آموزش داشبوردهای مدیریتی اکسل (Excel)

به زودی منتشر می شود

آماده برای دانلود

داشبورد و گیجها به عنوان ابزارهای تصمیم ساز بوده که در اختیار مدیران بالایی قرار گرفته تا به آنها در تصمیم گیری ها‌ کمک نمایند. در هنگام رانندگی، هر روز به داشبورد ماشین نگاه میکنیم، در این قسمت لیستی از مهمترین اطلاعات مربوط به ماشین و تاثیر گذار بر روی ادامه مسیر مشاهده می شود. در سازمان هم داشبوردها به همین معنی است و با استفاده از آن ها لیستی از مهمترین شاخصهای سازمان رصد می‌شود و بر اساس آنها میزان دستیابی به اهداف مشخص می‌گردد. آموزش حاضر، درس داشبوردهای مدیریتی اکسل که با نام داشبوردسازی در اکسل هم از آن یاد می شود، را به صورت کاربردی جهت نیل به اهداف مذکور، ارائه می کند.

مربوط به حوزه های:
آموزش داشبوردهای مدیریتی در اکسل

آموزش داشبوردهای مدیریتی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل

دسته اول :

 • SUM
 • PRODUCT
 • SUM PRODUCT
 • MOD
 • QUETIENT
 • INT
 • ABS
 • MAX/MIN

دسته دوم :

 • ROUND/MROUND
 • ROUNDUP/CELLING
 • ROUNDDOWN/FLOOR

دسته سوم:

 • ROW
 • CLOUMN
 • CELL
 • HYPERLINK
 • CHAR
 • TEXT
 • REPT

دسته چهارم:

 • SUMIFS
 • COUNTIFS
 • COUNT/COUNTA
 • COUNTBLANK
 • SMALL/LARGO
 • RANK
 • SUBTOTAL/AGGREGATE

دسته پنجم :

 • IF
 • AND/OR
 • IFERROR/ISERROR/ISERR
 • NA

دسته ششم:

 • LEFT/RIFHT
 • LEN
 • MID
 • FIND/SEARCH
 • SUBSTITUTE
 • CONCATENATE
 • VALUE
 • TRIM

دسته هفتم :

 • VLOOKUP/HLOOKUP
 • INDIRECT
 • ADDRESS
 • MATCH
 • INDEX
 • OFFSET
 • CHOOSE

 آشنایی با FORMAT CELL

 • TAB NUMBER
 • TAB ALIGNMENT
 • TAB FONT
 • TAB BORDER
 • TAB FILL
 • TAB PROTECTION

 آشنایی با Conditional Formatting

 • Highlight cells Rules
 • Top/Bottom Rules
 • Data Bars
 • Color Scales
 • Icon Sets

 آموزش ترسیم نمودار در اکسل

 • آشنایی با نمودار های Column (ستونی)
 • آشنایی با نمودارهای line (خطی)
 • آشنایی با نمودار PIE (دایره ای)
 • آشنایی با نمودارهای BAR (میله ای)
 • آشنایی با نمودارهای AREAمنطقه ای)
 • آشنایی با نمودارهای SCATTERپراکندگی)
 • آشنایی با نمودار DOUGHNUT (دونات)
 • ایجاد نمودار پویا در اکسل
 • رسم نمودار ترکیبی در اکسل
 • تنظیمات گرافیکی نمودار دایره ای در اکسل
 • آموزش رسم نمودار عقربه ای یا گیج      

 Pivot Table در اکسل

 • ایجاد Pivot Table در اکسل
 • تغییر Layout جداول Pivot
 • تحلیل داده های Pivot Table
 • استفاده از ابزار Time Line در Pivot Table
 • استفاده از Slicer در Pivot Table
 • ایجاد Calculated Field در Pivot Table
 • ایجاد Calculated Item در Pivot Table
 • تنظیمات Pivot Table ها در اکسل
 • تعریف و ایجاد Pivot Charts

استفاده از شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در ساخت داشبوردهای مدیریتی

ایجاد و اموزش داشبورد های نمونه

 • نمونه داشبورد مالی و اعتباری
 • نمونه داشبورد مدیریتی هزینه و درآمد حاصل از فروش
 • نمونه داشبورد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • نمونه داشبورد خدمات پس از فروش
 • نمونه داشبورد مدیریت فروش
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی