30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

آموزش تکنولوژی قند
زمان آموزش: 10 ساعت و 16 دقیقه
مشاهده ی فهرست

درس  اول: گیاهشناسی چغندر قند

 • مقدمه
 • اطلاعات آماری مربوط به چغندر قند
 • تاریخچه قند و شکر در جهان
 • نگاه اجمالی به فرآیند تولید قند از چغندر قند
 • شناخت چغندر قند (زمان و نحوه کشت)
 • مورفولوژی چغندر قند (ارزش تکنولوژیکی چغندر قند)
 • ترکیبات چغندر قند و بررسی اثر آنها در فرآیند استخراج ساکاروز
 • ساکاروز
 • ترکیبات ازت دار
 • ازت مضره
 • رافینوز
 • ساپونین
 • پکتین
 • رنگدانهها
 • مارک

درس دوم: برداشت و نگهداری چغندر قند

 • برداشت چغندر قند
 • کیفیت تکنولوژیک چغندر قند
 • دستگاه بتالایزر
 • نمونه برداری و تخلیه چغندر قند
 • تحویل چغندر قند و آزمون های مربوطه
 • نگهداری چغندر قند در سیلو
 • نکاتی برای کاهش ضایعات سیلوها
 • انتقال چغندر قند به خط تولید
 • دستگاه های به کار رفته در اماده سازی چغندر قند در خط تولید
 • دستگاه شستشوی چغندر
 • نقش عوامل کیفی در استحصال قند

درس سوم: تولید خلال و استخراج قند دردیفوزیون

 • تولید خلال
 • دلایل خلال گیری
 • تعیین کیفیت خلال
 • فرآیند استخراج قند از خلال
 • اصول و فرایند دیفوزیون
 • انوا سیستم های دیفوزیون
 • عوامل موثر بر شربت گیری از خلال
 • شرایط اعمال شده در دیفوزیون
 • عفونت در دیفوزیون و فعالیت میکرواورگانیسمها
 • راه های مقابله با عفونت در دیفوزیون
 • کشش شربت و سوتیراز دیفوزیون
 • دیفوزیون های عمودی
 • دیفوزیون های افقی

درس چهارم: تصفیه و تولید شربت رقیق

 • اصول تصفیه شربت خام
 • آشنایی با ساختار کوره آهک
 • عوامل موثر بر کیفیت آهک تولیدی
 • اثر آهک بر ترکیبات موجود در عصاره
 • اثر گاز دی اکسید کربن بر ترکیبات موجود در عصاره
 • انواع روش های تصفیه
 • تشریح مراحل تصفیه کلاسیک
 • تشریح مراحل تصفیه دفکوکربناسیون
 • تصفیه تکمیلی (سولفیتاسیون و سختی زدایی)
 • واکنش های انجام شده در تصفیه
 • شرایط اعمال شده در مراحل تصفیه
 • انواع صافی ها
 • شربت رقیق

درس پنجم: تغلیظ شربت و اوپراتورها

 • ساختار اوپراتورها
 • اوپراتورهای چند بدنه ای
 • شرایط کنترلی اوپراتورها
 • رسوب زدائی اوپراتورها

درس ششم: کریستالیزاسیون و تبلور و تولید شکر

 • تعریف تبلور و کریستالیزاسیون
 • شرایط ایجاد تبلور
 • آشنایی با ضریب اشباعیت
 • محلول فوق اشباع
 • آشنایی با ساختار دستگاههای آپارت و طباخی
 • مراحل کریستالیزاسیون
 • مراحل کریستالیزاسیون سه پختی
 • عوامل موثر بر رشد بلور ها
 • جداسازی بلور ها
 • ملاس
 • تولید شکر سفید
 • تولید قند حبه و کله از شکر

درس هفتم: محاسبات در کارخانه قند

 • محاسبه میزان آب مصرفی دیفوزیون
 • محاسبه ضایعات قندی ملاس
 • محاسبه کشش و سوتیراژ
 • تعیین بازده و راندمان کارخانه
مشاهده پیشنمایش