30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

آموزش ریاضی چهارم دبستان -فصل دوم: آشنایی با کسرها

توضیحات و فهرست آموزش

در این فیلم آموزشی، درس آشنایی با کسرها با مثال های متنوع ارائه گردیده است. 

 

 • حجم فیلم آموزشی: 150 Mb
 • مدت زمان فیلم آموزشی: 1 ساعت و 43 دقیقه
 • ناشر: همیاردرس

[vc_row][vc_column width=”1/2″][martfury_icons_list style=”3″ icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-file-preview%22%2C%22title%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″][vc_column_text]

[/vc_column_text][martfury_empty_space height=”30″][martfury_icons_list style=”3″ icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-check%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%3A%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][martfury_icons_list style=”3″ icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-audio-book%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF…%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″][vc_column_text]

 • منظور از کسر
 • خط کسری
 • معرفی کسر
  • کسری که صورت آن صفر است
  • کسری که صورت و مخرج آن با هم برابرند
  • کسر کوچکتر از واحد 
  • کسر بزرگترر از واحد
 • نوشتن کسر برای شکل های متفاوت
 • نشان دادن کسر روی محور
 • روش نشان دادن کسر و اعداد مخلوط
 • مقایسه کسرها
 • معرفی اعداد مخلوط
 • جمع و تفریق و ضرب کسرها
 • محاسبه حاصل جمع کسر با استفاده از شکل
 • محاسبه تفریق کسر با استفاده از شکل
 • آشنایی با نصف و ثلث و ربع و خمس
 • تساوی کسرها
 • روش های نوشتن کسر مساوی
 • ساده کردن کسر
 • محاسبه ضرب کسرها
 • محاسبه ضرب کسرها با استفاده از شکل
 • محاسبه ضرب کسرها با استفاده از محور
 • ضرب کسرها با استفاده از عملیات جمع

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]