45 درصد تخفیف تابستانه همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش آزمون ept

کامل ترین آموزش آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی

(7 دیدگاه)
زمان آموزش: 12 ساعت و 30 دقیقه

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

علاقمندان: 1352

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

 در این همیاردرس، آموزش جامع و کامل آزمون EPT، شامل بخش های درک مطلب، گرامر و واژگان ارائه خواهد شد. آموزش آزمون EPT حاضر،  به شکل کامل و منظم مباحث هر قسمت را تفکیک نموده و بر اساس این مباحث، سوالات تستی آزمون EPT را به عنوان تمرین برای دانشجو ذکر کرده و به بیان نکات آن خواهد پرداخت. این آموزش همچنین فاکتور سرعت را که مهمترین عامل قبولی در آزمون EPT دانشگاه آزاد است را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

 

بخش اول: Reading

 

 مهارت های لازم برای پاسخ به سوالات Reading

 • مهارت اول: تکنیک مرجع ضمیر
  • ضمیر فاعلی (به همراه مثالی از آزمون EPT)
  • ضمیر مفعولی (به همراه مثالی از آزمون EPT)
  • ضمیر ملکی (به همراه مثالی از آزمون EPT)
  • ضمیر موصولی (به همراه مثالی از آزمون EPT)
 • مهارت دوم: تکنیک هدف یابی
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت سوم: تکنیک کلید واژه
  • کلیدواژه های مستقیم (به همراه مثالی از آزمون EPT)
  • کلید واژه های غیر مستقیم (به همراه مثالی از آزمون EPT)
  • کلید واژه های استنباطی (به همراه مثالی از آزمون EPT)
 • مهارت چهارم: تکنیک موضوع یابی
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت پنجم: تکنیک نتیجه گیری
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت ششم: تکنیک NOT/TRUE/EXCEPT
  • به همراه مثال از آزمون EPT
 • مهارت هفتم: اهمیت ترتیب سوالات متن
  • به همراه مثال از آزمون EPT
 • مهارت هشتم: اهمیت ترتیب پاسخ سوالات متن
  • به همراه مثال از آزمون EPT
 • مهارت نهم:  تکنیک رد گزینه
  •  مثال از آزمون EPT
 • مهارت دهم: استنباط معنی
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت یازدهم: تکنیک جملات متضاد
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت دوازدهم: تکنیک مرجع جواب
  • مثال از آزمون EPT

 

بخش دوم: Cloze Test

 

درس اول: مفهوم و اهمیت کلوز تست در زمون EPT

درس دوم: مهارت های لازم برای پاسخ گویی به سوالات Cloze Test

 • مهارت اول: تشخیص گرامر مناسب افعال
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت دوم: حرف اضافه افعال
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت سوم: تکنیک شباهت
  • شباهت محتوایی (به همراه مثال از آزمون EPT)
  • شباهت ابتدایی (به همراه مثال از آزمون EPT)
  • شباهت انتهایی (به همراه مثال از آزمون EPT)
 • مهارت چهارم: ضمیر مناسب
  • ضمیر فاعلی (به همراه مثال از آزمون EPT)
  • ضمیر مفعولی (به همراه مثال از آزمون EPT)
  • ضمیر موصولی (به همراه مثال از آزمون EPT)
 • مهارت پنجم: نقش صفت های کمی
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت ششم: نقش دستوری کلمه
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت هفتم: نقش قیود کمی
  • مثال از آزمون EPT
 • مهارت هشتم: قانون قرینه دستوری با and
  • مثال از آزمون EPT

 

بخش سوم: گرامر

 

 • درس اول: مبحث اسم به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • حروف تعریف اسم (Articles)
  • کاربرد The
  • جایگاه اسم
  • انواع اسم
  • پیش اسم­ها
  • اسامی مرکب
  • کاربرد اعداد قبل از اسم
  • حالت مالکیت اسم در جمله
  • پسوندهای اسم ساز مهم
 • درس دوم: مبحث صفت و قید به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • جایگاه صفت در جمله
  • صفت­هایی که به ly ختم می­شوند
  • صفت ترکیبی
  • انواع صفت
  • پسوندهای صفت ساز مهم
  • صفت تفضیلی
  • صفت برترین یا عالی
  • As…As صفت تفضیلی مضاعف
  • صفات بی قاعده
  • قید(Adverb) و جایگاه قید
  • انواع قید
  • قیدهای پرکاربرد و نکته­ای
  • قیدهای بی قاعده
 • درس سوم: مبحث اتصال دهنده های جملات به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • بیان هدف و نتیجه (purpose statement)
  • بیان علت (reason statement)
  • بیان تضاد و تقابل
  • بیان مکان
  • بیان زمان
  • بیان توضیح
  • بیان نتیجه، نتیجه گیری
  • بیان شرط
  • بیان حالت
 • درس چهارم: مبحث جملات سببی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • نکات مربوط به جملات سببی
  • مجهولی جملات سببی
  • کاربرد have
  • کاربرد get
  • Let, help, make در ساختارهای سببی
 • درس پنجم: مبحث جملات شرط به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • شرطی نوع اول (شرطی با آینده، شرطی با فعل امر، شرطی با حال ساده)
  • شرطی نوع دوم
  • شرطی نوع سوم
  • شرطی مرکب
  • Wish:
  • قانون اول
  • قانون دوم
  • قانون سوم
 • درس ششم: مبحث نقل قول به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • نقل قول جملات خبری(نقل قول مستقیم، نقل قول غیر مستقیم)
  • نقل قول با افعال کمکی (Modals)
  • نقل قول جملات امری
  • نقل قول جملات پرسشی
 • درس هفتم: مبحث زمان های فعل به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • زمان حال ساده
  • زمان حال استمراري
  • زمان حال کامل
  • حال کامل استمراري
  • زمان گذشته ساده
  • زمان گذشته استمراري
  • گذشته کامل
  • گذشته کامل استمراري
  • زمان آينده ساده
  • زمان آینده ساده با be going to
  • آينده استمراري
  • آينده کامل
 • درس هشتم: مبحث جملات کوتاه و وارونگی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • وارونگی بعد از کلمات پرسشی
  • وارونگی بعد از عبارت های قید مکانی یک کلمه ای
  • وارونگی بعد از عبارت های قیدی منفی کننده
  • وارونگی در جملات شرطی که با فعل کمکی آنها
  • سوالات ضميمه (Tag question)
  • نکات مهم درباره سوالات ضميمه
  • جملات اجتناب از تکرار و نکات تستی آنها
 • درس نهم: مبحث ضمایر، جمله وار وصفی و جمله وار اسمی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • ضماير فاعلي
  • نکات مربوط به ضمایر فاعلی
  • ضماير مفعولي
  • مقايسه صفت ملکي با ضميرملکي
  • ضمایر انعکاسی
  •  ضماير موصولي
  • انواع  جمله وارهای وصفی
  •  ضمایر موصولی و حروف اضافه
  • نکات ظریف تستی مربوط به حروف اضافه وضمایر موصولی
  • حذف ضمایر موصولی
  • فعل در ساختار ضمایر موصولی
  • جمله وار های اسمی
 • درس دهم: افعال کمکی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • ويژگي هاي افعال کمکي (Modal)
  •  طرز سوالي و منفي کردن افعال کمکي
  • Can
  •  Could
  • May Could + Have + P.P
  • Might
  • Might ( May) + Have+ P.P
  • Should
  • Had better, Ought to
  • Must
  • Must + Have + P.P
  • Should + Have + P.P
 • درس یازدهم: مبحث ساختار همسان به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • Or
  • And
  • But
  • Both
  • Either…..or
  • Neither…..nor
  • not only …… but also
  • and….
 • درس دوازدهم: مبحث افعال مجهول به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • مجهول زمان حال ساده
  •  مجهول زمان حال استمراري
  • مجهول زمان حال کامل
  • مجهول حال کامل استمراري
  • مجهول زمان گذشته ساده
  • مجهول زمان گذشته استمراري
  • مجهول گذشته کامل
  • مجهول گذشته کامل استمراري
  •  مجهول زمان آينده ساده
  • مجهول آينده کامل
  •  مجهول افعال کمکي
 • درس سیزدهم: حروف اضافه به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • حروف اضافه افعال مهم و پرتکرار
  • حروف اضافه صفت های مهم و پرتکرار
  • حروف اضافه اسم های مهم و پرتکرار
  • دیگرترکیبات حروف اضافه مهم و پرتکرار
  • حروف اضافه در مورد قید زمان
  • حروف اضافه در مورد قید مکان
  • دیگر حروف اضافه رایج در اصطلاحات
 • درس چهاردهم: مبحث قیود کمی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • قانون های so…that
  •  such…….that
  •  too…..to
  •  enough….to
 • درس پانزدهم: مبحث زیاده گویی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • اجتناب از توضیح
  •  اجتناب از تکرار لغت های هم معنی
  • اجتناب از تکرار فاعل
 • درس شانزدهم: مبحث صورت فعل دوم به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • افعالی که بعد از آنها فعل ساده (مصدر بدونto  ) می آید
  •  افعالی که بعد از آنها مصدر با to  می آید
  •  افعالی که بعد از آنها ing می آید
  • افعالی که بعد از آنها هم مصدر با to و هم  ing می آید
  • افعالی که بعد از آنها هم مصدر بدونto و هم  ing می آید
  • افعالی که بعد از آنها هم مصدر بدونto و هم با to می آید
  • تشخیص استفاده از اسم مصدر (ing)+ فعل یا مصدر با to
 • درس هفدهم: مبحث ساختار جمله به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
  • ساختار جمله
  • انواع فاعل/انواع مفعول
  • ساختار های به هم گره خورده
 • درس هجدهم: مبحث تطابق فعل و فاعل به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT

 

 • درس نوزدهم: انتخاب واژگان به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT

  • Would rather
  • Prefer
  • Had better * used to
  • Be used to
  • Get used to * do
  • Make * like
  • Alike
  • Unlikely
  • Likely * tell
  • Say * rise
  • Raise * ask
  • Explain * lend
  • Borrow * Lie
  • Lay * percent
  • Percentage* make care
  • Take care*

 

بخش چهارم: واژگان

 

منابع:

 • کتاب لانگمن قرمز 
 • کتاب واژگان ضروری تافل 
 • کتاب ۱۱۰۰ واژه بارونز 
 • کتاب ۵۰۴ واژه 
 • کتاب راهنمای تافل 
 • جزوه های معتبر آزمون EPT
 • آزمون های EPT دانشگاه آزاد اسلامی

 

مدرس آموزش

نسرین سادات میریان
 • مدرس دانشگاه
 • مدرس دوره های EPT و MSRT
 • کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سرکار خانم نسرین سادات میریان، کارشناس ارشد زبان انگلیسی و مدرس تخصصی آزمون های دانشگاهی MSRT و EPT می باشند. از سال 1387 در دانشگاه های متعدد ( دولتی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور و دانش پژوهان)، سابقه ی تدریس داشته و به طور تخصصی در مرکز اموزش های تخصصی ذوب آهن اصفهان فعال می باشند. ایشان مولف دو کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی و زبان تخصصی دانشجویان معماری هستند.

پیشنهادها

زمان آموزش: 1 ساعت و 45 دقیقه

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

زمان آموزش: 2 ساعت و 11 دقیقه

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

زمان آموزش: 8 ساعت و 52 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 15 ساعت

۹۲,۰۰۰ تومان ۵۰,۶۰۰ تومان

نظرات

تا کنون 1352 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

7 دیدگاه برای کامل ترین آموزش آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی

 1. مجید شیاسی

  سلام.
  بسیار عالی است.
  اگر مطالبی که تدریس می کند به صورت جزوه در اختیار بگذارند خیلی بهتر است.
  سپاسگزارم.

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. جزوه قرار گرفت

 2. فواد

  سلام. خدا قوت مجموعتون نسبت به سایتهای دیگه خیلی بهتره. از حسن نیتتون تشکر میکنم

 3. behnam.painter

  بسیار کاربردی و جامع با بیانی شیوا تدریس میکنند

 4. ع شعبانی

  سلام عالی بود کمی سرعت بیان بالا بود

 5. d_shahbazi_e

  با سلام.بنده فایل های آموزشی شما رو تهیه کردم و خیلی راضی هستم.در مجموع از زحمات گروهتون و قیمت مناسب برنامه های آموزشی شما سپاسگزارم.

 6. feizi.m

  به نظرم فوق العاده بود… خیلی واضح و کاربردی

 7. Arab_S

  بسیار عالی بود از مدرس عزیز کمال تشکر را دارم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 12 ساعت و 30 دقیقه

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد