45 درصد تخفیف تابستانه همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش بیوشیمی 2

آموزش بیوشیمی 2 (بیوشیمی متابولیسم) به همراه نکات تست کنکور

(15 دیدگاه)
زمان آموزش: 7 ساعت

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

برای دانلود گنجینه آموزش های بیوشیمی با تخفیف ۲۵٪ به این لینک مراجعه فرمایید (لینک)

علاقمندان: 2902

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

در این آموزش، بیوشیمی 2 که با نام بیوشیمی متابولیسم شناخته می شود، آموزش داده خواهد شد. این آموزش در 4 فصل ارائه می گردد و نکات تستی مربوط به کنکور وزارت علوم و وزارت بهداشت برای هر مبحث ارائه می گردد. بیوشیمی هورمون و ویتامین نیز به عنوان یک مبحث کامل کننده برای بیوشیمی 1 و بیوشیمی 2، به زودی از همیاردرس ارائه خواهد شد.

درس اول : متابولیسم کربوهیدرات

 • تعریف متابولیسم(آنابولیسم ،کاتابولیسم و آمفی بولیک)
 • ارتباط کاتابولیسم و آنابولیسم
 • سه حالت واکنش در سلول
 • نقش ATP
 • مسیرهای تولید ATP :(کاتابولیسم گلوکز):
 • بررسی تک تک مراحل گلیکولیز همراه با نکات تستی
 • ویژگی های آنزیم هگزوکیناز و گلوکوکیناز
 • بررسی مسی راپاپورت شنت
 • تنظیم آنزیم پیروات کیناز
 • سرنوشت پیروات در شرایط بی هوازی:
 • مسیر تولید لاکتات
 • مسیر تولید اتانول
 • اثر پاستور
 • کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • واکنش های مربوط به کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • تنظیم پیروات دهیدروژناز
 • بررسی تک تک مراحل چرخه کربس یا اسید سیتریک همراه با نکات تستی
 • آنزیم سوکسینات دهیدروژناز
 • ارتباط کربس با کاتابولیسم اسید آمینه
 • ارتباط کربس و بیوسنتز اسیدهای چرب
 • بررسی تک تک مراحل گلوکونئوژنز همراه با نکات تستی
 • سوبستراهای گلوکونئوژنز
 • تبدیل گلیسرول به گلوکز
 • پروپیونیک اسید و مسیر گلوکونئوژنز
 • چرخه کوری و آلانین
 • تنظیم گلوکونئوژنز و گلیکولیز
 • متابولیسم فروکتوز
 • بیماری های عدم تحمل ارثی به فروکتوز
 • متابولیسم گالاکتوز و بیماری های مربوطه
 • متابولیسم مانوز
 • بررسی تک تک مراحل مسیر پنتوز فسفات همراه با نکات تستی
 • مسیر گلوتاتیون پراکسیداز
 • مسیر های انتقال NADH از سیتوپلاسم به میتوکندری: شاتل مالات آسپارتات و گلیسرول فسفات
 • متابولیسم گلیکوژن
 • بیوسنتز گلیکوژن(گلیکوژنز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم شاخه ساز
 • تجزیه گلیکوژن(گلیکوژنولیز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم گلوکان ترانسفراز و شاخه شکن
 • بیماری های ذخیره گلیکوژن
 • ساختار پروتئین کیناز
 • آنزیم های فعال شده با فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم : متابولیسم لیپیدها

 • تجزیه تری گلیسریدها
 • نحوه انتقال اسید چرب به صورت آسیل به داخل میتوکندری همراه با نکات تستی
 • مسیر بتااکسیداسیون:
 • بررسی تک تک مراحل بتا اکسیداسیون (اسیدچرب اشباع و زوج کربن)همراه با بیان نکات تستی
 • انواع ایزوآنزیم های آسیل کوآ دهیدروژناز
 • تنظیم مسیر بتا اکسیداسیون
 • بتا اکسیداسیون درون پراکسی زوم
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب اشباع و فرد کربن
 • متابولیسم پروپیونیل کوآ
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب های غیر اشباع
 • بررسی مسیر آلفا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بررسی مسیر امگا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسیدهای چرب:
 • طریق انتقال آسیل کوآ از میتوکندری به سیتوپلاسم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز اسیدهای چرب همراه با نکات تستی
 • کمپلکس آنزیمی استیل کوآ کربوکسیلاز
 • تنظیم آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز به صورت آلوستریک و کوالانسی
 • بررسی تک تک مراحل انجام شده توسط کمپلکس آنزیمی FAS
 • مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر
 • سنتز اسیدچرب فرد کربن
 • بیوسنتز اسید های چرب دارای یک پیوند غیر اشباع
 • مسیر بیوسنتز تری گلیسریدها همراه با نکات تستی
 • تنظیم سنتز تریگلیسرید با انسولین
 • بیوسنتز اتر فسفو لیپید همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش SALVAGE :
 • بیوسنتز (فسفاتیدیل کولین ، فسفاتیدیل اتانول آمین)
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش DENEVO  )بیوسنتز فسفاتیدیل کولین)
 • مسیر بیوسنتز فسفاتیدیل اینوزیتول ، فسفاتیدیل سرین ، کاردیولیپین
 • مسیر بیوسنتز اسفنگولیپید همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسفنگوزین
 • بیوسنتز سرآمید
 • بیوسنتز اسفنگو میلین
 • بیوسنتز سربروزید
 • بیوسنتز گانگلوزید
 • بیوسنتز گلوبوزید
 • بررسی مسیر بیوسنتز کلسترول همراه با نکات تستی:
 • تشکیل واحدهای ایزوپرنوئید
 • ایجاد اسکوالن
 • تشکیل لانوسترول و درنهایت تشکیل کلسترول
 • تنظیم HMG ردوکتاز
 • بیوسنتز اجسام کتونی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم : متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

 • آنزیم های پروتئیناز و پپتیداز
 • روش های متفاوت کاتابولیسم پروتئین ها
 • مسیر ترانس آمیناسیون همراه با نکات تستی
 • مسیر دآمیناسیون اکسایشی همراه با نکات تستی
 • دآمیناسیون غیر اکسایشی
 • اسیدآمینه های قند ساز و کتون ساز
 • ارتباط اسید امینه و چرخه کربس
 • بررسی کاتابولیسم اسیدآمینه ها تولید کننده همراه با نکات تستی:
 • کاتابولیسم آلانین
 • کاتابولیسم سرین
 • کاتابولیسم گلیسین
 • کمپلکس شکافنده گلیسین
 • کاتابولیسم تره اونین
 • کاتابولیسم سیستئین و بیماری های مربوطه
 • کاتابولیسم  سیستین
 • کاتابولیسم گلوتامین
 • کاتابولیسم گلوتامیک اسید
 • تولید گاما آمینو بوتریک اسید
 • کاتابولیسم اسپارژین و آسپارتات
 • کاتابولیسم پرولین
 • کاتابولیسم آرژنین، اورنی تین و سیترولین
 • کاتابولیسم هیستیدین و تولید هیستامین
 • کاتابولیسم متیونین
 • کاتابولیسم فنیل آلانین
 • کاتابولیسم تیروزین
 • تولید ملانین
 • کاتابولیسم تریپتوفان
 • تولید سروتونین و ملاتونین
 • کاتابولیسم هیدروکسی پرولین
 • کاتابولیسم لیزین
 • کاتابولیسم اسید آمینه ها ی شاخه دار لوسین، ایزولوسین و والین
 • بیماری های مربوط به نقص آنزیمی در کاتابولیسم اسید آمینه های شاخه دار
 • بررسی بیماری های مربوط به کاتابولیسم اسید آمینه ها
 • مسیر های بیوسنتز اسید های امینه همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز گلوتامیک اسید و گلوتامین
 • بیوسنتز آسپارتیک اسید و آسپارژین
 • بیوسنتز آلانین
 • بیوسنتز سرین
 • بیوسنتز تیروزین
 • بیوسنتز پرولین
 • بیوسنتز هیدروکسی پرولین
 • بیوسنتز سیستئین
 • بیوسنتز گلیسین
 • راههای تثبیت و مصرف آمونیاک
 • گلوتامین شکل انتقال دهنده آمونیاک در بدن
 • تولید کربامیل فسفات توسط دو آنزیم
 • بررسی تک تک مراحل چرخه اوره همراه با نکات تستی
 • ناهنجاری های ژنتیکی چرخه اوره
 • بیوسنتز کراتین
 • بیوسنتز کراتین فسفات
 • بیوسنتز S آدنوزین متیونین
 • بیوسنتز اسپرمین و اسپرمیدین
 • کاتابولیسم پلی آمین(اسپرمین)
 • متابولیسم پورفیرین و هم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز هم همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز هموگلوبین
 • بیماری های مربوط به هموگلوبین
 • کاتابولیسم همو گلوبین (کاتابولیسم هم)همراه با نکات تستی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت


درس چهارم : متابولیسم اسید نوکلئیک

 • سنتز بازهای پورینی (DENEVO )همراه با نکات تستی
 • مسیر سنتز اینوزین مونو فسفات
 • مسیر سنتز آدنوزین مونو فسفات
 • سنتز گوانوزین مونو فسفات
 • مهار بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • کنترل سرعت سنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • تبدیل ریبونوکلئوزیدهای پورینی به مونو نوکلئوتید به روش بازیافت همراه با نکات تستی
 • بیماری های مربوط به سنتز پورین ها
 • بیسونتز نوکلئوتیدهای پیریمیدینی
 • مسیرسنتز بازهای پیریمیدین:
 • سنتز اورودین مونو فسفات
 • سنتز یوریدین تری فسفات و سیتوزین تری فسفات
 • متوتروکسات متوقف کننده واکنش احیا دی هیدروفولات
 • احیا ریبونوکلئوزید دی فسفات به 2 دئوکسی ریونوکلئوزید دی فسفات همراه با نکات تستی
 • تنظیم بیوسنتز ریبونوکلئوتیدهای پیریمیدینی و پورینی
 • مسیر سنتز پیریمیدین ( بازیافت)
 • کاتابولیسم پورین ها همراه با نکات تستی
 • کاتابولیسم بازهای پیریمیدینی همراه با نکات تستی
 • ترکیبات دفعی در جانداران متفاوت
 • بیوسنتز NAD و FAD
 • همراه با نکات تستی مناسب برای ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

 

مدرس آموزش

cropped-محبوبه-عبداللهی-e1564588288567.png
 • مدرس دانشگاه
 • مدرس برگزیده ی المپیادهای بیوشیمی
 • دانشجوی دکترای بیوشیمی

سرکار خانم محبوبه عبداللهی، دانشجوی دکترای بیوشیمی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست شناسی و فیزیولوژی و مدرس حرفه ای المپیادهای بیوشیمی می باشند. بیش از هفت سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی مرکز کشور و همچنین مدارس المپیاد بیوشیمی و زیست شناسی از جمله سوابق تدریس ایشان به شمار می رود. نزدیک به ده مقاله و پروژه ی ارائه شده توسط ایشان در مجلات معتبر دانشگاه های تهران، تبریز و مشهد انتشار یافته است.

ایشان از 50 دیدگاه اخذ شده، امتیاز 5 از 5 را اخذ نموده اند

پیشنهادها

زمان آموزش: 3 ساعت و 18 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 2 ساعت و 47 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 8 ساعت و 15 دقیقه

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

نظرات

تا کنون 2902 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

15 دیدگاه برای آموزش بیوشیمی 2 (بیوشیمی متابولیسم) به همراه نکات تست کنکور

 1. مرضیه

  سلام خداخیرتون بده
  عالی هستید استاد

 2. javad

  واقعا آموزش های استاد عبداللهی در حوزه ی بیوشیمی بینظیر هستند

 3. الهام

  سلام. ممنون بابت آموزش فوق العادتون

 4. فواد

  نمیشه تعریف نکرد. عالی بود

 5. الهه بهمدي

  سلام من از پكيج بيوشيمي عمومي ايشون استفاده كردم و از خانم عبداللهي كمال تشكر رو دارم چون واقعا مطالب بيوشيمي واسم قابل فهم نبود و استاد خودم از روي كتاب روخواني ميكردن مطالب خيلي ثقيل بود ولي ايشون با بيان ساده واسم مطلب رو جا انداختند .ممنون از هميار درس و خانم دكتر عبداللهي عزيز.يك خواهش ديگه از هميار درس لطفا دروس ديگه علوم پايه پزشكي مثل مباحث بافت و آناتومي رو هم پوشش بديد ممنون

 6. مینا

  حرف نداشت خیلی مسلط به همه ی موارد اشاره داشتند و از هر جزوه ای که فکرش رو بکنین کاملتر هستش

 7. مهيار

  بيان بسيار روان و جاري و ريتم درس و همچنين تسلط بالاي مدرس و بيان نكات مناسب كنكور ارشد

 8. پریسا عندلیب

  سلام خیلی عالی بود

 9. Reza_E

  سلام بنده از همکار های شما با نام های دیگر بسته تهیه کردم ولی بسیار بی کیفیت و سطح پایین بود ولی بسته های شما بسیار مفید بود در کنار جزوه ی آموزشی استفاده کردم و نکته هاش رو منتقل کردم در کل از سطح کیفیتش راضی بودم ممنون

 10. naser.ra63

  با سلام. تدریس فوق العدست ولی خوب یه مقدار سرعت تدریس بالاست. در کل من راضی بودم. ممنون

 11. sayedi.f21

  سلام و قت بخیر. کلا کار خانم عبداللهی خوبه. چه کار اولشون و چه این کار. اگه زحمت بکشن و ایمونولوژي هم درس بدن خیلی خوب میشه. ازشون از طرف من تشکر کنید.

 12. یعقوبی

  سلام
  خیلی ممنون ازتون
  بیوشیمی متابولیسم خیلی عالی بود.نکات خیلی خوب و زیادی مطرح شده بود توی فیلم ها که حتی در دانشگاه هم به ما گفته نشده بود
  استاد هم خیلی خوب و واضح توضیح میدادن
  خیلی ممنونم از مجموعه ی خوبتون

 13. soheylizadeh

  سلام وقت بخیر بسیار خوب و کامل بود فقط لطفا بیوشیمی تکمیلی روهم بگذارید

 14. irajnk1986

  سلام
  با عرض وقت بخیر و قبولی طاعات و عبادات از نظر محتوا، محتوای آموزشی قابل قبول و مورد تعمق رو دارا بود. بخش قابل توجه، نکات کلیدی و ریز بینی و شکافتن نکات درسی توسط مدرس می باشد .
  با تشکر و سپاس و آرزوی بهترین ها برای همیاردرس

 15. م بیکی

  اموزشش عالیه واقعن
  خیلی کامله و تمام نکات تستی رو کامل توضیح میدن
  و به نظر من به جای خوندن چندین کتاب همون آموزش به همراه تست میتونه کمکی برای قبولی در ارشد باشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 7 ساعت

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد