45 درصد تخفیف بهاره همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش فیزیک الکترومغناطیس
زمان آموزش: 10 ساعت و 20 دقیقه
مشاهده ی فهرست
فصل اول: آنالیز برداری
 •  جمع و تفریق برداری
 • ضرب داخلی بردارها
 • ضرب خارجی بردارها
 • دستگاه مختصات کارتزین
 • دستگاه مختصات استوانه ای
 • دستگاه مختصات کروی
 • مفاهیم گرادیان
 • دیورژانس
 • قضایای استوکس
 • دیورژانس و هلمهولتز 
فصل دوم: میدان های الکتریکی ساکن در خلاء
 • قانون کولن
 • شدت میدان الکتریکی
 • اصل برهم نهی
 • میدان ناشی از یک توزیع بار پیوسته
 • قانون گاوس
 • شکل نقطه ای قانون گاوس
 • پتانسیل الکتریکی
 • معادله کرل ماکسول برای میدان الکتریکی ساکن
 • پتانسیل و میدان الکتریکی
فصل سوم: میدان الکتریکی ساکن در اجسام و انرژی الکتریکی
 • میدان الکتریکی ساکن در اجسام و انرژی الکتریکی
 • هدایت الکتریکی در ماده و دسته بندی اجسام
 • جریان الکتریکی و قانون اهم
 • مقاومت الکتریکی
 • اصل بقای بار و معادله پیوستگی
 • بار آزاد در اجسام رسانا و نحوه توزیع آن
 • میدان الکتریکی در حضور اجسام رسانا و شرایط مرزی
 • اجسام عایق در میدان الکتریکی ساکن
 • جریان پلاریزاسیون
 • شرایط مرزی در سطح مشترک دو عایق
 • ظرفیت
 • میدان الکتریکی در اجسام نیمه رسانا
 • انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی
 • نیرو و گشتاور در سیستمهای الکتریکی ساکن

 

فصل چهارم: معادله لاپلاس و پواسون

 • معادلات لاپلاس و پواسون
 • حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات دکارتی
 • مسایل مقدار مرزی در مختصات دکارتی
 • حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای
 • حل معادله لاپلاس در مختصات کروی
 • روش تصویر

فصل پنجم: میدان های مغناطیسی ساکن

 • اصول موضوعی مغناطیس ساکن در فضای آزاد
 • قانون بیوساوار
 • پتانسیل برداری مغناطیسی
 • دو قطبی مغناطیسی
 • میدان مغناطیسی در حضور اجسام
 • شرایط مرزی میدان های مغناطیسی
 • انواع مواد مغناطیسی

 

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش فیزیک عمومی 1
زمان آموزش: 21 ساعت
مشاهده ی فهرست

درس اول: اندازه گیری

 • اندازه گیری ها
 • دستگاه بین المللی یکاها
 • طول
 • جرم
 • زمان
 • تبدیل یکاها

درس دوم: حرکت در راستای خط راست

 • مکان 
 • جابجایی
 • نمودار مکان-زمان
 • سرعت میانگین
 • حرکت یکنواخت
 • تندی میانگین
 • سرعت لحظه ای
 • نمودار سرعت زمان
 • شتاب میانگین
 • شتاب لحظه ای
 • حرکت شتابدار با شتاب ثابت
 • سقوط آزاد
 • مساحت زیر نمودار سرعت زمان و شتاب زمان

درس سوم: بردارها

 • کمیت های برداری و اسکالر
 • جمع بردارها به روش هندسی
 • مولفه های بردار
 • بردار یکه
 • جمع بردارها با استفاده از مولفه ها
 • ضرب بردارها

درس چهارم: حرکت دو بعدی و سه بعدی

 • مکان
 • جابجایی
 • سرعت متوسط
 • سرعت لحظه ای
 • شتاب متوسط
 • شتاب لحظه ای
 • حرکت شتابدار با شتاب ثابت در دو یا سه بعد
 • حرکت پرتابی
 • حرکت دایره ای یکنواخت
 • حرکت نسبی در یک بعد
 • حرکت نسبی در دو بعد

درس پنجم: نیرو و حرکت (1)

 • قانون اول نیوتون
 • قانون دوم نیوتون
 • معرفی برخی از نیروها
 • قانون سوم نیوتون
 • کاربرد قوانین نیوتون در حل مسائل مختلف

درس ششم: نیرو و حرکت (2)

 • نیروی اصطکاک
 • نیروی پس کشی و سرعت حد
 • حرکت دایره ای یکنواخت و نیروی مرکزگرا

درس  هفتم: انرژی جنبشی و کار

 • کار نیروی ثابت
 • کار کل
 • کار نیروی وزن
 • کار نیروی عمودی سطح
 • کار نیروی متغیر
 • نیروی فنر
 • قضیه کار-انرژی
 • توان

درس هشتم: انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

 • کار و انرژی پتانسیل
 • نیروهای پایستار و ناپایستار
 • تعیین مقادیر انرژی پتانسیل
 • انرژی پتانسیل گرانشی
 • انرژی پتانسیل کشسانی
 • پایستگی انرژی در حالت خاص (در حضور نیروهای پایستار)
 • منحنی انرژی پتانسیل
 • پایستگی انرژی در حالت کلی

درس نهم: تکانه خطی

 • مرکز جرم
 • قانون دوم نیوتن برای یک مجموعه از ذرات
 • تکانه خطی (اندازه حرکت)
  • برخورد و ضربه
  • قانون پایستگی تکانه خطی
  • انواع برخورد
  • سرعت مرکز جرم
 • برخورد کشسان یک بعدی با هدف ساکن
 • برخورد کشسان یک بعدی با هدف متحرک
 • برخورد دوبعدی

درس دهم: چرخش

 • معادله مکان زاویه ای –  زمان
 • جابجایی زاویه ای
 • سرعت زاویه ای متوسط
 • سرعت زوایه ای لحظه ای
 • شتاب زاویه ای متوسط
 • شتاب زاویه ای لحظه ای
 • حرکت شتابدار با شتاب زاویه ای ثابت 
 • انرژی جنبشی دورانی
 • لختی دوران
 • قضیه محورهای موازی
 • گشتاور نیرو
 • قانون دوم نیوتن برای حرکت دورانی 
 • کار و انرژی جنبشی دورانی

درس یازدهم: غلتش

 • غلتش به عنوان حرکت ترکیبی انتقال و چرخش
 • انرژی جنبشی غلتش
 • نیروهای غلتش (اصطکاک و غلتش)
 • غلتش رو به پایین در سطح شیبدار
 • یویو
 • نگاهی دیگر به گشتاور نیرو
 • تکانه زاویه ای
 • شکل زاویه ای قانون دوم نیوتن
 • تکانه زاویه ای یک سیستم از ذرات
 • تکانه زاویه ای یک جسم صلب در حال گردش حول محور ثابت
 • پایستگی تکانه زاویه ای

درس دوازدهم : تعادل

 • شروط تعادل
 • چند نمونه از تعادل ایستا
 • ساختارهای نامعین
 • کشسانی
مشاهده پیشنمایش
آموزش فیزیک عمومی 2
زمان آموزش: 16 ساعت و 10 دقیقه
مشاهده ی فهرست

فصل اول: بار الکتریکی 

ساختار اتم
معرفی کمیتهای پیوسته و گسسته
بار الکتریکی :کمیتی گسسته یا پیوسته؟
قانون کولن
اندازه نیروی کولن
جهت نیروی کولن
معرفی اصل برهم نهی
مراحل حل مسایل مربوط به اصل برهم نهی

فصل دوم:میدان الکتریکی

 
مفهوم میدان الکتریکی
معرفی خطوط میدان الکتریکی
میدان ناشی از یک بار نقطه ای 
نیروی وارد بر بار نقطه ای در یک میدان الکتریکی خارجی
میدان ناشی از nبار نقطه ای با استفاده از اصل برهم نهی
میدان ناشی از دو قطبی الکتریکی در نقطه ای روی عمود منصف
حضور دو قطبی الکتریکی در یک میدان الکتریکی خارجی
میدان ناشی از یک جسم باردار پیوسته
معرفی چگالی خطی ،سطحی و حجمی بار
معرفی المان (جزء دیفرانسیلی) بار 
معرفی مراحل حل مسائل مربوط به توزیع بارهای پیوسته
میدان ناشی از یک خط باردارنامتناهی
میدان ناشی از یک خط محدود بار 
میدان ناشی از یک حلقه 
میدان ناشی از یک قرص 

فصل سوم: قانون گاوس 

 • معرفی شار الکتریکی
 • قانون گاوس
 • کاربرد قانون گاوس(محاسبه میدان الکتریکی ناشی از برخی توزیع بارهای خاص)
 • طرح خطوط میدان الکتریکی اطراف برخی از توزیع بارهای خاص(کره ،خط،صفحه و استوانه باردار)
 • میدان الکتریکی ناشی از یک کره باردار نارسانا
 • میدان ناشی از توزیع بارهای مختلف با تقارن کروی
 • میدان ناشی از یک خط بسیار بلند باردار نارسانا
 • میدان ناشی از یک استوانه بسیار بلند باردار نارسانا
 • میدان ناشی از توزیع بارهای مختلف با تقارن استوانه ای
 • میدان ناشی از یک صفحه بسیار بزرگ باردار نارسانا
 • میدان ناشی از یک صفحه نامتناهی نارسانا
 • میدان ناشی از دو صفحه نامتناهی نارسانا
 • چگونگی توزیع بار اضافی در رسانا
 • چگونگی توزیع بار در رسانای دارای حفره
 • میدان ناشی از از یک رسانای توپر باردار عایق بندی شده
 • میدان ناشی از یک کره توپر رسانا
 • میدان ناشی از توزیع بارهای متنوع با تقارن کروی رسانا و چگونگی توزیع بار
 • میدان ناشی از توزیع بارهای با تقارن استوانه ای رسانا و چگونگی توزیع بار
 • میدان ناشی از صفحه نامتناهی رسانا
 • میدان ناشی از دو ورقه نامتناهی رسانا

فصل چهارم:پتانسیل الکتریکی

مفهوم پتانسیل الکتریکی
پتناسیل ناشی از یک بار نقطه ای
پتانسیل ناشی از چند بار نقطه ای(با استفاده از اصل برهمنهی)
پتانسیل ناشی از یک توزیع بار پیوسته
معرفی مراحل حل مسئله مربوط به توزیع بارهای پیوسته
پتانسیل ناشی از یک خط محدود بار
پتانسیل ناشی از یک خط عایق بسیار بلند بار
پتانسیل ناشی از یک حلقه عایق باردار
پتانسیل ناشی از یک قرص عایق باردار 
انرژی پتانسیل الکتریکی
محاسبه E با استفاده از V
رسانا: یک سطح هم پتانسیل

فصل پنجم :خازن الکتریکی

معرفی خازن
ظرفیت خازن
خازنهای سری و موازی
انرژی ذخیره شده در خازن
محاسبه ظرفیت خازن تخت
محاسبه ظرفیت خازن تخت غیر موازی
محاسبه ظرفیت خازن کروی 
محاسبه ظرفیت خازن استوانه ای
اثر حضور دی الکتریک بر خازن(حضور دی الکتریکها به سورت سری یا موازی در داخل خازن)

فصل ششم:جریان الکتریکی و مقاومت

جریان الکتریکی
چگالی جریان
سرعت سوق
مقاومت
مقاومت ویژه و رسانندگی
تغییر مقاومت ویژه با دما
قانون اهم
قانون اهم از نگاه میکروسکوپیک
توان الکتریکی

فصل هفتم:مدارهای الکتریکی

مقاومتهای سری و موازی
قوانین گره و حلقه (kvl , kcl )
چهار نکته کلیدی در حل تمام مسایل مدارهای چند حلقه ای
مدارهای RC

فصل هشتم:میدان مغناطیسی

منشاء تولید میدان مغناطیسی
نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی متحرک
مسیر حرکت ذره باردار در یک میدان مغناطیسی خارجی
نیروی لورنتس
طیف سنج جرمی
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم مستقیم 
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم خمیده
مراحل حل مسئله مربوط به سیم های خمیده

فصل نهم:قانون آمپر

معرفی قانون آمپر
قانون بیوساوار 
سیم لوله و چنبره
نیروی مغناطیسی بین سیم های موازی
میدان ناشی از دو قطبی مغناطیسی

فصل دهم:قانون القاء لنز فارادی

شر مغناطیسی
قانون لنز
مطالعه کمی القاء
القا و حرکت نسبی
جریان های گردابی
میدان الکتریکی القایی
فرمول بندیی دیگری از قانون القای فارادی
نگاهی دیگر بر مفهوم پتانسیل الکتریکی

مشاهده پیشنمایش
ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد