آموزش خواص فیزیکی مواد ۱ به همراه حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

به زودی منتشر می شود

استاد این درس: دکتر مجید عبداللهی

به زودی منتشر می شود

درس خواص فیزیکی از جمله درسهای مهم در شاخه مهندسی مواد و بسیاری از رشته های مهندسی دیگر است. این درس به دو بخش، تقسیم بندی می شود که در این فیلم آموزشی، بخش 1 آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر پوشش کامل سرفصل وزارت علوم، این فیلم آموزشی به شکل جامع تمام شاخهای آموزشی مربوط به خواص فیزیکی 1 را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به شکل تشریحی، سوالات کنکور چند سال اخیر پاسخ داده می شود.

درس اول: بررسی پیوندهای شیمیایی بین مواد 

 • مروری بر مفهوم پیوند شیمیایی
 • انواع مواد از لحاظ پیوند شیمیایی
  • سرامیکها
  • فلزات
  • کامپوزیتها
  • پلیمرها
 • انواع پیوند بین اتمی
  • پیوند یونی
  • پیوند کوالانسی
  • پیوندهای ثانویه
  • پیوند فلزی

درس دوم: ساختارهای اتمی

 • مفهوم ساختار اتمی
 • پارامتر شبکه
 • تعریف و بررسی سلول واحد
 • ارتباط سلول واحد و ساختار بلوری
 • بررسی شعاع اتمی و ارتباط آن با سلول واحد
 • عدد همسایگی
 • فاکتور تراکم اتمی
 • دانسیته
 • دانسیته خطی 
 • دانسیته سطحی
 • بررسی مفهوم جهت و صفحه در ساختارهای بلوری
 • تعیین جهت و تعیین صفحه در سلول واحد
 • آشنایی با اندیس میلر
 • بررسی فاصله صفحات بین بلوری
 • مفهوم آلوتروپی

درس سوم: عیوب اتمی در ساختار

 • مفهوم عیب در ساختار
 • نقص نقطه ای و انواع آن
  • جای خالی
  • بین نشینی
  • انرژی در عیوب جای خالی و بین نشینی
 • نقص خطی
  • نابجایی
  • نابجایی لبه
  • نابجایی پیچی
  • نابجایی مخلوط
  • اهمیت نابجاییها در ساختار
 • نقص سطحی
  • آشنایی با مرزدانه و اهمیت آن در ساختارها
  • آشنایی با نقص چیدن
  • آشنایی با دوقلویی
 • عیب فضایی

درس چهارم: نگاهی به آلیاژها

 • مفهوم آلیاژ
 • طبقه بندی آلیاژها
  • فلز خالص
  • فاز واسطه
   • ترکیب بین فلزی
   • ترکیب بین نشین
   • ترکیب الکترونی
  • محلول جامد
   • محلول جامد جانشینی
   • محلول جامد بین نشینی

درس پنجم: دیاگرامهای فازی دوتایی

 • مفهوم دیاگرام فاز
 • مختصات در دیاگرامهای فازی
 • انواع دیاگرام فاز
  • نوع ۱: انحلال کامل در حالت مذاب و جامد
   • ترکیب شیمیایی فاز
   • قانون اهرم
   • سرد کردن تعادلی یک آلیاژ محلول جامد
   • سرد کردن غیر تعادلی و ایجاد پدیده جدایش بین دندریتی
  • نوع ۲: محلول در حالت مذاب و نامحلول در حالت جامد
  • نوع ۳: انحلال کامل در حالت مذاب و انحلال جزیی در حالت جامد
  • نوع ۴: فاز واسطه
  • نوع ۵: واکنش پریتکتیک
  • نوع ۶: واکنش منوتکتیک
  • نوع ۷: دو فلز نامحلول در حالت مذاب و جامد
 • ارتباط بین نمودارها تعادلی فازی
 • استحاله های حالت جامد
  • مفهوم آلوتروپی
  • استحاله های منظم
  • استحاله های نامنظم
  • فاصله های عدم اختلاط
  • واکنش یوتکتوئید
  • واکنش پری تکتوئید
 • دیاگرامهای فازی پیچیده
 • مفهوم درجه آزادی

درس ششم: دیاگرامهای فازی سه تایی

 • روش های ارائه ترکیب
 • بررسی های کمی و کیفی مسیر انجماد تعادلی در یک سیستم ساده یوتکتیک ساده
 • تاثیر ترکیبات دوتایی در سیستم سه تایی
 • خطوط اتصال و آلکامید
 • مثلث ترکیب
 • مسیر انجماد
 • ترکیب دوتایی با نقطه ذوب متجانس
 • خط اتصال دوتایی حقیقی
 • نقطه پریتکتیک سه تایی
 • خط اتصال غیر دوتایی
 • تبلور و ذوب متناوب
 • تجزیه شدن ترکیب دوتایی
 • حد بالایی پایداری
 • حد پایینی پایداری
 • تاثیر ترکیبات سه تایی بر روی سیستمهای سه تایی و مسیرهای انجماد
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب متجانس
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس
 • ذوب نامتجانس تک مرحله ای
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس دو مرحله ای
 • روشی برای تعیین مقادیر فازها
 • مقاطع همدما
 • مقاطع عمودی
 • محلول جامد در سیستمهای سه تایی
 • سیستم با حلالت کامل در حالت جامد
 • مسیر انجماد تعادلی
 • محلول جامد سه تایی

درس هفتم: حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

خواص فیزیکی مواد 1

آموزش خواص فیزیکی مواد 1 به همراه حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی