آموزش ریاضی گسسته
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: شهریور 1400
گنجینه آموزش درس سیگنال ها و سیستم ها
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: اسفندماه 1400
آموزش طراحی عملی وب سایت با Adobe Xd
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
طراحی قالب سایت با فتوشاپ
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم