45 درصد تخفیف تابستانه همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش خواص فیزیکی 1

آموزش خواص فیزیکی مواد 1 به همراه حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

(16 دیدگاه)
زمان آموزش: 14 ساعت

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

تذکر: مباحث مربوط به انجماد با تمام جزئیات و به طور کامل در خواص فیزیکی 2 تشریح شده است.

علاقمندان: 1508

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

 در این فیلم آموزشی که بدون شک کامل ترین آموزش خواص فیزیکی مواد 1 می باشد، و با نام متالورژی فیزیکی 1 نیز شناخته می شود، علاوه بر پوشش کامل سرفصل وزارت علوم، به شکل جامع، تمام شاخه های آموزشی مربوط به خواص فیزیکی 1 را مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین مبحث عملیات حرارتی و دیاگرام های سه تایی به طور مفصل و با بیانی ساده، در این آموزش، ارائه می گردد.  به شکل تشریحی نیز، سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر پاسخ داده می شود. هر سال، پاسخ به سوالات کنکور، به روز رسانی می گردد.

 

برای دانلود گنجینه آموزش های مهندسی مواد با تخفیف ویژه به این لینک مراجعه کنید.

درس اول: انواع مواد و پیوند شیمیایی بین آنها

 • هرم مهندسی مواد
 • دسته بندی مواد بر اساس خواص
  • فلزات و آلیاژها (تعریف، بررسی و خواص)
  • سرامیکها، شیشه ها و شیشه سرامیکها (تعریف، بررسی و خواص)
  • پلیمرها (تعریف، بررسی و خواص)
  • نیمه رساناها (تعریف، بررسی و خواص)
  • کامپوزیتها (تعریف، بررسی و خواص)
 • دسته بندی کاربردی مواد
  • هوافضا (تعریف و مثال)
  • پزشکی  (تعریف و مثال)
  • الکترونیکی  (تعریف و مثال)
  • فناوری زیست محیطی  (تعریف و مثال)
  • مغناطیسی  (تعریف و مثال)
  • نوری  (تعریف و مثال)
  • هوشمند (تعریف و مثال)
  • سازه ای  (تعریف و مثال)
 • طبقه بندی مواد بر اساس ساختار
  • بلور
  • آمورف
 • تاثیرات محیطی و عوامل دیگر
 • پیوند اتمی
  • پیوند فلزی
  • پیوند کوالانسی
  • پیوند یونی
  • پیوند واندروالسی
   • پیوند دبای
   • پیوند هیدروژنی
   • لاندون
 • پیوند مخلوط
 • محاسبه کسر کوالانسی و یونی در ترکیبات
 • انرژی پیوند و فاصله بین اتمی
 • اشکال مختلف کربن
  • الماس
  • گرافیت
  • باکی بال
  • نانولوله

درس دوم: ساختارهای اتمی

 • انواع ساختار ها
  • ساختار اتمی
  • نانوساختار
  • ریزساختار
  • درشت ساختار
 • ظرفیت اتمی
 • ارتباط بین ظرفیت اتمی و لایه های الکترونی
 • الکترونگاتیویته
 • الکتروپوزیتیویته

درس سوم: آرایش های اتمی و یونی

  • بی نظمی
  • نظم کوتاه دامنه
  • نظم بلند دامنه
  • مواد آمورف
  • مفهوم سیستم و شبکه های براوه
  • بررسی ساختار های براوه
  • سلول واحد
  • ثابت شبکه و زوایای بین محوری
  • بررسی ساختار های مکعبی
  • محاسبه عدد همسایگی
  • ضریب فشردگی
  • بررسی مثال های متنوع
  • ساختار هگزاگونال فشرده
  • پلی مورف و آلوتروپی
  • جهات و صفحات در سلول واحد
  • چگالی خطی
  • چگالی صفحه ای
  • اندیس های میلر برای سیستم هگزاگونال
  • جهات و صفحات فشرده
  • مکان های بین نشینی
  • تفسیر مکانهای اکتاهدرال و تتراهدرال در سیستم های مکعبی
  • بررسی ساختار کلرید سزیم
  • بررسی ساختار کلرید پتاسیم
  • بررسی ساختار کلرید سدیم
  • بررسی ساختار بلند روی
  • بررسی ساختار فلوئوریت
  • بررسی ساختارر پروسکایت
  • بررسی ساختار الماس
  • مثال های متنوع و کاربردی از جهات، صفحات، ساختار ها، چگالی صفحه ای و خطی

درس چهارم: نقص ها در آرایش های اتمی و یونی

  • عیوب نقطه ای
  • عیب جای خالی
  • عیوب بین نشین
  • عیوب جانشین
  • عیب شاتکی
  • عیب فرنکل
 • عیوب خطی
  • نابجایی ها
   • لبه ای
   • پیچی
   • مختلط
  • عیوب سطحی
   • مرزدانه
   • بررسی عدد اندازه دانه
   • دوقلویی
   • نقص چیدن
  • اهمیت عیوب درر تاثیرگذاری بر خواص

درس پنجم: محلول جامد و ترکیب بین فلزی

 • تعریف آلیاژ
 • تعریف فاز
 • تعریف محلول جامد
 • محلول جامد بین نشین
 • محلول جامد جانشین
 • تفاوت محلول جامد و ترکیب
 • انحلال پذیری نامحدود، محدود و عدم حلالیت
 • قوانین هیوم روتاری
  • عامل اندازه
  • ساختار بلوری
  • ظرفیت شیمیایی
  • الکترونگاتیویته
 • استحکام بخشی محلول جامد
 • تاثیر محلول جامد بر خواص
 • ترکیب بین فلزی
 • خواص ترکیبات بین فلزی
 • دیاگرام فاز ترکیبات بین فلزی
 • انواع ترکیبات بین فلزی
  • استوکیومتری
  • غیراستوکیومتری (محلول جامد میانی)
 • کاربردهای بین فلزی ها

فصل ششم: دیاگرام فاز دوتایی

 • مفهوم دیاگرام فاز
 • درجه آزادی در دیاگرام فاز دوتایی
 • دیاگرام فاز دوتایی ایزومورف
 • ترکیب شیمایی فاز در دیاگرام دوتایی
 • تعیین میزان هر فاز (قانون اهرم)
 • ارتباط بین خواص و دیاگرام فاز
 • انجماد یک آلیاژ محلول جامد (انحلال کامل و تعادلی)
 • انحلال غیر تعادلی و جدایش فازی
 • واکنش های س هفازی در دیاگرام های دوتایی
 • واکنش یوتکتیک (دیاگرام فاز یوتکتیکی)
 • تشکیل محلول جامد با حد انحلال پذیری محدود
 • آلیاژ های با ترکیب فراتر از حد انحلال پذیری
 • آلیاژهای یوتکتیک
 • ساختار یوتکتیک
 • بررسی مثال های متنوع و کاربردی از تشکیل یوتکتیک
 • آلیاژهای هیپویوتکتیک و هایپریوتکتیک
 • ریزمولفه پریوتکتیک (∝ اولیه)
 • استحکام آلیاژهای یوتکتیک
 • فاصله بین لایه ای در ساختار یوتکتیک و محاسبات مربوطه
 • ارتباط بین دیاگرم فازی یوتکتیکی و خواص مکانیکی ترکیب
 • کاربردهای آلیاژهای یوتکتیک
 • انجماد غیر تعادلی در سیستم یوتکتیک
 • دیاگرام فاز دوتایی ترکیب واسطه
 • واکنش پریتکتیک
 • خواص آلیاژهای پریتکتیک
 • ساختار آلیاژ پریتکتیک
 • واکنش مونوتکتیک
 • آلوتروپی در دیاگرام های دوتایی
 • ترکیبات منظم و نامنظم در دیاگرام های دوتایی
 • فاصله عدم اختلاط در دیاگرام های دو فازی
 • واکنش یوتکتوئید
 • واکنش پریتکتوئید
 • بررسی خواص واکنش پریتکتوئید

درس هفتم: دیاگرامهای فازی سه تایی

 • روش های ارائه ترکیب
 • بررسی های کمی و کیفی مسیر انجماد تعادلی در یک سیستم ساده یوتکتیک ساده
 • تاثیر ترکیبات دوتایی در سیستم سه تایی
 • خطوط اتصال و آلکامید
 • مثلث ترکیب
 • مسیر انجماد
 • ترکیب دوتایی با نقطه ذوب متجانس
 • خط اتصال دوتایی حقیقی
 • نقطه پریتکتیک سه تایی
 • خط اتصال غیر دوتایی
 • تبلور و ذوب متناوب
 • تجزیه شدن ترکیب دوتایی
 • حد بالایی پایداری
 • تاثیر ترکیبات سه تایی بر روی سیستمهای سه تایی و مسیرهای انجماد
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب متجانس
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس
 • ذوب نامتجانس تک مرحله ای
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس دو مرحله ای
 • روشی برای تعیین مقادیر فازها
 • مقاطع همدما
 • محلول جامد در سیستمهای سه تایی
 • سیستم با حلالت کامل در حالت جامد
 • مسیر انجماد تعادلی
 • محلول جامد سه تایی

درس هشتم: عملیات حرارتی

 • آهن خام
 • نامگذاری و طبقه بندی فولادها
 • طبقه بندی فولادها
 • بررسی کامل دیاگرام آهن-کربن
 • واکنش های دیاگرما آهن-کربن
 • پرلیت
 • ریزمولفه اولیه
 • آستنیت
 • کنترل اندازه دانه آستنیت
 • دیاگرام های زمان-دما-استحاله
 • جوانه زنی و رشد فازها در پرلیت
 • بینیت
 • جانه زنی و رشد فازها در بینیت
 • استحاله مارتنزیتی و بازپخت
 • خواص فولادهای مارتنزیتی
 • بازپخت فولادهای مارتنزیتی
 • عملیات حرارتی ساده
  • تابکاری فرآیندی
  • تابکاری و نرماله کردن
  • کروی کردن
 • عملیات حرارتی همدما
  • آستمپرینگ
  • اثر مقدار کربن بر دیاگرام TTT
  • منقطع کردن استحاله های همدما
 • عملیات حرارتی سرد کردن سریع و بازپخت
  • آستنیت باقیمانده
  • تنش های پسماند و ترک خوردگی
  • مارتمپرینگ (مارکوپنچینگ)
  • سرعت سریع سرد کردن
  • دیاگرام CCT
 • اثر عناصر آلیاژی
  • سختی پذیری
  • اثر عناصر بر پایداری فلزی
 • کاربرد سختی پذیری
 • آزمایش جامینی
 • نمودار گراسمن
 • عملیات سطحی
  • گرم کردن انتخابی سطح
  • کربن دهی و نیتروژن دهی
 • چدن ها
 • واکنش یوتکتیک در چدن ها
 • واکنش یوتکتوئید در چدن ها
 • چدن سفید
 • چدن خاکستری
 • چدن چکش خوار
 • چدن نشکن
 • چدن با گرافیت فشرده

درس نهم: حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر

مدرس آموزش

majid abdellahi
 • مدرس دانشگاه
 • دکترای مهندسی مواد
 • پژوهشگر برگزیده ستاد نانو

ایشان فارغ التحصیل دکترای مهندسی مواد و متخصص در حوزه ی الگوریتمهای هوش مصنوعی و برنامه نویسی کامپیوتر می باشند. برای اولین بار تلفیق مدل سازی و بهینه سازی با استفاده از هوش مصنوعی را در دنیای مهندسی مطرح کرده و مقالات متعددی را در این زمینه منتشر نموده اند که تعدادی از آنها در ستاد فناوری نانو مورد تجلیل قرار گرفته اند. ایشان ۳ کتاب در حوزه ی نانومواد و  نفوذ در جامدات ترجمه و تالیف نموده اند. همچنین بیش از ۶۰ مقاله ISI با جمع ضریب تاثیر بیش از ۱۰۰ در مجلات معتبر بین المللی منتشر نموده اند. 

امتیاز مدرس: 4/99 از 5 بر اساس 254 دیدگاه

پیشنهادها

زمان آموزش: 3 ساعت

۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱۲۵,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 3 ساعت و 20 دقیقه

۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۴۵۰ تومان

زمان آموزش: 2 ساعت و 10 دقیقه

۱۴۹,۰۰۰ تومان ۸۱,۹۵۰ تومان

نظرات

تا کنون 1508 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

16 دیدگاه برای آموزش خواص فیزیکی مواد 1 به همراه حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

 1. Reza.neissi1367

  به شدت مفید _ مرسی

 2. نیما

  دکتر عبداللهی عشقه

 3. صفا

  با سلام. از اینکه این مجموعه های بی نظیر رو برای گروه مهندسی مواد آماده کردین ازتون یک دنیا سپاسگزارم. محشر بود خواص فیزیکیتون و بنده بسیار لذت بردم. خدا اجر بده به کسانی که صادقانه آموزش میدن و هر آن چیزی که بلدن رو بی دریغ و به بهتری شکل در اختیار بقیه میذارن.

 4. عاطی

  عالی بود استاد با انتشار فیلم های بعدی تون مارو خوشحال کنید

 5. Parvaz

  سلام
  هفته استاد رو به یکی از بهترین استادای زندگیم تبریک میگم 🌺🌺🌸

 6. حسین

  سلام. نمیشه برای این آموزش نظر نذاشت. خیلی خیلی خیلی فوق العاده بود. یعنی یه چیز خاصی بود واقعا. من تازه فهمیدم هیچی از مهندسی مواد نمیدونم. خخخ

 7. محسن شهشهان

  این بهترین چیزی بود که در زمینه مهندسی‌ مواد خریدم. واقعا معرکه است. سواد مهندسی‌ موادتون رو چند سطح ارتقا میده. به نسبت کیفیت آموزش، با این قیمت، مجانی‌ حساب می‌شه.

 8. جواد

  تا این آموزش های بی نظیر هست، به نظرم کلاس رفتن فقط ما رو عقب میندازه…

 9. Pari Sa

  اینقدر رضایت داشتم که وسط ویدیوی ساختارهای یوتکتیک استپ کردم بیام نظرم رو بگم ، به شدت راضی بودم ، به عنوان کسی که متالورژی فیزیکی ۱ دارم این ترم و وضعیت خیلی خوبی دارم توی این درس ، این بسته رو گرفتم برای یک جمع بندی نهایی ، خیلی نکات خوبی یاد گرفتم ، بیان و لحن استاد مدرس خیلی روان و مسلط هست و اسلاید ها با حوصله و سلیقه حاضر شدن ، انشالله ترم بعد خواص ۲ هم حتما تهیه میکنم . دوستانی که زمینه ی خوبی ندارند هم می تونند استفاده کنند و بهره مند بشن . توجه بشه که قیمت کتاب ریدهیل که از منابع این درس هست ، ۱۲۰ تومان بود سال گذشته ، اموزشی که تهیه میکنید برای یادگیری خوب این درس قیمت بسیار ناچیزی داره و این فیلم ها تا اخر تحصیل میمونن براتون.

 10. Ali

  با سلام
  تدریس دکتر عبداللهی فوق العاده هست. اگر امکان دارد درس آنالیز مواد را هم ارايه دهند.

 11. aliebrahimi1393s

  بسیار عالی و بینظیر ….ممنون از این همه تلاش..

 12. amir

  این آموزش یکی از بهترین آموزش های موجود از درس خواص فیزیکی بود
  من خیلی از مفاهیمی ک اساتید دانشگاه در بیان اون عاجز بودن رو توسط این آموزش یاد گرفتم
  جا داره از تیم پرتلاش همیار درس نهایت تشکر رو کنم

 13. امیر

  خیلی خوب بود. کاملا مسلط و کار بلد بودن. فارغ از سطح علمی ایده آل ایشون، ادبیات مناسبی هم داشتن که در انتقال مطالب موثر بود.

 14. Majidrahimi652

  محشششششر.خدا امواتتو بیامرزه دکتر مجید عبداللهی.حلالتون باشه پولی که دادم

 15. Abed

  بی نظیر و فوق العاده
  خیلی جامع و کامل

 16. عرشیا

  نمیتونم بگم کم نظیر. چون واقعا بی نظیره. سپاس از همیاردرس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 14 ساعت

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد