فعال کردن idm روی انواع مرورگر

فعال کردن idm روی انواع مرورگر