آموزش آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی – بخش گرامر

۲۱,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

آماده برای دانلود

 در این همیاردرس،آموزش جامع و کامل آزمون EPT، بخش گرامر ارائه خواهد شد. سرعت در آزمون EPT مهمترین فاکتور در پاسخ به سوالات این آزمون است. با این حالات عدم تسلط دانشجویان به تکنیک های لازم برای پاسخ دهی باعث می شود تا معمولا اکثر دانشجویان در پاسخ به سوالات با کمبود زمان مواجه شوند. بخش گرامر مهمترین قسمت ذخیره وقت در آزمون EPT است. در این همیاردرس به مخاطب آموزش داده که چگونه بدون معنی کردن جملات و فقط با تسلط به قانون های گرامری آزمون EPT بتوانند به سادگی به سوالات این بخش پاسخ دهند.

 

 • حجم فیلم آموزشی: 764 Mb (انحصاری همیاردرس)
 • زمان فیلم آموزشی: 8 ساعت و 52 دقیقه
 • ناشر: همیاردرس

 

برای دانلود آموزش کامل آزمون EPT دانشگاه آزاد به این (لینک) مراجعه فرمایید.

مربوط به حوزه های: ,
  • درس اول: مبحث اسم به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • حروف تعریف اسم (Articles)
   • کاربرد The
   • جایگاه اسم
   • انواع اسم
   • پیش اسم­ها
   • اسامی مرکب
   • کاربرد اعداد قبل از اسم
   • حالت مالکیت اسم در جمله
   • پسوندهای اسم ساز مهم
  • درس دوم: مبحث صفت و قید به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • جایگاه صفت در جمله
   • صفت­هایی که به ly ختم می­شوند
   • صفت ترکیبی
   • انواع صفت
   • پسوندهای صفت ساز مهم
   • صفت تفضیلی
   • صفت برترین یا عالی
   • As…As صفت تفضیلی مضاعف
   • صفات بی قاعده
   • قید(Adverb) و جایگاه قید
   • انواع قید
   • قیدهای پرکاربرد و نکته­ای
   • قیدهای بی قاعده
  • درس سوم: مبحث اتصال دهنده های جملات به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • بیان هدف و نتیجه (purpose statement)
   • بیان علت (reason statement)
   • بیان تضاد و تقابل
   • بیان مکان
   • بیان زمان
   • بیان توضیح
   • بیان نتیجه، نتیجه گیری
   • بیان شرط
   • بیان حالت
  • درس چهارم: مبحث جملات سببی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • نکات مربوط به جملات سببی
   • مجهولی جملات سببی
   • کاربرد have
   • کاربرد get
   • Let, help, make در ساختارهای سببی
  • درس پنجم: مبحث جملات شرط به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • شرطی نوع اول (شرطی با آینده، شرطی با فعل امر، شرطی با حال ساده)
   • شرطی نوع دوم
   • شرطی نوع سوم
   • شرطی مرکب
   • Wish:
   • قانون اول
   • قانون دوم
   • قانون سوم
  • درس ششم: مبحث نقل قول به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • نقل قول جملات خبری(نقل قول مستقیم، نقل قول غیر مستقیم)
   • نقل قول با افعال کمکی (Modals)
   • نقل قول جملات امری
   • نقل قول جملات پرسشی
  • درس هفتم: مبحث زمان های فعل به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • زمان حال ساده
   • زمان حال استمراری
   • زمان حال کامل
   • حال کامل استمراری
   • زمان گذشته ساده
   • زمان گذشته استمراری
   • گذشته کامل
   • گذشته کامل استمراری
   • زمان آینده ساده
   • زمان آینده ساده با be going to
   • آینده استمراری
   • آینده کامل
  • درس هشتم: مبحث جملات کوتاه و وارونگی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • وارونگی بعد از کلمات پرسشی
   • وارونگی بعد از عبارت های قید مکانی یک کلمه ای
   • وارونگی بعد از عبارت های قیدی منفی کننده
   • وارونگی در جملات شرطی که با فعل کمکی آنها
   • سوالات ضمیمه (Tag question)
   • نکات مهم درباره سوالات ضمیمه
   • جملات اجتناب از تکرار و نکات تستی آنها
  • درس نهم: مبحث ضمایر، جمله وار وصفی و جمله وار اسمی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • ضمایر فاعلی
   • نکات مربوط به ضمایر فاعلی
   • ضمایر مفعولی
   • مقایسه صفت ملکی با ضمیرملکی
   • ضمایر انعکاسی
   •  ضمایر موصولی
   • انواع  جمله وارهای وصفی
   •  ضمایر موصولی و حروف اضافه
   • نکات ظریف تستی مربوط به حروف اضافه وضمایر موصولی
   • حذف ضمایر موصولی
   • فعل در ساختار ضمایر موصولی
   • جمله وار های اسمی
  • درس دهم: افعال کمکی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • ویژگی های افعال کمکی (Modal)
   •  طرز سوالی و منفی کردن افعال کمکی
   • Can
   •  Could
   • May Could + Have + P.P
   • Might
   • Might ( May) + Have+ P.P
   • Should
   • Had better, Ought to
   • Must
   • Must + Have + P.P
   • Should + Have + P.P
  • درس یازدهم: مبحث ساختار همسان به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • Or
   • And
   • But
   • Both
   • Either…..or
   • Neither…..nor
   • not only …… but also
   • and….
  • درس دوازدهم: مبحث افعال مجهول به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • مجهول زمان حال ساده
   •  مجهول زمان حال استمراری
   • مجهول زمان حال کامل
   • مجهول حال کامل استمراری
   • مجهول زمان گذشته ساده
   • مجهول زمان گذشته استمراری
   • مجهول گذشته کامل
   • مجهول گذشته کامل استمراری
   •  مجهول زمان آینده ساده
   • مجهول آینده کامل
   •  مجهول افعال کمکی
  • درس سیزدهم: حروف اضافه به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • حروف اضافه افعال مهم و پرتکرار
   • حروف اضافه صفت های مهم و پرتکرار
   • حروف اضافه اسم های مهم و پرتکرار
   • دیگرترکیبات حروف اضافه مهم و پرتکرار
   • حروف اضافه در مورد قید زمان
   • حروف اضافه در مورد قید مکان
   • دیگر حروف اضافه رایج در اصطلاحات
  • درس چهاردهم: مبحث قیود کمی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • قانون های so…that
   •  such…….that
   •  too…..to
   •  enough….to
  • درس پانزدهم: مبحث زیاده گویی به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • اجتناب از توضیح
   •  اجتناب از تکرار لغت های هم معنی
   • اجتناب از تکرار فاعل
  • درس شانزدهم: مبحث صورت فعل دوم به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • افعالی که بعد از آنها فعل ساده (مصدر بدونto  ) می آید
   •  افعالی که بعد از آنها مصدر با to  می آید
   •  افعالی که بعد از آنها ing می آید
   • افعالی که بعد از آنها هم مصدر با to و هم  ing می آید
   • افعالی که بعد از آنها هم مصدر بدونto و هم  ing می آید
   • افعالی که بعد از آنها هم مصدر بدونto و هم با to می آید
   • تشخیص استفاده از اسم مصدر (ing)+ فعل یا مصدر با to
  • درس هفدهم: مبحث ساختار جمله به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT
   • ساختار جمله
   • انواع فاعل/انواع مفعول
   • ساختار های به هم گره خورده
  • درس هجدهم: مبحث تطابق فعل و فاعل به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT

   

  • درس نوزدهم: انتخاب واژگان به همراه آموزش مهارت پاسخ گویی در آزمون EPT

   • Would rather
   • Prefer
   • Had better * used to
   • Be used to
   • Get used to * do
   • Make * like
   • Alike
   • Unlikely
   • Likely * tell
   • Say * rise
   • Raise * ask
   • Explain * lend
   • Borrow * Lie
   • Lay * percent
   • Percentage* make care
   • Take care*

   

نسرین سادات میریان

 

سرکار خانم نسرین سادات میریان، کارشناس ارشد زبان انگلیسی و مدرس تخصصی آزمون های دانشگاهی MSRT و EPT می باشند. از سال ۱۳۸۷ در دانشگاه های متعدد ( دولتی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور و دانش پژوهان)، سابقه ی تدریس داشته و به طور تخصصی در مرکز اموزش های تخصصی ذوب آهن اصفهان فعال می باشند. ایشان مولف دو کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی و زبان تخصصی دانشجویان معماری هستند.


کتاب لانگمن قرمز 

کتاب واژگان ضروری تافل 

کتاب ۱۱۰۰ واژه بارونز 

کتاب ۵۰۴ واژه 

کتاب راهنمای تافل 

جزوه های معتبر آزمون EPT

آزمون های EPT دانشگاه آزاد اسلامی

میانگین امتیازات

5.00

04
( 4 دیدگاه )
5 ستاره
100%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 دیدگاه برای این محصول

 1. 04

  توسط حسین محمودی

  با عرض سلام و ادب و احترام
  بدینوسیله از تلاش های موسسه در زمینه توسعه علمی و عملی از جمله افزایش سطح کیفیت آموزشی تشکر میکنم و
  از پشتیبانی موسسه که در امر دانلود فایلهای ارسالی بنده را یاری نمود کمال تشکر و قدردانی را دارم .

 2. 04

  توسط محمدجواد

  عالی و درست حسابی. آفرین بر شما

 3. 04

  توسط محمد

  خیلی مثال محور و کاربردی بود…برای امثال من که وقت نداشتن، فوق العاده بود. تشکر از زحمات شما

 4. 04

  توسط دانشجوی دکتری اقتصاد

  نسبت به همه ی سایتهای دیگه بهتر و کامل تر بود. اگه بخوام عامل قبولیم رو در آزمون ept بگم با اطمینان میگم آموزش شما بود. انشالله همیشه موفق باشین

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

آموزش آزمون EPT بخش گرامر

آموزش آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی - بخش گرامر

۲۱,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود