کامل ترین آموزش رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

به زودی منتشر می شود

روی اسم مدرس کلیک کنید: مهندس فاطمه امیری

به زودی منتشر می شود

ترسیم فنی، زیان ترسیمی بین المللی است که با آن می توان به ترسیم ابعاد پرداخت و نیز سایر خصوصیات جسمی را بیان کرد.​ درسی که پیش روی شما قرار دارد، “ترسیم فنی و نقشه کشی” سابقۀ طولانی در رشته های معماری و عمران دارد. امروزه با توجه به پیشرفت علم در زمینۀ ساختمان سازی، نیازمند به روز رسانی اطلاعات در زمینۀ نقشه کشی هستیم. نقشه کشی علمی است جالب، چه از نظر عملی و چه از نظر هنری.  در صنعت طراحان و مهندسان برای بیان و ثبت طرح ها و نظریات خود و همچنین برای ارائه و انتقال آنها به کارخانه های سازنده و اجرا کننده از این زبان استفاده می کنند.

  • درس یکم: ابزار و مقدمات ترسیم (کلیک کنید)

  • تاریخچه نقشه کشی و لزوم ترسیم نقشه
   1. انواع نقشه
   2. استاندارد و لزوم آن
   3. معرفی لوازم نقشه کشی و نحوۀ کار با آن ها
    1. مدادهای مختلف ترسیم
    2. راپید و اجزای آن
    3. پاک کن
    4. برس
    5. نوار چسب
    6. میزنقشه کشی
    7. تخته رسم
    8. خط کش T
    9. دستگاه ترسیم خطوط یا درافتینگ
    10. میز نور
    11. گونیا ها
    12. اشل
    13. نقاله
    14. تی رول
    15. پیستوله
    16. پرگار
    17. شابلون و انواع آن
    18. انواع کاغذ های نقشه کشی از نظرجنس
    19. اندازه کاغذ های نقشه کشی از نظر ابعاد
   4. روش نصب کاغذ روی تخته رسم یا میز نقشه کشی
   5. کادر و جدول مشخصات نقشه

   

درس دوم: ترسیمات هندسی (کلیک کنید)

تعاریف مربوط به خط

   1. ضخامت خط در نقشه کشی
   2. انواع خط از نظر شکل در نقشه کشی
   3. گروه های خطی در نقشه کشی
   4. ترسیم صحیح اشکال خط در رسم فنی
   5. تقسیم خط به n قسمت مساوی با استفاده از پرگار
   6. ترسیم یک خط به موازات خط موجود
    1. روش اول
    2. روش دوم
   7. ترسیم انواع مماس
    1. مماس دایره ها با شعاع معلوم R بر دو خط معین
    2. نحوه ترسیم عمود منصف یک خط
    3. مماس از یک نقطه معین بر دایره
    4. مماس بر یک خط و یک دایره با شعاع معلوم
    5. رسم مماس مشترک خارجی
    6. رسم مماس مشترک داخلی
   1. زاویه و انواع آن
   2. رسم عمود یک پاره خط
    1. رسم عمود بر پاره خط از نقطه ای واقع در خارج از آن
    2. رسم عمود بر خط از نقطه ای واقع بر روی همان خط
   3. ترسیم نیمساز یک زاویه
    1. روش ترسیم نیمساز با استفاده از پرگار
    2. روش متفاوت ترسیم نیمساز با استفاده از پرگار
   4. جدا کردن زوایای ۳۰ و۶۰ درجه (تقسیم زاویه ۹۰ درجه به سه قسمت مساوی)
   5. تقسیم زاویه به n قسمت مساوی
   6. مثلث و انواع آن
    1. قضایای تساوی
    2. قانون تالس
    3. روش های ترسیم مثلث
     1. با داشتن سه ضلع
     2. با داشتن دو زاویه و ضلع بین
     3. با داشتن دو ضلع و زاویه بین
   1. چندضلعی
    1. چندضلعی منتظم
     1. محاطی
     2. محیطی
    2. چندضلعی غیر منتظم
    3. متوازی الاضلاع
    4. لوزی
    5. کایت
    6. مربع
    7. مستطیل
    8. ذوزنقه و انواع آن
   1. تقارن و مرکز تقارن
    1. تقارن محوری
    2. تقارن مرکزی
   2. دایره و اجزای آن
    1. زاویه مرکزی
    2. زاویه محاطی
   3. تقسیم دایره
    1. پیدا کردن مرکز دایره یا کمان
    2. سه قسمت
    3. چهار قسمت
    4. پنج قسمت
    5. شش قسمت
    6. هفت قسمت
    7. هشت قسمت
    8. تقسیم دایره به n قسمت مساوی
   4. بیضی و ترسیم آن
    1. ترسیم بیضی با استفاده از مستطیل
    2. با استفاده از دو قطر بیضی

 

درس سوم: اصول رسم فنی (کلیک کنید)

  1. احجام هندسی
   1. هندسه مسطحه
   2. هندسه فضایی
  2. چندوجهی ها (احجام ساده)
   1. چندوجهی های کاو یا کوژ
   2. منشور
    1. منشور مایل
    2. منشور قائم
   3. مکعب مستطیل 
   4. مکعب
   5. استوانه
    1. استوانه مایل
    2. استوانه قائم
   6. هرم
    1. هرم قائم
    2. هرم مایل
    3. هرم منتظم
    4. هرم غیرمنتظم                                                          
   7.      مخروط
   8.      کره
   9. احجام افلاطونی
  3. ترسیمات دو بعدی
   1. تعریف دستگاه تصویر دو بعدی
   2. انواع صفحه تصویر
   3. نحوۀ گسترش دستگاه تصویر دو بعدی و انتقال اطلاعات به دیگر صفحات تصویر
   4. استاندارد ترسیم خطوط
   5. تصویر خط نسبت به صفحه (انواع خط)
    1. خط قائم
    2. خط منتصب
    3. خط افقی
    4. خط جبهی
    5. خط نیمرخ
    6. خط غیرمشخص
   6. تصویر یک صفحه نسبت به صفحۀ دیگر
   7. صفحۀ قائم
   8. صفحۀ منتصب
   9. صفحۀ مواجه
   10. صفحۀ افقی
   11. صفحۀ جبهی
  4. سه نمای جسم (آرتوگرافی)
   1. تصاویر حجم در فضای شش ضلعی
   2. انواع روش های رسم سه نمای اجسام
    1. متد اروپایی
    2. متد آمریکایی
   3. اشکالات رایج در ترسیم خطوط سه نما
   4. ترسیم سه نمای احجام ساده (با ذکر مثال)
    1. مکعب
    2. مکعب مستطیل
    3. استوانه
    4. هرم مربع القاعده کامل
    5. هرم مربع القاعده ناقص
    6. مخروط کامل
    7. مخروط ناقص
   5. چگونگی ترسیم خطوط اختلاف سطح مخفی (ندید) و مراحل آن
   6. چگونگی ترسیم نمای سطوح شیبدار و مراحل آن
  5. ترسیم نمای مجهول
   1. رسم نمای مجهول به روش ترکیبی خط رابط و تصویر مجسم
  6. برش(مقطع یا سکشن)
   1. تعریف صفحۀ برش
   2. انواع صفحۀ برش براساس جهت برش
   3. اهداف ترسیم برش
  7. معرفی اجزای صفحۀ برش
   1. صفحۀ برش
   2. خط صفحۀ برش (محل برش)
   3. جهت دید برش
   4. علامت (نام گذاری) صفحۀ برش
   5. هاشور
    1. انواع هاشور
    2. اصول درست ترسیم هاشور در برش
   6. انواع خط در برش
   7. انواع صفحه برش براساس شکل و نحوۀ برش
    1. برش ساده
     1. برش ساده متقارن
     2. برش ساده نامتقارن
    2. برش شکسته
    3. برش متوالی
    4. نیم برش
    5. برش مایل
    6. برش گردشی
    7. برش موضعی
   8. مراحل و اصول ترسیم نماهای اجسام برش خورده
   9. نکات مهم در ترسیم نماهای اجسام برش خورده

درس چهارم: تصویر مجسم (کلیک کنید)

 1. مفهوم تصویر مجسم
 2. انواع تصویر مجسم
  1. تصویر مجسم موازی قائم (آگزونومتریک)
   1. تصویر مجسم موازی قائم ایزومتریک
    1. انواع روش های رسم تصویر مجسم
     1. روش آمریکایی
     2. روش اروپایی
    2. معرفی وسایل مورد استفاده
    3. چگونگی ساده کردن حجم ایزومتریک جهت ترسیم
    4. مراحل ترسیم یک حجم ایزومتریک
    5. مراحل رسم تصویر مجسم احجام با سطوح شیبدار در ایزومتریک
    6. مراحل رسم دایره و احجام مدور در ایزومتریک
   2. تصویر مجسم قائم دی متریک
    1. حالت های مختلف زوایای بین محور ها
    2. مراحل رسم دایره در دی متریک به روش نقطه یابی
    3. مراحل رسم دایره در دی متریک به روش چهارمرکز (روش اول)
    4. مراحل رسم دایره در دی متریک به روش چهار مرکز (روش دوم)
    5. حالت های مختلفی از زوایا در تصاویر دیمتریک
   3. تصویر مجسم قائم تریمتریک
  2. تصویر مجسم موازی مایل (ابلیک)
   1. ویژگی های تصاویر سه بعدی مایل
   2. پلان ابلیک
   3. نما ابلیک
   4. مراحل رسم دایره در تصاویر مایل به روش هشت نقطه
   5. تصویر مجسم موازی مایل کاوالیر
    1. ویژگی های تصویر کاوالیر ابلیک
   6. تصویر مجسم موازی مایل جنرال
    1. ویژگی های تصویر مجسم جنرال ابلیک
    2. مراحل رسم تصویر مجسم جنرال ابلیک
   7. تصویر مجسم موازی مایل کابینت
    1. ویژگی های تصویر مجسم کابینت ابلیک
    2. مراحل رسم تصویر مجسم کابینت ابلیک
  3. تصویر مجسم مرکزی (پرسپکتیو)
   1. تصویر مجسم مرکزی یک نقطه ای
   2. تصویر مجسم مرکزی دو نقطه ای
   3. تصویر مجسم مرکزی سه نقطه ای
 3. خلاصه مطالب


درس پنجم: پلان، نما و برش در ساختمان

  • برش های عمودی و افقی از ساختمان
  • مقدمات طراحی پلان های معماری
  • معرفی نقشه های فاز یک
  • معرفی و ترسیم پلان معماری
  • معرفی انواع پلان های ساختمانی
  • مقیاس
  • اصول اندازه گذاری و انواع آن در پلان
  • اصول ترسیم کد ارتفاعی
  • نقشه خوانی (معرفی انواع علائم در پلان)
  • علائم مصالح ساختمانی
  • علائم عناصر ساختمانی
  • علائم لوازم و مبلمان
  • دیوار
  • ستون
  • انواع پنجره
  • انواع در
  • داکت
  • کمد
  • علائم تاسیسات مکانیکی
  • علائم تاسیسات برقی
  • علائم گرافیکی
  • علائم نوشتاری
  • معرفی انواع کنسول و پیش آمدگی
  • نام گذاری فضاهای داخلی (به انگلیسی)
  • درز انقطاع و اصول ترسیم آن
  • اصول ترسیم پلان بام
  • محاسبه شیب بام
  • اصول ترسیم پلان موقعیت
  • نوشتن مشخصات و توضیحات فنی
  • نمای ساختمان
  • معرفی نماهای اصلی و فرعی
  • اصول و مراحل ترسیم نما
  • کد ارتفاعی
  • ترسیم سایه در نمای ساختمان
  • نوشتن مشخصات و توضیحات فنی
  • برش از ساختمان
  • انواع برش (مقطع)
  • ساده
  • برش سرتاسری
  • برش موضعی
  • برش جزئی
  • شکسته
  • اصول و مراحل ترسیم برش
  • مقیاس برش
  • کد ارتفاعی
  • نوشتن مشخصات و توضیحات فنی
  • پله
  • معرفی اجزای پله
  • معرفی انواع پله
  • موقعیت یابی پله در ساختمان
  • اصول و استاندارد ترسیم پلان پله در ساختمان
  • نحوۀ اندازه گذاری پله
  • ترسیم مقاطع موضعی از پله
  • نما و برش پلۀ یک طرفه
  • نما و برش پلۀ دو طرفه
  • نما و برش پلۀ سه طرفه
  • نما و برش پلۀ گرد
  • سطح شیبدار (رمپ)
  • انواع رمپ و اصول طراحی آن
  • رمپ در شرایط محدود
  • رمپ در شرایط نامحدود
  • محاسبۀ طول رمپ
  • پارکینگ
  • انواع پارکینگ
  • اصول طراحی پارکینگ در حالت های مختلف
  • اصول اندازه گذاری آن
  • سازه در ساختمان
  • معرفی انواع اسکلت سازه ای در ساختمان
  • آشنایی با پروفیل های شاختمانی و نمایش آن ها
  • اصول و چگونگی تعیین محل ستون
  • مقطع ستون ها
  • ستون های ساده
  • ستون های مرکب
  • اصول و مراحل ترسیم پلان آکس بندی
  • اصول و مراحل ترسیم پلان ستون گذاری
  • تیر ریزی
  • تیرهای متداول
  • تیر ساده
  • تیر دوبله
  • تیرهای لانه زنبوری
  • اصول و مراحل ترسیم پلان تیرریزی طبقات
  • اصول و مراحل ترسیم پلان تیرریزی سقف پله
  • ترسیم بادبند در اسکلت فلزی
  • پی
  • خاکبرداری
  • اصول مقاوم سازی جداره گود
  • انواع روش های مقاوم سازی جداره های گودبرداری
  • پی کنی
  • انواع خاک بستر
  • مقاومت خاک
  • انواع زمین های مناسب برای قرارگیری ساختمان
  • طراحی یک پی مناسب
  • تعریف پی
  • انواع پی از نظر مصالح مصرفی و ویژگی های آن
  • انواع پی از نظر سیستم ساخت
  • انواع پی های سطحی
  • بتن مگر و علت استفاده از آن
  • شناژ و مشخصات آن
  • کرسی چینی و مشخصات آن
  • پلان پی کنی و خاک برداری
  • مراحل ترسیم پلان پی یا فونداسیون در اسکلت بتنی
  • مراحل ترسیم پلان پی یا فونداسیون در اسکلت فلزی
  • جدول تیپ بندی پی ها و جدول میلگرد مصرفی
  • درز انبساط
  • دلایل استفاده از درز انبساط در ساختمان
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 3 =

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: مهندس فاطمه امیری
 • روی اسم مدرس کلیک کنید: مهندس فاطمه امیری
 • آدرس: اصفهان
 • هنوز امتیازی یافت نشده است.