آموزش جامع بیوفیزیک (Biophysics)

به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

زیست‌فیزیک یا بیوفیزیک علمی میان رشته ای است که از روش‌ها و نظریه‌های فیزیک جهت مطالعه سامانه‌های زیستی استفاده می‌کند. بیوفیزیک به تمام مراتب سازمان دهی زیستی از مقیاس ملکولی تا ارگانیسم‌ها و اکوسیستم‌ها می‌پردازد. تحقیقات بیوفیزیکی همپوشانی بسیاری با بیوشیمی، ناتو تکنولوژی و مهندسی زیستی دارند. در بیوفیزیک می‌خواهیم بدانیم چه عواملی باعث تاخوردگی و پیچش پروتئین‌ها و دیگر ماکرومولکول‌های زیستی می‌شوند یا مغز چگونه کار می‌کند یا قلب چگونه خون را پمپاژ می‌کند و تمام پرسش‌هایی که مربوط به موجودات زنده هستند و برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها از اطلاعات علوم زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، و کامپیوتر بهره می‌گیریم. زیست‌فیزیک را می‌توان پلی بین فیزیک و زیست شناسی دانست.

درس اول : ساختمان پروتئین ها 

ساختمان اول
 ساختمان دوم
ساختمان سوم
ساختمان چهارم
هندسه گروه پپتیدی 
نقشه راماچاندران
ساختمان دوم منظم 
ساختمان مارپیچی
انواع مارپیچ ها
 ساختارهای نامنظم
 حلقه ها و پیچه ها
 موتیف ها
 دامین ها 
برهمکنش های فیزیکی دخیل در ساختمان پروتئین ها
نیروهای پراکندگی
برهمکنش الکتروستاتیک (یونی، دو قطبی-دوقطبی، پیوند هیدروژنی)
برهمکنش آبگریز

درس دوم: ساختمان اسید نوکلئیک 
ساختمان اول
ساختمان زنجیره نوکلئوتید
بازهای آلی
تعادل یونی نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها
قندها 
زوایای چرخش زنجیره فسفو دی استر
ساختمان مارپیچ دوتایی، فرم A و B
 Z-DNA
 ساختمان RNA 
 ساختمان سه بعدی RNA

درس سوم: تولید انرژی (بیو انرژتیک) 
 واکنش های به هم پیوسته 
 ATP
آسیل فسفات
تیواستر
مشتقات گوانیدینی
انول فسفات
 مخزن انرژی سلولی 
 پتانسیل انتقال گروه فسفریل

درس چهارم: پدیده های انتقال مواد
 ویسکوزیته مایعات
تئوری ویسکوزیته
اندازگیری ویسکوزیته
 ته نشین سازی سرعتی
 تئوری ته نشین سازی سرعتی
 ارتباط ضریب ته نشین سازی به غلظت و دما
 ته نشین سازی تعادلی
ته نشین سازی در گرادیان دانسیته
پخش
 اندازگیری ضریب پخش
پخش ماکرومولکول های کروی
الکتروفورز
الکتروفورز ژل آکریل آمید
الکتروفورز لوله مویین

درس پنجم: بیوفیزیک غشا 
غشا مصنوعی
تجمع مولکول های آمفی پاتیک در آب
ساخت غشاهای دو لایه لیپیدی
 کاربرد غشاهای لیپیدی مصنوعی
 کریستال های مایع و فاز غشایی
 تغییر فاز در غشا دو لایه
 پایداری دو لایه لیپیدی
 کشش سطحی
 چگالی
 درجه حرارت
مواد حل شده
 پدیده میسلار
 رفتار لیپید در آب
 اندازگیری کشش سطحی مایعات
کلوئیدها
خواص محلول های کلوئیدی

درس ششم: بیوفیزیک علائم عصبی
سیستم های عصبی
پتانسیل عمل
پتانسیل استراحت
پتانسیل غشا
انتقال ذرات بدون بار در محلول آبی
حرکت ذزات باردار در محلول آبی
رابطه اینشتین
 تعادل در سیستم تک یونی
 تعادل دونان
معادله گلدمن
 پمپ های یونی
 پتانسیل غشا زیستی

درس هفتم: طیف سنجی فرابنفش-مرئی

مروری بر تئوری جذب نور توسط مولکول ها
پارامترهای طیف الکترونی
کاربردهای قانون بیر-لامبرت
روش های دستگاهی جذب پرتوی فرابنفش-مرئی
کروموفورهای طیف سنجی
عوامل موثر بر جذب کروموفورها
کاربردهای طیف سنجی فرابنفش-مرئی

درس هشتم: طیف سنجی فروسرخ

روش دستگاهی طیف سنجی فروسرخ
پایه فیزیکی طیف سنجی فروسرخ
مهم ترین کاربردهای طیف سنجی فروسرخ
طیف سنجی رامان
طیف سنجی فلئورسنس

درس نهم: تئوری فلئورسانس

فلوروفور طبیعی و نشانگرهای فلئورسنت
اندازگیری فلئورسنت ذاتی برای مطالعه پروتئین ها
مطالعه ارایش فضایی و جایگاه پیوندی پروتئین در اثر فلئورسنت
مطالعه آرایش فضایی و جایگاه پیوندی ماکرومولکول در اثر فلئورسنت محیطی

درس دهم: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی

تئوری NMR
تغییر مکان شیمیایی
زمان استراحت
کاربرد NMR

درس یازدهم: طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی

تئوری CD
کروموفورهای CD
کاربردهای CD

درس دوازدهم: کروماتوگرافی

تعریف کروماتوگرافی
تئوری کروماتوگرافی
کروماتوگرافی توسط ژل
کروماتوگرافی تعویض یونی
کروماتوگرافی تمرکزی
کروماتوگرافی برهمکنش آبگریز
کروماتوگرافی تمایلی
کروماتوگرافی کووالان

درس سیزدهم: الکتروفورز

تعریف الکتروفورز
الکتروفورز پروتئین
الکتروفورز اسیدنوکلئیک

درس چهاردهم: کالریمتری هم دما

دستگاه کالریمتری
کاربردهای کالریمتری

درس پانزدهم: ترمودینامیک

قانون صفرام ترمودینامیک
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
قانون سوم ترمودینامیک

پیش نمایش

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 1 =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

ایشان آموزش دیگری در همیاردرس ندارند

رشته های آموزشی