45 درصد تخفیف تابستانه همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش بیوفیزیک

آموزش جامع بیوفیزیک (Biophysics)

(2 دیدگاه)
زمان آموزش: 12 ساعت

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۰۰۰ تومان

علاقمندان: 205

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

زیست‌فیزیک یا بیوفیزیک علمی میان رشته ای است که از روش‌ها و نظریه‌های فیزیک جهت مطالعه سامانه‌های زیستی استفاده می‌کند. بیوفیزیک به تمام مراتب سازمان دهی زیستی از مقیاس ملکولی تا ارگانیسم‌ها و اکوسیستم‌ها می‌پردازد. تحقیقات بیوفیزیکی همپوشانی بسیاری با بیوشیمی، ناتو تکنولوژی و مهندسی زیستی دارند. در بیوفیزیک می‌خواهیم بدانیم چه عواملی باعث تاخوردگی و پیچش پروتئین‌ها و دیگر ماکرومولکول‌های زیستی می‌شوند یا مغز چگونه کار می‌کند یا قلب چگونه خون را پمپاژ می‌کند و تمام پرسش‌هایی که مربوط به موجودات زنده هستند و برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها از اطلاعات علوم زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، و کامپیوتر بهره می‌گیریم. زیست‌فیزیک را می‌توان پلی بین فیزیک و زیست شناسی دانست.

درس اول: فصل پروتئین

 • مقدمه
 • بیوفیزیک ماکرومولکول های زیستی
 • بیوفیزیک مولکولی
 • بیوفیزیک سلولی
 • بیوفیزک فیزیولوژی
 • بیوفیزیک نظری
 • ساختمان پروتئین
 • پپتید ها و ویژگی های گروه پپتیدی
 • زوایای چرخش
 • نقشه راماچاندران
 • ساختمان اول پروتئین و پیوند پپتیدی
 • ساختمان دوم پروتئین(مارپیچ آلفا و صفحات بتا)
 • انواع مارپیج
 • مارپیچ آلفا
 • سایر مارپیچ ها 
 • صفحات بتا
 • ساختارهای نامنظم(پیچه، دور، لوپ)
 • ساختار فراثانویه یا فوق دوم(موتیف)
 • انواع موتیف
 • دامین
 • انواع دامین ها
 • ساختمان سوم و پیوندها
 • ساختمان چهارم
 • نیروهای غیر کوالان در پروتئین
 • برهمکنش یونی
 • برهمکنش دوقطبی-دوقطبی
 • ویژگی های برهمکنش دوقطبی-دوقطبی
 • پیوند هیدروژنی
 • نیروهای پراکندگی لاندن/واندروالس
 • برهمکنش های هیدروفوبیک/آبگریز

درس دوم: ساختمان اسیدنوکلئیک

 • DNA , RNA
 • ساختمان نوکلئیک اسیدها
 • نوکلئوزید و نوکلئوتید
 • بازهای آلی نیتروژن دار
 • تعادل توتومری
 • گروه فسفات
 • قندها
 • ویژگ های حلقه فورانوز
 • زویای چرخش زنجیره فسفودی استر
 • متداول ترین پیکربندی نوکلئوتیدها
 • ساختمان DNA, RNA
 • ساختمان سوم و چهارم
 • شیارهای DNA (شیار بزرگ و شیار کوچک)
 • ساختمان فرم های A و B
 • Z-DNA, B-DNA, A-DNA
 • ساختمان Z-DNA
 • DNA حلقوی
 • ریبونوکلئیک اسید یا RNA
 • تشکیل پیچه در RNA
 • tRNA
 • نقش پیوند هیدروژنی در tRNA

درس سوم: بیوانرژیتیک

 • مقدمه
 • واکنش های به هم پیوشته یا مزدوج
 • آدنوزین تری فسفات/ ATP
 • انرژی آزاد هیدرولیز ATP
 • خصوصیات ساختمانی ATP
 • تغییر انرژی آزاد
 • آسیل فسفات
 • کربامیل فسفات
 • 1و3-بیس فسفوگلیسرات
 • تیواسترها
 • مشتقات گوانیدین
 • انول فسفات
 • مخزن انرژی سلولی
 • پتانسیل انتال گروه فسفات

درس چهارم: پدیده های انتقال مواد

 • مقدمه
 • ویسکوزیته مایعات
 • تئوری ویسکوزیته
 • سیالات نیوتونی و غیرنیوتونی
 • اندازگیری ویسکوزیته
 • معادله پوازله
 • ویسکوزیته محلول ماکرومولکول ها
 • ویسکوزیته ویژه و ذاتی
 • ویسکومتر
 • ته نشین سازی سرعتی
 • تئوری ته نشین سازی سرعتی
 • ضریب ته نشینی
 • بستگی ضریب ته نشینی به غلظت
 • ته نشین سازی تعادلی
 • ته نشین سازی در گرادیان دانسیته
 • پدیده پخش
 • معادله پیوستگی
 • اندازگیری تجربی ضریب پخش
 • پخش ماکرومولکول های کروی
 • کاربرد قوانین پخش در غشا

درس پنجم: بیوفیزیک غشا

 • غشا سلولی
 • غشا واحد و موزاییک سیال
 • لیپیدهای غشایی
 • ویژگی های فسفولیپید غشایی
 • سازمان یابی مولکول های آمفی پاتیک در آب
 • میسل
 • ساخت غشا دو لایه لییدی
 • کاربرد غشاهای لیپیدی مصنوعی
 • غشاهای کروی
 • کاربرد لیپوزوم ها
 • کریستال مایع و فاز غشایی
 • فازهای کریستال مایع(نماتیک، سمکتیک، کلستیریک)
 • تغییر فاز در غشا دو لایه(نظم موقعیتی، جهتی، آرایشی)
 • پایداری دو لایه لیپیدی
 • کشش سطحی
 • معادله مک لود و اصل گیبس تامسون
 • پدیده میسلار
 • اندازگیری کشش سطحی مایعات
 • کلوئیدها
 • خواص محلول های کلوئیدی
 • اثر تیندال

درس ششم: بیوفیزیک سیستم های عصبی و بیومکانیک

 • سیستم های عصبی
 • پروتئین های غشایی و کانال های یونی
 • پتانسیل عمل
 • پتانسیل استراحت
 • محاسبه پتانسیل غشا
 • نفوذ ذرات بدون بار در محلول های آبی
 • حرکت ذارت باردار در محلول ها آبی
 • قانون اهم
 • تعادل دونان
 • معادله گلدمن
 • پمپ های یونی
 • پتانسیل غشاهای زیستی
 • انقالات سیناپسی
 • خواص بیومکانیکی ماهیچه
 • عملکرد بیومکانیکی چشم
 • عملکرد بیومکانیکی گوش

درس هفتم: طیف سنجی فرابنفش-مرئی

 • پرتو الکترومغناطیس
 • سطوح انرژی الکترونی و مولکولی
 • قانون بیر-لامبرت
 • تعیین غلظت پروتئین
 • طیف جذبی پروتئین ها
 • تعیین غلظت پروتئین با حضور آلودگی
 • طیف جذبی DNA
 • دستگاه طیف سنجی ماورا بنفش-مرئی
 • عوامل موثر بر روی طیف جذبی مواد
 • اثر قطبیت و تاثیر جهت یابی
 • اثر دما و اثر لیگاند
 • قواعد تجربی برای تفسیر طیف جذبی پروتئین ها
 • کابردهای طیف سنجی ماورا بنفش-مرئی
 • سنجش واکنش های بیوشیمیایی و اجتماع پروتئین با پروتئین
 • تشخیص هویت مواد و تعیین پایداری ماکرومولکول های زیستی

درس هشتم: طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی

 • مقدمه
 • دارا بودن خاصیت کایرال در مولکول کروموفور
 • مزایای تکنیک دو رنگ نمایی دورانی
 • تئوری دو رنگ نمایی دورانی
 • نورپلاریزه چپ گرد و راست گرد
 • نور پلاریزه دایره ای و بیضوی
 • درجه بیضوی
 • اجزا دستگاه دو رنگ نمایی دورانی
 • کروموفور های دو رنگ نمایی
 • عوامل موثر بر روی شدت باندهای آروماتیک
 • طیف دو رنگ نمایی دورانی
 • کاربردهای دو رنگ نمایی
 • آشکار کننده حضور حد واسط ها
 • مطالعه پیوند لیگاند پروتئین
 • مطالعه پروتئین های غشایی
 • مطالعه اسیدهای نوکلئیک
 • کروموفورهای DNA
 • مطالعه برهمکنش پروتئین-اسید نوکلئیک

درس نهم: کروماتوگرافی و الکتروفورز

 • کروماتوگرافی فاز ساکن و متحرک
 • کروماتوگرافی جذب سطحی
 • کروماتوگرافی تقسیمی
 • تجزیه به روش شست وشو
 • تجزیه جبهه ای
 • تجزیه به روش گسترش جاگزینی
 • تئوری کروماتوگرافی
 • انواع کروماتوگرافی
 • کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون
 • ماهیت ژل
 • کروماتوگرافی تعویض یونی
 • بستر کروماتوگرافی تعویض یونی
 • روش کار با کروماتوگرافی تعویض یونی
 • کروماتوگرافی میان کنش هیدروفوبیک
 • عوامل موثر بر روی برهمکنش آبگریز
 • کروماتوگرافی میل ترکیبی
 • لیگاندهای اختصاصی کروماتوگرافی میل ترکیبی
 • ویژگی های لیگاند تمایلی
 • انواع لیگاند
 • برهمکنش لیگاند با پروتئین
 • شست و شو
 • کروماتوگرافی تمرکزی
 • الکتروفورز
 • تئوری الکتروفورز
 • عوامل موثر بر حرکت مولکول در الکتروفورز
 • الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید
 • SDS-PAGE
 • آماده سازی نمونه
 • جداسازی به وسیله ژل گرادیان
 • الکتروفورز لوله مویین
 • الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک

درس دهم: طیف سنجی فلئورسانس

 • مقدمه
 • تئوری فلورسانس
 • عوامل موثر بر بازده کوانتومی فلورسانس
 • دیاگرام سطوح انرژی
 • دستگاه اسپکتروفلوریمتر
 • خاموشی داخلی و خارجی
 • خاموشی دینامیک و استاتیک
 • معادله اشترن ولمر
 • انتقال انرژی رزونانس
 • مزایای تکنیک انتقال انرژی رزونانس
 • مطالعه پروتئین ها با استفاده از فلوروفور
 • قواعد تجربی برای تفسیر طیف فلئورسانس پروتئین
 • فلورسانس خاموشی
 • کاربردهای طیف سنجی فلورسانس
 • بررسی تغییرات کنفورماسیون
 • بررسی جایگاه هم به هموگلوبین
 • تغییر کنفورماسیون یک آنزیم هنگام اتصال به سوبسترا
 • تعیین نواحی غیر رشته ای پلی نوکلئوتید

درس یازدهم: طیف سنجی مادون قرمز

 • مقدمه
 • تئوری طیف سنجی مادون قرمز
 • انواع کشش و خمش ببین مولکول ها
 • پایه فیزیکی طیف فروسرخ
 • طیف مادون قرمز
 • گستره طیف مادون قرمز
 • کاربرد طیف سنجی مادون قرمز
 • دستگاه طیف سنجی مادون قرمز
 • طیف سنجی تبدیل فوریه
 • کاربرد FTIR در زیست شناسی
 • بررسی ساختمان اسید نوکلئیک ها
 • تشخیص هیدروژن های قابل تعویض
 • شناسایی تومری شدن
 • مطالعه برهمکنش بین مولکول کوچک و ماکرومولکول ها
 • تعیین جهت گروه های عاملی
 • طیف سنجی رامان

درس دوازدهم: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی/ NMR

 • مقدمه
 • اصول فیزیکی طیف سنجی NMR
 • اسپین ها
 • امواج رادیویی
 • تشدید یا رزونانس
 • تغییر مکان شیمیایی
 • تاثیر عوامل مختلف بر تغییر مکان شیمیایی
 • شاخه شدن های اسپین-اسپین
 • پروتئین NMR
 • زمان استراحت
 • بدست آوردن پارامتر از طیف سنجی NMR
 • قواعد تجربی برای تحلیل ماکرومولکول ها
 • دستگاه طیف سنجی NMR
 • کاربردهای NMR
 • باز شدن ساختمان پروتئین
 • تاثیر یک کوفاکتور بر اتصال آنزیم-سوبسترا
 • اتصال کمپلکس هیستون-DNA

درس سیزدهم: کالریمتری تیتراسیون هم دما

 • انواع کالریمتری
 • دستگاه کالریمتری هم دما
 • کاربردهای سیستم تیتراسیون
 • سیستم بارشی
 • سیستم بارشی با رطوبت نسبی کنترل شده
 • پیوند لیگاند به مجموعه ای از جایگاه های پیوندی و کنش گر
 • سرم آلبومین به همراه داروی ضد سرطان
 • برهمکنش مواد فعال سطحی با ماکرومولکول ها
 • سینتیک غیرفعال شدن آنزیم
 • آنزیم گلوکز اکسیداز به همراه اسمولیت ها
 • مطالعه کیفیت پایداری پروتئین
 • تعیین نیمه عمر مواد
 • سنجش پایداری دارو

درس چهاردهم: کریستالوگرافی اشعه ایکس

 • مقدمه
 • شبکه های بلوری
 • شرایط تشکیل بلور
 • چگونگی تشکیل بلور
 • اساس فیزیکی کریستالوگرافی اشعه ایکس
 • تداخل سازنده و مخرب
 • فرمول براگ
 • دستگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس
 • روش های پراش

درس پانزدهم: ترمودینامیک

 • مقدمه
 • خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی
 • ترمودینامیک کلاسیک و آماری
 • سیستم و محیط
 • اصل صفرم ترمودینامیک
 • مقیاس های دما
 • معادله حالت گاز کامل
 • قانون اول ترمودینامیک
 • کار
 • انرژی داخلی سیستم
 • تابع مسیر و تابع حالت
 • توابع حالت ترمودینامیکی
 • انرژی آزاد
 • تغییر انرژی آزاد استاندارد
 • قانون اول ترمودینامیک برای فرآیندهای بی نهایت کوچک و چرخه ای
 • فراینده های برگشت پذیر
 • فرآیندهای هم دما و آدیاباتیک
 • آنتالپی
 • ظرفیت حرارتی
 • ظرفیت گرمایی در فشار و حجم ثابت
 • بستگی انرژی داخلی به دما، فشار و حجم
 • بستگی آنتالپی به دما، فشار و حجم
 • آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک
 • تغییرات آنتروپی در فرآیندهای برگشت پذیر
 • تغییر آنتروپی در فرآیندهای برگشت ناپذیر
 • جمع بندی وانین ترمودینامیک
 • اصل ازدیاد آنتروپی
 • قانون سوم ترمودینامیک

 

مدرس آموزش

هیچ داده ای یافت نشد

پیشنهادها

نظرات

تا کنون 205 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

2 دیدگاه برای آموزش جامع بیوفیزیک (Biophysics)

 1. حسن

  سلام. متاسفانه من نپسندیدند. کاش مدرس کمی هم به فیزیک مسلط بودند.

 2. صادق

  سرفصل ها گسترده و جامع بودند و مطابقت زیادی با سرفصل های کنکور ارشد داشت. بیان مدرس هم خوب بود فقط یکم سرعت تدریس بالا بود. درکل اموزش خیلی خوبیه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 12 ساعت

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۰۰۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد