45 درصد تخفیف بهاره همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش ریاضی عمومی 2

آموزش ریاضی عمومی 2 – به همراه تمرین ها و مثال های متنوع و کاربردی

(27 دیدگاه)
زمان آموزش: 13 ساعت و 30 دقیقه

45 درصد تخفیف به مدت محدود

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

تذکر: این آموزش با 25% تخفیف، در گنجینه آموزش های ریاضی قابل خرید و دانلود می باشد. (کلیک)

علاقمندان: 8736

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

ریاضی عمومی ۲ که با نام ریاضی 2 دانشگاه یا ریاضی 2 توماس نیز شناخته می شود، در مقطع کارشناسی از کاربردی ترین دروس مهندسی بوده و به علت حجم بالای مطالب موجود در این درس، همواره دانشجویان در این درس با مشکلاتی مواجه هستند. بسیاری برای رفع این نقیصه به جزوه های موجود که توسط اساتید مختلف تدریس می شوند، مراجعه می کنند. با این حال اکثر این جزوه ها بر اساس سرفصل شورای عالی برنامه ریزی نبوده و کامل نیستند. در این آموزش کامل، همیاردرس با تاکید بر استفاده از آموزش نوشتاری، که یکی از آموزش های مدرن امروزی است،  فیلم آموزشی ریاضی ۲ مقطع کارشناسی را ارائه داده است. دغدغه ی همیاردرس ارائه ی اموزش های کامل و دقیق توسط مدرسان مجرب است. مدرس این آموزش، سرکارخانم دکتر مریم بهمن پور هستند.

درس اول: بردارها

 • اعمال رو بردارها
 • حاصلضرب داخلی دو بردار
 • حاصلضرب خارجی دو بردار
 • تصویر یک بردار رویی بردار دیگر
 • حاصلضرب ۳ گانه
 • حجم متوازی السطوح
 • زوایای هادی
 • معادله خط در فضا
 • فاصله نقطه از خط
 • وضعیت خطوط در فضا
 • معادله صفحه در فضا
 • فاصله نقطه از صفحه
 • زاویه بین دو صفحه
 • حل مثالهای متعدد برای درک بیشتر موضوعات تدریس شده

درس دوم: توابع برداری 

 • تعریف توابع برداری و حرکت
 • مشتق یک تابع برداری
 • مکان – سرعت – مقدار سرعت و شتاب
 • مشتق حاصلضرب عددی و برداری
 • انتگرال گیری توابع برداری
 • فاصله جهت دار و بردار مماس واحد T
 • خمیدگی – تاب و دستگاه TNB
 • دایره خمیدگی(دایره بوسان) و شعاع خمیدگی
 • مولفه های مماس و قایم شتاب

درس سوم: رویه ها، دستگاه های مختصات و ترسیم 

 • رویه ها
 • استوانه
 • بیضی گون
 • مخروط بیضوی
 • هذلولی گون یکپارچه
 • هذلولی گون دوپارچه
 • سهمی گون بیضوی
 • سهمی گون هذلولوی (زین اسبی)
 • تعریف مختصات قطبی
 • رسم برخی از منحنی ها در دستگاه مختصات قطبی
 • تعریف مختصات استوانه ای
 • رسم برخی از منحنی ها در دستگاه مختصات استوانه ای
 • تعریف مختصات کروی
 • رسم برخی از منحنی ها در دستگاه مختصات کروی
 • حل مثالهای مختلف برای درک بیشتر

درس چهارم: تابع های دو یا چند متغیره و مشتق آنها 

 • تعریف توابع دو یا چند متغیره
 • دامنه توابع دو متغیره
 • تعریف و محاسبه حد توابع دو متغیره
 • رفع ابهام توابع چند متغیره
 • رفع ابهام توابع دو متغیره در نقطه (۰,۰)
 • رفع ابهام توابع دو متغیره در نقطه (a,b)
 • پیوستگی توابع چند متغیره
 • تعریف مشتقات جزیی توابع چند متغیره
 • مشتقات جیزی مراتب بالاتر
 • تعریف دیفر انسیل کل
 • تعریف قاعده زنجیری
 • مشتق گیری ضمنی
 • مشتق سوئی
 • تعریف گرادیان
 • مشتق سوئی برای توابع مشتق پذیر
 • حل مثالهای متنوع و کاربردی

درس پنجم: کاربردهای مشتق جزئی 

 • نوشتن معادله خط مماس
 • آهنگ تغییر توابع به عنوان یک کاربرد مشتق جزئی
 • نوشتن معادله صفحه مماس بر رویه
 • تعریف نقاط اکسترمم و زینی
 • تعریف ماکسیمم و مینیمم مطلق برای توابع دو متغیره
 • تعریف ماکسیمم و مینیمم نسبی برای توابع دو متغیره
 • محاسبه اکسترمم ها در ناحیه های بسته
 • آزمون مشتق دوم
 • ضریب لاگرانژ
 • حل مثالهای متنوع برای درک بیشتر

درس ششم: انتگرال های چندگانه 

 • تعریف انتگرال های چندگانه
 • محاسبه مساحت با استفاده از انتگرال های دوگانه
 • انتگرال دوگانه روی ناحیه مستطیلی
 • محاسبه حجم روی ناحیه مستطیلی
 • انتگرال دوگانه روی نواحی غیر مستطیلی
 • محاسبه حجم روی نواحی غیر مستطیلی
 • تعویض ترتیب انتگرال گیری
 • انتگرال دوگانه در دستگاه مختصات قطبی
 • تبدیل انتگرال های دکارتی به قطبی
 • تغییر متغیر در انتگرال های دوگانه
 • انتگرال سه گانه
 • محاسبه حجم با استفاده از انتگرال سه گانه
 • محاسبه مقدار متوسط یک تابع در فضا
 • حل مثال های متنوع و کاربردی

درس هفتم: میدان های برداری و انتگرال های خمیده خطی

 • انتگرال خمیده خط (منحنی الخط) نسبت به طول قوس
 • کار به عنوان انتگرال خمیده خطی
 • تعریف منحنی های قطعه قطعه هموار
 • استقلال از مسیر روی انتگرال های خمیده خطی
 • میدان های گرادیان
 • قضیه اساسی انتگرال  های خط
 • تعریف گردش
 • تعریف میدان پایستار
 • قضیه شرط وارد بر مولفه های یک میدان گرادیان
 • مساحت سطح و انتگرال های سطح
 • مساحت جانبی رویه
 • شار یک میدان برداری در امتداد یک سطح
 • قضیه گرین
 • تغییر متغیر در انتگرال های سه گانه
 • تعمیم قضیه گرین (حالت منحنی های دو مرزی)
 • تعریف دیورژانس
 • قضیه دیورژانس
 • محاسبه شار با استفاده از قضیه دیورژانس
 • تعریف کرل یک تابع برداری
 • قضیه استوکس

درس هشتم: مقدمه ای بر جبر خطی 

 • هم ارزی دستگاه های معادلات خطی
 • روش حذفی گاوس
 • دستگاه های همگن
 • تعریف بردار
 • اعمال روی بردارها
 • تعریف ماتریس
 • اعمال روی ماتریسها
 • تعریف ماتریس مربعی، ماتریس همانی، ماتریس وارون
 • تعریف ماتریس منفرد و نامنفرد
 • دستگاه های معادلات خطی به شکل ماتریس
 • ترانهاده یک ماتریس 
 • ماتریس الحاقی
 • ماتریس متقارن
 • ماتریس هرمیتی
 • دترمینان
 • ماتریس همسازه
 • ماتریس بالا مثلثی
 • ماتریس پایین مثلثی
 • اعمال سطری مقدماتی
 • وارون یک ماتریس
 • ماتریس الحاقی کلاسیک
 • روش های حل دستگاه های معادلات خطی
 • روش کرامر
 • روش حذفی گاوس
 • روش ماتریس وارون
 • تعریف فضای برداری
 • تعریف زیر فضا
 • تعریف ترکیب خطی و پدید اورنده
 • استقلال خطی
 • وابسته خطی
 • تعریف پایه در یک فضای برداری
 • مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
 • تعریف مجموعه های مقعر و محدب
 • تعریف توابع محدب و مقعر

 

مدرس آموزش

دکتر مریم بهمن پور
 • مدرس دانشگاه
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان
 • دکترای ریاضیات کاربردی

ایشان دارای مدرک دکتری ریاضی کاربردی، رتبه ی اول مقطع دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان می باشند. بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس به همراه بیش از ۳۰ مقاله معتبر بین المللی با جمع ضریب تاثیر بیش از ۶۰ و کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۵ از جمله افتخارات علمی نامبرده است. موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان حل عددی معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از موجک ها بوده است. در پایان نامه ایشان برای اولین بار، چند جمله ایهای چبیشف نوع دوم، سوم و چهارم به موجکهای آن تبدیل گردید.

ایشان از 140 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 4/99 از 5 را اخذ نموده اند

پیشنهادها

زمان آموزش: 16 ساعت و 42 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 8 ساعت و 22 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 16 ساعت و 1 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

نظرات

تا کنون 8736 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

27 دیدگاه برای آموزش ریاضی عمومی 2 – به همراه تمرین ها و مثال های متنوع و کاربردی

 1. user-1714125954

  عالییییییی

 2. سهیل فرهادی

  پیشنهاد می‌کنم این دوره را ببینید، در طول خواندن مباحث کتاب‌ در یادگیری شما موثر است.

 3. m

  beautiful

 4. saeid sayyad

  فوق العاده هست اموزش ها. حرف ندارن. من عادت ندارم که جایی کامنت بذارم ولی انقد از این اموزش و اموزشهایی مثل ریاضی 1 و مهندسی و محاسبات لذت بردم و عالی بودن که وادار کردن منو کامنت بذارم. حرف ندارید

 5. melikaaaaaaaa

  واقعا عالی بود

 6. سارا

  من مجموعه محاسبات عددی رو هم ازینجا تهیه کردم و با وجود اینکه کل ترم چیزی نخونده بودم و فقط دو روز تا امتحان وقت داشتم بالاترین نمره رو گرفتم. خلاصه که بهتون اعتماد کامل دارم و خیلی خوشحالم که هستید. این مجموعه رو هم حتما تهیه میکنم.

 7. Boy

  PERFECT

 8. فرامرزی

  با سلام. هر بار درسی رو از همیاردرس گرفتم عالی بود. با تشکر از شما

 9. احسان

  با قلم دیجیتال تدریس شده و عکسهای عالی برای هر مبحث کاملا به فهم موضوع کمک میکنه. من به موازات درس دانشگاهیم از این استفاده کردم و کاملا برام مفید بود.

 10. محمدجواد

  آموزش خیلی فوق العاده ایه. من خیلی استفاده بردم از این آموزش. فقط برای ما که خیلی ضعیف هستیم اگر کنار این درس یک پکیج حل تمرین جداگانه هم وجود داشت خیلی بهتر میشد. ولی باز هم بهترین بود آموزشتون

 11. رضا

  سلام. تشکر میکنم از آموزش عالیتون

 12. دانشجوی متالورژی

  آقا درود کامل بر مجموعه همیاردرس. واقعا نماد ” با کیفیت ترین برند آموزشی” شایسته شماست. آموزشهاتون کمه ولی همه با حساسیت خاصی ضبط شدن. اینو از آموزش اندنوت، ریاضی 2 و نرم افزار xpert متوجه شدم. بر خلاف بعضی از سایتها که فقط به فکر کمیت هستن واقعا شما فقط به فکر کیفیتین. به زودی همه شما رو خواهند شناخت. ما هم براتون تبلیغ میکنیم. درود. درود. درود

 13. محمدجواد شاهی

  درود بر شما. بهترین آموزش ریاضی عمومی 2. حیف خیلی دیر با این آموزش آشنا شدم.

 14. محسن ناصریان

  آموزش بسیار عالیه با بیان ساده تدریس شده . برای کسانی که دنبال آموزش ریاضی2 هستند حتما پشنهاد می کنم تهیه نمایند

 15. کریم یارقلی

  عالی.فوق العاده. معنی واقعی استاد رو میشه با این آموزش فهمید.

 16. فاطمه ج

  بعد از تهیه آموزش معادلات دیفرانسی خانم دکتر بهمن پور این آموزش رو هم از همیاردرس تهیه کردم. چی بگم که هر چی بگم کمه. سال 84 تا الان دانشگاه نبودم. الان بعد از 13 سال دوباره مجبور شدم به خوندن ریاضی 2. مطمئنم اگه این آموزش نبود چند سالی باید وقت صرف یاد گرفتن این درس میکردم. هم خیر دنیوی ببینید هم اخروی.

 17. سجاد ابویی

  سلام من دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع میخوانم بابت تعطیلی های پیش اومده به خاطر ویروس کرونا مجبور شدم خودم ریاضی 2 را مطالعه کنم . بعد از گشتن تو اینترنت این آموزش رو پیدا کردم ، خیلی کم پیش میاد من درباره چیزی نظر تو سایتی بزارم ولی این آموزش عالی بود و نتونستم کامنت نزارم واقعا لذت بردم مرسی

 18. مجید

  سلام وقت بخیر . من از این فیلما راضی بودم و تونسم با نمره کامل درس ریاضی ۲ رو پاس کنم .تشکر فراوون دارم از استاد گرانقدر و همچنین از تیم همیار درس . سلام .فقط اگ ممکنه یه مقدار قیمت هارو کم کنین .البته قیمتاتون نسبت به بیرون واقعا عالیه .ولی خب بازم کم کنین .من دروس معادلات و ریاضی مهندسی و … هم نیاز دارم .تخفیف های مناسبتی هم بیشتر کنین

 19. الیاس

  یک کلمه، عالی

 20. ALIREZA

  با سلام و خسته نباشید
  بسیار آموزش موثر و خوبی بود
  با تشکر

 21. amir_b

  از چند سایت دیگه هم فیلم های آموزشی ریاضی 1 و ریاضی 2 رو نگاه کردم ولی همیار درس واقعا بهترین بود. ممنون

 22. ma.abbasi1378

  سلام. ویژگی خوب آموزشتون این بود که با جزوه استادمون تطابق داشت و کیفیتشم خیلی خوب بود. عالی

 23. mohammadfadakar

  سلام…عالی بود…به شخصه من که راضی بودم. فقط تنها کاری که شاید بتونید انجام بدین تا این مجموعه تاثیرگذارتر باشه اینه که یه فصل ضمیمه بهش اضافه کنید با عنوان سوالات امتحانی و البته استاد اونها رو حل کنن. البته فقط یه پیشنهاد بود. من ترم قبل پاس کردم

 24. رضا استواری

  با سلام و تشکر از شما
  من واقعا پس از دو بار گذراندن این درس در دانشگاه و پاس نکردن آن واقعا نا امید شده بودم. آموزش ریاضی عمومی 2 رو با تدریس خانم دکتر بهمن پور تهیه کردم و با نمره 16 و بیست و 5 صدم پاس کردم. بخدا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم بابت این آموزش ناب. هم محیط گرافیکی فوق العاده ای داشت. هم بسیار ساده و قابل فهم بیان شده بود و هم خیلی کامل. امیدوارم که بزرگترین و بهترین بشین.

 25. سجاد دوست محمدی

  بسیار عالی

 26. star2013

  این آموزش بهترین آموزش ریاضی 2 کل فضای مجازیه. بدون شک.

 27. غزل اسدی

  خیلی راضی بودم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 13 ساعت و 30 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد