30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

آموزش مقاومت مصالح
زمان آموزش: 36 ساعت
مشاهده ی فهرست

فصل اول: مقدمه

  • انواع نیرو
  • انواع مختلف تکیه گاه و بارگذاری

فصل دوم: مفهوم تنش

  •  تنش در اعضای سازه
  • تنش متوسط
  • تحلیل و طراحی
  • بارگذاری محوری، تنش قائم
  • تنش برشی
  • تنش تکیه گاهی در اتصالات
  • کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه ها
  • روش حل مسئله
  • تنش وارد بر صفحه مایل در بارگذاری محوری
  • مولفه های تنش
  • ملاحظات و روشهاي طراحي

فصل سوم: تنش و کرنش در بارگذاری محوری

  • کرنش قائم در بارگذاری محوری
  • نمودار تنش – کرنش
  • نمودار بار – تغييرشكل
  • تنش حقیقی و کرنش حقیقی
  • تنش مهندسي و کرنش مهندسي
  • شكل پذيري، نرم و شكننده بودن مصالح
  • قانون هوک، مدول یانگ (مدول الاستیسیته) (مدول کشسانی)
  • رفتار کشسان (الاستيك) و رفتار مومسان (پلاستيك)
  • ايزوتروپيك (همسان) و آنيزوتروپيك (ناهمسان) بودن مصالح
  • خستگی
  • خزش
  • اثر باوشينگر
  • نمودار هيسترزيس
  • تغییر شکل عضو در بارگذاری محوری
  • مسائل نامعين استاتيكي
  • روش جمع آثار (سوپرپوزيشن)
  • عضو تحت اثر تغییرات دما
  • نسبت پواسون
  • بارگذاری چند محوری، تعمیم قانون هوک
  • انبساط حجمی، مدول حجمی
  • کرنش برشی
  • مدول برشي (مدول صلابت)
  • روابط كلي تنش
  • رابطه بین مدول الاستیسیته، مدول برشی و نسبت پواسون
  • روابط تنش-کرنش برای مواد کامپوزیت مسلح با الیاف
  • توزیع تنش و کرنش در بارگذاری محوری، اصل سن ونان
  • تمرکز تنش
  • تغییر شکل های پلاستیک
  • تنش پسماند

فصل چهارم: پیچش

  • تغییر شکل در محور دایره ای
  • تنش در محدوده الاستيك
  • نرم و شكننده بودن در پيچش
  • زاويه شكست مصالح
  • زاویه پیچش الاستیک
  • محورهاي نامعين استاتيكي
  • طراحي محورهاي انتقال
  • تمرکز تنش در محور دایره ای
  • تغيير شكل پلاستيك در محورهاي دايره اي
  • مدول گسيختگي مصالح در پيچش
  • محورهاي دايره اي ساخته شده از مصالح ايده آل الاستوپلاستيك
  • گشتاور آستانه تسليم و گشتاور پلاستيك در مصالح ايده آل الاستوپلاستيك
  • بارگذاري و باربرداري از نوع پيچش
  • تنش باقيمانده در محورهاي دايره اي
  • پیچش اعضای غیر دایره ای
  • محورهای توخالی جدار نازک بسته توخالي

فصل پنجم: خمش محض

  • شرايط بارگذاري متناظر با خمش محض
  • عضو متقارن در خمش محض
  • تعريف محور خنثي و نحوه تعيين آن
  • تغییر شکل در خمش محض
  • تنش و تغییر شکل الاستیک
  • مدول مقطع (اساس مقطع) (مدول الاستيك)
  • شعاع انحنا و خميدگي
  • تغییر شکل در محور عرضی
  • خمش در اعضای مرکب از چند ماده
  • تمركز تنش در اعضاي تحت خمش
  • بارگذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن
  • خمش نامتقارن
  • حالت کلی بارگذاری محوری خارج از مرکز

فصل ششم: تحلیل و طراحی تیرها برای تحمل خمش

  • نمودارهای برش و لنگر خمشی
  • رابطه بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
  • تحلیل تیرهای استاتیکی نامعین
  • طراحی تیرهای منشوری برای تحمل خمش
  • تیرهای غیرمنشوری

فصل هفتم: تنش های برشی در تیرها و اعضای جدار نازک

  • برش در وجه افقی جزء تیر
  • جریان برش
  • تعیین تنش های برشی در تیر
  • توزیع تنش برشي در مقطع مستطیلی
  • برش طولی در جز تیری با شکل دلخواه
  • تنش برشی در اعضای جدار نازک
  • تعيين جهت تنش هاي برشي طولي با مفهوم تغيير شكل خمشي تحت نيروي برشي
  • تعيين نحوه توزيع جريان برش در مقطع جدار نازك
  • بارگذاری نامتقارن در اعضای جدار نازک، مرکز برش

فصل هشتم: تبدیل های تنش و کرنش

  • تبدیل تنش صفحه ای
  • تنشهای اصلی، تنش برشی ماکزیمم
  • دایره مور برای تنش صفحه ای
  • حالت کلی تنش
  • کاربرد دایره مور برای تحلیل سه بعدی تنش
  • معیارهای تسلیم مواد شکل پذیر تحت تنش صفحه ای
  • معیارهای شکست مواد شکننده تحت تنش صفحه ای
  • تنش در مخازن تحت فشار جدار نازک
  • تبدیل کرنش صفحه ای
  • دایره مور برای کرنش صفحه ای
  • تحلیل سه بعدی کرنش
  • گلبرگ کرنش

فصل نهم: خیز تیرها

  • تغییر شکل تیر در بارگذاری عرضی
  • معادله منحنی خیز
  • تعیین مستقیم خیز با استفاده از توزیع بار
  • روش توابع یکه برای تعیین شیب و خیز تیرها
  • روش جمع آثار (سوپرپوزیشن)
  • كاربرد اصل جمع آثار براي تيرهاي نامعين

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش تحلیل سازه
زمان آموزش: 27 ساعت و 12 دقیقه
مشاهده ی فهرست

فصل اول: کلیات و تشخیص سازه ­ها

 • مقدمه (تعریف سازه و انواع آن)
 • تحلیل سازه چیست؟
 • هدف از تحلیل سازه­ ها
 • تکیه­ گاه ­ها (تکیه­ گاه مفصلی ثابت یا لولایی، تکیه­ گاه مفصلی متحرک یا غلتکی، تکیه­ گاه گیردار، تکیه­ گاه ارتجاعی یا فنری و تکیه­ گاه رابط یا فنری)
 • پایداری سازه ­ها
 • قوانین ترکیب پایدار اجسام صلب در صفحه
 • معادلات تعادل ایستایی – معینی و نامعینی (سازه­ های صفحه­ ای)
 • روابط شرطی
 • تشخیص سازه­ های قاب­بندی شده (سازه ­های صفحه­ ای)
 • مثال­هایی از تشخیص سازه­ ها
 • مدل هندسی ایده­ آل سازه
 • مثال­ هایی از تعیین واکنش ­های تکیه­ گاهی

فصل دوم: نیروهای داخلی در تیرها و قاب­ها

 • مفهوم نیروهای داخلی
 • نیروهای داخلی در تیرها
 • نمودارهای تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی
 • رسم نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تعادل (روش جمع زدن)
 • رسم نمودار تغییرات لنگر خمشی با استفاده از روش جمع زدن
 • رسم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن
 • چند تذکر مهم در رسم نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (وجود لنگر متمرکز، مواردی که نیروها و واکنش­ های خارجی بر محور تیر وارد نمی­ شوند)
 • نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی در قاب­ها
 • نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی برای سازه­ های ترکیبی
 • نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی برای تیرهای اصلی

فصل سوم: خرپاها

 • مقدمه (تعریف خرپا)
 • نحوه تشکیل خرپاها (خرپاهای ساده، خرپاهای مرکب و خرپاهای مبهم)
 • مفروضات اولیه برای تحلیل خرپاها
 • معینی، نامعینی، پایداری و ناپایداری در خرپاها
 • تشخیص پایداری و ناپایداری خرپاها
 • روابط شرطی در خرپاها
 • مثال­هایی از بررسی معینی، نامعینی، پایداری و ناپایداری خرپاها
 • تحلیل خرپاها
 • روش گره برای تحلیل خرپاها
 • روش مقطع برای تحلیل خرپاها (روش لنگر، روش تشبیه به لنگر خمشی، روش نیروی برشی)
 • مثال­هایی از تحلیل خرپاها
 • تحلیل خرپاهای مبهم (روش هنبرگ برای حل خرپاهای مبهم)
 • خرپاهای فضاکار

فصل چهارم: خطوط تاثیر

 • تعریف خط تاثیر
 • رسم خط تاثیر
 • مثال ­هایی از رسم خطوط تاثیر برای تیرها و قاب­ها
 • کاربرد خطوط تاثیر
 • کاربرد خطوط تاثیر برای نیروهایی که موقعیت آنها ثابت است
 • کاربرد خطوط تاثیر برای نیروهایی که موقعیت آنها متغیر است (حداکثر و حداقل یک تابع، منحنی پوش نیروی برشی و لنگر خمشی)

فصل پنجم: تغییرشکل سازه­ ها

 • محاسبه تغییرشکل سازه­ ها به منظور مطالعه سختی سازه­ ها، مطالعه دینامیک سازه ­ها و تحلیل سازه ­های ایستایی نامعین به روش نیرو
 • محاسبه تغییرشکل ناشی از خمش در تیرها
 • روابط بین شعاع انحنا و لنگر خمشی
 • قضایای لنگر سطح
 • روش بار الاستیک
 • روش تیر مزدوج
 • روش­ های انرژی
 • روش کار حقیقی برای محاسبه تغییر شکل سازه ­ها
 • قضیه تغییر شکل کاستلیانو
 • روش کار مجازی برای محاسبه تغییر شکل سازه ­ها
 • رابطه کار مجازی برای سازه­ های الاستیک

فصل ششم: تحلیل سازه ­های نامعین (روش نیرو)

 •  تحلیل سازه ­های نامعین با استفاده از اصل جمع آثار قوا (اصل برهم نهی / اصل رویهم­ گذاری)
 • روش نیرو – روش سازگاری تغییر شکل ­ها (روش مور، روش ماکسول)
 • اثر تغییر دما و نشست تکیه­ گاهی در نیروهای داخلی و واکنش ­های تکیه­ گاهی سازه­ های نامعین
 • تحلیل سازه­ های نامعین با استفاده از قضیه دوم کاستلیانو – قضیه انرژی حداقل

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش استاتیک
زمان آموزش: 39 ساعت 25 دقیقه
مشاهده ی فهرست

فصل اول: مقدمه، علم مکانیک و مکانیک مهندسی، اهداف استاتیک

  • استاتیک چیست؟
  • قوانین و اصول پایه مکانیک
  • سیستم واحدهای اندازه گیری
  • تبدیل سیستم های آحاد
  • روش حل مسئله
  • دقت عددی

فصل دوم: استاتیک ذرات

  • نیروها در صفحه
   • نیروی وارد بر ذره، برآیند دو نیرو
   • بردارها
   • جمع بردارها
   •  برآیند چند نیروی همرس
   •  تجزیه یک نیرو به مؤلفه هایش
   • مؤلفه های متعامد یک نیرو
   • بردار یکه
   • جمع نیروها به کمک جمع مؤلفه ها
   • تعادل یک ذره
   • قانون حرکت اول نیوتن
   • مسائل پیرامون تعادل ذره
   • دیاگرام جسم آزاد
  • نیروها در فضا
   • مؤلفه های متعامد یک نیرو در فضا
   • تعریف نیرو به کمک بزرگی و دو نقطه بر روی امتداد آن
   • برآیند چند نیروی همزمان در فضا
   • تعادل یک ذره در فضا

فصل سوم: اجسام صلب: سیستم تعادل نیروها

  • نیروهای داخلی و خارجی
  • قانون انتقال پذیری، نیروهای معادل
  • ضرب دو بردار
  • ضرب دو بردار به کمک مؤلفه های متعامد آنها
  • گشتاور یک نیرو حول یک نقطه
  • قضیه وارینون
  • مؤلفه های متعامد گشتاور یک نیرو
  • ضرب اسکالر دو بردار
  • ضرب مختلط سه بردار
  • گشتاور یک نیرو حول یک محور
   گشتاور کوپل
  • کوپل های معادل
  • جمع کوپل ها
  • بیان کوپل به کمک بردار
  • تبدیل یک نیرو به یک نیرو و یک گشتاور
  • سیستم های نیروهای معادل
  • سیستم های بردارهای هم سنگ
  • تبدیل سیستم نیروها به یک نیروی معادل و یا یک نیرو و گشتاور

فصل چهارم: تعادل اجسام صلب

  • دیاگرام جسم آزاد
  • تعادل در دو بعد
   • واکنش های تکیه گاهی و اتصالات یک سازه دو بعدی
   • تعادل یک جسم صلب در صفحه
   • نامعینی استاتیکی و قیود ناکافی
   • پایداری و ناپایداری
   •  تعادل یک جسم دو نیرویی
   • تعادل یک جسم سه نیرویی
  • تعادل در سه بعد
   • تعادل یک جسم صلب در فضا
   • واکنش های تکیه گاهی و اتصالات یک سازه سه بعدی

فصل پنجم: نیروهای گسترده: مرکز هندسی و مرکز جرم

  • خطوط و سطوح
   • مرکز جرم یک جسم دو بعدی
   • مرکز هندسی سطوح و خطوط
   • گشتاور اول سطوح و خطوط
   • صفحات و خطوط مرکب
   • تعیین مرکز هندسی به کمک انتگرال گیری
   • قضیه پاپوس-گلدینوس
  • احجام
   • مرکز جرم یک جسم سه بعدی
   • مرکز هندسی احجام
   • احجام مرکب
   • تعیین مرکز هندسی احجام به کمک انتگرال گیری

فصل ششم: تحلیل سازه ها

  • خرپاها
   • تعریف خرپا
   • خرپاهای ساده
   • اعضای صفر نیرویی
   • تحلیل خرپا به روش مفصل
   • تحلیل خرپا به روش مقطع زدن
  • قاب ها و اجزای ماشین
   • سازه های متشکل از اعضای چند نیرویی
   • تحلیل قاب
   • تفکیک اعضای قابها از تکیه گاهها و گره ها

فصل هفتم: نیروهای کابل ها و تیرها

  • نیروهای داخلی اعضا
  • تیرها
   • انواع بارها و تکیه گاهها
   • نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر
   • دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی
   • ارتباط بین دیاگرام های بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
  • کابل ها
   • کابل ها تحت اثر نیروهای متمرکز
   • کابل ها تحت اثر بارهای گسترده
   • کابل های سهموی
   • کابل های زنجیره ای

فصل هشتم: اصطکاک

  • قوانین نیروی اصطکاک، ضریب اصطکاک
  • زاویه اصطکاک
  • گوه
  • اصطکاک در اجزای ماشین ها
   • پیچ ها
   • یاتاقان ها
   • دیسک ها
   • اصطکاک غلتشی
   • اصطکاک تسمه ای

فصل نهم: نیروهای گسترده

  • ممان اینرسی (گشتاور لختی) سطوح
   • گشتاور دوم و گشتاور لختی سطوح
   • تعیین ممان اینرسی یک سطح با انتگرال گیری
   • ممان اینرسی قطبی
   • شعاع ژیراسیون یک سطح
   • قضیه محورهای موازی
   • ممان اینرسی اشکال مرکب
   • ممان اینرسی حاصلضرب
   • محورهای اصلی و ممان اینرسی حول محورهای اصلی
   • دایره مور برای ممان اینرسی و ممان اینرسی حاصلضرب
  • ممان اینرسی جرمی
   • تعیین ممان اینرسی جرم
   • قضیه محورهای موازی
   • ممان اینرسی صفحات نازک
   • تعیین ممان اینرسی یک جسم سه بعدی با انتگرال گیری
   • ممان اینرسی اشکال مرکب

فصل دهم: روش کار مجازی

  • کار انجام شده توسط نیرو
  • قانون کار مجازی
  • کاربرد قانون کار مجازی
  • بازدهی مکانیکی
  • کار انجام شده توسط نیرو در یک جابجایی محدود
  • انرژی پتانسیل
  • مفهوم تعادل به کمک انرژی پتانسیل

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش بتن 1 و طراحی سازه های بتنی
زمان آموزش: 10 ساعت و 40 دقیقه
مشاهده ی فهرست

درس اول: مقدمه

 • تعریف مقطع بتن آرمه
 • سازگاری بتن و فولاد
 • مزایا و معایب بتن آرمه
 • خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری، کششی و برشی بتن و مدول الاستیسیته
 • رسم نمودار تنش-کرنش مقطع بتن آرمه و تفسیر آن
 • تعریف خیز و تغییر شکل در بتن شامل انواع انقباض و خزش
 • معرفی انواع آرماتورهای فولادی و کامپوزیتی
 • روش های طراحی و ترکیبات بارگذاری
 • معرفی روش طرح مقاومت

درس دوم: آنالیز و طراحی خمشی تیر بتن آرمه

 • نیروهای داخلی و تنش در مقاطع تحت خمش
 • توزیع تنش و کرنش در مقطع بتن آرمه بر اساس نقاط مختلف در منحنی تنش-کرنش
 • تفاوت رفتار نرم و ترد در مقطع بتن آرمه
 • طراحی الاستیک
 • طراحی الاستوپلاستیک
 • روند گام به گام طراحی به روش تنش مجاز
 • مقایسه روش طراحی مقاومت و روش تنش مجاز
 • تئوری خمش و معادلسازی بلوک فشاری تنش
 • تعریف حالت بالانس (متوازن) و تعیین حالت کم فولاد و پرفولاد
 • تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مستطیلی کم فولاد و پرفولاد
 • محاسبه ضریب کاهش مقاومت خمشی در سه حالت مقاطع کنترل شده با کشش، کنترل شده با فشار و مقاطع در ناحیه انتقالی و تعیین مقاومت خمشی نهایی
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع مستطیلی تحت خمش
 • طراحی مقطع مستطیلی با ابعاد مشخص به روش طراحی مقاومت (آرماتورگذاری)
 • حل مثالهای متعدد به منظور مقایسه روشهای طراحی الاستیک، تنش مجاز و طراحی مقاومت
 • روند گام به گام طراحی کامل مقطع مستطیلی (تعیین ابعاد و آرماتورگذاری)
 • حل مثال های متعدد به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد به منظور فهم بهتر شرایط مختلف ممکن برای ضریب کاهش مقاومت، کم فولاد یا پر فولاد بودن مقطع بتن آرمه
 • مزایای بکارگیری فولاد فشاری
 • وضعیت بالانس در مقطع مستطیلی شامل فولاد فشاری
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی شامل آرماتور فشاری در چهار حالت ممکن از نظر تسلیم شدن یا نشدن فولادهای کششی و فشاری
 • حل مثال آنالیز و طراحی مقطع مستطیلی شامل فولاد فشاری
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی با فولادگذاری در چند ردیف
 • حل مثال مقطع مستطیلی با فولادگذاری در چند ردیف و سعی و خطا به کمک نرم افزار اکسل
 • تعیین رفتار مستطیلی یا T شکل برای تیر T شکل
 • تعیین مقاومت خمشی تیر T شکل در حالت کم فولاد و پرفولاد
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع T شکل تحت خمش
 • حل مثال های متعدد به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد به منظور فهم بهتر شرایط مختلف ممکن برای مقاومت خمشی تیرچه تحت لنگر مثبت با رفتار مستطیلی یا T شکل و نیز تحت لنگر منفی

درس سوم: طراحی برشی تیر بتن آرمه

 • توزیع تنش برشی در مقطع تحت اثر نیروی برشی
 • تعریف انواع ترک ها و شکست در مقطع بتن آرمه تحت برش و ترکیب برش و خمش
 • نحوه تعیین مود شکست تیر با توجه به هندسه و بارگذاری
 • معرفی انواع فولاد برشی
 • تعیین ظرفیت برشی تیر بتن آرمه (تأمین شده توسط بتن) تحت اثر ترکیب برش و خمش و ترکیب برش، خمش و فشار و نیز ترکیب برش، خمش و کشش
 • شرایط لزوم بکارگیری فولاد برشی
 • تعیین ظرفیت برشی تیر بتن آرمه (تأمین شده توسط فولاد) در حالات فولاد برشی قائم، مایل، فولاد طولی خم شده و فولاد برشی قائم با تورب عرضی
 • طراحی فولاد برشی مورد نیاز
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار حداقل و حداکثر فولاد برشی و حداکثر فاصله خاموتها
 • تعیین مقطع بحرانی برش
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای تعیین مقاومت برشی تیر بتن آرمه

درس چهارم: طراحی تیر تحت اثر پیچش

 • تعریف پیچش تعادلی و پیچش همسازی
 • توزیع تنش در مقطع تحت پیچش
 • پیچش ترک خوردگی در مقطع بتن آرمه و شرط صرف نظر کردن از پیچش
 • طراحی پیچشی و تعیین فولاد عرضی و طولی مورد نیاز
 • ترکیب برش و پیچش
 • حداکثر مقدار برش و پیچش توأم به منظور کنترل عرض ترک و نیز کنترل خردشدگی بین ترکهای مورب ناشی از تنش فشاری قطری
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار حداقل و حداکثر فولاد پیچشی و حداکثر فاصله فولادهای طولی و قائم

درس پنجم: طراحی اعضای تحت فشار (ستون)

 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار فولادها طولی و عرضی و فواصل آنها در ستون
 • تعیین نحوه قرارگیری تنگ ها و سنجاقی ها در ستون
 • دورپیچ ها و ضوابط آیین نامه ای آنها
 • ضوابط آرماتورگذاری ستون در مناطق زلزله خیز
 • تعیین مرکز پلاستیک ستون
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری خالص
 • تعیین انواع شکست ستون بتنی و انواع رفتار آن با توجه به مقدار خروج از مرکزیت
 • اندرکنش ظرفیت بار محوری و لنگر خمشی در یک ستون ایده آل، همگن و الاستیک
 • اندرکنش ظرفیت بار محوری و لنگر خمشی در یک ستون واقعی
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی
 • نحوه رسم نمودار اندرکنش ظرفیت فشار محوری-ظرفیت خمشی
 • ظرفیت باربری ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه موازی محور خمشی در حالت شکست کششی و فشاری
 • فلوچارت گام به گام تعیین ظرفیت باربری ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه
 • تعیین ضریب کاهش مقاومت ستون
 • فلوچارت گام به گام طراحی کامل ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه
 • طراحی ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه به کمک نمودارهای طراحی
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون در حالت فولادگذاری در دو وجه موازی برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت
 • فلوچارت گام به گام طراحی کامل ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه
 • طراحی ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه به کمک نمودارهای طراحی
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون در حالت فولادگذاری در چهار وجه برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت
 • ظرفیت باربری ستون تحت کشش و لنگر خمشی
 • طراحی ستون دایروی
 • روش تقریبی ویتنی برای طراحی ستون مستطیلی و دایره ای
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش معکوس بار
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره روش منحنی های هم بار (PCA) به همراه فلوچارت روند گام به گام طراحی
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش مک گریگور
 • حل مثال به کمک کدنویسی و فرمول بندی در نرم افزار مت کد برای طراحی ستون تحت خمش دومحوره به روش مک گریگور در حالت فولادگذاری در چهار وجه برای فهم بهتر حالات مختلف شکست ستون و مقادیر مختلف ضریب کاهش مقاومت

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش کاربرد فتوشاپ در معماری
زمان آموزش: 4 ساعت و 30 دقیقه
مشاهده ی فهرست

درس اول: آشنایی کلی با محیط فتوشاپ

 • آشنایی با نوارهای ابزار
 • آشنایی با پالت ها
 • آشنایی با منوهای فتوشاپ

درس دوم: آشنایی کامل با پست پروداکشن (Post-Production)

 • بخش اول : اصلاح نور تصویر
  • اگر کل تصویر تیره باشد (به همراه مثال)
  • اگر نقاطی از تصویر تیره باشد (به همراه مثال)
  • تاثیرگذاری موضعی (به همراه مثال)
  • آشنایی با ابزار Doge (به همراه مثال)
  • آشنایی با ابزار Burn (به همراه مثال)
  • نحوه به کار گیری فیلترهای سرد و گرم (Photo Filter) (به همراه مثال)
  • نحوه به کار گیری فیلترهای آماده (Color Balance) (به همراه مثال)
  • نحوه جابجایی و تغییر رنگ اجسام (به همراه مثال)
  • شبیه کردن خصوصیات دو تصویر به همدیگر (Match color) (به همراه مثال)
  • افزایش وضوح تصاویر با ابزار Curve (به همراه مثال)

بخش دوم: اضافه کردن پرسوناژ در صحنه و تنظیمات (به همراه مثال)

 • پرسوناژ انسان (ساکن و متحرک) (به همراه مثال)
  • پرسوناژ درخت (به همراه مثال)
  • پرسوناژ ماشین (ساکن و متحرک) (به همراه مثال)
  • ایجاد سایه روی پرسوناژ (به همراه مثال)
  • ایجاد بازتاب برای پرسوناژ (به همراه مثال)
  • اعمال Frensel روی پرسوناژ (به همراه مثال)
  • اعمال افکت های حرکتی در پرسوناژ (به همراه مثال)
  • خطوط نورانی چراغ ماشین در شب (به همراه مثال)
  • قراردادن بخشی از پرسوناژ پشت شیشه (به همراه مثال)
 • بخش سوم: براش های فتوشاپ
  • نصب براش
  • تنظیم رنگ براش
  • براش نور Ies (به همراه مثال)
  • براش دود (به همراه مثال)
  • براش مه (به همراه مثال)
  • براش ابر (به همراه مثال)
  • براش پرنده (به همراه مثال)
  • ساخت براش
 • بخش چهارم: افکت های لنز دوربین
  • حالت نورانی دور لامپ (به همراه مثال)
  • هاله نور (از منبع نور)
  • هاله نور (از محیط بیرون)
  • افکت محو شدگی دور عکس (به همراه مثال)
  • افکت تاریک شدن دور عکس (به همراه مثال)
  • افکت کروماتیک (به همراه مثال)
  • انواع افکت قرار دادن خورشید در تصویر (به همراه مثال)
 • بخش پنجم: آموزش های پیشرفته در پست پروداکشن
  • روش ساخت زمین خیس (به همراه مثال)
  • روش ساخت فضای بارانی (به همراه مثال)
  • روش ساخت براش (به همراه مثال)
  • روش ساخت cut out
  • روش ساخت تکسچر (به همراه مثال)
  • روش ساخت تکسچر تحت زاویه (به همراه مثال)
  • روش ساخت تکسچر از روی عکس (به همراه مثال)
 • بخش ششم: انجام دو پروژه پست پروداکشن
  • پست پروداکشن فضای داخلی
  • پست پروداکشن فضای خارجی

درس سوم: شیت بندی در فتوشاپ

 • تعریف و مفهوم شیت
 • تعیین ابعاد و سایز شیت
 • چیدن تصاویر در شیت
 • خط کشی کردن تصویر
 • بک گراند تصویر شیت
 • انجام کارهای گرافیکی و اشکال در تصاویر
 • نوشتن متن در تصویر
 • اضافه کردن پلان، برش و نقشه در تصویر
 • ادیت نقشه ها در شیت و تغییر رنگ نقشه ها در شیت
 • انجام دو نمونه مثال کاربردی از شیت بندی

درس چهارم: پرزانت پلان در فتوشاپ

 • آشنایی با مفهوم پرزانته
 • تعیین ابعاد نقشه
 • رنگ کردن و انتخاب دیوارهای داخلی پلان
 • حذف اضافات مبلمان و …در پلان
 • اضافه کردن المان های فتوشاپ در پلان
 • قراردادن المان های فتوشاپ در محل پلان
مشاهده پیشنمایش