30 % جشنواره تخفیف ویژه سال تحصیلی جدید

کد تخفیف: hamyar

آموزش ژنتیک تکمیلی امری
زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه
فهرست آموزش

درس دوازدهم: اساس ژنتیکی سرطان

 • تمایز بین فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در سرطان
 • مطالعات اپیدمیولوژیک
 • مطالعات خانوادگی و دوقلوها
 • همراهی بیماری ها
 • عوامل ویروسی
 • انکوژن ها
 • شناسایی انکوژن ها
 • تعیین انکوژن ها در نقاط ژنتیکی مرتبط با جابجایی های کروموزومی
 • تکثیر انکوژن
 • عملکرد انکوژن ها
 • انواع انکوژنها
 • ژنهای سرکوبگر تومور
 • عملکرد ژنهای سرکوبگر تومور
 • اپی ژنتیک و سرطان
 • طول تلومر و سرطان
 • ژنتیک سرطانهای شایع
 • تهیه پروفایل DNA تومور و نشان ویژه جهشها
 • مولکول DNAتوموری در گردش خون
 • سندرم های توارثی سرطان
 • پولیپوز ادنوماتوز خانوادگی
 • لینچ
 • پولیپوز MYH
 • پولیپوز جوانان
 • بیماری کاودن
 • سندرم پتز-جگر
 • سرطان پستان
 • سرطان تخمدان
 • سرطان پروستات
 • مشاوره ژنتیک در سرطان های خانوادگی

درس سیزدهم: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

 • ساختار هموگلوبین
 • بیان هموگلوبین در طول تکوین
 • ساختار زنجیره گلوبینی
 • سنتز و تنظیم بیان هموگلوبین
 • ناهنجاری های هموگلوبین
 • ناهنجاری های واریانت های ساختاری
 • اختلالات مربوط به سنتز هموگلوبین
 • تنوع بالینی هموگلوبینوپاتی ها
 • غربالگری قبل از تولد و تازه متولدین برای هموگلوبینوپاتی ها

 

درس چهاردهم: ایمونوژنتیک

 • ایمنی
 • ایمنی ذاتی
 • ایمنی اکتسابی اختصاصی
 • ایمونوگلوبولینها
 • تنوع در انتی بادیها
 • بیماری های نقص ایمنی ارثی
 • بیماری های ایمنی اکتسابی اختصاصی
 • نقص ایمنی ثانویه
 • گروهای خونی

درس پانزدهم: علم فارماکوژنتیک، پزشکی شخصی و درمان بیماری های ژنتیکی

 • فارماکوژنتیک
 • متابولیسم دارو
 • پزشکی شخصی
 • درمان بیماری های ژنتیکی
 • روشهای مرسوم درمان بیماری های ژنتیکی
 • کاربردهای درمانی تکنولوژی DNA نوترکیب
 • ژن درمانی
 • تغییرات RNA
 • تصحیح ژنی هدفمند
 • درمان با سلولهای بنیادی

درس شانزدهم: ژنتیک تولید مثل و آزمایشهای تشخیص پیش از تولد

 • تکنیک های به کار رفته در تشخیص پیش از تولد
 • غربالگری پیش از تولد
 • شاخص های تشخیص پیش از تولد
 • مشکلات خاص در تشخیص پیش از تولد
 • خاتمه حاملگی
 • تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی
 • روشهای کمک باروری و کاربرد در مورد بیماری های ژنتیکی
 • روشهای غیر تهاجمی برای تشخیص پیش از تولد
 • درمان پیش از تولد

درس هفدهم: ژنتیک تکوین

 • لقاح و گاسترولاسیون
 • خانواده های ژنی تکوینی
 • نقش مزه ها در ناهنجاری های تکوینی
 • اندام ها به عنوان یک مدل تکوینی
 • ژنهای تکوینی و سرطان
 • اثر مکانی و ژنهای تکوینی
 • مولهای هیداتی فرم
 • اپی ژنتیک و تکوین
 • تعیین جنسیت و بیماری های مرتبط با تکوین جنسیت
 • دوقلوزایی

درس هجدهم: کشف علت بیماریهای تک ژنی با شناسایی ژنهای عامل بیماری

 • شناسایی ژنهای عامل بیماری
 • تعیین مستقل از مکان ژنهای عامل بیماری در انسان
 • کلونینگ موضعی positional cloning
 • آنالیز کانتیگ
 • ناهنجاری های کروموزومی و ژنهای کاندید
 • آزمایشات تاییدی ژن کاندید
 • پروژه ژنوم انسان
 • توالی یابی اگزوم
 • انتخاب مناسبترین افراد
 • توالی یابی ژنوم
پیش نمایش
آموزش ژنتیک انسانی
زمان آموزش: 10 ساعت
فهرست آموزش
فصل اول: مقدمه  
 • تعریف، اهداف و کاربرد مشاوره ژنتیک
 • قلمروهای ژنتیک انسانی
 • کرگور مندل و قوانین وراثت
 • اساس کروموزومی وراثت
 • مبانی ژنتیک پزشکی
 • انواع بیماری های ژنتیکی
 • اختلالات تک ژنی
 • ناهنجاریهاي کروموزومی
 • اختلالات چندعاملی
 • بیماریهاي ژنتیکی سوماتیک اکتسابی
 • پروژه ژنوم انسانی
  فصل دوم: اساس مولکولی وراثت  
 • ساختار سلولی
 • ساختار کروموزوم
 • ژنوم مخمر، نماتودو مگس سرکه
 • ژنومهای گیاهی
 • ژنوم انسان
 • اینترون ها و اگزون ها
 • انواع توالی هاي DNA:
 • تکرارها
 • ژنهای هسته ای و انواع آنها
 • توالیهای کد کننده RNA
 • توالیهای کدکننده پروتئینها
 • ابرخانواده های ژنی
 • ژنهای کاذب
 • DNA خارج ژنی
 • انواع توالی های ماهواره ای
 • سانترومر، فرو رفتگی اولیه و گره ثانویه
 • تلومر
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار بالا
 • DNAي هترو کروماتینی با تکرار متوسط
 • SINEs & LINEs
 • ترنسپوزونها و رتروترنسپوزونها
 • دیگر خانواده هاي ژنی و ژنهاي کاذب
 • ژن هاي گلوبین
 • خانوادهها و ابرخانوادههاي ژنی
 • جهش ها و بار ژنتیکی
 • اثرات جهش های نقطه ای بر ساختار پروتئین
 • اثرات جهش ها بر فعالیت پروتئین
 • همبستگی ژنوتیپ-فنوتیپ
 • جهش ها و جهش زایی
 • پرتوهای یونیزان
 • سنجش تشعشع(دزیمتری)
 • موتاژن های شیمیایی
  فصل سوم: الگوهاي وراثت  
 • علائم، تعاریف و اصطلاحات ژنتیک پزشکی
 • ژن واحد توارث
 • گشن گیری
 • هیبریداسیون
 • نفوذ ناقص
 • هتروژنی
 • پلیوتروپی
 • اثر ژنها بر یکدیگر
 • توارث بینابینی
 • زمینه ژنتیک در بروز اثر ژن
 • ناهمگونی جایگاه ژنی و آللی
 • فنوکپی و ژنوکپی
 • رسم شجره نامه
 • آمیزش مونوهیبرید
 • تغییرات نسبتها
 • هم بارزی
 • آللهای کشنده
 • آللهای چندگانه
 • آمیزش دی هیبرید
 • حل مسائل
 • انواع اپیستازی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • اندازه گیری فاصله ژنتیکی
 • نقشه های پیوستگی
 • آمیزشهاي سه فاکتوري
 • کراس اور مضاعف
 • تداخل
 • الگوهای وراثت
 • وراثت اتوزومال غالب
 • وراثت اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به X مغلوب
 • همگونی جایگاه ژنی
 • وراثت وابسته به X غالب
 • وراثت وابسته به Y یا هولاندریک
 • وابستگی جزئی به جنس
 • صفات تحت تاثیر جنسیت
 • روش شناسایی الگوي وراثت یک اختلال ژنتیکی
 • وراثت چندژنی
 • وراثت الیگوژنی
 • وراثت دو ژنی
 • وراثت سه آللی
 • سبقت (پیشدستی)
 • دیزومی تک والدي
 • نقش گذاری ژنومی
 • وراثت میتوکندریایی
   فصل چهارم: کروموزومها و تقسیم سلولی  
 • انواع کروموزوم هاي یوکاریوت
 • کروموزومهاي پلیتن
 • کروموزوم هاي بطري شوي
 • کروموزومهاي جنسی
 • روشهای آنالیز کروموزومی
 • آماده سازی کروموزوم ها
 • باندینگ کروموزومها
 • آنالیز کاریوتایپ
 • سیتوژنتیک مولکولی
 • (Flourescent in situ Hybridization) FISH
 • انواع مختلف پروب هاي FISH
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • ناهنجاریهاي کروموزومی: ناهنجاريهاي تعدادي، ساختاري و میکسوپلوئیدی
 • پلی پلوئیدی
 • جابجایی ها
 • تفکیک میوزی
 • تفکیک تترا والانت ها(کوادري والنت)
 • انواع تفکیک مجاور
 • سندروم داون در جابجایی p21:q21
 • جابجایی p21:q21
 • حذف ها و درج ها
 • مضاعف شدن Duplication
 • واژگونیها
 • کروموزومهاي حلقوي و ایزوکروموزوم ها
 • موزائیسم
 • کایمریسم (میکسوپلوئیدي)
 فصل پنجم: تکنیکهای آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای تک ژنی
 • کاربردهای فناوری  DNA
 • کلون سازي DNA
 • (Vectors) ناقل ها
 • کتابخانه هاي DNA
 • کلون سازي DNA بدون نیاز به سلول
 • مزایا و معایب PCR در برابـر کلـون سازي در in vivo
 • کاربرد پلی مورفیسم های توالی DNA
 • پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدي یا SNPs
 • تکرارهاي پشت سرهم با تعداد متغیر VNTRs
 • ریزماهواره (Minisatellites)
 • میکروساتلایت ها (Microsatellites)
 • تکنیک هاي هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک
 • ساترن بلاتینگ
 • هیبریداسیون ژنومی مقایسه اي یا CGH
 • واکنش زنجیرهاي پلیمراز (PCR)
 • Real-time PCR
 • تشخیص جهش ها
 • آنالیز اندازه محصولات PCR
 • RFLP-PCR
 • ARMS-PCR
 • NESTED-PCR
 • RT-PCR
 • Real-time PCR
 • DROPLET DIGITAL PCR
 • سنجش اتصال الیگونوکلئوتیدی (OLA)
 • روشهای مبتنی بر توالی یابی
 • تعیین توالی به روش سنگر
 • توالی یابی پایرو Pyrosequencing
 • توالی یابی نسل آینده
 • توالی یابی یونی نیمه رسانا
 • کروماتوگرافی مایع واسرشت کننده با کارآیی بالا
 • روش تکثیر پروب چندگانه وابسته به اتصال: MLPA
 • بررسی مقدار دوز بوسیله PCR فلورسانــس کـمی(QF-PCR)
  فصل ششم: وراثت تک ژنی  
 • بیماري هانتینگتون
 • بیماری های آتاکسی ارثی
 • توبروز اسکلروزیس
 • دیستروفی میوتونیک
 • نوروفیبروماتوز (NF)
 • سیستیک فیبروزیس
 • دیستروفی عضلانی دوشنDMD
 • سندرم مارفانMFS
 • هموفیلی A
 • هموفیلی B
 • ناهنجازی های کلیوی
  فصل هفتم: نقایص مادرزادی متابولیسم  
 • ژنتیک بیوشیمیایی
 • انواع اختلالات متابولیکی
 • اختلالات متابولیسم اسیدآمینه
 • فنیل کتونوري
 • آلکاپتونوري
 • زالی جلدي- چشمی
 • هموسیستین اوري
 • بیماريهاي اسیدهاي آمینۀ داراي زنجیرةجانبی شاخه دار
 • بیماري ادرار شربت افرا
 • اختلالات چرخه اوره
 • اختلالات متابولیسم کربوهیدرات ها
 • اختلالات متابولیسم منوساکاریدها
 • عدم تحمل ارثی فروکتوز
 • گالاکتوزمیا
 • اختلالات ذخیره گلیکوژن.
 • بیماري ون ژیرکه (GSD-1)
 • بیماري کري (GSD-III)
 • بیماري آندرسون (GSD-IV)
 • نقص فسفوریلاز کبدي (GSD-VI)
 • بیماري پمپه (GSD-II)
 • بیماري مک آردل (GSD-V)
 • اختلالات متابولیسم استروئیدها
 • اختلالات متابولیسم چربیها
 • بیماریهای میتوکندریایی اکسیداسیون اسیدهای چرب
 • هیپرکلسترولمی فامیلی
 • اختلالات ذخیره اي لیزوزوم ها
 • بیماري تی- ساکس
 • بیماري گوشه
 • اختلالات متابولیسم پورین / پیریمیدین
 • سندرم لش نیهان
 • بیماري هاي نقص ایمنی ناشی از نقایص متابولیسم پورین ها
 • نقص آدنوزین د آمیناز
 • نقص پورین نوکلئوزید فسفوریلاز
 • ناهنجاریهای متابولیسم پیریمیدین ها
 • اختلالات متابولیسم هم و  پورفیرین
 • اختلالات اسیدهاي آلی
 • اختلالات متابولیسم مس
 • بیماري ویلسون (Wilson)
 • بیماریهای متابولیسم آهن
 • بیماریهای متابولیسم روی
 • اختلالات پروکسی زوم
 • بیماريهاي میتوکندریایی
   فصل هشتم: ژنتیک جمعیت  
 • خزانه ژنی و واریانس ژنتیکی
 • فراوانی های آللی در جمعیت ها
 • خصوصیات یک جمعیت متعادل
 • خصوصیات قانون تعادل
 • شرط قانون تعادل
 • عوامل بر هم زننـده تعادل هاردي – واینبرگ
 • تغیر فراوانی ژنها
 • گونه و گونه زایی
 • جهشها و اختلافات بین گونه ای
 • جریان ژنی(مهاجرت)
 • گزینش و رانش یا دریفت
 • اندازه کوچک جمعیت
 • انواع انتخاب
 • انتخاب طبیعی
 • DNAي خودخواه
 • کاربرد قانون تعادل
 • اعتبار تعادل
 • چرا دانستن نرخ جهش ها سودمند است؟
 • چرا برخی از بیماریهای ژنتیکی شایعترند؟
 • واریانس محیطی
 • چندشکلی(پلی مورفیسم) ژنتیکی
 • Polymorphic information content
 • آنالیز تفکیک
 • توارث اتوزوم غالب و مغلوب
 • پیوستگی ژنتیکی
 • کسر نوترکیبی
 • پیوستگی ژنتیکی
 • نمره LOD
 • نسبت احتمال براي یک مقدار خاص از θ
 • آنـالیزپیوستگی چند نقطه اي
 • نقشه برداری اتوزیگوسیتی
 • عدم تعادل پیوستگی(Linkage Disequilibrium)
فصل نهم: محاسبه خطر  
 • خطر عود مجدد
 • تئوری احتمال
 • تئوری بیز
 • توارث اتوزومی غالب
 • تاخیر در سن بروز
 • توارث اتوزومی مغلوب
 • توارث وابسته به جنس مغلوب
 • استفاده از مارکرهای پیوسته
 • بیماری های چند عاملی
  فصل دهم:عوامل ژنتیکی در بیماری های شایع، پلی ژنی و چند عاملی  
 • وراثـت چندعاملی
 • انواع و مکانیسم های استعداد ژنتیکی
 • توارث پلی ژنی و توزیع طبیعی
 • مدل استعداد/آسـتانه
 • درجه هاي خویشاوندي
 • نتایج مدل آستانه/استعداد
 • (Heritability) وراثت پذیري
 • (Association studies)مطالعات همراهی
 • SNP
  فصل یازدهم: بیماريهاي کروموزومی  
 • میزان بروز ناهنجاریهاي کروموزومی
 • میزان سقط خودبخودي در سندرم هاي آنیوپلوئیدي قابل تشخیص
 • سندرم داون (تریزومی 21)
 • سندرم پاتو (تریزومی 13)
 • سندرم ادوارد (تریزومی 18)
 • سندرمهاي کلاسیک حذف کروموزومی
 • سندرمهاي ولـف -هیرشـون و فریاد گربه
 • سندرم هاي پرادر ویلی و آنجلمن
 • تومور ویلمز/ WAGR
 • حذف نواحی زیر تلومر و مشکلات یادگیري
 • تریپلوئـــــــیدي
 • ناهنجاري کروموزوم هاي جنسی
 • سندرم کلاین فلتر (XXY، 47)
 • سندرم ترنر (XO، (45
 • سندرم XXX
 • سندروم XYY
 • سندرم X شکننده
 • مشاوره ژنتیکی و سندرم X شکننده
 • سندرم هاي شکست کروموزومی
 • آتاکسی تلانژیکتازي
 • سندرم بلوم (Bloom)
 • آنمی فانکونی (Fanconi anemia)
 • اگزورودرما پیگمنتوزا
 • شکست کروموزومی و تبادل کروماتیدهاي خواهري
 • ناباروري و سقط مکرر
 • بدخیمی ها و سندرم هاي شکست کروموزومی
 • بیماري هاي مربوط به تمایز و تعیین جنسیت
 • هرمافرودیتهاي واقعی
 • هرمافرودیت کاذب مردان
پیش نمایش
آموزش آمار زیستی 1
زمان آموزش: 10 ساعت و 40 دقیقه
فهرست آموزش

درس اول: مفاهیم اساسی در آمار زیستی:

 • تعاریف اولیه:
  • علم آمار،
  • جامعه آماری،
  • سرشماری،
  • نمونه آماری،
  • داده،
  • پارامتر
  •  آماره؛
 • مفاهیم اساسی:
  • تعریف شیوع،
  • بروز،
  • مرگ­ و میر؛
 • انواع متغیر:
  • متغیر کیفی
  • متغیر کمی (کمی گسسته و کمی پیوسته)؛
 • مقیاس­ های اندازه ­گیری:
  • مقیاس اسمی،
  • مقیاس ترتیبی،
  • مقیاس فاصله­ ای
  • مقیاس نسبی؛
 • طراحی آزمایش: معرفی انواع مطالعات ایپدمیولوژی:
  • مطالعه مشاهده ­ای (مطالعه مقطعی، گذشته­ نگر و آینده­ نگر)؛
  •  مطالعه مداخله ­ای:
   • کاهش اثرات متغیرها از طریق: تصادفی­ سازی، بلوک ­بندی کردن و کور بودن،
   • تکرار و اندازه نمونه؛
 • معرفی برخی روش­های نمونه­ گیری:
  • نمونه گیری تصادفی،
  • نمونه­ گیری سیستماتیک،
  • نمونه­ گیری آسان،
  • نمونه­ گیری طبقه ­ای،
  • نمونه ­گیری خوشه ­ای
  • نمونه ­گیری چند مرحله­ ای.

درس دوم: توزیع فراوانی برای مشاهدات کیفی:

 • فراوانی مطلق،
 • فراوانی نسبی،
 • فراوانی تجمعی،
 • فروانی تجمعی-نسبی؛
 • تنظیم جدول توزیع فراوانی برای مشاهدات کیفی.

درس سوم : انواع میانگین و کاربردهای آن:

 • تعریف میانگین؛
 • میانگین حسابی؛
 • بررسی هفت ویژگی مهم میانگین حسابی؛
 • میانگین پیراسته؛
 • میانگین وینزوری؛
 • میانگین وزنی؛
 • میانگین هندسی ساده؛
 • میانگین هندسی وزنی؛
 • معیارهای گرایش به مرکز
  • میانگین به عنوان معیارهای گرایش به مرکز؛
  • روش محاسبه میانه برای نمونه­های زوج و فرد؛
  • بررسی چهار ویژگی مهم میانه؛
  • معرفی مد (نما) و انواع آن؛
  • بررسی دو ویژگی مهم مد (نما)

درس چهارم: معیارهای پراکندگی برای مشاهدات کمی:

 • دامنه تغییرات؛
  • چندک­ها (دهک­ها، چارک­ها و صدک­ها)؛
 • دامنه میان­چارکی؛
 • انحراف متوسط از میانگین؛
 • واریانس و انحراف استاندارد؛
 • ضریب تغییرات؛
 • بررسی معایب و مزایای هر یک از معیارهای پراکندگی.

درس پنجم: طبقه بندی مشاهدات کمی:

 • تنظیم جدول توزیع فراوانی برای مشاهدات کمی؛
 • برآورد معیارهای میانگین، چندک­ها (دهک­ها، چارک­ها و صدک­ها)، مد (نما)، انحراف متوسط از میانگین، واریانس و انحراف معیار در جدول توزیع فراوانی برای مشاهدات کمی طبقه­بندی شده.

درس ششم: نمایش گرافیکی مشاهدات:

 • نمایش گرافیکی مشاهدات کیفی: نمودارهای دایره­ ای و میله ­ای؛
 • نمایش گرافیکی مشاهدات کمی: نمودارهای جعبه­ ای، هیستوگرام، ساقه و برگ؛
 • مقایسه نمودارهای جعبه­ای برای دو نمونه؛
 • برآورد معیارهای میانگین و مد (نما) در نمودار هیستوگرام در دو حالت: (1) پهنای دسته­های مشاهدات یکسان باشد و (2) دسته ­های مشاهدات دارای پهنای برابر نباشد؛
 • محاسبه مقادیر چندک (دهک، چارک و صدک) در نمودار ساقه و برگ.

منابع:

 • Fundamentals of Biostatistics. Rosner B., 8th edition, 2016.
 • Biostatistics for Biological and Health Sciences with Statdisk. Triola M. & Triola F., 1st edition, 2014.
 • Biostatistics for Dummies. C. Pezzullo., 2013.
 • BIOSTSTISTICS: A Foundation for Analysis in the Health sciences. Daniel W. W., 8th edition, 2005.

 

پیش نمایش
آموزش زبان انگلیسی وزارت بهداشت سال 98
زمان آموزش: 1 ساعت و 49 دقیقه
فهرست آموزش

پاسخ تشریحی تکنیکال به منتخب سوالات آزمون 1398 وزارت بهداشت، نوبت پنجشنبه صبح

پاسخ تشریحی تکنیکال به منتخب سوالات آزمون 1398 وزارت بهداشت، نوبت پنجشنبه عصر

پاسخ تشریحی تکنیکال به منتخب سوالات آزمون 1398 وزارت بهداشت، نوبت جمعه صبح

پاسخ تشریحی تکنیکال به منتخب سوالات آزمون 1398 وزارت بهداشت، نوبت جمعه عصر

پیش نمایش
آموزش زیست شناسی مولکولی
زمان آموزش: 6 ساعت و 30 دقیقه
فهرست آموزش

فصل اول :اسید نوکلئیک,کروماتین،نوکلئوزوم و کروموزوم)

 • ویژگی های ساختاری اسید نوکلئیک
 • ساختار قند 5 کربنه (ریبوز و دئوکسی ریبوز)
 • ساختار و ویژگی های بازهای آلی (پورین و پیریمیدین)
 • انواع تاتومر(انول و کتو،آمینو و ایمینو):لاکتام و لاکتیم
 • ساختار بازهای مشتق شده از آدنین و گوانین(هیپوگزانتین و گزانتین)
 • آرایش آنتی و سین
 • مشتقات نادر پورین و پیریمیدین
 • ساختار و خصوصیات نوکلئوزید
 • انواع نوکلئوزیدها
 • ساختار و ویژگی های نوکلئوتید
 • انواع پیوند در یک نوکلئوتید
 • نقش های متفاوت نوکلئوتید
 • عملکرد NTP ها(نوکلئوتید تری فسفات)
 • ساختار و ویژگی های اسید نوکلئیک( DNA و  RNA )
 • خصوصیات ساختار اول و دوم DNA انواع پیوندهای درون DNA و RNA
 • نکات تستی DNA
 •  نیروهای نگهدارنده DNA در کنار هم
 • نکات تستی پیوندهای هیدروژنی بین بازها
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی B DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  A DNA
 • ساختار و ویژگی ها و نکات تستی  Z DNA
 • دناتوراسیون مولکول DNA
 • اشکال فضایی و ساختارهای غیر معمول DNA
 • ساختار و خصوصیات توالی پالیندروم،توالی آینه ای،ساختمان سنجاق سریساختار صلیبی و DNA سه رشته ای و چهار رشته ای
 • انواع RNA
 • خصوصیات و ساختار mRNA (مونوسیسترونیک و پلی سیسترونیک)
 • خصوصیات و ساختار tRNA
 • خصوصیات و ساختار rRNA(ساختار برگ شبدری و ساختار L
 • معرفی و خصوصیات بازوهای (آمینو ساید، آنتی کدون ، D و TΨC  
 •  RNA های کوچک(SnRNA,scRNA,SnoRNA )
 • ساختار دوم و سوم در RNA (ساقه و حلقه،سنجاق سر,، گره های کاذب)
 • بسته بندی DNA در قالب کروموزوم:
 • اولین سطح فشردگی(دانه تسبیحی)
 • نوکلئوزموم
 • پروتئین های شبه هیستونی در باکتری
 • دومین سطح فشردگی(سولنوئیدی)
 • سومین سطح فشردگی(کرومونما)
 • سطح بعدی فشردگی Middle prophase chromatid
 • پروتئین های حفاظت کننده ساختار کروموزوم(شکل و نحوه فعالیت کاندنسین)
 • سطح بعدی فشردی(metaphase chromatid
 • کرواتید
 • فعالیت پروتئین کوهسین(نحوه تشکیل و فعالیت آن)
 • ساختار کروموزم(بازوهای کروموزومی،سانترومر؛ت
 • تمام نکات مربوط به تلومر
 • عناصر تشکیل دهنده سانترومر و ساختار کینه توکور
 • انواع کروموزوم براساس سانترومر(متاسانتریک،ساب متاسانتریک،آکروسانتریک،تلوسانتریک)
 • کروموزوم های پلی تن و لمپ براش
 • ساختار کروماتین (یوکروماتین و هتروکروماتین)
 • انواع هتروکروماتین اختیاری و اجباری وتمام نکات مربوطه
 • نحوه غیر فعال شدن کروموزوم X
 • تغییرات در دم های هیستونی:
 • هسیتون استیلاسیون و داستیلاسیون
 • متیلاسیون و فسفریلاسیون
 • نکات تستی مربوط به تغییرات دنباله های هیستونی
 • انواع توپوایزومراز در باکتری و یوکایوتها
 • و مجموعه نکات تستی

فصل دوم : همانند سازی DNA

 • نکات کلی و تستی مربوط به همانندسازی در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • همانندسازی در پروکاریوتها:
 • پرایمر و نحوه تشکیل آن
 • انواع DNA پلیمراز در پروکاریوتها
 • ساختار DNA پلیمراز III ( انواع زیرواحدهای آن،کمپلکس گاما،گیرنده لغزنده بتا، )
 • نحوه فعالیت DNA پلیمراز III  و نکات تستی مربوطه
 • ساختار DNA پلیمراز I( قطعه کوچک و بزرگ و نحوه فعالیت آنها)
 • ساختار DNA پلیمراز II:
 • نکات تستی مربوط به هر سه آنزیم
 • ساختار و نحوه فعالیت پروتئین SSBP
 •  نحوه فعالیت DNA  هلیکاز و نکات تست مربوطه
 • عملکرد لیگاز
 • عملکرد پروتئینDnaC
 • فعالیت آنزیم DAM متیلاز و نکات تستی مربوطه
 • کمپلکس پرایموزوم و رپلیزوم
 • مرحله شروع همانند سازی در پروکاریوتها:
 • معرفی جایگاه شروع همانندسازی و تمام توالی های آن و نکات تستی
 • بررسی مسیر شروع همانندسازی
 • مرحله ادامه همانندسازی
 • پایان همانندسازی
 • الگوهای همانندسازی برای DNA حلقوی:(تتا ، سیگما یا چرخه غلتان و D )
 • مسیر همانند سازی در یوکاریوتها:
 • مکانیسم پیچیده همانندسازی در یوکاریوتها و بررسی تمام فاکتور های مربوط به آن
 • انواع DNA پلیمراز در یوکاریوتها در همانندسازی
 • عملکرد DNA پلیمراز آلفا و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • ساختار پرایمر ونحوه تولید شدن آن در یوکاریوتها
 • عملکرد DNA پلیمراز دلتا و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • بررسی عامل PCNA
 • پروتئین RFC و زیرواحدها و عملکرد آن
 • عملکرد DNA پلیمراز اپسیلون و معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • عملکرد DNA پلیمراز گاما و بتا معرفی و عملکرد زیر واحدهای آن
 • بررسی عملکرد پروتئین RFC
 • بررسی فعالیت FEN1 و RNaseH
 • فعالیت DNA هلیکاز ها در همانندسازی یوکاریوتها
 • معرفی T آنتی زن
 • مهار کننده های هماندسازی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل سوم : رونویسی

 • جدول معرفی انواع RNA
 • اصول پایه رونویسی
 • معرفی و فعالیت آنزیم RNA پلیمراز  
 • رونویسی در پروکاریوتها:
 • عملکرد و بررسی تک تک واحدهای RNA پلیمراز(α2ββʹσω)
 • انواع زیرواحد سیگما و عملکرد آنها
 • پروموتورهای پروکاریوتی
 • آغاز رونویسی
 • وظیفه فاکتور NUSA
 • پایان رونویسی(مستقل و وابسته به فاکتور رو)
 • رونویسی در یوکاریوتها
 • بررسی عملکرد انواع آنزیم RNA پلیمراز(I,II,III)
 • بررسی CTD درRNA پلیمراز II
 • شروع رونویسی با فاکتور TFIIH
 • پروموتورهای یوکاریوتی:
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع I  و بررسی کامل انها
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع II  و بررسی کامل انها(عمومی،نزدی و دور دست)
 • بررسی کامل رونویسی د ریوکاریوتها و نحوه فعالیت فاکتورهای رونویسی TF ها
 • انواع پروموتور مربوط  به ژنهای نوع III  و بررسی کامل انها
 • پروموتور در 5srRNA و مسیر رونویسی آن
 • پروموتور در Trna و مسیر رونویسی آن
 • پروموتور در U6snRNA و مسیر رونویسی آن
 • فاکتورهای طویل سازی در رونویسی
 • خاتمه رونویسی
 • آنتی بیوتیک های موثر در رونویسی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل چهارم: تغییرات پس از رونویسی

 • تغییرات(پردازش) در tRNA پس از زونویسی:
 • برش اولیه فعالیت RnaseP و D
 • نحوه اضافه شدن توالی های خاص(CCA)
 • تغییر شیمیایی بازها(افزودن متیل و ایزوپنتیل، دآمیناسیون،سولفوراسیوت، تغییرات باز یوراسیل)
 • بررسی جز به جز پیرایش در tRNA (splicing)
 • تغییرات(پردازش) در rRNA پس از رونویسی:
 • تغییر بازها(متیلاسیون و ایزومریزاسیون به کمک snornp)
 • برش توسط انزیم های کانورتاز و ssp (نحوه تشکیل 5/8S,18S,28S )
 • پردازش رونوشت های pre-rRNA در باکتری ها
 • فعالیت مهمترین Rnase های پروکاریوتی
 • تغییرات روی mRNA پس از رونویسی
 • نحوه اضافه شدن کلاهک(ایجاد CAP1 و CAP2 )
 • نحوه اضافه شدن پلی A
 • بررسی 1)جایگاه پلی A،سیگنال پلی A و ناحیه غنی از G/U یا صرفا U و معرفی و عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • نقش دنباله پلی A
 • نکات کامل پیرایش در mRNA
 • پیرایش وابسته به کمپلکس اسپلایسوزوم
 • پیرایش مستقل از اسپلایسوزوم نوع I و II
 • خروج RNA

فصل پنجم: جهش و ترمیم DNA 

 • بررسی کامل جهش نقطه ای(بدمعنی(تبدیل ، تغییر،حذف و اضافه)،بی معنی ،خاموش و تغییر قالب)
 • توضیح کامل جهش های کروموزومی:(حذف،مضاعف شدگی،واژگونی و جابه جایی)
 • عوامل جهش زا:
 • اشتباهات حین همانندسازی،عوامل شیمیایی:
 • بررسی کامل الکیلاسیون،دآمیناسیون،دپورانیسیون و اسیب های اکسیداتیو و عوامل درج شدنی
 • آسیب های اکسیداتیو(شکست تک رشته ای یا دو رشته ای ، ناهم خوانی ها
 • مسیر های کامل ترمیم:
 • ترمیم مستقیم
 • ترمیم استخراجی(Excision Repair)
 • الف )ترمیم با استخراج باز(BER)در پروکاریوتها و یوکاریوتها:
 • ب) ترمیم با استخراج نوکلئوتید(NER)در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • ترمیم نوکلئوتیدی ناهم خوان:
 • (MissMatch Repair) در پروکاریوتها و یوکاریوتها
 • ترمیم شکست دو رشته ای
 • ترمیم اتصال انتهای غیر همولوگ: NHEJ
 • ترمیم توسط نوترکیبی
 • و مجموعه نکات تستی

فصل ششم: تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها و یوکاریوتها

 • تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها:
 • اپران ها:
 • بررسی اپران لاکتوز در تک تک حالت ها:(وجود لاکتوز و نبودن گلوکز،نبودن لاکتوز و وجود گلوکز، وجود لاکتوز و گلوکز)
 • بررسی اپران تریپتوفان در تک تک حالت ها(افزایش تریپتوفان و کاهش تریپتوفان)
 • بررسی اپران آرابینوز در تک تک حالت ها(زیاد بودن گلوکز و کم بودن آرابینوز، کم بودن گلوکز و در دسترس بودن ارابینوز،آرابینوز و گلوکز فراوان)
 • تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها:
 • تفاوت اساسی تنظیم بین یوکاریوت ها و پروکاریوتها
 • بررسی نواحی کنترل رونویسی:
 • توالی افزاینده
 • تنظیم رونویسی زنهای گالکتوز در مخمر
 • معرفی عوامل تنظیمی: ترانس اکتیویتو،پروتئین های سرکوبگر،واسطه گر ها و کواکتیویتور
 • بررسی پروتئین های فعال کننده و مهار کننده و نحوه فعالیت آنها
 • توضیح دمین های اتصال
 • چند پروتئین اتصالی به DNA بر اساس دمین:
 • هومئودمین،HTH ،پروتئین انگش روی و انواع ان،پروتئین زیپ لوسین،پروتئین Helix loop Helix ،
 • دمین های فعال کننده  مهار کننده
 • Enhancesome
 • مکانیسم های مولکولی فعال سازی و مهار رونویسی
 • نحوه خاموش سازی بین ژن در تلومر و سانترومر
 • تغییرات در دم های هیستونی و متراکم شدن کروماتین و کنترل عملکرد آن:
 • استیلاسیون و داستیلاسیون هیسیتون با مثال:
 • وجود توالی های شبیه توالی های خاموش کننده در مخمر
 • نقش پروتئین PRD3 در فعالیت داستیلازی هیستونی
 • کمپلکس SAGA در مخمرهیستون استیلاز
 • متیلاسیون هیستون وفسفریلاسیون
 • فعال سازی یا مهاررونویسی از طریق فاکتورهای تغییر دهنده کروماتین و مجموعه نکات تستی

فصل هفتم:ترجمه (پروتئین سازی)

 • توضیح کدهای ژنتیکی
 • کدون های خاص در میتوکندری
 • جدول فراوانی کدهای ژنتیکی
 • خصوصیات رمز ژنتیکی
 • برهم کنش کدون و آنتی کدون(بررسی جایگاه وابل)
 • مراحل سنتز پروتئین:
 • مسیرفعال شدن اسید آمینه
 • بررسی ریبوزوم در پروکاریوتها
 • سنتر پروتئین در پروکاریوتها:
 • نحوه تشکیل کمپلکس شروع و بررسی نحوه فعالیت فاکتورها
 • توضیح ناحیه شاین دالگاردو
 • بررسی اولین مرحله طویل سازی
 • بررسی دومین مرحله طویل سازی
 • بررسی سومین مرحله طویل سازی
 • بررسی خاتمه سنتز پروتئین
 • ساختار ریبوزوم در یوکاریوتها
 • نحوه سنتز پروتئین در یوکاریوتها
 • بررسی مراحل شروع سنتز پروتئین و عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • بررسی مراحل شویل شده و نحوه عملکرد فاکتورهای مربوطه
 • بررسی مرحله خاتمه سنتز پروتئین
 • و مجموعه نکات تستی

 

پیش نمایش