30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

گنجینه ژنتیک انسانی
مدرس: دکتر سهامه محبی
تعداد آموزش های این گنجینه: 2
زمان آموزش: 21 ساعت
گنجینه ریاضیات
مدرس: دکتر مریم بهمن پور
تعداد آموزش های این گنجینه: 7
زمان آموزش: 77 ساعت
گنیجینه آموزش بیوشیمی
مدرس: دکتر محبوبه عبداللهی
تعداد آموزش های این گنجینه: 4
زمان آموزش: 21 ساعت
پاسخ آزمون ept سال ۱۳۹۷
مدرس: نسرین میریان
تعداد آموزش های این گنجینه: 6
زمان آموزش: 15 ساعت
آموزش مهندسی مواد
مدرس: دکتر مجید عبداللهی
تعداد آموزش های این گنجینه: 8
زمان آموزش: 84 ساعت
آموزش شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد
مدرس: دکتر مجید عبداللهی
تعداد آموزش های این گنجینه: 6
زمان آموزش: 54 ساعت