آموزش درس آمار توصیفی در علوم ورزشی

به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

مربوط به حوزه های:

۱-    کلیات:

معرفی درس آمار و بیان اهداف و کاربردهای آن در علوم ورزشی، تعریف جامعه و نمونه آماری، آشنایی با مفاهیم انواع متغیر و مقیاس اندازه­گیری آنها و بررسی نقش متغیر در پژوهش.

۲-    آمار توصیفی:

خلاصه­سازی مشاهدات از طریق جداول توزیع فراوانی، مفاهیم شاخص­های مهم مرکزی (میانگین و انواع آن، میانه و مد)، مفاهیم شاخص­های پراهمیت پراکندگی و تغییرپذیری (دامنه تغییرات، چندک­ها، دامنه­میان­چارکی، انحراف متوسط از میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات) برای اطلاعات جمع­آوری شده در علوم ورزشی و رسم نمودار برا انواع متغیر؛

۳-    مفهوم احتمال و قوانین شمارشی؛

۴-    منحنی نرمال (طبیعی):

معرفی توزیع نرمال و اهمیت آن در علوم ورزشی و آشنایی با توزیع نرمال استاندارد، محاسبه نمرات استاندارد و احتمالات با استفاده از جدول نرمال استاندارد؛

۵-    همبستگی و روابط بین متغیرها:

آشنایی با ضرایب همبستگی پیرسون و کای-دو و نحوه استفاده از جدول توزیع کای-دو.


دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

به زودی منتشر می شود