45 درصد تخفیف تابستانه همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش نقشه کشی ساختمان

کامل ترین آموزش رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

(11 دیدگاه)
زمان آموزش: 12 ساعت و 30 دقیقه

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

این آموزش با تخفیف ویژه در گنجینه ی آموزش های مهندسی عمران نیز ارائه شده است. (لینک)

علاقمندان: 1767

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

ترسیم فنی، زیان ترسیمی بین المللی است که با آن می توان به ترسیم ابعاد پرداخت و نیز سایر خصوصیات جسمی را بیان کرد.​ درسی که پیش روی شما قرار دارد، “ترسیم فنی و نقشه کشی” سابقۀ طولانی در رشته های معماری و عمران دارد. امروزه با توجه به پیشرفت علم در زمینۀ ساختمان سازی، نیازمند به روز رسانی اطلاعات در زمینۀ نقشه کشی هستیم. نقشه کشی علمی است جالب، چه از نظر عملی و چه از نظر هنری.  در صنعت طراحان و مهندسان برای بیان و ثبت طرح ها و نظریات خود و همچنین برای ارائه و انتقال آنها به کارخانه های سازنده و اجرا کننده از این زبان استفاده می کنند. رسم فنی و نقشه کشی ساختمان به طور کامل و جامع در این فیلم آموزشی ارایه خواهد شد.

درس یکم: ابزار و مقدمات ترسیم 

  • تاریخچه نقشه کشی و لزوم ترسیم نقشه
   1. انواع نقشه
   2. استاندارد و لزوم آن
   3. معرفی لوازم نقشه کشی و نحوۀ کار با آن ها
    1. مدادهای مختلف ترسیم
    2. راپید و اجزای آن
    3. پاک کن
    4. برس
    5. نوار چسب
    6. میزنقشه کشی
    7. تخته رسم
    8. خط کش T
    9. دستگاه ترسیم خطوط یا درافتینگ
    10. میز نور
    11. گونیا ها
    12. اشل
    13. نقاله
    14. تی رول
    15. پیستوله
    16. پرگار
    17. شابلون و انواع آن
    18. انواع کاغذ های نقشه کشی از نظرجنس
    19. اندازه کاغذ های نقشه کشی از نظر ابعاد
   4. روش نصب کاغذ روی تخته رسم یا میز نقشه کشی
   5. کادر و جدول مشخصات نقشه

درس دوم: ترسیمات هندسی 

تعاریف مربوط به خط

   1. ضخامت خط در نقشه کشی
   2. انواع خط از نظر شکل در نقشه کشی
   3. گروه های خطی در نقشه کشی
   4. ترسیم صحیح اشکال خط در رسم فنی
   5. تقسیم خط به n قسمت مساوی با استفاده از پرگار
   6. ترسیم یک خط به موازات خط موجود
    1. روش اول
    2. روش دوم
   7. ترسیم انواع مماس
    1. مماس دايره ها با شعاع معلوم R بر دو خط معین
    2. نحوه ترسیم عمود منصف یک خط
    3. مماس از یک نقطه معین بر دایره
    4. مماس بر یک خط و یک دایره با شعاع معلوم
    5. رسم مماس مشترک خارجی
    6. رسم مماس مشترک داخلی
   1. زاویه و انواع آن
   2. رسم عمود یک پاره خط
    1. رسم عمود بر پاره خط از نقطه ای واقع در خارج از آن
    2. رسم عمود بر خط از نقطه ای واقع بر روی همان خط
   3. ترسیم نیمساز یک زاویه
    1. روش ترسیم نیمساز با استفاده از پرگار
    2. روش متفاوت ترسیم نیمساز با استفاده از پرگار
   4. جدا کردن زوایای 30 و60 درجه (تقسیم زاویه 90 درجه به سه قسمت مساوی)
   5. تقسیم زاویه به n قسمت مساوی
   6. مثلث و انواع آن
    1. قضایای تساوی
    2. قانون تالس
    3. روش های ترسیم مثلث
     1. با داشتن سه ضلع
     2. با داشتن دو زاویه و ضلع بین
     3. با داشتن دو ضلع و زاویه بین
   1. چندضلعی
    1. چندضلعی منتظم
     1. محاطی
     2. محیطی
    2. چندضلعی غیر منتظم
    3. متوازی الاضلاع
    4. لوزی
    5. کایت
    6. مربع
    7. مستطیل
    8. ذوزنقه و انواع آن
   1. تقارن و مرکز تقارن
    1. تقارن محوری
    2. تقارن مرکزی
   2. دایره و اجزای آن
    1. زاویه مرکزی
    2. زاویه محاطی
   3. تقسیم دایره
    1. پیدا کردن مرکز دایره یا کمان
    2. سه قسمت
    3. چهار قسمت
    4. پنج قسمت
    5. شش قسمت
    6. هفت قسمت
    7. هشت قسمت
    8. تقسیم دایره به n قسمت مساوی
   4. بیضی و ترسیم آن
    1. ترسیم بیضی با استفاده از مستطیل
    2. با استفاده از دو قطر بیضی

درس سوم: اصول رسم فنی 

  1. احجام هندسی
   1. هندسه مسطحه
   2. هندسه فضایی
  2. چندوجهی ها (احجام ساده)
   1. چندوجهی های کاو یا کوژ
   2. منشور
    1. منشور مایل
    2. منشور قائم
   3. مکعب مستطیل 
   4. مکعب
   5. استوانه
    1. استوانه مایل
    2. استوانه قائم
   6. هرم
    1. هرم قائم
    2. هرم مایل
    3. هرم منتظم
    4. هرم غیرمنتظم                                                          
   7.      مخروط
   8.      کره
   9. احجام افلاطونی
  3. ترسیمات دو بعدی
   1. تعریف دستگاه تصویر دو بعدی
   2. انواع صفحه تصویر
   3. نحوۀ گسترش دستگاه تصویر دو بعدی و انتقال اطلاعات به دیگر صفحات تصویر
   4. استاندارد ترسیم خطوط
   5. تصویر خط نسبت به صفحه (انواع خط)
    1. خط قائم
    2. خط منتصب
    3. خط افقی
    4. خط جبهی
    5. خط نیمرخ
    6. خط غیرمشخص
   6. تصویر یک صفحه نسبت به صفحۀ دیگر
   7. صفحۀ قائم
   8. صفحۀ منتصب
   9. صفحۀ مواجه
   10. صفحۀ افقی
   11. صفحۀ جبهی
  4. سه نمای جسم (آرتوگرافی)
   1. تصاویر حجم در فضای شش ضلعی
   2. انواع روش های رسم سه نمای اجسام
    1. متد اروپایی
    2. متد آمریکایی
   3. اشکالات رایج در ترسیم خطوط سه نما
   4. ترسیم سه نمای احجام ساده (با ذکر مثال)
    1. مکعب
    2. مکعب مستطیل
    3. استوانه
    4. هرم مربع القاعده کامل
    5. هرم مربع القاعده ناقص
    6. مخروط کامل
    7. مخروط ناقص
   5. چگونگی ترسیم خطوط اختلاف سطح مخفی (ندید) و مراحل آن
   6. چگونگی ترسیم نمای سطوح شیبدار و مراحل آن
  5. ترسیم نمای مجهول
   1. رسم نمای مجهول به روش ترکیبی خط رابط و تصویر مجسم
  6. برش(مقطع یا سکشن)
   1. تعریف صفحۀ برش
   2. انواع صفحۀ برش براساس جهت برش
   3. اهداف ترسیم برش
  7. معرفی اجزای صفحۀ برش
   1. صفحۀ برش
   2. خط صفحۀ برش (محل برش)
   3. جهت دید برش
   4. علامت (نام گذاری) صفحۀ برش
   5. هاشور
    1. انواع هاشور
    2. اصول درست ترسیم هاشور در برش
   6. انواع خط در برش
   7. انواع صفحه برش براساس شکل و نحوۀ برش
    1. برش ساده
     1. برش ساده متقارن
     2. برش ساده نامتقارن
    2. برش شکسته
    3. برش متوالی
    4. نیم برش
    5. برش مایل
    6. برش گردشی
    7. برش موضعی
   8. مراحل و اصول ترسیم نماهای اجسام برش خورده
   9. نکات مهم در ترسیم نماهای اجسام برش خورده

درس چهارم: تصویر مجسم

 1. مفهوم تصویر مجسم
 2. انواع تصویر مجسم
  1. تصویر مجسم موازی قائم (آگزونومتریک)
   1. تصویر مجسم موازی قائم ایزومتریک
    1. انواع روش های رسم تصویر مجسم
     1. روش آمریکایی
     2. روش اروپایی
    2. معرفی وسایل مورد استفاده
    3. چگونگی ساده کردن حجم ایزومتریک جهت ترسیم
    4. مراحل ترسیم یک حجم ایزومتریک
    5. مراحل رسم تصویر مجسم احجام با سطوح شیبدار در ایزومتریک
    6. مراحل رسم دایره و احجام مدور در ایزومتریک
   2. تصویر مجسم قائم دی متریک
    1. حالت های مختلف زوایای بین محور ها
    2. مراحل رسم دایره در دی متریک به روش نقطه یابی
    3. مراحل رسم دایره در دی متریک به روش چهارمرکز (روش اول)
    4. مراحل رسم دایره در دی متریک به روش چهار مرکز (روش دوم)
    5. حالت های مختلفی از زوایا در تصاویر دیمتریک
   3. تصویر مجسم قائم تریمتریک
  2. تصویر مجسم موازی مایل (ابلیک)
   1. ویژگی های تصاویر سه بعدی مایل
   2. پلان ابلیک
   3. نما ابلیک
   4. مراحل رسم دایره در تصاویر مایل به روش هشت نقطه
   5. تصویر مجسم موازی مایل کاوالیر
    1. ویژگی های تصویر کاوالیر ابلیک
   6. تصویر مجسم موازی مایل جنرال
    1. ویژگی های تصویر مجسم جنرال ابلیک
    2. مراحل رسم تصویر مجسم جنرال ابلیک
   7. تصویر مجسم موازی مایل کابینت
    1. ویژگی های تصویر مجسم کابینت ابلیک
    2. مراحل رسم تصویر مجسم کابینت ابلیک
  3. تصویر مجسم مرکزی (پرسپکتیو)
   1. تصویر مجسم مرکزی یک نقطه ای
   2. تصویر مجسم مرکزی دو نقطه ای
   3. تصویر مجسم مرکزی سه نقطه ای
 3. خلاصه مطالب


درس پنجم: پلان ساختمان و اصول ترسیم آن

 1. واحدها در نقشه کشی
  1. واحد سطح
 2. مقیاس
  1. مقیاس کاهشی
  2. مقیاس افزایشی
  3. انواع مقیاس از لحاظ شکلی
  4. نکات مقیاس
  5. انتخاب مقیاس مناسب
   1. نقشه های شهرسازی
   2. نقشه های معماری
   3. نقشه جزئيات اجرايى ساختمان
   4. نقشه های قطعات صنعتى
 3. اندازه گذاری
  1. اجزای اندازه گذاری
   1. انواع پیکان (فلش) در اندازه گذاری ها
  2. اصول اندازه گذاری
  3. انواع اندازه گذاری در نقشه ها
   1. خط شكستگي
   2. اندازه گذاری موازی یا پله ای
   3. اندازه گذارى سری یا زنجیره ای
   4. اندازه گذارى دايره و كمان
   5. اندازه گذاری شیب
   6. اندازه حروف و اعداد در اندازه گذاری
 4. پلان های معماری
  1. مراحل طراحی پلان معماری
  2. معرفی نقشه های فاز یک
  3. طبقه بندی نقشه ها
  4. مهمترین نقشه های اجرایی
   1. برش های عمودی و افقی از ساختمان
    1. معرفی انواع پلان های ساختمانی
     1. پلان طبقه معمول
     2. پلان طبقات خاص
     3. پلان طبقه با سقف قوس دار
     4. پلان پلکان
     5. پلان طبقه شیروانی
     6. پلان نیم طبقه
   2. اصول اندازه گذاری و انواع آن در پلان
    1. داخلی
    2. خارجی
    3. اندازه گذاری درب و پنجره
   3. نقشه خوانی (معرفی انواع علائم و نمادها در پلان)
    1. علائم به وسیله ضخامت خطوط
    2. علائم مواد و مصالح ساختمانی
     1. معرفی انواع هاشور در پلان
    3.  علائم عناصر ساختمانی
     1. ستون
     2. دیوار
     3. انواع در و ترسیم آن در پلان
     4. انواع پنجره و ترسیم آن در پلان
     5. معرفی داکت و انواع آن
     6. انواع پیش آمدگی یا کنسول در ساختمان و نحوۀ ترسیم آن
      1. ایوان
      2. بالکن
      3. تراس
      4. مهتابی
     7. معرفی درز انقطاع و اصول ترسیم آن در پلان
     8. معرفی انواع نورگیر در پلان
      1. پاسیو
      2. حیاط خلوت
     9. سطح شیبدار (رمپ)
      1. انواع سطح شیبدار
      2. معرفی اجزای سطح شیبدار
      3. نحوۀ ترسیم آن
     10. پله و انواع آن در پلان
      1. اجزای پله
     11. آسانسور و نحوۀ نمایش آن در پلان
    4. علائم لوازم و مبلمان داخلی
     1. گنجه یا کمد لباسی
     2. تجهیزات سرویسهای بهداشتی (توالت،دستشویی و حمام)
     3. تجهیزات آشپزخانه یا آبدارخانه
      1. تعریف مثلث کار و اجزای آن
      2. انواع آشپزخانه براساس نحوۀ جانمایی مثلث کار
     4. نقشه مبلمان
    5. علائم گرافیکی
     1. علامت شمال و جهت قبله
     2. ترسیم عناصر محوطه سازی
     3. کد ارتفاعی (نیوو گذاری)
     4. علامت ورود در پلان
    6. علائم نوشتاری
     1. نوشتن عنوان فضا در داخل پلان
     2. نوشتن عنوان فضا در خارج از پلان
     3. معرفی فضاها به انگلیسی
     4. عنوان نقشه
     5. انواع نقشه به زبان انگلیسی
     6. مراحل و اصول ترسیم پلان معماری
     7. اصول و مراحل ترسیم پلان زیرزمین
     8. اصول ترسیم پلان بام
      1. انواع سقف ها در پلان
       1. سقف صاف یا تخت
       2. سقف شیبدار
       3. سقف قوسی یا گنبدی
      2. اجزای پلان بام مسطح
      3. مراحل شیب بندی بام
       1. انواع اقلیم ها و مساحت مورد نظر جهت در نظر گرفتن آبرو
       2. اجزای شیب بندی بام
      4. محاسبه شیب بام
      5. مراحل ترسیم پلان بام
     9. تعریف سایت پلان
      1. تفاوت سایت پلان با پلان موقعیت
      2. مراحل ترسیم سایت پلان
      3. اصول ترسیم سایه در سایت پلان

درس ششم: پله و اصول ترسیم آن

 1. پله
 2. تاریخچه پیدایش پله
 3. معرفی اجزای پله
  1. کف پله
  2. ارتفاع يك پله
  3. پيشانى پله
  4. گونه پله
  5. عرض پله
  6. شيار كف پله
  7. ردیف پله
  8. پاگرد
  9. چشم پله
  10. نرده
  11. خط شیب پله
  12. زاویه شیب پله
  13. حجم پله
  14. طول پله
  15. عرض پلگرد
  16. خط مسیر پله
  17. ارتفاع سرگیر
 4. ارتفاع پله با توجه به کاربری ساختمان ها
 5. اصول و استاندارد ترسیم پلان پله در ساختمان
 6. محاسبه تعداد پله در ساختمان
 7. معرفی انواع پله
  1. پله های مستقیم
  2. پله های مدور
  3. پله های اختلاف سطح
 1. ترسیم مقاطع موضعی از پله
  1. نما و برش پلۀ یک طرفه
  2. نما و برش پلۀ دو طرفه
  3. نما و برش پلۀ سه طرفه
  4. نما و برش پلۀ گرد

درس هفتم: نمای ساختمان و اصول ترسیم آن

 1. نما چیست؟
 2. اصول طراحی نمای ساختمان
 3. تفاوت ترسیم سه نمای احجام با نمای ساختمان
 4. تأثیر ترسیم اجزا در نمای ساختمان
 5. علائم مورد استفاده در ترسیم نما
  1. درها و پنجره ها
  2. خط آسمان
  3. هاشور
 6. طراحی نمای مناسب و هماهنگ تحت تاثیر عناصر و جزئیات ساختمان
 7. نحوه ارائه نقشه نما براساس ضوابط شهری
 8. نحوه طراحی ساختمان متناسب با اقلیم
  1. طراحی نما با توجه به بافت منطقه
  2. جبهه های مطلوب به لحاظ نورگیری
  3. سایه بان ها
 9. اصول و مراحل ترسیم نما
 10. معرفی نماهای اصلی و فرعی
 11. ترسیم نمای ساختمان با جدارۀ شکسته
 12. ترسیم کنسول در نما
  1. ساختمان فاقد کنسول و پیش آمدگی
  2. حالت دوم: ساختمان دارای کنسول درون دیوارهای پیش آمده
  3. حالت سوم: راستای کنسول و دیوارها یکی است
  4. حالت چهارم: کنسول از دیوار جلوتر است
 13. ترسیم نمای ایوان و ارتباط آن با ساختمان
  1. حالت اول: ایوان هم راستای دیواره های طرفین ساختمان باشد
  2. حالت دوم: ایوان از دیوار و ساختمان جلوتر است
  3. حالت سوم: تراس عقب تر از دیوارها در نمای ساختمان است
 14. ترسیم سطوح منحنی شکل در نما
 15. نمونه های ترسیم نما در نقشه های فاز یک و فاز دو
 16. ترسیم سایه در نماهای سطوح صاف و شکسته در ساختمان

درس هشتم: برش از ساختمان

 1. برش از ساختمان
 2. انواع برش (مقطع)
  1. ساده
   1. برش سرتاسری
   2. برش موضعی
   3. برش جزئی
  2. شکسته
 3. اصول و مراحل ترسیم برش
 4. مقیاس برش
 5. کد ارتفاعی
 6. نوشتن مشخصات و توضیحات فنی

 

مدرس آموزش

cropped-thumbnail.png
 • مدرس دانشگاه
  کارشناس ارشد معماری از دانشگاه EMU
 • طراح موسسه رهاب

ایشان دانش آموحته کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشگاه  Eastern Mediterranean University می باشند. موضوع پاین نامه ارشد ایشان بر روی تاثیر آتریم بر آسایش حرارتی بوده و بیش از 5 مقاله بین المللی در این حوزه منتشر کرده اند. مهدس امیری نزدیک به 5 سال مدرس دانشگاه های آزاد اصفهان، دانشگاه صنعتی فولادشهر و دانشکده فنی و حرفه ای سما بوده اند. ایشان همچنین به عنوان طراح در موسسه رهاب طرح سپاهان (تهران) و Eastern Mediterranean University سابقه فعالیت دارند. 

امتیاز مدرس: 5 از 5 بر اساس 11 دیدگاه

پیشنهادها

زمان آموزش: 4 ساعت و 30 دقیقه

۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳۶,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 2 ساعت و 50 دقیقه

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

نظرات

تا کنون 1767 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

11 دیدگاه برای کامل ترین آموزش رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

 1. امیرحسین

  سلام من قصد دارم درس ترسیم فنی و نقشه کشی رشته معماری را صفر تاصد یاد بگیرم-آیا این دوره شما با این درس که در هنرستان هم تدریس میشه مطابقت داره؟ ممنون از پاسخ گویی شما

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. لطفا فهرست آموزش رو بررسی بفرمایید. بر اساس فهرست میتونید تصمیم بگیرید که این درس برای شما مناسب هست یا خیر. موفق باشید

 2. Arz

  بنده علاقه مند به معماری هستم و میخوام تو این حوزه فعالیت کنم ولی عملا رشته م هیچ ارتباطی به مهندسی نداره و میخوام از ابتدایی ترین مسائل نقشه کشی رو یادبگیرم. آیا این آموزش برای من کاربرد داره؟

 3. مینا امیری راد

  من خودم خریدم راضی بودم، حالا میخوام سفارش بدم برای یکی از دوستانم به عنوان هدیه ولی سایت اجازه خرید دوم نمیده!! میشه راهنمایی کنید چجوری میتونم برای کسی این درس بخرم و بتونه خودش بیاد دانلود کنه از سایت .

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. لطفا از طریق ایمیل مطرح بفرمایین. سپاس

 4. gm1221

  آموزش خوبی بود…

 5. حامد حسینی

  عالی بود
  ممنونم از بچه های همیاردرس
  خداقوت

 6. محمد

  سلام. مدرس به تقریبا همه ی نکات میپردازن. مرجع مناسبیه برای درس نقشه کشی ساختمان مخصوصا برای رشته های معماری. از مدرس عزیز و همیاردرس بسیار قدردانی میکنم…موفق باشین

 7. Haniyeh_A

  سلام خوب بود. ممنون ازتون که با هزینه کم این اموزش هارو در اختیار ما میزارین.

 8. sistani420boy

  سلام خسته نباشین
  واقعا مطالب مفید و عالی بود فقط من چند فصلش از پیشم پاک شد چطور میتونم داشته باشمشون

 9. aliripent

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تیم اموزشی همیاردرس
  به نظرم پک اموشی رسم فنی و نقشه کشیتون پک مفیدی بود ولی بعضی مباحث مثل پرسپکتیو کمی کلی گویی شده بود و میتوان مانوربیشتری برای این مبحث در نظر گرفت
  ولی درکل باتوجه به قیمت مناسب بسته های اموزشی همیاردرس و حجم اموزشی موجود در پک ها
  بنده رضایت خودم رو از بسته های اموزشی همیاردرس ابراز مینمایم
  و خداقوت عرض میکنم خدمت شما
  به امید موفقیت روز افزون هرچه بیشتر شما
  یاحق

 10. علی سیار

  من این آموزش رو برای مهندسی عمران گرفتم بسیار خوب و واضح توضیح داد. برای افرادی امثال من که تنبلی باعث نرفتن به کلاس میشه ویدیو های بسیار عالی بود و تونستم درس رو پاس کنم 🙏

 11. مجتبی شاهدی

  ویدیو از نظر کیفیت تصویر خوب بود از نظر اموزشی هم از ۱۰ نمره بهش 7 میدم .مشکلی که داشت گوینده فیلم نمیتونست برای درس جذابیت ایجاد کنه و خیلی کتابی و رسمی حرف میزد که باعث خستگی ک بی حوصلگی در حین درس میشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 12 ساعت و 30 دقیقه

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد