آموزش خواص فیزیکی مواد ۱ به همراه حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

۲۴,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

استاد این درس: دکتر مجید عبداللهی

آماده برای دانلود

 در این فیلم آموزشی که بدون شک کامل ترین آموزش خواص فیزیکی مواد 1 می باشد، و با نام متالورژی فیزیکی 1 نیز شناخته می شود، علاوه بر پوشش کامل سرفصل وزارت علوم، به شکل جامع، تمام شاخه های آموزشی مربوط به خواص فیزیکی 1 را مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین مبحث عملیات حرارتی و دیاگرام های سه تایی به طور مفصل و با بیانی ساده، در این آموزش، ارائه می گردد.  به شکل تشریحی نیز، سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر پاسخ داده می شود. هر سال، پاسخ به سوالات کنکور، به روز رسانی می گردد.

 

 

 • حجم فیلم آموزشی: 900 Mb (انحصاری همیاردرس)
 • مدت زمان فیلم آموزشی: 14 ساعت
 • ناشر همیاردرس

 

تذکر: مباحث مربوط به انجماد با تمام جزئیات و به طور کامل در خواص فیزیکی 2 تشریح شده است.

 

برای دانلود گنجینه آموزش های مهندسی مواد با تخفیف ویژه به این لینک مراجعه کنید.

مربوط به حوزه های:

درس اول: انواع مواد و پیوند شیمیایی بین آنها

 • هرم مهندسی مواد
 • دسته بندی مواد بر اساس خواص
  • فلزات و آلیاژها (تعریف، بررسی و خواص)
  • سرامیکها، شیشه ها و شیشه سرامیکها (تعریف، بررسی و خواص)
  • پلیمرها (تعریف، بررسی و خواص)
  • نیمه رساناها (تعریف، بررسی و خواص)
  • کامپوزیتها (تعریف، بررسی و خواص)
 • دسته بندی کاربردی مواد
  • هوافضا (تعریف و مثال)
  • پزشکی  (تعریف و مثال)
  • الکترونیکی  (تعریف و مثال)
  • فناوری زیست محیطی  (تعریف و مثال)
  • مغناطیسی  (تعریف و مثال)
  • نوری  (تعریف و مثال)
  • هوشمند (تعریف و مثال)
  • سازه ای  (تعریف و مثال)
 • طبقه بندی مواد بر اساس ساختار
  • بلور
  • آمورف
 • تاثیرات محیطی و عوامل دیگر
 • پیوند اتمی
  • پیوند فلزی
  • پیوند کوالانسی
  • پیوند یونی
  • پیوند واندروالسی
   • پیوند دبای
   • پیوند هیدروژنی
   • لاندون
 • پیوند مخلوط
 • محاسبه کسر کوالانسی و یونی در ترکیبات
 • انرژی پیوند و فاصله بین اتمی
 • اشکال مختلف کربن
  • الماس
  • گرافیت
  • باکی بال
  • نانولوله

درس دوم: ساختارهای اتمی

 • انواع ساختار ها
  • ساختار اتمی
  • نانوساختار
  • ریزساختار
  • درشت ساختار
 • ظرفیت اتمی
 • ارتباط بین ظرفیت اتمی و لایه های الکترونی
 • الکترونگاتیویته
 • الکتروپوزیتیویته

درس سوم: آرایش های اتمی و یونی

 • بی نظمی
 • نظم کوتاه دامنه
 • نظم بلند دامنه
 • مواد آمورف
 • مفهوم سیستم و شبکه های براوه
 • بررسی ساختار های براوه
 • سلول واحد
 • ثابت شبکه و زوایای بین محوری
 • بررسی ساختار های مکعبی
 • محاسبه عدد همسایگی
 • ضریب فشردگی
 • بررسی مثال های متنوع
 • ساختار هگزاگونال فشرده
 • پلی مورف و آلوتروپی
 • جهات و صفحات در سلول واحد
 • چگالی خطی
 • چگالی صفحه ای
 • اندیس های میلر برای سیستم هگزاگونال
 • جهات و صفحات فشرده
 • مکان های بین نشینی
 • تفسیر مکانهای اکتاهدرال و تتراهدرال در سیستم های مکعبی
 • بررسی ساختار کلرید سزیم
 • بررسی ساختار کلرید پتاسیم
 • بررسی ساختار کلرید سدیم
 • بررسی ساختار بلند روی
 • بررسی ساختار فلوئوریت
 • بررسی ساختارر پروسکایت
 • بررسی ساختار الماس
 • مثال های متنوع و کاربردی از جهات، صفحات، ساختار ها، چگالی صفحه ای و خطی
 • درس چهارم: نقص ها در آرایش های اتمی و یونی
 • عیوب نقطه ای
  • عیب جای خالی
  • عیوب بین نشین
  • عیوب جانشین
  • عیب شاتکی
  • عیب فرنکل
 • عیوب خطی
  • نابجایی ها
   • لبه ای
   • پیچی
   • مختلط
  • عیوب سطحی
   • مرزدانه
   • بررسی عدد اندازه دانه
   • دوقلویی
   • نقص چیدن
  • اهمیت عیوب درر تاثیرگذاری بر خواص

درس پنجم: محلول جامد و ترکیب بین فلزی

 • تعریف آلیاژ
 • تعریف فاز
 • تعریف محلول جامد
 • محلول جامد بین نشین
 • محلول جامد جانشین
 • تفاوت محلول جامد و ترکیب
 • انحلال پذیری نامحدود، محدود و عدم حلالیت
 • قوانین هیوم روتاری
  • عامل اندازه
  • ساختار بلوری
  • ظرفیت شیمیایی
  • الکترونگاتیویته
 • استحکام بخشی محلول جامد
 • تاثیر محلول جامد بر خواص
 • ترکیب بین فلزی
 • خواص ترکیبات بین فلزی
 • دیاگرام فاز ترکیبات بین فلزی
 • انواع ترکیبات بین فلزی
  • استوکیومتری
  • غیراستوکیومتری (محلول جامد میانی)
 • کاربردهای بین فلزی ها

فصل ششم: دیاگرام فاز دوتایی

 • مفهوم دیاگرام فاز
 • درجه آزادی در دیاگرام فاز دوتایی
 • دیاگرام فاز دوتایی ایزومورف
 • ترکیب شیمایی فاز در دیاگرام دوتایی
 • تعیین میزان هر فاز (قانون اهرم)
 • ارتباط بین خواص و دیاگرام فاز
 • انجماد یک آلیاژ محلول جامد (انحلال کامل و تعادلی)
 • انحلال غیر تعادلی و جدایش فازی
 • واکنش های س هفازی در دیاگرام های دوتایی
 • واکنش یوتکتیک (دیاگرام فاز یوتکتیکی)
 • تشکیل محلول جامد با حد انحلال پذیری محدود
 • آلیاژ های با ترکیب فراتر از حد انحلال پذیری
 • آلیاژهای یوتکتیک
 • ساختار یوتکتیک
 • بررسی مثال های متنوع و کاربردی از تشکیل یوتکتیک
 • آلیاژهای هیپویوتکتیک و هایپریوتکتیک
 • ریزمولفه پریوتکتیک (∝ اولیه)
 • استحکام آلیاژهای یوتکتیک
 • فاصله بین لایه ای در ساختار یوتکتیک و محاسبات مربوطه
 • ارتباط بین دیاگرم فازی یوتکتیکی و خواص مکانیکی ترکیب
 • کاربردهای آلیاژهای یوتکتیک
 • انجماد غیر تعادلی در سیستم یوتکتیک
 • دیاگرام فاز دوتایی ترکیب واسطه
 • واکنش پریتکتیک
 • خواص آلیاژهای پریتکتیک
 • ساختار آلیاژ پریتکتیک
 • واکنش مونوتکتیک
 • آلوتروپی در دیاگرام های دوتایی
 • ترکیبات منظم و نامنظم در دیاگرام های دوتایی
 • فاصله عدم اختلاط در دیاگرام های دو فازی
 • واکنش یوتکتوئید
 • واکنش پریتکتوئید
 • بررسی خواص واکنش پریتکتوئید

درس هفتم: دیاگرامهای فازی سه تایی

 • روش های ارائه ترکیب
 • بررسی های کمی و کیفی مسیر انجماد تعادلی در یک سیستم ساده یوتکتیک ساده
 • تاثیر ترکیبات دوتایی در سیستم سه تایی
 • خطوط اتصال و آلکامید
 • مثلث ترکیب
 • مسیر انجماد
 • ترکیب دوتایی با نقطه ذوب متجانس
 • خط اتصال دوتایی حقیقی
 • نقطه پریتکتیک سه تایی
 • خط اتصال غیر دوتایی
 • تبلور و ذوب متناوب
 • تجزیه شدن ترکیب دوتایی
 • حد بالایی پایداری
 • تاثیر ترکیبات سه تایی بر روی سیستمهای سه تایی و مسیرهای انجماد
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب متجانس
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس
 • ذوب نامتجانس تک مرحله ای
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس دو مرحله ای
 • روشی برای تعیین مقادیر فازها
 • مقاطع همدما
 • محلول جامد در سیستمهای سه تایی
 • سیستم با حلالت کامل در حالت جامد
 • مسیر انجماد تعادلی
 • محلول جامد سه تایی

درس هشتم: عملیات حرارتی

 • آهن خام
 • نامگذاری و طبقه بندی فولادها
 • طبقه بندی فولادها
 • بررسی کامل دیاگرام آهن-کربن
 • واکنش های دیاگرما آهن-کربن
 • پرلیت
 • ریزمولفه اولیه
 • آستنیت
 • کنترل اندازه دانه آستنیت
 • دیاگرام های زمان-دما-استحاله
 • جوانه زنی و رشد فازها در پرلیت
 • بینیت
 • جانه زنی و رشد فازها در بینیت
 • استحاله مارتنزیتی و بازپخت
 • خواص فولادهای مارتنزیتی
 • بازپخت فولادهای مارتنزیتی
 • عملیات حرارتی ساده
  • تابکاری فرآیندی
  • تابکاری و نرماله کردن
  • کروی کردن
 • عملیات حرارتی همدما
  • آستمپرینگ
  • اثر مقدار کربن بر دیاگرام TTT
  • منقطع کردن استحاله های همدما
 • عملیات حرارتی سرد کردن سریع و بازپخت
  • آستنیت باقیمانده
  • تنش های پسماند و ترک خوردگی
  • مارتمپرینگ (مارکوپنچینگ)
  • سرعت سریع سرد کردن
  • دیاگرام CCT
 • اثر عناصر آلیاژی
  • سختی پذیری
  • اثر عناصر بر پایداری فلزی
 • کاربرد سختی پذیری
 • آزمایش جامینی
 • نمودار گراسمن
 • عملیات سطحی
  • گرم کردن انتخابی سطح
  • کربن دهی و نیتروژن دهی
 • چدن ها
 • واکنش یوتکتیک در چدن ها
 • واکنش یوتکتوئید در چدن ها
 • چدن سفید
 • چدن خاکستری
 • چدن چکش خوار
 • چدن نشکن
 • چدن با گرافیت فشرده

درس نهم: حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر

دکتر مجید عبداللهی

 

دکتر مجید عبداللهی

      دکترای مهندسی مواد

 

دکتر مجید عبداللهی  یکی از بنیانگذاران همیاردرس و دکترای مهندسی مواد و متخصص در حوزه ی الگوریتمهای هوش مصنوعی و برنامه نویسی کامپیوتر می باشند. برای اولین بار تلفیق مدل سازی و بهینه سازی با استفاده از هوش مصنوعی را در دنیای مهندسی مطرح کرده و مقالات متعددی را در این زمینه منتشر نموده اند که تعدادی از آنها در ستاد فناوری نانو مورد تجلیل قرار گرفته اند. ایشان ۳ کتاب در حوزه ی نانومواد و  نفوذ در جامدات ترجمه و تالیف نموده اند. همچنین بیش از ۶۰ مقاله ISI با جمع ضریب تاثیر بیش از ۱۰۰ در مجلات معتبر بین المللی منتشر نموده اند. برخی از افتخارات ایشان در زیر ذکر می گردد:

 

 • ابداع به کارگیری بهینه سازی الگوریتمی برای خواص ترموالکتریک مواد مهندسی (لینک)
 • ابداع به کارگیری شبیه سازی الگوریتمی (ABC، GA، BBO، CCA و GEP) در بسیاری از کاربردهای مهندسی (لینک، لینک، لینک، لینک، لینک، لینک)
 • مطرح نمودن استفاده از هوش مصنوعی در ابزار سرامیکی (لینک)
 • پژوهشگر برگزیده همایش فناوری های نوین سلامت دانشگاه امیرکبیر
 • دعوت به عنوان سخنران به بیش از ۵۰ کنفرانس خارجی
 • ادیتور در دو مجله بین المللی
 • مطرح نمودن استفاده از مواد فرومغناطیس سخت برای اولین بار در مباحث هایپرترمیا و رهایش دارو (لینک)
 • ابداع یک نانوکامپوزیت نوین جهت درمان بافتهای استخوانی (لینک)
 •  ابداع یک نانوپوشش برای افزایش خواص مواد قابل کاشت در بدن (لینک)
 • ساخت داربستهای مغناطیسی زیست سازگار برای اولین بار (لینک)
میانگین امتیازات

5.00

07
( 7 دیدگاه )
5 ستاره
100%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 دیدگاه برای این محصول

 1. 07

  توسط Ali

  با سلام
  تدریس دکتر عبداللهی فوق العاده هست. اگر امکان دارد درس آنالیز مواد را هم ارایه دهند.

 2. 07

  توسط aliebrahimi1393s

  بسیار عالی و بینظیر ….ممنون از این همه تلاش..

 3. 07

  توسط amir

  این آموزش یکی از بهترین آموزش های موجود از درس خواص فیزیکی بود
  من خیلی از مفاهیمی ک اساتید دانشگاه در بیان اون عاجز بودن رو توسط این آموزش یاد گرفتم
  جا داره از تیم پرتلاش همیار درس نهایت تشکر رو کنم

 4. 07

  توسط امیر

  خیلی خوب بود. کاملا مسلط و کار بلد بودن. فارغ از سطح علمی ایده آل ایشون، ادبیات مناسبی هم داشتن که در انتقال مطالب موثر بود.

 5. 07

  توسط Majidrahimi652

  محشششششر.خدا امواتتو بیامرزه دکتر مجید عبداللهی.حلالتون باشه پولی که دادم

 6. 07

  توسط Abed

  بی نظیر و فوق العاده
  خیلی جامع و کامل

 7. 07

  توسط عرشیا

  نمیتونم بگم کم نظیر. چون واقعا بی نظیره. سپاس از همیاردرس

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

آموزش متالورژی فیزیکی 1

آموزش خواص فیزیکی مواد 1 به همراه حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

۲۴,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود