آموزش ریاضی مهندسی به همراه حل مثال ها و تمرین های متنوع

به زودی منتشر می شود

استاد این درس: دکتر مجید عبداللهی

به زودی منتشر می شود

درس اول: دستگاه اعداد مختلط

 • تاریخچه اعداد مختلط
 • معرفی اعداد مختلط
 • حساب اعداد مختلط
 • اعمال بین اعداد مختلط
 • خواص اعداد مختلط
 • نمایش قطبی اعداد مختلط
 • ریشه ی n ام اعداد مختلط
 • حل مثال های متنوع

درس دوم: توابع مختلط

 • معرفی توابع مختلط
 • حد و پیوستگی توابع مختلط
 • مشتق پذیری توابع مختلط
 • معادلات کوشی – ریمان
 • توابع تحلیلی
 • توابع همساز
 • حل مثال های متنوع

درس سوم: توابع مختلط مقدماتی

 • توابع نمایی مختلط
 • توابع مثلثاتی مختلط
 • توابع هذلولوی مختلط
 • تابع لگاریتمی مختلط
 • معکوس توابع مثلثاتی و هذلولوی
 • حل مثال های متنوع

درس چهارم: نگاشت

 • تبدیل همدیس
 • نگاشت انبساط
 • نگاشت دوران
 • نگاشت انتقال
 • نگاشت خطی
 • نگاشت توان و ریشه
 • نگاشت انعکاس
 • نگاشت دو خطی
 • نگاشت شوارتز کریستوفل
 • نگاشت جاکوفسکی
 • کاربرد نگاشت مختلط
 • حل مثال های متنوع

درس پنجم: انتگرال توابع مختلط

 • آشنایی با انتگرال مختلط
 • انتگرال های مسیر باز
 • انتگرال روی مسیر بسته
 • بررسی انتگرال های معین بر اساس انتگرال های مختلط
 • قضیه کوشی و کاربردهای آن
 • حل مثال های متنوع

درس ششم: دنباله و سری اعدا مختلط

 • مفهوم دنباله و سری اعداد مختلط
 • سری تیلور
 • سری لوران
 • حل مثال های متنوع

درس هفتم: حساب مانده ها

 • قضیه حساب مانده ها
 • کاربرد انتگرال مختلط
 • کاربرد اول
 • کاربرد دوم
 • کاربرد سوم
 • کاربرد چهارم
 • نقطه تکین حقیقی
 • توابع تحلیلی
 • خواص توابع تحلیلی
 • حل مثال های متنوع

درس هشتم: سری فوریه و کاربردهای آن

 • آشنایی با سری فوریه
 • شرایط وجود سری فوریه
 • توابع متناوب و سری فوریه
 • سری فوریه مثلثاتی
 • مشتق و انتگرال گیری از سری فوریه
 • اتحاد پارسوال
 • صورت های دیگر سری فوریه
 • کاربرد سری فوریه در محاسبه سری های نامتناهی
 • سری فوریه سینوسی
 • سری فوریه کسینوسی
 • سری مثلثاتی در بازه دلخواه
 • حل مثال های متنوع

در س نهم: انتگرال فوریه و کاربردهای آن

 • انتگرال فوریه مثلثاتی
 • انتگرال فوریه سینوسی
 • انتگرال فوریه کسینوسی
 • اتحاد پارسوال
 • کاربرد انتگرال فوریه در محاسبه انتگرال های ناسره
 • حل مثال های متنوع

درس دهم: تبدیل فوریه

 • تبدیل فوریه و خواص آن
 • تبدیل فرویه سینوسی
 • تبدیل فوریه کسینوسی
 • تبدیل فوریه تعمیم یافته
 • جدول تبدیل فوریه
 • حل مثال های متنوع

درس یازدهم: مسایل مقدار مرزی

 • مساله استورم – لیویل
 • حل مثال های متنوع

درس دوازدهم: معادله گرما

 • روش های جداسازی متغیرهادر حل معادله گرما
 • معادله گرمای غیر همگن
 • روش انتگرال فوریه در حل معادله گرمای نامتناهی
 • روش تبدیل فوریه در حل معادله گرمای نامتناهی
 • معادله لاپلاس
 • معادله لاپلاس نامتناهی
 • معادله لاپلاس روی دایره
 • حل مثال های متنوع

درس سیزدهم: معادله موج

 • روش جداسازی متغیرهادر حل معادله موج
 • معادله موج نامتناهی
 • معادله موج ناهمگن
 • روش دالامبر در حل معادله موج
 • حل مثال های متنوع

درس چهاردهم: حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی چندسال اخیر

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + شانزده =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

فیلم آموزشی ریاضیات مهندسی

آموزش ریاضی مهندسی به همراه حل مثال ها و تمرین های متنوع

به زودی منتشر می شود

خرید و دانلود