45 درصد تخفیف بهاره همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

آموزش آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی – بخش گرامر

(5 دیدگاه)
زمان آموزش: 8 ساعت و 52 دقیقه

45 درصد تخفیف به مدت محدود

۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳۶,۹۵۰ تومان

این آموزش در آموزش کامل آزمون EPT نیز ارایه شده است. برای مشاهده ی آموزش کامل آزمون EPT به این لینک مراجعه فرمایید

علاقمندان: 613

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

 در این همیاردرس،آموزش جامع و کامل آزمون EPT، بخش گرامر ارائه خواهد شد. سرعت در آزمون EPT مهمترین فاکتور در پاسخ به سوالات این آزمون است. با این حالات عدم تسلط دانشجویان به تکنیک های لازم برای پاسخ دهی باعث می شود تا معمولا اکثر دانشجویان در پاسخ به سوالات با کمبود زمان مواجه شوند. بخش گرامر مهمترین قسمت ذخیره وقت در آزمون EPT است. در این همیاردرس به مخاطب آموزش داده که چگونه بدون معنی کردن جملات و فقط با تسلط به قانون های گرامری آزمون EPT بتوانند به سادگی به سوالات این بخش پاسخ دهند.

  • درس اول: مبحث اسم به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • حروف تعریف اسم (Articles)
   • کاربرد The
   • جایگاه اسم
   • انواع اسم
   • پیش اسم­ها
   • اسامی مرکب
   • کاربرد اعداد قبل از اسم
   • حالت مالکیت اسم در جمله
   • پسوندهای اسم ساز مهم
  • درس دوم: مبحث صفت و قید به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • جایگاه صفت در جمله
   • صفت­هایی که به ly ختم می­شوند
   • صفت ترکیبی
   • انواع صفت
   • پسوندهای صفت ساز مهم
   • صفت تفضیلی
   • صفت برترین یا عالی
   • As…As صفت تفضیلی مضاعف
   • صفات بی قاعده
   • قید(Adverb) و جایگاه قید
   • انواع قید
   • قیدهای پرکاربرد و نکته­ای
   • قیدهای بی قاعده
  • درس سوم: مبحث اتصال دهنده های جملات به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • بیان هدف و نتیجه (purpose statement)
   • بیان علت (reason statement)
   • بیان تضاد و تقابل
   • بیان مکان
   • بیان زمان
   • بیان توضیح
   • بیان نتیجه، نتیجه گیری
   • بیان شرط
   • بیان حالت
  • درس چهارم: مبحث جملات سببی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • نکات مربوط به جملات سببی
   • مجهولی جملات سببی
   • کاربرد have
   • کاربرد get
   • Let, help, make در ساختارهای سببی
  • درس پنجم: مبحث جملات شرط به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • شرطی نوع اول (شرطی با آینده، شرطی با فعل امر، شرطی با حال ساده)
   • شرطی نوع دوم
   • شرطی نوع سوم
   • شرطی مرکب
   • Wish:
   • قانون اول
   • قانون دوم
   • قانون سوم
  • درس ششم: مبحث نقل قول به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • نقل قول جملات خبری(نقل قول مستقیم، نقل قول غیر مستقیم)
   • نقل قول با افعال کمکی (Modals)
   • نقل قول جملات امری
   • نقل قول جملات پرسشی
  • درس هفتم: مبحث زمان های فعل به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • زمان حال ساده
   • زمان حال استمراري
   • زمان حال کامل
   • حال کامل استمراري
   • زمان گذشته ساده
   • زمان گذشته استمراري
   • گذشته کامل
   • گذشته کامل استمراري
   • زمان آينده ساده
   • زمان آینده ساده با be going to
   • آينده استمراري
   • آينده کامل
  • درس هشتم: مبحث جملات کوتاه و وارونگی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • وارونگی بعد از کلمات پرسشی
   • وارونگی بعد از عبارت های قید مکانی یک کلمه ای
   • وارونگی بعد از عبارت های قیدی منفی کننده
   • وارونگی در جملات شرطی که با فعل کمکی آنها
   • سوالات ضميمه (Tag question)
   • نکات مهم درباره سوالات ضميمه
   • جملات اجتناب از تکرار و نکات تستی آنها
  • درس نهم: مبحث ضمایر، جمله وار وصفی و جمله وار اسمی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • ضماير فاعلي
   • نکات مربوط به ضمایر فاعلی
   • ضماير مفعولي
   • مقايسه صفت ملکي با ضميرملکي
   • ضمایر انعکاسی
   •  ضماير موصولي
   • انواع  جمله وارهای وصفی
   •  ضمایر موصولی و حروف اضافه
   • نکات ظریف تستی مربوط به حروف اضافه وضمایر موصولی
   • حذف ضمایر موصولی
   • فعل در ساختار ضمایر موصولی
   • جمله وار های اسمی
  • درس دهم: افعال کمکی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • ويژگي هاي افعال کمکي (Modal)
   •  طرز سوالي و منفي کردن افعال کمکي
   • Can
   •  Could
   • May Could + Have + P.P
   • Might
   • Might ( May) + Have+ P.P
   • Should
   • Had better, Ought to
   • Must
   • Must + Have + P.P
   • Should + Have + P.P
  • درس یازدهم: مبحث ساختار همسان به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • Or
   • And
   • But
   • Both
   • Either…..or
   • Neither…..nor
   • not only …… but also
   • and….
  • درس دوازدهم: مبحث افعال مجهول به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • مجهول زمان حال ساده
   •  مجهول زمان حال استمراري
   • مجهول زمان حال کامل
   • مجهول حال کامل استمراري
   • مجهول زمان گذشته ساده
   • مجهول زمان گذشته استمراري
   • مجهول گذشته کامل
   • مجهول گذشته کامل استمراري
   •  مجهول زمان آينده ساده
   • مجهول آينده کامل
   •  مجهول افعال کمکي
  • درس سیزدهم: حروف اضافه به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • حروف اضافه افعال مهم و پرتکرار
   • حروف اضافه صفت های مهم و پرتکرار
   • حروف اضافه اسم های مهم و پرتکرار
   • دیگرترکیبات حروف اضافه مهم و پرتکرار
   • حروف اضافه در مورد قید زمان
   • حروف اضافه در مورد قید مکان
   • دیگر حروف اضافه رایج در اصطلاحات
  • درس چهاردهم: مبحث قیود کمی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • قانون های so…that
   •  such…….that
   •  too…..to
   •  enough….to
  • درس پانزدهم: مبحث زیاده گویی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • اجتناب از توضیح
   •  اجتناب از تکرار لغت های هم معنی
   • اجتناب از تکرار فاعل
  • درس شانزدهم: مبحث صورت فعل دوم به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • افعالی که بعد از آنها فعل ساده (مصدر بدونto  ) می آید
   •  افعالی که بعد از آنها مصدر با to  می آید
   •  افعالی که بعد از آنها ing می آید
   • افعالی که بعد از آنها هم مصدر با to و هم  ing می آید
   • افعالی که بعد از آنها هم مصدر بدونto و هم  ing می آید
   • افعالی که بعد از آنها هم مصدر بدونto و هم با to می آید
   • تشخیص استفاده از اسم مصدر (ing)+ فعل یا مصدر با to
  • درس هفدهم: مبحث ساختار جمله به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • ساختار جمله
   • انواع فاعل/انواع مفعول
   • ساختار های به هم گره خورده
  • درس هجدهم: مبحث تطابق فعل و فاعل به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT

   

  • درس نوزدهم: انتخاب واژگان به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT

   • Would rather
   • Prefer
   • Had better * used to
   • Be used to
   • Get used to * do
   • Make * like
   • Alike
   • Unlikely
   • Likely * tell
   • Say * rise
   • Raise * ask
   • Explain * lend
   • Borrow * Lie
   • Lay * percent
   • Percentage* make care
   • Take care*

   

منابع:

کتاب لانگمن قرمز 

کتاب واژگان ضروری تافل 

کتاب ۱۱۰۰ واژه بارونز 

کتاب ۵۰۴ واژه 

کتاب راهنمای تافل 

جزوه های معتبر آزمون EPT

آزمون های EPT دانشگاه آزاد اسلامی

 

مدرس آموزش

نسرین سادات میریان
 • مدرس دانشگاه
 • مدرس دوره های EPT و MSRT
 • کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سرکار خانم نسرین سادات میریان، کارشناس ارشد زبان انگلیسی و مدرس تخصصی آزمون های دانشگاهی MSRT و EPT می باشند. از سال 1387 در دانشگاه های متعدد ( دولتی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور و دانش پژوهان)، سابقه ی تدریس داشته و به طور تخصصی در مرکز اموزش های تخصصی ذوب آهن اصفهان فعال می باشند. ایشان مولف دو کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی و زبان تخصصی دانشجویان معماری هستند.

پیشنهادها

زمان آموزش: 1 ساعت و 45 دقیقه

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

زمان آموزش: 2 ساعت و 11 دقیقه

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

زمان آموزش: 12 ساعت و 30 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۹۵۰ تومان

زمان آموزش: 15 ساعت

۹۲,۰۰۰ تومان ۵۰,۶۰۰ تومان

نظرات

تا کنون 613 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

5 دیدگاه برای آموزش آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی – بخش گرامر

 1. مبین عزیزی

  سلام. . فرق این دوره آموزشی با دوره گرامر چیه؟

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام. خیلی تفاوتی نداره. فقط در این آموزش، در حین بیان مباحث و نکات گرامری، از مثال های آزمون ept و ترفندهای پاسخ دهی به سوالات آزمون ept استفاده شده و برای مخاطبینی که آزمون ept دانشگاه آزاد رو دارند، مناسب هست.

 2. حسین محمودی

  با عرض سلام و ادب و احترام
  بدینوسیله از تلاش های موسسه در زمینه توسعه علمی و عملی از جمله افزایش سطح کیفیت آموزشی تشکر میکنم و
  از پشتیبانی موسسه که در امر دانلود فایلهای ارسالی بنده را یاری نمود کمال تشکر و قدردانی را دارم .

 3. محمدجواد

  عالی و درست حسابی. آفرین بر شما

 4. محمد

  خیلی مثال محور و کاربردی بود…برای امثال من که وقت نداشتن، فوق العاده بود. تشکر از زحمات شما

 5. دانشجوی دکتری اقتصاد

  نسبت به همه ی سایتهای دیگه بهتر و کامل تر بود. اگه بخوام عامل قبولیم رو در آزمون ept بگم با اطمینان میگم آموزش شما بود. انشالله همیشه موفق باشین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 8 ساعت و 52 دقیقه

۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳۶,۹۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد