیم !!!!!!!

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. ریاضی کاردانی برای افرادی هست که سطح ریاضی پایینی دارند و میخوان به سادگی همه ی مفاهیم اولیه رو متوجه بشن. ریاضی کارشناسی مربوط به افرادی هست که در مقطع کارشناسی هستند و کمی سطحش از ریاضی کاردانی بالاتر هستش. تمام مطالب ریاضی کاردانی در ریاضی کارشناسی البته با مثال های پیشرفته تر ذکر شده. بنابراین بسته به سطح ریاضی شما داره. اگر سطح ریاضی ضعیفی دارید باید اول ریاضی کاردانی رو بگذرونید و بعد ریاضی کارشناسی رو. موفق باشین

 23. محمدرضا ترکمان

  عالی . حرف نداره .

 24. زهرا

  سلام. خسته نباشید. از صفر تا صد با زبان ساده درس دادن. واقعا من که خیلی ضعیف بودم توی ریاضی 1. ولی الان همه ی موضوعات رو کاملا تسلط پیدا کردم. از خانم دکتر بهمن پور و سایت عالی همیاردرس کمال تشکر رو دارم. اگر یک آموزش حل تمرین ریاضی 1 رو هم به سایتتون اضاف هکنید که فقط داخل حل تمرین باشه خیلی خیلی عالی میشه. ممنون

 25. پری

  همه چیزش عالیه و فکر نکنم بهتر از این آموزشی پیدا کنید. فقط دنباله و سری داخلش نیست. دنباله و سری خانم نباتی پور عالیه. من استفاده کردم

 26. best

  تدریس فوق العاده. محیط تدریس عالی. بیان ساده و قابل فهم

 27. اشکان

  عالی بود. ممنون

 28. علی

  بسیار عالی بود. این پکیج رو در کنار دنباله و سری خانم نباتی پور تهیه کنید. قطعا بسیار مسلط میشید

 29. سوتاز مصطفی زاده

  بابت اين تدريس فوق العاده به خانم دكتر بهمن پور تبريك ميگم و بسيار بسيار ممنون شون هستم.

 30. امین رضا پوراکبری

  از استاد بهمن پور بابت تدریس روان ، آسان و پرمحتوایی که برای این مجموعه داشتن و از سایت همیاردرس بابت ارائه این آموزش با کیفیت متشکرم .

 31. علیرضا

  با سلام و احترام خدمت موسسه منحصر به فرد همیاردرس و مدرس عزیز

  نقاط قوت و ضعف از نظر من:

  1- مدرس کاملا کار بلد و مسلط
  2- بیان بسیار ساده و روان
  3- مثالها از آسان به سخت برای درک کامل مطالب
  4- استفاده از قلم دیجیتال با تنوع رنگی فوق العاده و شبیه سازی تخته سیاه

  نقاط ضعف:
  1- مبحث دنباله و سری داخل آموزش نیست که من دنباله و سری خانم نباتی پور رو تهیه کردم به جاش
  2- به علت سبز بودن محیط تدریس، پرینت از جزوه ی آموزش کیفیت لازم رو نداره

 32. mahmoodhosaini9578

  سلام, آموزش عالی بود! کاملا مفهومی و از پایه! ینی انگار تازه دیدم به ریاضی باز شده!! ممنون از خانم بهمن پور بابت این آموزش فوق العاده شون.(این آموزش سعی داره از پایه و مفهومی جلو بره و با مثال های خودش قصد جا انداختن مطلب رو دارن, با این آموزش به علاوه تمرین کردن خودتون,می تونید به تسلط خوبی برسین.)
  ان شاالله هر جا که هستید شاد و سلامت باشید.

 33. 4tou

  بسیار عالی بود. همه ی سرفصل ریاضی 1 رو به خوبی به همراه مثال های فراوان و با بیان ساده. متشکرم

 34. مهسا

  سلام. حقيقتش من هنرستاني بودم و رياضي اصلا نخونده بودم. وارد دانشگاه كه شدم خيلي سخت بود برام. ولي آموزش شما خيلي خوب بود و در اين درس موفق شدم. ممنون

 35. امیر خردمندغفاری

  سلام. به نظرم این آموزش شایسته تقدیره. اهمیت به نیاز دانشجویی یعنی تولید اینجور اموزش ها.

 36. محمدحسین

  بهترین آموزش ریاضی…تدریس عالی…بررسی تمام نکات درسی. تسلط به مطلب. و مهمتر از همه اینه که ایشون رشته ی تحصیلیشون ریاضی هستش…معمولا در سایتهای دیگه درسهای ریاضی رو مثلا مهندسین برق ارائه میکنن. سپاس از همیاردرس

 37. ارش توکلی

  خیلی خوب بود…

 38. sharifi

  بیان واضح و نظم خوب در تدریس مباحث ویژگی مثبت آموزش هست و باعث شد خیلی از مباحثی که در کلاس دانشگاه متوجه نشدم نسبتا راحت متوجه بشم و یاد بگیرم.

 39. alifa

  تدریسشون خیلی خوبه .از پایه شروع میکنن و مثال های زیادی در سطح های مختلف حل میکنن که باعث میشه مطلب بهتر جا بیفته.

 40. محمدرضا

  عالی
  فقط اگه امکانش هست موازنه و استاتیک و ترمو دینامیک رو هم اراعه بدید.

 41. mvafa55

  آموزش با کیفیتیه. خیلی ساده و روان توضیح داده شده. کاش آموزش ریاضی مهندسی رو هم از همین استاد میذاشتین. ممنون از زحماتتون.

 42. صدرا صدر

  بدون اغراق کار راه بنداز ترین مجموعه ای ریاضی هستش که نگاه کردم دمتون گرم خدایی من که حسابی خوشحالم که شانسی پیداتون کردم کاشکی یکم تبلیغات کنین که همه بدونن که چه استادای خوبی دارین بلکه دانشجو ها رو از دست استادایی که درس رو بد به دانشجو میفهمونن و باعث زده شدن دانشجو از درس ریاضی میشن نجات بدین

 43. علی

  همه فصلها با دقت نظری خاصی ضبط شدن. چه از نظر کیفیت فنی فیلم و چه از نظر محتوای فیلم. چه از نظر بیان…همه چیز دست به دست هم داده تا ما شاهد یک آموزش بی نقص و کار راه بنداز بشیم. از شما مدرس گرامی و از همیاردرس به خاطر دقت نظر فوق زیاد، سپاسگزاری و برای شما آرزوی موفقیت می کنم.

 44. ارشد مزارزهی

  سلام
  خدمت شما
  محتوای ریاضی یک و تدریس استاد بهمن پور واقعأ عالییییی بود😍من ک از رشته تجربی اومده بودم مهندسی بخونم یکی از بزرگترین دغدغه هام ریاضی یک بود که به لطف خدا و تدریس عالی این استاد گرامی واقعا برام آسون شد
  در میانترم نمره کامل گرفتم و برای پایانترم نیز از فیلمای ایشون استفاده میکنم
  با تشکر از محتوی با ارزش و عالیتون❤️

  • واحد نشر همیاردرس

   دغدغه همیاردرس ارائه با کیفیت ترین آموزش هاست. خوشحالیم که در این راه با همراهی و همیاری شما، داریم راه درست رو پیش میریم.

 45. maryam.jahangiri69

  سلام وقت بخیر، این آموزش کاملا عالی و مفید بود واینکه پایه ای آموزش میدهند بخصوص برای بنده که به دلایلی چند سالی جهت ادامه تحصیل وقفه افتاده و تقریبا کلیه اطلاعات را فراموش کرده بودم بگونه ای آموزش میدادند که مطلب را همان لحظه یاد بگیری، بنده واقعا از آموزش های ایشون راضی ام به حدی که مجموعه ریاضی دو ایشان را نیز تهیه نمودم.
  در آخر از دکتر بهمن پور کمال تشکر را دارم ان شاء الله شاهد موفقیت های بیشتر وی در تمامی زمینه‌ها بخصوص آموزشی باشم
  در پناه حق موفق باشید

 46. مینا شهنازی

  واقعا خوب بود خیلی ب دردم خورد. مفهومی گفتن و مثال های خوب و بجاشون باعث شد فراموش نکنم فرمولارو

 47. احسان یوسفی

  سلام خیلی بسته مفیدی بود برای من چون تو زمان خیلی کمتری نسبت ب اینکه خودم بخوام سر فصل هارو بخونم تونستم کل مبحث رو مرور کنم . کیفیت خود اموزش هم قابل قبول بود مطالب خوب و روان بیان شدبود. ممنونم

 48. شیما یزدی

  سلام وقت شما بخیر . مو به مو و خیلی خوب تدریس کرده بودن . کیفیت فیلم عالی بود. من بعد از دیدن فیلم اموزشی امتحانمو با نمره خوب قبول شدم. سپاسگزارم از کار خوبتون

 49. محمدامین

  فوق العاده

 50. physicallestscce

  سلام این آموزش دقیقا کی منتشر میشه خیلی وقته منتظرم

 51. دانشجو

  این سرفصلش دقیقا اون چیزیه که من میخوام .خداوکیلی تا خرداد اماده کنید به امتحانمون برسه. ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 16 ساعت و 1 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد