آموزش بیوشیمی ۲ (بیوشیمی متابولیسم) به همراه نکات تست کنکور

به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

برای دانلود بیوشیمی 1 (ساختار) به این لینک مراجعه فرمایید (+)

درس اول :متابولیسم کربوهیدرات

ساختارترکیبات پرانرژی( فسفو انول پیروات – ۳ فسفو گلیسر آلدهید – فسفو کراتین)
گلیکولیز(هوازی و بی هوازی، (تخمیر الکلی)
تنظیم و کنترل مسیر گلیکولیز(فعال کننده ها و مهار کننده ها)
مسیر ۲ و ۳ بیس فسفو گلیسرات
کمپلکس پیروات دهیدروژناز وتنظیم آن
چرخه کربس
ارتباط چرخه کربس و کاتابولیسم اسیدآمینه(در فصل متابولیسم اسید آمینه و پروتئین توضیح داده خواهد شد)
گلوکونئوژنز
چرخه کوری و آلانین
متابولیسم هگزوز مونوساکاریدها(گالاکتوز – فروکتوز – مانوز به همراه بیماری های مربوطه)
مسیر پنتوز فسفات(تولید NADPH و کاربرد آن)
مسیرهای انتقال NADH از سیتوپلاسم به میتوکندری(شاتل مالات آسپارتات و گلیسرول فسفات)
بیوسنتز و کاتابولیسم گلیکوژن(گلیکوژنز – گلیکوژنولیز)
تنظیم و کنترل (گلیکوژنز – گلیکوژنولیز)
کنترل آلوستریک و کوالانسی
بیماری های ذخیره گلیکوژن
ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم:بیوانرژیتیک

زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری و کمپلکس ATP سنتتاز
فتوسنتز در گیاهان
ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم:متابولیسم لیپیدها

کارنیتین آسیل ترانسفراز I و II
Bاکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع زوج کربن و فرد کربن
B اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع
α اکسیداسیون و w اکسیداسیون
بیوسنتز اسیدهای چرب
انتقال استیل COA از میتوکندری به سیتوپلاسم
بیوسنتز اسیدهای چرب با طول بیش از ۱۶ کربن
کپلکس آنزیمی پالمیتات سنتتاز(اسید چرب سنتتاز)
بیوسنتز تری گلیسرید
بیوسنتز فسفو لیپید( فسفاتیدیل اتانول آمین – فسفاتیدیل کولین – فسفاتیدیل سرین-فسفاتیدیل اینوزیتول – کاردیولیپین……)
بیوسنتز اسفنگولیپید(اسفنگو میلین – سربروزید)
بیوسنتز کلسترول
بیوسنتز اجسام کتونی
نقایص ارثی در مسیر متابولیسم لیپوپروتئین
کاربرد آنزیم LCAT و ACAT
مسیر سنتز اسیدهای صفراوی از کلسترول
بیماری های اسفنگولیپیدوز
مسیر سنتز پروستاگلاندین و ترومبوکسان
ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس چهارم:متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

مسیر ɣ گلوتامین
کاتابولیسم اسیدهای آمینه(ترانس آمیناسیون – دآمیناسیون اکسایشی – دآمیناسیون غیر اکسایشی)
چرخه اوره
اختلالات ارثی در چرخه اوره
اسیدهای آمینه قندساز و کتون ساز و ارتباط با چرخه کربس
کاتابولیسم اسیدهای آمینه ای که به پیروات تبدیل می شوند(Ala-Ser-Cys-Thr-Gly)
کاتابولیسم اسیدهای آمینه ای که به αkg تبدیل می شوند(Gln-Arg-Glu-Pro-His)
کاتابولیسم اسیدهای آمینه ای که به سوکسینیل کوآ تبدیل می شوند(Thr-Val-Ilu-)
کاتابولیسم اسیدهای آمینه ای که به فومارات تبدیل می شوند(Tyr-Phe)
کاتابولیسم اسیدآمینه تریپتوفان
بیماری های مربوط به کاتابولیسم اسیدهای آمینه(سیستونوری-آلکاپتونوری و ……..)
بیوسنتز ملاتونین – سروتونین – هیستامین و ……..
ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

در س پنجم:متابولیسم اسید نوکلئیک

بیوسنتز بازهای پورینی(سنتز نوکلئوتیدها از بازهای پورینی)
بیوسنتز باز های پیریمیدینی(سنتز نوکلئوتیدها از بازهای پیریمیدینی)
کاتابولیسم پورین و پیریمیدین
همراه با نکات تستی مناسب برای ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس ششم:متابولیسم هسته تتراپیرولی(هم)

بیوسنتز و کاتابولیسم هموگلوبین
بیماری های مربوط به بیلی روبین کنژوگه و غیر کنژوگه
درس هفتم:بیوشیمی ویتامین ها
ویتامین های محلول در چربی(A.D.K.E)
ویتامین های محلول در آب( C و B(B1.B2.M3.B6.B9)
مباحث مورد بررسی ویتامین ها(ساختمان هرویتامین ، نام های مربوطه،بیماری های درگیر، تغذیه، عملکرد و کاربرد)

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − 4 =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

آموزش بیوشیمی ۲

آموزش بیوشیمی 2 (بیوشیمی متابولیسم) به همراه نکات تست کنکور

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی