آموزش محاسبات عددی به همراه حل تشریحی سوالات کنکور

به زودی منتشر می شود

استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

به زودی منتشر می شود

فصل اول: تجزیه و تحلیل خطا 

 • نمایش اعداد و حساب ممیز سیار
 • اندازه گیری و کنترل خطا
 • انتشار خطا و خطای انباشته
 • خطای محاسبه توابع حقیقی یک متغیره

فصل دوم: حل عددی معادلات غیر خطی

 • روش دو بخشی
 • روش نابجایی
 • روش تکرار ساده
 • روش نیوتئون
 • روش وتری
 • روش مولر
 • روش دلتای ایتکن
 • معادلات چند جمله ای

فصل سوم: دستگاه معاد لات، مقادیر و بردارهای ویژنه

 • دستگاه معادلات خطی
 • روش حذفی گاوس
 • روش گاوس – جردن
 • روش تجزیه مستقیم
 • روش تکراری ژاکوبی
 • روش تکراری گاوس – سایدل
 • همنگرایی روش های تکراری
 • دستگاه معادلات غیر خطی
 • مقادیر و بردارهای ویژه ماتریس

فصل چهارم: درون یابی با چندجمله ایها و نظریه تقریب توابع

 • چندجمله ای لاگرانژ
 • تفاضلات تقسیم شده نیوتون
 • خطای چند جمله ای درونیاب
 • درونیابی هرمیتی
 • نظریه تقریب توابع

فصل پنجم: مشتق گیری و انتگرال گیری عددی

 • مشتق گیری عددی
 • قواعد انتگرال گیری پایه
 • قواعد انتگرال گیری مرکب
 • انتگرال گیری گاوس
 • انتگرال های ناسره

فصل ششم: حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

 • روش تیلور
 • روش های رونگه کوتا
 • دستگاه معادلات دیفراتسیل

فصل هفتم: حل تشریحی کنکور چندسال اخیر

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 4 =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی