کامل ترین آموزش ریاضی عمومی ۲ – به همراه تمرین ها و مثال های متنوع و کاربردی

۲۱,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

آماده برای دانلود

ریاضی عمومی ۲، مقطع کارشناسی از کاربردی ترین دروس مهندسی بوده و به علت حجم بالای مطالب موجود در این درس، همواره دانشجویان در این درس با مشکلاتی مواجه هستند. بسیاری برای رفع این نقیصه به جزوه های موجود که توسط اساتید مختلف تدریس می شوند، مراجعه می کنند. با این حال اکثر این جزوه ها بر اساس سرفصل شورای عالی برنامه ریزی نبوده و کامل نیستند. در این آموزش کامل، همیاردرس با تاکید بر استفاده از آموزش نوشتاری، که یکی از آموزش های مدرن امروزی است،  فیلم آموزشی ریاضی ۲ مقطع کارشناسی را ارائه داده است. دغدغه ی همیاردرس ارائه ی اموزش های کامل و دقیق توسط مدرسان مجرب است. مدرس این آموزش، سرکارخانم دکتر مریم بهمن پور هستند.

 

 • مدت زمان فیلم آموزشی: 13 ساعت و 30 دقیقه
 • حجم فیلم اموزشی: 950Mb
 • ناشر: همیاردرس

 

تذکر: برای دانلود گنجینه ریاضیات دانشگاهی با 25 درصد تخفیف به این لینک مراجعه فرمایید.

مربوط به حوزه های:

درس اول: بردارها

 • اعمال رو بردارها
 • حاصلضرب داخلی دو بردار
 • حاصلضرب خارجی دو بردار
 • تصویر یک بردار رویی بردار دیگر
 • حاصلضرب ۳ گانه
 • حجم متوازی السطوح
 • زوایای هادی
 • معادله خط در فضا
 • فاصله نقطه از خط
 • وضعیت خطوط در فضا
 • معادله صفحه در فضا
 • فاصله نقطه از صفحه
 • زاویه بین دو صفحه
 • حل مثالهای متعدد برای درک بیشتر موضوعات تدریس شده

درس دوم: توابع برداری 

 • تعریف توابع برداری و حرکت
 • مشتق یک تابع برداری
 • مکان – سرعت – مقدار سرعت و شتاب
 • مشتق حاصلضرب عددی و برداری
 • انتگرال گیری توابع برداری
 • فاصله جهت دار و بردار مماس واحد T
 • خمیدگی – تاب و دستگاه TNB
 • دایره خمیدگی(دایره بوسان) و شعاع خمیدگی
 • مولفه های مماس و قایم شتاب

درس سوم: رویه ها، دستگاه های مختصات و ترسیم 

 • رویه ها
 • استوانه
 • بیضی گون
 • مخروط بیضوی
 • هذلولی گون یکپارچه
 • هذلولی گون دوپارچه
 • سهمی گون بیضوی
 • سهمی گون هذلولوی (زین اسبی)
 • تعریف مختصات قطبی
 • رسم برخی از منحنی ها در دستگاه مختصات قطبی
 • تعریف مختصات استوانه ای
 • رسم برخی از منحنی ها در دستگاه مختصات استوانه ای
 • تعریف مختصات کروی
 • رسم برخی از منحنی ها در دستگاه مختصات کروی
 • حل مثالهای مختلف برای درک بیشتر

درس چهارم: تابع های دو یا چند متغیره و مشتق آنها 

 • تعریف توابع دو یا چند متغیره
 • دامنه توابع دو متغیره
 • تعریف و محاسبه حد توابع دو متغیره
 • رفع ابهام توابع چند متغیره
 • رفع ابهام توابع دو متغیره در نقطه (۰,۰)
 • رفع ابهام توابع دو متغیره در نقطه (a,b)
 • پیوستگی توابع چند متغیره
 • تعریف مشتقات جزیی توابع چند متغیره
 • مشتقات جیزی مراتب بالاتر
 • تعریف دیفر انسیل کل
 • تعریف قاعده زنجیری
 • مشتق گیری ضمنی
 • مشتق سوئی
 • تعریف گرادیان
 • مشتق سوئی برای توابع مشتق پذیر
 • حل مثالهای متنوع و کاربردی

درس پنجم: کاربردهای مشتق جزئی 

 • نوشتن معادله خط مماس
 • آهنگ تغییر توابع به عنوان یک کاربرد مشتق جزئی
 • نوشتن معادله صفحه مماس بر رویه
 • تعریف نقاط اکسترمم و زینی
 • تعریف ماکسیمم و مینیمم مطلق برای توابع دو متغیره
 • تعریف ماکسیمم و مینیمم نسبی برای توابع دو متغیره
 • محاسبه اکسترمم ها در ناحیه های بسته
 • آزمون مشتق دوم
 • ضریب لاگرانژ
 • حل مثالهای متنوع برای درک بیشتر

درس ششم: انتگرال های چندگانه 

 • تعریف انتگرال های چندگانه
 • محاسبه مساحت با استفاده از انتگرال های دوگانه
 • انتگرال دوگانه روی ناحیه مستطیلی
 • محاسبه حجم روی ناحیه مستطیلی
 • انتگرال دوگانه روی نواحی غیر مستطیلی
 • محاسبه حجم روی نواحی غیر مستطیلی
 • تعویض ترتیب انتگرال گیری
 • انتگرال دوگانه در دستگاه مختصات قطبی
 • تبدیل انتگرال های دکارتی به قطبی
 • تغییر متغیر در انتگرال های دوگانه
 • انتگرال سه گانه
 • محاسبه حجم با استفاده از انتگرال سه گانه
 • محاسبه مقدار متوسط یک تابع در فضا
 • حل مثال های متنوع و کاربردی

درس هفتم: میدان های برداری و انتگرال های خمیده خطی

 • انتگرال خمیده خط (منحنی الخط) نسبت به طول قوس
 • کار به عنوان انتگرال خمیده خطی
 • تعریف منحنی های قطعه قطعه هموار
 • استقلال از مسیر روی انتگرال های خمیده خطی
 • میدان های گرادیان
 • قضیه اساسی انتگرال  های خط
 • تعریف گردش
 • تعریف میدان پایستار
 • قضیه شرط وارد بر مولفه های یک میدان گرادیان
 • مساحت سطح و انتگرال های سطح
 • مساحت جانبی رویه
 • شار یک میدان برداری در امتداد یک سطح
 • قضیه گرین
 • تغییر متغیر در انتگرال های سه گانه
 • تعمیم قضیه گرین (حالت منحنی های دو مرزی)
 • تعریف دیورژانس
 • قضیه دیورژانس
 • محاسبه شار با استفاده از قضیه دیورژانس
 • تعریف کرل یک تابع برداری
 • قضیه استوکس

درس هشتم: مقدمه ای بر جبر خطی 

 • هم ارزی دستگاه های معادلات خطی
 • روش حذفی گاوس
 • دستگاه های همگن
 • تعریف بردار
 • اعمال روی بردارها
 • تعریف ماتریس
 • اعمال روی ماتریسها
 • تعریف ماتریس مربعی، ماتریس همانی، ماتریس وارون
 • تعریف ماتریس منفرد و نامنفرد
 • دستگاه های معادلات خطی به شکل ماتریس
 • ترانهاده یک ماتریس 
 • ماتریس الحاقی
 • ماتریس متقارن
 • ماتریس هرمیتی
 • دترمینان
 • ماتریس همسازه
 • ماتریس بالا مثلثی
 • ماتریس پایین مثلثی
 • اعمال سطری مقدماتی
 • وارون یک ماتریس
 • ماتریس الحاقی کلاسیک
 • روش های حل دستگاه های معادلات خطی
 • روش کرامر
 • روش حذفی گاوس
 • روش ماتریس وارون
 • تعریف فضای برداری
 • تعریف زیر فضا
 • تعریف ترکیب خطی و پدید اورنده
 • استقلال خطی
 • وابسته خطی
 • تعریف پایه در یک فضای برداری
 • مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
 • تعریف مجموعه های مقعر و محدب
 • تعریف توابع محدب و مقعر

 

 

دکتر مریم بهمن پور

     دکترای ریاضی کاربردی

 

ایشان دارای مدرک دکتری ریاضی کاربردی است و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( آموزشکده سما) می باشند. بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس به همراه بیش از ۳۰ مقاله معتبر بین المللی با جمع ضریب تاثیر بیش از ۶۰ و کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۵ از جمله افتخارات علمی نامبرده است. موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان حل عددی معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از موجک ها بوده است.  در پایان نامه ایشان برای اولین بار، چند جمله ایهای چبیشف نوع دوم، سوم و چهارم به موجکهای آن تبدیل گردید. معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با وجود بد وضعی برای اولین بار با تقریبهای بسیار خوب با استفاده از آن موجکها، توسط ایشان به نتیجه رسید. موضوع پایان نامه دکتری ایشان حل عددی معادلات ریاضی با استفاده از موجک های مونتز  است که برای اولین بار معرفی شدند.

میانگین امتیازات

5.00

10
( 16 دیدگاه )
5 ستاره
100%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 دیدگاه برای این محصول

 1. 10

  توسط سجاد ابویی

  سلام من دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع میخوانم بابت تعطیلی های پیش اومده به خاطر ویروس کرونا مجبور شدم خودم ریاضی ۲ را مطالعه کنم . بعد از گشتن تو اینترنت این آموزش رو پیدا کردم ، خیلی کم پیش میاد من درباره چیزی نظر تو سایتی بزارم ولی این آموزش عالی بود و نتونستم کامنت نزارم واقعا لذت بردم مرسی

 2. 10

  توسط مجید

  سلام وقت بخیر . من از این فیلما راضی بودم و تونسم با نمره کامل درس ریاضی ۲ رو پاس کنم .تشکر فراوون دارم از استاد گرانقدر و همچنین از تیم همیار درس . سلام .فقط اگ ممکنه یه مقدار قیمت هارو کم کنین .البته قیمتاتون نسبت به بیرون واقعا عالیه .ولی خب بازم کم کنین .من دروس معادلات و ریاضی مهندسی و … هم نیاز دارم .تخفیف های مناسبتی هم بیشتر کنین

 3. 10

  توسط الیاس

  یک کلمه، عالی

 4. 10

  توسط ALIREZA

  با سلام و خسته نباشید
  بسیار آموزش موثر و خوبی بود
  با تشکر

 5. 10

  توسط amir_b

  از چند سایت دیگه هم فیلم های آموزشی ریاضی ۱ و ریاضی ۲ رو نگاه کردم ولی همیار درس واقعا بهترین بود. ممنون

 6. 10

  توسط ma.abbasi1378

  سلام. ویژگی خوب آموزشتون این بود که با جزوه استادمون تطابق داشت و کیفیتشم خیلی خوب بود. عالی

 7. 10

  توسط mohammadfadakar

  سلام…عالی بود…به شخصه من که راضی بودم. فقط تنها کاری که شاید بتونید انجام بدین تا این مجموعه تاثیرگذارتر باشه اینه که یه فصل ضمیمه بهش اضافه کنید با عنوان سوالات امتحانی و البته استاد اونها رو حل کنن. البته فقط یه پیشنهاد بود. من ترم قبل پاس کردم

 8. 10

  توسط سجاد دوست محمدی

  بسیار عالی

 9. 10

  توسط star2013

  این آموزش بهترین آموزش ریاضی ۲ کل فضای مجازیه. بدون شک.

 10. 10

  توسط غزل اسدی

  خیلی راضی بودم

 11. توسط احمد-دانشجوی متالورژی

  آقا درود کامل بر مجموعه همیاردرس. واقعا نماد ” با کیفیت ترین برند آموزشی” شایسته شماست. آموزشهاتون کمه ولی همه با حساسیت خاصی ضبط شدن. اینو از آموزش اندنوت، ریاضی ۲ و نرم افزار xpert متوجه شدم. بر خلاف بعضی از سایتها که فقط به فکر کمیت هستن واقعا شما فقط به فکر کیفیتین. به زودی همه شما رو خواهند شناخت. ما هم براتون تبلیغ میکنیم. درود. درود. درود

 12. توسط رضا استواری

  با سلام و تشکر از شما
  من واقعا پس از دو بار گذراندن این درس در دانشگاه و پاس نکردن آن واقعا نا امید شده بودم. آموزش ریاضی عمومی ۲ رو با تدریس خانم دکتر بهمن پور تهیه کردم و با نمره ۱۶ و بیست و ۵ صدم پاس کردم. بخدا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم بابت این آموزش ناب. هم محیط گرافیکی فوق العاده ای داشت. هم بسیار ساده و قابل فهم بیان شده بود و هم خیلی کامل. امیدوارم که بزرگترین و بهترین بشین.

 13. توسط محمدجواد شاهی

  درود بر شما. بهترین آموزش ریاضی عمومی ۲. حیف خیلی دیر با این آموزش آشنا شدم.

 14. توسط فاطمه ج

  بعد از تهیه آموزش معادلات دیفرانسی خانم دکتر بهمن پور این آموزش رو هم از همیاردرس تهیه کردم. چی بگم که هر چی بگم کمه. سال ۸۴ تا الان دانشگاه نبودم. الان بعد از ۱۳ سال دوباره مجبور شدم به خوندن ریاضی ۲. مطمئنم اگه این آموزش نبود چند سالی باید وقت صرف یاد گرفتن این درس میکردم. هم خیر دنیوی ببینید هم اخروی.

 15. توسط کریم یارقلی

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.فوق العاده. معنی واقعی استاد رو میشه با این آموزش فهمید.

 16. توسط محسن ناصریان

  آموزش بسیار عالیه با بیان ساده تدریس شده . برای کسانی که دنبال آموزش ریاضی۲ هستند حتما پشنهاد می کنم تهیه نمایند

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

آموزش ریاضی عمومی 2

کامل ترین آموزش ریاضی عمومی 2 - به همراه تمرین ها و مثال های متنوع و کاربردی

۲۱,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود