آموزش مقاومت مصالح
زمان آموزش: 36 ساعت
فهرست آموزش

فصل اول: مقدمه

  • انواع نیرو
  • انواع مختلف تکیه گاه و بارگذاری

فصل دوم: مفهوم تنش

  •  تنش در اعضای سازه
  • تنش متوسط
  • تحلیل و طراحی
  • بارگذاری محوری، تنش قائم
  • تنش برشی
  • تنش تکیه گاهی در اتصالات
  • کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه ها
  • روش حل مسئله
  • تنش وارد بر صفحه مایل در بارگذاری محوری
  • مولفه های تنش
  • ملاحظات و روشهاي طراحي

فصل سوم: تنش و کرنش در بارگذاری محوری

  • کرنش قائم در بارگذاری محوری
  • نمودار تنش – کرنش
  • نمودار بار – تغييرشكل
  • تنش حقیقی و کرنش حقیقی
  • تنش مهندسي و کرنش مهندسي
  • شكل پذيري، نرم و شكننده بودن مصالح
  • قانون هوک، مدول یانگ (مدول الاستیسیته) (مدول کشسانی)
  • رفتار کشسان (الاستيك) و رفتار مومسان (پلاستيك)
  • ايزوتروپيك (همسان) و آنيزوتروپيك (ناهمسان) بودن مصالح
  • خستگی
  • خزش
  • اثر باوشينگر
  • نمودار هيسترزيس
  • تغییر شکل عضو در بارگذاری محوری
  • مسائل نامعين استاتيكي
  • روش جمع آثار (سوپرپوزيشن)
  • عضو تحت اثر تغییرات دما
  • نسبت پواسون
  • بارگذاری چند محوری، تعمیم قانون هوک
  • انبساط حجمی، مدول حجمی
  • کرنش برشی
  • مدول برشي (مدول صلابت)
  • روابط كلي تنش
  • رابطه بین مدول الاستیسیته، مدول برشی و نسبت پواسون
  • روابط تنش-کرنش برای مواد کامپوزیت مسلح با الیاف
  • توزیع تنش و کرنش در بارگذاری محوری، اصل سن ونان
  • تمرکز تنش
  • تغییر شکل های پلاستیک
  • تنش پسماند

فصل چهارم: پیچش

  • تغییر شکل در محور دایره ای
  • تنش در محدوده الاستيك
  • نرم و شكننده بودن در پيچش
  • زاويه شكست مصالح
  • زاویه پیچش الاستیک
  • محورهاي نامعين استاتيكي
  • طراحي محورهاي انتقال
  • تمرکز تنش در محور دایره ای
  • تغيير شكل پلاستيك در محورهاي دايره اي
  • مدول گسيختگي مصالح در پيچش
  • محورهاي دايره اي ساخته شده از مصالح ايده آل الاستوپلاستيك
  • گشتاور آستانه تسليم و گشتاور پلاستيك در مصالح ايده آل الاستوپلاستيك
  • بارگذاري و باربرداري از نوع پيچش
  • تنش باقيمانده در محورهاي دايره اي
  • پیچش اعضای غیر دایره ای
  • محورهای توخالی جدار نازک بسته توخالي

فصل پنجم: خمش محض

  • شرايط بارگذاري متناظر با خمش محض
  • عضو متقارن در خمش محض
  • تعريف محور خنثي و نحوه تعيين آن
  • تغییر شکل در خمش محض
  • تنش و تغییر شکل الاستیک
  • مدول مقطع (اساس مقطع) (مدول الاستيك)
  • شعاع انحنا و خميدگي
  • تغییر شکل در محور عرضی
  • خمش در اعضای مرکب از چند ماده
  • تمركز تنش در اعضاي تحت خمش
  • بارگذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن
  • خمش نامتقارن
  • حالت کلی بارگذاری محوری خارج از مرکز

فصل ششم: تحلیل و طراحی تیرها برای تحمل خمش

  • نمودارهای برش و لنگر خمشی
  • رابطه بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
  • تحلیل تیرهای استاتیکی نامعین
  • طراحی تیرهای منشوری برای تحمل خمش
  • تیرهای غیرمنشوری

فصل هفتم: تنش های برشی در تیرها و اعضای جدار نازک

  • برش در وجه افقی جزء تیر
  • جریان برش
  • تعیین تنش های برشی در تیر
  • توزیع تنش برشي در مقطع مستطیلی
  • برش طولی در جز تیری با شکل دلخواه
  • تنش برشی در اعضای جدار نازک
  • تعيين جهت تنش هاي برشي طولي با مفهوم تغيير شكل خمشي تحت نيروي برشي
  • تعيين نحوه توزيع جريان برش در مقطع جدار نازك
  • بارگذاری نامتقارن در اعضای جدار نازک، مرکز برش

فصل هشتم: تبدیل های تنش و کرنش

  • تبدیل تنش صفحه ای
  • تنشهای اصلی، تنش برشی ماکزیمم
  • دایره مور برای تنش صفحه ای
  • حالت کلی تنش
  • کاربرد دایره مور برای تحلیل سه بعدی تنش
  • معیارهای تسلیم مواد شکل پذیر تحت تنش صفحه ای
  • معیارهای شکست مواد شکننده تحت تنش صفحه ای
  • تنش در مخازن تحت فشار جدار نازک
  • تبدیل کرنش صفحه ای
  • دایره مور برای کرنش صفحه ای
  • تحلیل سه بعدی کرنش
  • گلبرگ کرنش

فصل نهم: خیز تیرها

  • تغییر شکل تیر در بارگذاری عرضی
  • معادله منحنی خیز
  • تعیین مستقیم خیز با استفاده از توزیع بار
  • روش توابع یکه برای تعیین شیب و خیز تیرها
  • روش جمع آثار (سوپرپوزیشن)
  • كاربرد اصل جمع آثار براي تيرهاي نامعين

 

وبینار نرم افزار ایکسپرت
زمان وبینار: 7 ساعت
فهرست آموزش

چگونه نرم افزار را نصب و به دیتابیس ها وصل کنم؟

چگونه فرمت های مختلف طیف ها را در نرم افزار مدیریت کنم؟

چگونه نویزهای یک الگو را شناسایی و حذف کنم؟

چگونه یک الگو را پالایش کنم؟

چگونه زمینه الگو را اصلاح کنم؟

چگونه به شکل دقیق و حرفه ای عناصر موجود در یک ترکیب را شناسایی کنم؟

چگونه با استفاده از فرآیند نمره دهی، عناصر صحیح را در الگو شناسایی کنم؟

چگونه جداسازی Ka1 از Ka2 را انجام دهم؟

چگونه با استفاده از تولبارها شناسایی دقیق فازی را انجام دهم؟

کی و چگونه از روش شرر استفاده کنم؟

کی و چگونه از روش ویلیام سون هال استفاده کنم؟

کی و چگونه از روش ریتولد استفاده کنم؟

برای تعیین اندازه دانه و کرنش چگونه مدیریت لازم و درست را انجام دهم؟

چگونه با دقت بالا درصد فازها را محاسبه کنم؟

چگونه با دقت بالا میزان فاز آمورف را محاسبه کنم؟

چگونه بدون اطلاعات ساختاری تعیین فاز را انجام دهم؟

چگونه سلول واحد و مشخصات ساختاری را تعیین کنم؟

چگونه با محاسبه گرها کار کنم و اهمیت آنها در چیست؟

چگونه دو الگوی متفاوت را با هم ادغام کنم؟

چگونه محیط استاندارد تعریف کنم و اهمیت محیط استاندارد در چیست؟

چگونه از نرم افزار خروجی بگیرم؟

چگونه خروجی های با کیفیت را در مقاله به کار ببرم؟

 

 

آموزش استاتیک
زمان آموزش: 39 ساعت 25 دقیقه
فهرست آموزش

فصل اول: مقدمه، علم مکانیک و مکانیک مهندسی، اهداف استاتیک

  • استاتیک چیست؟
  • قوانین و اصول پایه مکانیک
  • سیستم واحدهای اندازه گیری
  • تبدیل سیستم های آحاد
  • روش حل مسئله
  • دقت عددی

فصل دوم: استاتیک ذرات

  • نیروها در صفحه
   • نیروی وارد بر ذره، برآیند دو نیرو
   • بردارها
   • جمع بردارها
   •  برآیند چند نیروی همرس
   •  تجزیه یک نیرو به مؤلفه هایش
   • مؤلفه های متعامد یک نیرو
   • بردار یکه
   • جمع نیروها به کمک جمع مؤلفه ها
   • تعادل یک ذره
   • قانون حرکت اول نیوتن
   • مسائل پیرامون تعادل ذره
   • دیاگرام جسم آزاد
  • نیروها در فضا
   • مؤلفه های متعامد یک نیرو در فضا
   • تعریف نیرو به کمک بزرگی و دو نقطه بر روی امتداد آن
   • برآیند چند نیروی همزمان در فضا
   • تعادل یک ذره در فضا

فصل سوم: اجسام صلب: سیستم تعادل نیروها

  • نیروهای داخلی و خارجی
  • قانون انتقال پذیری، نیروهای معادل
  • ضرب دو بردار
  • ضرب دو بردار به کمک مؤلفه های متعامد آنها
  • گشتاور یک نیرو حول یک نقطه
  • قضیه وارینون
  • مؤلفه های متعامد گشتاور یک نیرو
  • ضرب اسکالر دو بردار
  • ضرب مختلط سه بردار
  • گشتاور یک نیرو حول یک محور
   گشتاور کوپل
  • کوپل های معادل
  • جمع کوپل ها
  • بیان کوپل به کمک بردار
  • تبدیل یک نیرو به یک نیرو و یک گشتاور
  • سیستم های نیروهای معادل
  • سیستم های بردارهای هم سنگ
  • تبدیل سیستم نیروها به یک نیروی معادل و یا یک نیرو و گشتاور

فصل چهارم: تعادل اجسام صلب

  • دیاگرام جسم آزاد
  • تعادل در دو بعد
   • واکنش های تکیه گاهی و اتصالات یک سازه دو بعدی
   • تعادل یک جسم صلب در صفحه
   • نامعینی استاتیکی و قیود ناکافی
   • پایداری و ناپایداری
   •  تعادل یک جسم دو نیرویی
   • تعادل یک جسم سه نیرویی
  • تعادل در سه بعد
   • تعادل یک جسم صلب در فضا
   • واکنش های تکیه گاهی و اتصالات یک سازه سه بعدی

فصل پنجم: نیروهای گسترده: مرکز هندسی و مرکز جرم

  • خطوط و سطوح
   • مرکز جرم یک جسم دو بعدی
   • مرکز هندسی سطوح و خطوط
   • گشتاور اول سطوح و خطوط
   • صفحات و خطوط مرکب
   • تعیین مرکز هندسی به کمک انتگرال گیری
   • قضیه پاپوس-گلدینوس
  • احجام
   • مرکز جرم یک جسم سه بعدی
   • مرکز هندسی احجام
   • احجام مرکب
   • تعیین مرکز هندسی احجام به کمک انتگرال گیری

فصل ششم: تحلیل سازه ها

  • خرپاها
   • تعریف خرپا
   • خرپاهای ساده
   • اعضای صفر نیرویی
   • تحلیل خرپا به روش مفصل
   • تحلیل خرپا به روش مقطع زدن
  • قاب ها و اجزای ماشین
   • سازه های متشکل از اعضای چند نیرویی
   • تحلیل قاب
   • تفکیک اعضای قابها از تکیه گاهها و گره ها

فصل هفتم: نیروهای کابل ها و تیرها

  • نیروهای داخلی اعضا
  • تیرها
   • انواع بارها و تکیه گاهها
   • نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر
   • دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی
   • ارتباط بین دیاگرام های بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
  • کابل ها
   • کابل ها تحت اثر نیروهای متمرکز
   • کابل ها تحت اثر بارهای گسترده
   • کابل های سهموی
   • کابل های زنجیره ای

فصل هشتم: اصطکاک

  • قوانین نیروی اصطکاک، ضریب اصطکاک
  • زاویه اصطکاک
  • گوه
  • اصطکاک در اجزای ماشین ها
   • پیچ ها
   • یاتاقان ها
   • دیسک ها
   • اصطکاک غلتشی
   • اصطکاک تسمه ای

فصل نهم: نیروهای گسترده

  • ممان اینرسی (گشتاور لختی) سطوح
   • گشتاور دوم و گشتاور لختی سطوح
   • تعیین ممان اینرسی یک سطح با انتگرال گیری
   • ممان اینرسی قطبی
   • شعاع ژیراسیون یک سطح
   • قضیه محورهای موازی
   • ممان اینرسی اشکال مرکب
   • ممان اینرسی حاصلضرب
   • محورهای اصلی و ممان اینرسی حول محورهای اصلی
   • دایره مور برای ممان اینرسی و ممان اینرسی حاصلضرب
  • ممان اینرسی جرمی
   • تعیین ممان اینرسی جرم
   • قضیه محورهای موازی
   • ممان اینرسی صفحات نازک
   • تعیین ممان اینرسی یک جسم سه بعدی با انتگرال گیری
   • ممان اینرسی اشکال مرکب

فصل دهم: روش کار مجازی

  • کار انجام شده توسط نیرو
  • قانون کار مجازی
  • کاربرد قانون کار مجازی
  • بازدهی مکانیکی
  • کار انجام شده توسط نیرو در یک جابجایی محدود
  • انرژی پتانسیل
  • مفهوم تعادل به کمک انرژی پتانسیل

 

آموزش خواص فیزیکی مواد 2
زمان آموزش: 7 ساعت
فهرست آموزش

درس اول: نفوذ در جامدات

 • مفهوم نفوذ
 • مکانیزم های نفوذ در جامدات
  • جای خالی
  • بین نشین
  • کرودین
  • حلقه زنر
  • تبادیل مستقیم
 • مفهوم انرژی فعال سازی
 • پدیده کرکندال
 • قوانین فیک
  • قانون اول فیک
  • قانون دوم فیک
  • انواع راه حل ها برای قانون دوم فیک
   • لایه نازک
   • زوج شبه بی نهایت
   • زوج نفوذی
   • همگن کردن ترکیب
  • آشنایی با روش ماتانو
 • معادلات دارکن

درس دوم: آشنایی با مرزدانه

 • انواع مرزها در جامدات تک فازی
 • مرزدانه کوچک زوایه
 • مرزدانه بزرگ زاویه
 • انرژی مرزدانه
 • کشش سطحی مرزدانه
 • حرکت مرزدانه
 • مرز بین بلوری

درس سوم: استحاله فازی (در مذاب) و انجماد

 • سینتیک استحاله فاز
 • انجماد
 • خواص فاز مذاب
 • نیروی محرکه انجماد
 • جوانه زنی همگن در انجماد
 • شعاع بحرانی
 • سد انرژی جوانه زنی همگن در مذاب
 • سرعت جوانه زنی همگن در مذاب
 • جوانه زنی ناهمگن در انجماد
 • سرعت جوانه زنی ناهمگن در مذاب
 • سد انرژی جوانه زنی ناهمگن در مذاب
 • جوانه زنی در شیار
 • فرآیند ذوب

درس چهارم: خواص استحاله های نفوذی در جامدات

 • انواع استحاله فازی در جامدات
 • جوانه زنی همگن در جامدات
 • انواع فصل مشترک های بین فازی در جامدات
 • انرژی کرنشی ناشی از استحاله فازی در جامدات
 • فرآیند کاهش هم سیمایی
 • جوانه زنی ناهمگن در جامدات
  • جوانه زنی رسوب در مرزدانه بدون انرژی کرنشی
  • جوانه زنی رسوب در مرزدانه با انرژی کرنشی
  • جوانه زنی بر روی نابجایی ها
  • جوانه زنی بر روی جاهای خالی
 • سرعت جوانه زنی همگن
 • سرعت جوانه زنی ناهمگن
 • سرعت رشد رسوب
 • منحنی های TTT

درس پنجم: تابکاری

 • آشنایی کلی با پدیده تابکاری
 • انرژی ذخیره شده در کار سرد
 • ارتباط انرژی آزاد با انرژی کرنشی
 • آزاد شدن انرژی ذخیره شده
 • بازیابی
 • مرز فرعی
 • تبلور مجدد
  • دمای تبلور مجدد
  • تشکیل جوانه
  • عوامل موثر بر اندازه دانه تبلور مجدد شده
   • میزان کار سرد
   • زمان تابکاری
   • دمای تابکاری
   • سرعت گرم کردن
   • ناخالصی های محلول
   • اندازه دانه اولیه
 • رشد دانه
  • تاثیر نیروی محرکه بر سینتیک مهاجرت مرزدانه
  • سینتیک شد دانه
  • تاثیر ناخالصی روی رشد دانه

درس ششم: رسوب سختی و تجزیه اسپینودال

 • عملیات حرارتی رسوب سختی
  • مرحله اول: عملیات انحلال
  • مرحله دوم: سریع سرد کردن
  • مرحله سوم: پیرسازی
 • شرایط لازم برای رسوب سختی
 • رسوب گذاری در آلیاژهای Al-Cu
 • فازهای انتقالی
 • پیرسختی
 • مناطق عاری از رسوب
 • درشت شدن رسوب
 • تجزیه اسپینودال

درس هفتم: حل تشریحی کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر

آموزش دیاگرام فاز 3 تایی
زمان آموزش: 2 ساعت و 45 دقیقه
فهرست آموزش
 • روش های ارائه ترکیب
 • بررسی های کمی و کیفی مسیر انجماد تعادلی در یک سیستم ساده یوتکتیک ساده
 • تاثیر ترکیبات دوتایی در سیستم سه تایی
 • خطوط اتصال و آلکامید
 • مثلث ترکیب
 • مسیر انجماد
 • ترکیب دوتایی با نقطه ذوب متجانس
 • خط اتصال دوتایی حقیقی
 • نقطه پریتکتیک سه تایی
 • خط اتصال غیر دوتایی
 • تبلور و ذوب متناوب
 • تجزیه شدن ترکیب دوتایی
 • حد بالایی پایداری
 • تاثیر ترکیبات سه تایی بر روی سیستمهای سه تایی و مسیرهای انجماد
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب متجانس
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس
 • ذوب نامتجانس تک مرحله ای
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس دو مرحله ای
 • روشی برای تعیین مقادیر فازها
 • مقاطع همدما
 • محلول جامد در سیستمهای سه تایی
 • سیستم با حلالت کامل در حالت جامد
 • مسیر انجماد تعادلی
 • محلول جامد سه تایی
آموزش خواص فیزیکی مواد 1
زمان آموزش: 14 ساعت
فهرست آموزش

درس اول: انواع مواد و پیوند شیمیایی بین آنها

 • هرم مهندسی مواد
 • دسته بندی مواد بر اساس خواص
  • فلزات و آلیاژها (تعریف، بررسی و خواص)
  • سرامیکها، شیشه ها و شیشه سرامیکها (تعریف، بررسی و خواص)
  • پلیمرها (تعریف، بررسی و خواص)
  • نیمه رساناها (تعریف، بررسی و خواص)
  • کامپوزیتها (تعریف، بررسی و خواص)
 • دسته بندی کاربردی مواد
  • هوافضا (تعریف و مثال)
  • پزشکی  (تعریف و مثال)
  • الکترونیکی  (تعریف و مثال)
  • فناوری زیست محیطی  (تعریف و مثال)
  • مغناطیسی  (تعریف و مثال)
  • نوری  (تعریف و مثال)
  • هوشمند (تعریف و مثال)
  • سازه ای  (تعریف و مثال)
 • طبقه بندی مواد بر اساس ساختار
  • بلور
  • آمورف
 • تاثیرات محیطی و عوامل دیگر
 • پیوند اتمی
  • پیوند فلزی
  • پیوند کوالانسی
  • پیوند یونی
  • پیوند واندروالسی
   • پیوند دبای
   • پیوند هیدروژنی
   • لاندون
 • پیوند مخلوط
 • محاسبه کسر کوالانسی و یونی در ترکیبات
 • انرژی پیوند و فاصله بین اتمی
 • اشکال مختلف کربن
  • الماس
  • گرافیت
  • باکی بال
  • نانولوله

درس دوم: ساختارهای اتمی

 • انواع ساختار ها
  • ساختار اتمی
  • نانوساختار
  • ریزساختار
  • درشت ساختار
 • ظرفیت اتمی
 • ارتباط بین ظرفیت اتمی و لایه های الکترونی
 • الکترونگاتیویته
 • الکتروپوزیتیویته

درس سوم: آرایش های اتمی و یونی

 • بی نظمی
 • نظم کوتاه دامنه
 • نظم بلند دامنه
 • مواد آمورف
 • مفهوم سیستم و شبکه های براوه
 • بررسی ساختار های براوه
 • سلول واحد
 • ثابت شبکه و زوایای بین محوری
 • بررسی ساختار های مکعبی
 • محاسبه عدد همسایگی
 • ضریب فشردگی
 • بررسی مثال های متنوع
 • ساختار هگزاگونال فشرده
 • پلی مورف و آلوتروپی
 • جهات و صفحات در سلول واحد
 • چگالی خطی
 • چگالی صفحه ای
 • اندیس های میلر برای سیستم هگزاگونال
 • جهات و صفحات فشرده
 • مکان های بین نشینی
 • تفسیر مکانهای اکتاهدرال و تتراهدرال در سیستم های مکعبی
 • بررسی ساختار کلرید سزیم
 • بررسی ساختار کلرید پتاسیم
 • بررسی ساختار کلرید سدیم
 • بررسی ساختار بلند روی
 • بررسی ساختار فلوئوریت
 • بررسی ساختارر پروسکایت
 • بررسی ساختار الماس
 • مثال های متنوع و کاربردی از جهات، صفحات، ساختار ها، چگالی صفحه ای و خطی
 • درس چهارم: نقص ها در آرایش های اتمی و یونی
 • عیوب نقطه ای
  • عیب جای خالی
  • عیوب بین نشین
  • عیوب جانشین
  • عیب شاتکی
  • عیب فرنکل
 • عیوب خطی
  • نابجایی ها
   • لبه ای
   • پیچی
   • مختلط
  • عیوب سطحی
   • مرزدانه
   • بررسی عدد اندازه دانه
   • دوقلویی
   • نقص چیدن
  • اهمیت عیوب درر تاثیرگذاری بر خواص

درس پنجم: محلول جامد و ترکیب بین فلزی

 • تعریف آلیاژ
 • تعریف فاز
 • تعریف محلول جامد
 • محلول جامد بین نشین
 • محلول جامد جانشین
 • تفاوت محلول جامد و ترکیب
 • انحلال پذیری نامحدود، محدود و عدم حلالیت
 • قوانین هیوم روتاری
  • عامل اندازه
  • ساختار بلوری
  • ظرفیت شیمیایی
  • الکترونگاتیویته
 • استحکام بخشی محلول جامد
 • تاثیر محلول جامد بر خواص
 • ترکیب بین فلزی
 • خواص ترکیبات بین فلزی
 • دیاگرام فاز ترکیبات بین فلزی
 • انواع ترکیبات بین فلزی
  • استوکیومتری
  • غیراستوکیومتری (محلول جامد میانی)
 • کاربردهای بین فلزی ها

فصل ششم: دیاگرام فاز دوتایی

 • مفهوم دیاگرام فاز
 • درجه آزادی در دیاگرام فاز دوتایی
 • دیاگرام فاز دوتایی ایزومورف
 • ترکیب شیمایی فاز در دیاگرام دوتایی
 • تعیین میزان هر فاز (قانون اهرم)
 • ارتباط بین خواص و دیاگرام فاز
 • انجماد یک آلیاژ محلول جامد (انحلال کامل و تعادلی)
 • انحلال غیر تعادلی و جدایش فازی
 • واکنش های س هفازی در دیاگرام های دوتایی
 • واکنش یوتکتیک (دیاگرام فاز یوتکتیکی)
 • تشکیل محلول جامد با حد انحلال پذیری محدود
 • آلیاژ های با ترکیب فراتر از حد انحلال پذیری
 • آلیاژهای یوتکتیک
 • ساختار یوتکتیک
 • بررسی مثال های متنوع و کاربردی از تشکیل یوتکتیک
 • آلیاژهای هیپویوتکتیک و هایپریوتکتیک
 • ریزمولفه پریوتکتیک (∝ اولیه)
 • استحکام آلیاژهای یوتکتیک
 • فاصله بین لایه ای در ساختار یوتکتیک و محاسبات مربوطه
 • ارتباط بین دیاگرم فازی یوتکتیکی و خواص مکانیکی ترکیب
 • کاربردهای آلیاژهای یوتکتیک
 • انجماد غیر تعادلی در سیستم یوتکتیک
 • دیاگرام فاز دوتایی ترکیب واسطه
 • واکنش پریتکتیک
 • خواص آلیاژهای پریتکتیک
 • ساختار آلیاژ پریتکتیک
 • واکنش مونوتکتیک
 • آلوتروپی در دیاگرام های دوتایی
 • ترکیبات منظم و نامنظم در دیاگرام های دوتایی
 • فاصله عدم اختلاط در دیاگرام های دو فازی
 • واکنش یوتکتوئید
 • واکنش پریتکتوئید
 • بررسی خواص واکنش پریتکتوئید

درس هفتم: دیاگرامهای فازی سه تایی

 • روش های ارائه ترکیب
 • بررسی های کمی و کیفی مسیر انجماد تعادلی در یک سیستم ساده یوتکتیک ساده
 • تاثیر ترکیبات دوتایی در سیستم سه تایی
 • خطوط اتصال و آلکامید
 • مثلث ترکیب
 • مسیر انجماد
 • ترکیب دوتایی با نقطه ذوب متجانس
 • خط اتصال دوتایی حقیقی
 • نقطه پریتکتیک سه تایی
 • خط اتصال غیر دوتایی
 • تبلور و ذوب متناوب
 • تجزیه شدن ترکیب دوتایی
 • حد بالایی پایداری
 • تاثیر ترکیبات سه تایی بر روی سیستمهای سه تایی و مسیرهای انجماد
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب متجانس
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس
 • ذوب نامتجانس تک مرحله ای
 • ترکیب سه تایی با نقطه ذوب نامتجانس دو مرحله ای
 • روشی برای تعیین مقادیر فازها
 • مقاطع همدما
 • محلول جامد در سیستمهای سه تایی
 • سیستم با حلالت کامل در حالت جامد
 • مسیر انجماد تعادلی
 • محلول جامد سه تایی

درس هشتم: عملیات حرارتی

 • آهن خام
 • نامگذاری و طبقه بندی فولادها
 • طبقه بندی فولادها
 • بررسی کامل دیاگرام آهن-کربن
 • واکنش های دیاگرما آهن-کربن
 • پرلیت
 • ریزمولفه اولیه
 • آستنیت
 • کنترل اندازه دانه آستنیت
 • دیاگرام های زمان-دما-استحاله
 • جوانه زنی و رشد فازها در پرلیت
 • بینیت
 • جانه زنی و رشد فازها در بینیت
 • استحاله مارتنزیتی و بازپخت
 • خواص فولادهای مارتنزیتی
 • بازپخت فولادهای مارتنزیتی
 • عملیات حرارتی ساده
  • تابکاری فرآیندی
  • تابکاری و نرماله کردن
  • کروی کردن
 • عملیات حرارتی همدما
  • آستمپرینگ
  • اثر مقدار کربن بر دیاگرام TTT
  • منقطع کردن استحاله های همدما
 • عملیات حرارتی سرد کردن سریع و بازپخت
  • آستنیت باقیمانده
  • تنش های پسماند و ترک خوردگی
  • مارتمپرینگ (مارکوپنچینگ)
  • سرعت سریع سرد کردن
  • دیاگرام CCT
 • اثر عناصر آلیاژی
  • سختی پذیری
  • اثر عناصر بر پایداری فلزی
 • کاربرد سختی پذیری
 • آزمایش جامینی
 • نمودار گراسمن
 • عملیات سطحی
  • گرم کردن انتخابی سطح
  • کربن دهی و نیتروژن دهی
 • چدن ها
 • واکنش یوتکتیک در چدن ها
 • واکنش یوتکتوئید در چدن ها
 • چدن سفید
 • چدن خاکستری
 • چدن چکش خوار
 • چدن نشکن
 • چدن با گرافیت فشرده

درس نهم: حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر