آموزش بیوشیمی ۲ (بیوشیمی متابولیسم) به همراه نکات تست کنکور

۲۶,۰۰۰ تومان

آماده برای دانلود

در این آموزش، بیوشیمی 2 که با نام بیوشیمی متابولیسم شناخته می شود، آموزش داده خواهد شد. این آموزش در 4 فصل ارائه می گردد و نکات تستی مربوط به کنکور وزارت علوم و وزارت بهداشت برای هر مبحث ارائه می گردد. بیوشیمی تکمیلی نیز به عنوان یک مبحث کامل کننده برای بیوشیمی 1 و بیوشیمی 2، به زودی از همیاردرس ارائه خواهد شد.

 

 • مدت زمان فیلم آموزشی: 6 ساعت و 52 دقیقه
 • ناشر همیاردرس

برای دانلود بیوشیمی 1 (ساختار) به این لینک مراجعه فرمایید (+)

مربوط به حوزه های:
 • پیش نمایش
  قسمت کوتاهی از این فیلم آموزشی
 • مدرس: سرکار خانم محبوبه عبداللهی
  مدرس برگزیده المپیاد بیوشیمی و استاد دانشگاه
 • سرفصل
  آنچه در این فیلم آموزشی خواهید دید...

درس اول :متابولیسم کربوهیدرات

 • تعریف متابولیسم(آنابولیسم ،کاتابولیسم و آمفی بولیک)
 • ارتباط کاتابولیسم و آنابولیسم
 • سه حالت واکنش در سلول
 • نقش ATP
 • مسیرهای تولید ATP :(کاتابولیسم گلوکز):
 • بررسی تک تک مراحل گلیکولیز همراه با نکات تستی
 • ویژگی های آنزیم هگزوکیناز و گلوکوکیناز
 • بررسی مسی راپاپورت شنت
 • تنظیم آنزیم پیروات کیناز
 • سرنوشت پیروات در شرایط بی هوازی:
 • مسیر تولید لاکتات
 • مسیر تولید اتانول
 • اثر پاستور
 • کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • واکنش های مربوط به کمپلکس پیروات دهیدروژناز
 • تنظیم پیروات دهیدروژناز
 • بررسی تک تک مراحل چرخه کربس یا اسید سیتریک همراه با نکات تستی
 • آنزیم سوکسینات دهیدروژناز
 • ارتباط کربس با کاتابولیسم اسید آمینه
 • ارتباط کربس و بیوسنتز اسیدهای چرب
 • بررسی تک تک مراحل گلوکونئوژنز همراه با نکات تستی
 • سوبستراهای گلوکونئوژنز
 • تبدیل گلیسرول به گلوکز
 • پروپیونیک اسید و مسیر گلوکونئوژنز
 • چرخه کوری و آلانین
 • تنظیم گلوکونئوژنز و گلیکولیز
 • متابولیسم فروکتوز
 • بیماری های عدم تحمل ارثی به فروکتوز
 • متابولیسم گالاکتوز و بیماری های مربوطه
 • متابولیسم مانوز
 • بررسی تک تک مراحل مسیر پنتوز فسفات همراه با نکات تستی
 • مسیر گلوتاتیون پراکسیداز
 • مسیر های انتقال NADH از سیتوپلاسم به میتوکندری: شاتل مالات آسپارتات و گلیسرول فسفات
 • متابولیسم گلیکوژن
 • بیوسنتز گلیکوژن(گلیکوژنز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم شاخه ساز
 • تجزیه گلیکوژن(گلیکوژنولیز) همراه با تنظیم آن
 • فعالیت آنزیم گلوکان ترانسفراز و شاخه شکن
 • بیماری های ذخیره گلیکوژن
 • ساختار پروتئین کیناز
 • آنزیم های فعال شده با فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم:متابولیسم لیپیدها

 • تجزیه تری گلیسریدها
 • نحوه انتقال اسید چرب به صورت آسیل به داخل میتوکندری همراه با نکات تستی
 • مسیر بتااکسیداسیون:
 • بررسی تک تک مراحل بتا اکسیداسیون (اسیدچرب اشباع و زوج کربن)همراه با بیان نکات تستی
 • انواع ایزوآنزیم های آسیل کوآ دهیدروژناز
 • تنظیم مسیر بتا اکسیداسیون
 • بتا اکسیداسیون درون پراکسی زوم
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب اشباع و فرد کربن
 • متابولیسم پروپیونیل کوآ
 • مسیر بتااکسیداسیون اسید چرب های غیر اشباع
 • بررسی مسیر آلفا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بررسی مسیر امگا اکسیداسیون همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسیدهای چرب:
 • طریق انتقال آسیل کوآ از میتوکندری به سیتوپلاسم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز اسیدهای چرب همراه با نکات تستی
 • کمپلکس آنزیمی استیل کوآ کربوکسیلاز
 • تنظیم آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز به صورت آلوستریک و کوالانسی
 • بررسی تک تک مراحل انجام شده توسط کمپلکس آنزیمی FAS
 • مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر
 • سنتز اسیدچرب فرد کربن
 • بیوسنتز اسید های چرب دارای یک پیوند غیر اشباع
 • مسیر بیوسنتز تری گلیسریدها همراه با نکات تستی
 • تنظیم سنتز تریگلیسرید با انسولین
 • بیوسنتز اتر فسفو لیپید همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش SALVAGE :
 • بیوسنتز (فسفاتیدیل کولین ، فسفاتیدیل اتانول آمین)
 • مسیر بیوسنتز فسفولیپیدها همراه با نکات تستی به روش DENEVO  )بیوسنتز فسفاتیدیل کولین)
 • مسیر بیوسنتز فسفاتیدیل اینوزیتول ، فسفاتیدیل سرین ، کاردیولیپین
 • مسیر بیوسنتز اسفنگولیپید همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز اسفنگوزین
 • بیوسنتز سرآمید
 • بیوسنتز اسفنگو میلین
 • بیوسنتز سربروزید
 • بیوسنتز گانگلوزید
 • بیوسنتز گلوبوزید
 • بررسی مسیر بیوسنتز کلسترول همراه با نکات تستی:
 • تشکیل واحدهای ایزوپرنوئید
 • ایجاد اسکوالن
 • تشکیل لانوسترول و درنهایت تشکیل کلسترول
 • تنظیم HMG ردوکتاز
 • بیوسنتز اجسام کتونی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت


درس سوم:متابولیسم اسید نوکلئیک

 • سنتز بازهای پورینی (DENEVO )همراه با نکات تستی
 • مسیر سنتز اینوزین مونو فسفات
 • مسیر سنتز آدنوزین مونو فسفات
 • سنتز گوانوزین مونو فسفات
 • مهار بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • کنترل سرعت سنتز نوکلئوتیدهای پورینی
 • تبدیل ریبونوکلئوزیدهای پورینی به مونو نوکلئوتید به روش بازیافت همراه با نکات تستی
 • بیماری های مربوط به سنتز پورین ها
 • بیسونتز نوکلئوتیدهای پیریمیدینی
 • مسیرسنتز بازهای پیریمیدین:
 • سنتز اورودین مونو فسفات
 • سنتز یوریدین تری فسفات و سیتوزین تری فسفات
 • متوتروکسات متوقف کننده واکنش احیا دی هیدروفولات
 • احیا ریبونوکلئوزید دی فسفات به ۲ دئوکسی ریونوکلئوزید دی فسفات همراه با نکات تستی
 • تنظیم بیوسنتز ریبونوکلئوتیدهای پیریمیدینی و پورینی
 • مسیر سنتز پیریمیدین ( بازیافت)
 • کاتابولیسم پورین ها همراه با نکات تستی
 • کاتابولیسم بازهای پیریمیدینی همراه با نکات تستی
 • ترکیبات دفعی در جانداران متفاوت
 • بیوسنتز NAD و FAD
 • همراه با نکات تستی مناسب برای ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس چهارم:متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

 • آنزیم های پروتئیناز و پپتیداز
 • روش های متفاوت کاتابولیسم پروتئین ها
 • مسیر ترانس آمیناسیون همراه با نکات تستی
 • مسیر دآمیناسیون اکسایشی همراه با نکات تستی
 • دآمیناسیون غیر اکسایشی
 • اسیدآمینه های قند ساز و کتون ساز
 • ارتباط اسید امینه و چرخه کربس
 • بررسی کاتابولیسم اسیدآمینه ها تولید کننده همراه با نکات تستی:
 • کاتابولیسم آلانین
 • کاتابولیسم سرین
 • کاتابولیسم گلیسین
 • کمپلکس شکافنده گلیسین
 • کاتابولیسم تره اونین
 • کاتابولیسم سیستئین و بیماری های مربوطه
 • کاتابولیسم  سیستین
 • کاتابولیسم گلوتامین
 • کاتابولیسم گلوتامیک اسید
 • تولید گاما آمینو بوتریک اسید
 • کاتابولیسم اسپارژین و آسپارتات
 • کاتابولیسم پرولین
 • کاتابولیسم آرژنین، اورنی تین و سیترولین
 • کاتابولیسم هیستیدین و تولید هیستامین
 • کاتابولیسم متیونین
 • کاتابولیسم فنیل آلانین
 • کاتابولیسم تیروزین
 • تولید ملانین
 • کاتابولیسم تریپتوفان
 • تولید سروتونین و ملاتونین
 • کاتابولیسم هیدروکسی پرولین
 • کاتابولیسم لیزین
 • کاتابولیسم اسید آمینه ها ی شاخه دار لوسین، ایزولوسین و والین
 • بیماری های مربوط به نقص آنزیمی در کاتابولیسم اسید آمینه های شاخه دار
 • بررسی بیماری های مربوط به کاتابولیسم اسید آمینه ها
 • مسیر های بیوسنتز اسید های امینه همراه با نکات تستی
 • بیوسنتز گلوتامیک اسید و گلوتامین
 • بیوسنتز آسپارتیک اسید و آسپارژین
 • بیوسنتز آلانین
 • بیوسنتز سرین
 • بیوسنتز تیروزین
 • بیوسنتز پرولین
 • بیوسنتز هیدروکسی پرولین
 • بیوسنتز سیستئین
 • بیوسنتز گلیسین
 • راههای تثبیت و مصرف آمونیاک
 • گلوتامین شکل انتقال دهنده آمونیاک در بدن
 • تولید کربامیل فسفات توسط دو آنزیم
 • بررسی تک تک مراحل چرخه اوره همراه با نکات تستی
 • ناهنجاری های ژنتیکی چرخه اوره
 • بیوسنتز کراتین
 • بیوسنتز کراتین فسفات
 • بیوسنتز S آدنوزین متیونین
 • بیوسنتز اسپرمین و اسپرمیدین
 • کاتابولیسم پلی آمین(اسپرمین)
 • متابولیسم پورفیرین و هم
 • بررسی تک تک مراحل بیوسنتز هم همراه با نکات تستی
 • مسیر بیوسنتز هموگلوبین
 • بیماری های مربوط به هموگلوبین
 • کاتابولیسم همو گلوبین (کاتابولیسم هم)همراه با نکات تستی
 • ارائه نکات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

آموزش بیوشیمی ۲

آموزش بیوشیمی 2 (بیوشیمی متابولیسم) به همراه نکات تست کنکور

۲۶,۰۰۰ تومان

خرید فیلم آموزشی