آموزش جامع بیوشیمی ۱ (ساختار) به همراه ترفندهای تست کنکور

به زودی منتشر می شود

روی اسم مدرس کلیک کنید: اعضای هیئت علمی همیاردرس

به زودی منتشر می شود

درس اول : قندها

انواع و طبقه بندی
مونوساکارید ها(آلدوز و کتوز) و دی ساکارید ها
پلی ساکارید ها و پیوند گلیکوزیدی(ساختمان گلیکوژن، سلولز –دکسترین- اینولین و ….)
اهمیت پلی ساکارید ها در غشای سلولی
گلیکو پروتئین ها -پروتئوگلیکان ها
موکوپلی ساکارید ها(کیتین – هیالورونیک اسید-کوندروئیتین-و…)
واکنش های شیمیایی قندها
بیوتکنولوژی قندها
ایزومریزاسیون قندها
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم: لیپیدها

انواع و طبقه بندی(لیپیدهای ساده و مرکب)
اسیدهای چرب(اشباع و غیراشباع)
ایکوزونوئیدها(پروستاگلاندین- پروستاسیکلین – ترومبوکسان-لوکوترین و لیپوکسین)
تری گلیسریدها-فسفولیپیدها-اسفنگولیپیدها-استروئیدها-ترپن ها
لیپوپروتئین ها(انواع و ساختمان)
اهمیت پروتئین ها در غشای سلولی
ساختمان میسل
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم: پروتئین ها

اسیدهای آمینه(انواع و طبقه بندی)
پلی پپتید ها و پیوند پپتیدی
ساختمان اول – دوم و سوم پروتئین
پروتئین های رشته ای(ساختمان کراتین-کلاژن- الاستین –میوزین و ….)
پروتئن های کروی(آلبومین-گلوبین-ترانسفرین ایمیونوگلوبین و …..)
پروتئین های مرکب( نوکلئوپروتئین-موکوپروتئین-لیپوپروتئین-گلیکوپروتئین و …..)
پروتئین های فیزیولوژیک(هموگلوبین-میوگلوبین)
آشنایی با تکنیک های بررسی پروتئین
بررسی بیماری های ناشی از نقص پروتئین ها
کاربرد پروتئین در نانو بیوتکنولوژی
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس چهارم: آنزیم ها

طبقه بندی آنزیم ها
انواع کوفاکتور و کوآنزیم های مورد نیاز برای آنزیمها
جایگاه فعال
سینتیک شیمیایی آنزیمی
معادلات آنزیمی (میکائیلیس منتون-لینویور برگ-ادی هوفستی-هینز و هیل)
انواع مهار کننده همراه با معادلات مربوطه(رقابتی – غیر رقابتی و نارقابتی)
مهارکنندگی برگشت ناپذیر
عوامل محیطی موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی
مکانیزم عمل آنزیم ها(کاتالیز اسید و باز- کشش ساختمانی سوبسترا-کاتالیز کوالانسی)
فعال شدن کوالانسی زیموژن ها
ایزوآنزیم ها
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس پنجم: اسید های نوکلئیک

ساختار بازهای آلی
قندهای پنج کربنه
انواع نوکلئوزید و نوکلئوتید
ساختمان های DNA
انواع RNA

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 20 =

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

آموزش جامع بیوشیمی 1 (ساختار) به همراه ترفندهای تست کنکور

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی