آموزش فیزیک عمومی ۲ به همراه حل مهمترین مسائل آخر فصل کتاب فیزیک هالیدی

به زودی منتشر می شود

استاد این درس: مهندس آسیه جعفری

به زودی منتشر می شود

فیزیک دو یکی از دروس پایه برای رشته های فنی و علوم پایه می باشد. این درس شامل دو علم الکتریسیته و مغناطیس خواهد بود.در این فیلم آموزشی کل سرفصل شورای عالی برنامه ریزی پوشش داده شده و رویکرد آموزشی بر پایه حل مرحله به مرحله انواع متنوع سوالات و تمرین های آخر فصل می باشد.

مربوط به حوزه های: ,

فصل اول: بار الکتریکی 

ساختار اتم
معرفی کمیتهای پیوسته و گسسته
بار الکتریکی :کمیتی گسسته یا پیوسته؟
قانون کولن
اندازه نیروی کولن
جهت نیروی کولن
معرفی اصل برهم نهی
مراحل حل مسایل مربوط به اصل برهم نهی

فصل دوم:میدان الکتریکی 
مفهوم میدان الکتریکی
معرفی خطوط میدان الکتریکی
میدان ناشی از یک بار نقطه ای 
نیروی وارد بر بار نقطه ای در یک میدان الکتریکی خارجی
میدان ناشی از nبار نقطه ای با استفاده از اصل برهم نهی
میدان ناشی از دو قطبی الکتریکی در نقطه ای روی عمود منصف
حضور دو قطبی الکتریکی در یک میدان الکریکی خارجی
میدان ناشی از یک جسم باردار پیوسته
معرفی چگالی خطی ،سطحی و حجمی بار
معرفی المان (جزء دیفرانسیلی) بار 
معرفی مراحل حل مسائل مربوط به توزیع بارهای پیوسته
میدان ناشی از یک خط باردارنامتناهی
میدان ناشی از یک خط محدود بار 
میدان ناشی از یک حلقه 
میدان ناشی از یک قرص 

فصل سوم: قانون گاوس 

 • معرفی شار الکتریکی
 • قانون گاوس
 • کاربرد قانون گاوس(محاسبه میدان الکتریکی ناشی از برخی توزیع بارهای خاص)
 • طرح خطوط میدان الکتریکی اطراف برخی از توزیع بارهای خاص(کره ،خط،صفحه و استوانه باردار)
 • میدان الکتریکی ناشی از یک کره باردار نارسانا
 • میدان ناشی از توزیع بارهای مختلف با تقارن کروی
 • میدان ناشی از یک خط بسیار بلند باردار نارسانا
 • میدان ناشی از یک استوانه بسیار بلند باردار نارسانا
 • میدان ناشی از توزیع بارهای مختلف با تقارن استوانه ای
 • میدان ناشی از یک صفحه بسیار بزرگ باردار نارسانا
 • میدان ناشی از یک صفحه نامتناهی نارسانا
 • میدان ناشی از دو صفحه نامتناهی نارسانا
 • چگونگی توزیع بار اضافی در رسانا
 • چگونگی توزیع بار در رسانای دارای حفره
 • میدان ناشی از از یک رسانای توپر باردار عایق بندی شده
 • میدان ناشی از یک کره توپر رسانا
 • میدان ناشی از توزیع بارهای متنوع با تقارن کروی رسانا و چگونگی توزیع بار
 • میدان ناشی از توزیع بارهای با تقارن استوانه ای رسانا و چگونگی توزیع بار
 • میدان ناشی از صفحه نامتناهی رسانا
 • میدان ناشی از دو ورقه نامتناهی رسانا

فصل چهارم:پتانسیل الکتریکی
مفهوم پتانسیل الکتریکی
پتناسی ناشی از یک بار نقطه ای
پتانسیل ناشی از چند بار نقطه ای(با استفاده از اصل برهمنهی)
پتانسیل ناشی از یک توزیع بار پیوسته
معرفی مراحل حل مسئله مربوط به توزیع بارهای پیوسته
پتانسیل ناشی از یک خط محدود بار
پتانسیل ناشی از یک خط عایق بسیار بلند بار
پتانسیل ناشی از یک حلقه عایق باردار
پتانسیل ناشی از یک قرص عایق باردار 
انرژی پتانسیل الکتریکی
محاسبه E با استفاده از V
رسانا: یک سطح هم پتانسیل

فصل پنجم :خازن الکتریکی
معرفی خازن
ظرفیت خازن
خازنهای سری و موازی
انرژی ذخیره شده در خازن
محاسبه ظرفیت خازن تخت
محاسبه ظرفیت خازن تخت غیر موازی
محاسبه ظرفیت خازن کروی 
محاسبه ظرفیت خازن استوانه ای
اثر حضور دی الکتریک بر خازن(حضور دی الکتریکها به سورت سری یا موازی در داخل خازن)

فصل ششم:جریان الکتریکی و مقاومت

جریان الکتریکی
چگالی جریان
سرعت سوق
مقاومت
مقاومت ویژه و رسانندگی
تغییر مقاومت ویژه با دما
قانون اهم
قانون اهم از نگاه میکروسکوپیک
توان الکتریکی

فصل هفتم:مدارهای الکتریکی
مقاومتهای سری و موازی
قوانین گره و حلقه (kvl , kcl )
چهار نکته کلیدی در حل تمام مسایل مدارهای چند حلقه ای
مدارهای RC

فصل هشتم:میدان مغناطیسی
منشاء تولید میدان مغناطیسی
نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی متحرک
مسیر حرکت ذره باردار در یک میدان مغناطیسی خارجی
نیروی لورنتس
طیف سنج جرمی
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم مستقیم 
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم خمیده
مراحل حل مسئله مربوط به سیم های خمیده

فصل نهم:قانون آمپر
معرفی قانون آمپر
کاربرد قانون آمپر(در چه حالتهایی می توان از قانون آمپر استفاده کرد؟)
طرح خطوط میدان اطراف برخی توزیع جریانهای خاص
معرفی مراحل حل مسئله مربوط به قانون آمپر
میدان مغناطیسی ناشی از یک سیملوله،چنبره و یک صفحه تخت حامل جریان
قانون بیوساوار 
معرفی مراحل حل مسائل مربوط به بیوساوار
میدان ناشی از یک سیم مستقیم بسیار بلند حامل جریان
میدان ناشی از یک حلقه جریان
گشتاور نیروی وارد بر حلقه جریان
نیروی مغناطیسی بین سیم های موازی

فصل دهم:قانون القاء لنز فارادی
قانون القائ فارادی 
قانون لنز
مطالعه کمی القاء
میدانهای مغناطیسی متغیر نسبت به زمان
القا و حرکت نسبی

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + پنج =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

آموزش فیزیک 2 هالیدی

آموزش فیزیک عمومی 2 به همراه حل مهمترین مسائل آخر فصل کتاب فیزیک هالیدی

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی