55 درصد تخفیف بزرگترین تخفیف تاریخ همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش بتن 1 و طراحی سازه های بتنی

کامل ترین آموزش بتن 1 (طراحی سازه های بتن آرمه 1)

(18 بررسی مشتری)
زمان آموزش: 10 ساعت و 40 دقیقه

55 تا 80 درصد تخفیف به مدت محدود

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۰۵۰ تومان

این آموزش با تخفیف ویژه در گنجینه ی آموزش های مهندسی عمران نیز ارائه شده است. (لینک)

علاقمندان: 1430

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

در این دوره آموزشی دانشجو مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم با مفاهیم طراحی اعضای بتن آرمه آشنا می شود. به این ترتیب که مطابق با آیین نامه های طراحی با یادگیری اصول، روابط و روش طراحی اعضای تحت خمش، برش، پیچش، فشار و ترکیب خمش با فشار و کشش قادر خواهد بود تا کلیه اعضای خطی در سازه های بتن آرمه را طراحی کند. موارد تکمیلی برای طراحی سازه های بتن آرمه در درس بتن 2 ارائه خواهد شد. مفاهیم ارائه شده در این درس مقدمه ای برای درس بتن 2 خواهد بود که دانشجو لازم است پیش از شروع به یادگیری آن تسلط کاملی بر مطالب این آموزش داشته باشد.

درس اول: مقدمه

 • تعریف مقطع بتن آرمه
 • سازگاری بتن و فولاد
 • مزایا و معایب بتن آرمه
 • خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری، کششی و برشی بتن و مدول الاستیسیته
 • رسم نمودار تنش-کرنش مقطع بتن آرمه و تفسیر آن
 • تعریف خیز و تغییر شکل در بتن شامل انواع انقباض و خزش
 • معرفی انواع آرماتورهای فولادی و کامپوزیتی
 • روش های طراحی و ترکیبات بارگذاری
 • معرفی روش طرح مقاومت

درس دوم: آنالیز و طراحی خمشی تیر بتن آرمه

 • نیروهای داخلی و تنش در مقاطع تحت خمش
 • توزیع تنش و کرنش در مقطع بتن آرمه بر اساس نقاط مختلف در منحنی تنش-کرنش
 • تفاوت رفتار نرم و ترد در مقطع بتن آرمه
 • طراحی الاستیک
 • طراحی الاستوپلاستیک
 • روند گام به گام طراحی به روش تنش مجاز
 • مقایسه روش طراحی مقاومت و روش تنش مجاز
 • تئوری خمش و معادلسازی بلوک فشاری تنش
 • تعریف حالت بالانس (متوازن) و تعیین حالت کم فولاد و پرفولاد
 • تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مستطیلی کم فولاد و پرفولاد
 • محاسبه ضریب کاهش مقاومت خمشی در سه حالت مقاطع کنترل شده با کشش، کنترل شده با فشار و مقاطع در ناحیه انتقالی و تعیین مقاومت خمشی نهایی
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع مستطیلی تحت خمش
 • طراحی مقطع مستطیلی با ابعاد مشخص به روش طراحی مقاومت (آرماتورگذاری)
 • حل مثالهای متعدد به منظور مقایسه روشهای طراحی الاستیک، تنش مجاز و طراحی مقاومت
 • روند گام به گام طراحی کامل مقطع مستطیلی (تعیین ابعاد و آرماتورگذاری)
 • حل مثال های متعدد به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد به منظور فهم بهتر شرایط مختلف ممکن برای ضریب کاهش مقاومت، کم فولاد یا پر فولاد بودن مقطع بتن آرمه
 • مزایای بکارگیری فولاد فشاری
 • وضعیت بالانس در مقطع مستطیلی شامل فولاد فشاری
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی شامل آرماتور فشاری در چهار حالت ممکن از نظر تسلیم شدن یا نشدن فولادهای کششی و فشاری
 • حل مثال آنالیز و طراحی مقطع مستطیلی شامل فولاد فشاری
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی با فولادگذاری در چند ردیف
 • حل مثال مقطع مستطیلی با فولادگذاری در چند ردیف و سعی و خطا به کمک نرم افزار اکسل
 • تعیین رفتار مستطیلی یا T شکل برای تیر T شکل
 • تعیین مقاومت خمشی تیر T شکل در حالت کم فولاد و پرفولاد
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع T شکل تحت خمش
 • حل مثال های متعدد به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد به منظور فهم بهتر شرایط مختلف ممکن برای مقاومت خمشی تیرچه تحت لنگر مثبت با رفتار مستطیلی یا T شکل و نیز تحت لنگر منفی

درس سوم: طراحی برشی تیر بتن آرمه

 • توزیع تنش برشی در مقطع تحت اثر نیروی برشی
 • تعریف انواع ترک ها و شکست در مقطع بتن آرمه تحت برش و ترکیب برش و خمش
 • نحوه تعیین مود شکست تیر با توجه به هندسه و بارگذاری
 • معرفی انواع فولاد برشی
 • تعیین ظرفیت برشی تیر بتن آرمه (تأمین شده توسط بتن) تحت اثر ترکیب برش و خمش و ترکیب برش، خمش و فشار و نیز ترکیب برش، خمش و کشش
 • شرایط لزوم بکارگیری فولاد برشی
 • تعیین ظرفیت برشی تیر بتن آرمه (تأمین شده توسط فولاد) در حالات فولاد برشی قائم، مایل، فولاد طولی خم شده و فولاد برشی قائم با تورب عرضی
 • طراحی فولاد برشی مورد نیاز
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار حداقل و حداکثر فولاد برشی و حداکثر فاصله خاموتها
 • تعیین مقطع بحرانی برش
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای تعیین مقاومت برشی تیر بتن آرمه

درس چهارم: طراحی تیر تحت اثر پیچش

 • تعریف پیچش تعادلی و پیچش همسازی
 • توزیع تنش در مقطع تحت پیچش
 • پیچش ترک خوردگی در مقطع بتن آرمه و شرط صرف نظر کردن از پیچش
 • طراحی پیچشی و تعیین فولاد عرضی و طولی مورد نیاز
 • ترکیب برش و پیچش
 • حداکثر مقدار برش و پیچش توأم به منظور کنترل عرض ترک و نیز کنترل خردشدگی بین ترکهای مورب ناشی از تنش فشاری قطری
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار حداقل و حداکثر فولاد پیچشی و حداکثر فاصله فولادهای طولی و قائم

درس پنجم: طراحی اعضای تحت فشار (ستون)

 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار فولادها طولی و عرضی و فواصل آنها در ستون
 • تعیین نحوه قرارگیری تنگ ها و سنجاقی ها در ستون
 • دورپیچ ها و ضوابط آیین نامه ای آنها
 • ضوابط آرماتورگذاری ستون در مناطق زلزله خیز
 • تعیین مرکز پلاستیک ستون
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری خالص
 • تعیین انواع شکست ستون بتنی و انواع رفتار آن با توجه به مقدار خروج از مرکزیت
 • اندرکنش ظرفیت بار محوری و لنگر خمشی در یک ستون ایده آل، همگن و الاستیک
 • اندرکنش ظرفیت بار محوری و لنگر خمشی در یک ستون واقعی
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی
 • نحوه رسم نمودار اندرکنش ظرفیت فشار محوری-ظرفیت خمشی
 • ظرفیت باربری ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه موازی محور خمشی در حالت شکست کششی و فشاری
 • فلوچارت گام به گام تعیین ظرفیت باربری ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه
 • تعیین ضریب کاهش مقاومت ستون
 • فلوچارت گام به گام طراحی کامل ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه
 • طراحی ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه به کمک نمودارهای طراحی
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه موازی برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت
 • فلوچارت گام به گام طراحی کامل ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه
 • طراحی ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه به کمک نمودارهای طراحی
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت
 • ظرفیت باربری ستون تحت کشش و لنگر خمشی
 • طراحی ستون دایروی
 • روش تقریبی ویتنی برای طراحی ستون مستطیلی و دایره ای
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش معکوس بار
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره روش منحنی های هم بار (PCA) به همراه فلوچارت روند گام به گام طراحی
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش مک گریگور
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون تحت خمش دومحوره به روش مک گریگور در حالت فولادگذاری در چهار وجه برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت

 

مدرس آموزش

دکتر بهنام زهتاب
 • مدرس دانشگاه
 • پژوهشگر ممتاز در مقطع دکترا
 • فارغ التحصیل دکترای مهندسی عمران

دکتر بهنام زهتاب فارغ التحصیل ممتاز دکتری عمران از دانشگاه شهید رجایی تهران می باشند. ایشان تاکنون سابقه ی فعالیتهای مهندسی در بسیاری از شرکت های مهندسین مشاور را داشته اند. دکتر زهتاب همچنین از سال 1393 تا کنون، سابقه ی تدریس دروس مهم مهندسی عمران مانند بتن، فولاد، تحلیل سازه، استاتیک و مقاومت مصالح را در چندین دانشگاه مطرح کشور داشته اند.

امتیاز مدرس: 4/93 از 5 بر اساس 43 دیدگاه

پیشنهادها

زمان آموزش: 27 ساعت و 12 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۰۵۰ تومان

زمان آموزش: 39 ساعت 25 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۰۵۰ تومان

نظرات

تا کنون 1430 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

18 دیدگاه برای کامل ترین آموزش بتن 1 (طراحی سازه های بتن آرمه 1)

 1. غیاث

  سلام
  آیا تدریس با آیین نامه بتن ویرایش ۹۹ مطابقت داره؟

  • واحد نشر همیاردرس

   پاسخ مدرس: سلام و احترام. بله موردی نیست، این آیین نامه هیچ تاثیری روی محتوای آموزشی بتن 1 نداشته. موفق باشین

 2. محمدرضا

  واقعا حیف و جای تامل داره وقتی آموزش بتن 1 اینقدر خوب هستش، چرا هیچ‌تلاشی برای ارائه بتن ۲ نشده چون به واقع خیلی ها منتظرش بودن و هستند

 3. Ahmadr80

  سلام وقت بخیر
  ببخشید این تدریس با آیین نامه ACI 318 – 19
  مطابقت داره یا نه؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. پاسخ مدرس: بله مطابقت دارد

 4. احمد مظفری

  چرا با اینکه آموزش های بتن 1 و تحلیل سازه 1 اینهمه خریدار دارند و دانشجویان مشتاق خوندنشون هستن، اقدامی برای بتن 2 و تحلیل سازه 2 نمیکنید ؟

 5. احمد مظفری

  دروس همیاردرس خیلی عالی هستن
  لااقل بخش عمران که خودم خوندمش
  با اینکه میدونید آموزشهاتون عالی هستن و همه دانشجوها خواهان تحلیل سازه 2 و بتن آرمه 2 هستن
  چرا هیچ تلاش سریعی در ارتباط به ساخت این آموزشها از طرف همیاردرس صورت نمیگیره ؟
  من 4 ماه هستش که منتظر این دو بخش هستم و هر هفته چک میکنم سایت رو
  قراره چه زمانی این دو آموزش منتشر بشه ؟
  ممنون از سایت خوبتون
  واقعا کارتون حرف نداره !

 6. کمال بی پروا

  عالی لطفا در صورت امکان بتن 2 را هم اماده کنید

 7. محمدرضا

  آیا این درس بر اساس مبحث نهم جدید تدریس شده یا خیر؟

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. پاسخ مدرس آموزش: بر اساس آیین نامه ACI318-14 تدریس شده که با مبحث نهم جدید، تطابق دارد.

 8. دانشجو کارشناسی عمران

  سلام. استاد خیلی مسلط و شمرده این درس رو تدریس کردند. من کاملا به این درس مسلط شدم. استاتیک رو هم از این استاد تهیه کردم و حتما مقاومت مصالح رو هم از این استاد تهیه میکنم.

 9. ارشام عرفانی

  عالی فقط بتن ۲و فولاد ۱و۲ رو هم تدریس کنین با تشکر

 10. skyy

  با سلام. کلا دکتر زهتاب عالی هستن. کاش بتن دو رو هم ایشون تدریس میکردن.

 11. احمد

  با سللم
  بر اساس کدوم نسخه aci اموزش داده شده؟

 12. دانشجوی عمران

  بسیار بسیار آموزش خوبی بود…برای من خیلی مفید بود…اگر درس بتن 2 رو هم ارائه کنین خیلی خوب میشه. درسهای دیگه مثل فولاد 1 و فولاد 2 هم جاشون توی همیاردرس خالیه. سلامت باشین

 13. tarokhian

  سلام ممنون از آموزش خیلی خوب درس بتن ۱ توسط دکتر زهتاب ،خیلی ممنونم از سایت شما ،خواستم بدونم بتن ۲ رو هم ارایه میکنید؟چون من با دیدن بتن ۱ دکتر زهتاب تونستم پاس بشم

 14. Mohammad

  با سلام و احترام حضور شما گردانندگان سایت همیاردرس لازم دیدم بابت ارائه مجموعه ارزشمند طراحی سازه های بتن آرمه ۱ که با توجه به تغییرات آتی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، مطابق با آیین نامه ACI تهیه شده بود و استاد ارجمند جناب آقای دکتر زهتاب به خوبی ضرورت آموزش دانشجویان و مهندسین عمران را در زمینه مبانی مبتنی بر این آیین نامه درک کرده بودند، تشکر کنم .
  این مجموعه هم از جهت تفهیم مبانی علمی و هم از لحاظ تعدد مثال های حل شده و اینکه با حداقل هزینه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته، هدیه علمی ارزشمندی بود که امید است با تکمیل این مجموعه در قالب درس طراحی سازه های بتن آرمه 2 ، ادامه داشته باشد.

 15. اعتمادی

  کیفیت تدریس عالی و نحوه دسترسی به ویدئو ها نیز بسیار آسان و راحت بود.
  ممنون از کیفیت شما و اساتید به نامی که انتخاب میفرمایید

 16. nasser

  استاد مسلط به درس بود که امتیاز 100 داده میشه
  اما در نحوه بیان و حس شادابی امتیاز 90 میدم

 17. علی

  سلام خدمت تمامی عوامل محترم همیاردرس
  یک آموزش بسیار جامع و با مثالهای خیلی خوب بود. مخصوصا وقتی که بعضی مثالها رو با نرم افزار تشریح میکردن خیلی جالب و قابل فهم بود. کلا یک مرجع بسیار مناسبی هست برای درس بتن 1. موفق و پیروز باشین

 18. داریوش قاسمی

  سلام
  دوره آموزش بتن ۱ (طراحی سازه های بتن آرمه ۱)
  واقعا نمونه نداره تو اموزش این درس
  عالی است
  ایکاش بشه اقای دکتر زهتاب بتونه یک دوره کامل از دروس مهندسی عمران رو برنامه ریزی کنه
  ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 10 ساعت و 40 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۰۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد