آموزش جامع بیوشیمی ۱ (ساختار) به همراه نکته های تست کنکور

به زودی منتشر می شود

روی اسم مدرس کلیک کنید: مهندس محبوبه عبداللهی

به زودی منتشر می شود

درس اول : کربوهیدراتها (منتشر شد – کلیک کنید)

 •  مونوساکارید ها
 •  ویژگی مونوساکاریدها
 • ساختار های خطی (آلدوز و کتوز) از تریوز،تتروز،پنتوز و هگزوز)
 • ایزومری در قندها
 • حلقوی شدن(پیرانوز و فورانوز) 
 • نوری
 • آنومرها
 • فرم D و L
 • فرم آلفا و بتا 
 • اپی مر 
 • آلدوز و کتوز
 • انواع مشتقات شش کربنه
 •  قندهای آمینه قندهای دزوکسی
 • قندهای اسیدی
 •  دی ساکارید ها
 • ساختار و ویژگی های دی ساکارید های احیا کننده
 • مالتوز
 • ایزومالتوز
 • لاکتوز
 • سلوبیوز 
 • جنتو بیوز
 • ساختار و ویژگی های دی ساکارید های غیر احیا کننده
 • ساکارز 
 • ترهالوز
 • پلی ساکارید ها و پیوند گلیکوزیدی
 • هموپلی ساکارید ها
 • هترو پلی ساکاریدها
 • هموپلی ساکاریدهای ذخیره ای
 • (ساختمان و ویژگی گلیکوژن، نشاسته(آمیاوز و آمیلوپکتین) ،دکسترین، اینولین و ….)
 • هموپلی ساکاریدهای ساختمانی
 • ساختمان و ویژگی کیتین و سلولز
 • هتروپلی ساکاریدها
 • ساختار و ویژگی اسید هیالورونیک
 • کوندروئیتین سولفات
 • هپارین
 • درماتان سولفات
 • کراتان سولفات 
 • اهمیت پلی ساکارید ها در غشای سلولی
 • کمپلکس کربوهیدرات- پروتئین
 • گلیکو پروتئین ها(ساختار و ویژگی N-LINK و O- LINK )
 • پروتئوگلیکان
 • لکتین
 • واکنش های شیمیایی قندها
 • اکسیداسیون قندها
 • ترکیب قندها با فنیل هیدرازین
 • اثر اسید و باز بر قندها
 • احیای مونوساکاریدها
 •  نکات تستی مناسب برای کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس دوم: لیپیدها

انواع و طبقه بندی(لیپیدهای ساده و مرکب)
اسیدهای چرب(اشباع و غیراشباع)
ایکوزونوئیدها(پروستاگلاندین- پروستاسیکلین – ترومبوکسان-لوکوترین و لیپوکسین)
تری گلیسریدها-فسفولیپیدها-اسفنگولیپیدها-استروئیدها-ترپن ها
لیپوپروتئین ها(انواع و ساختمان)
اهمیت پروتئین ها در غشای سلولی
ساختمان میسل
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس سوم: پروتئین ها

اسیدهای آمینه(انواع و طبقه بندی)
پلی پپتید ها و پیوند پپتیدی
ساختمان اول – دوم و سوم پروتئین
پروتئین های رشته ای(ساختمان کراتین-کلاژن- الاستین –میوزین و ….)
پروتئن های کروی(آلبومین-گلوبین-ترانسفرین ایمیونوگلوبین و …..)
پروتئین های مرکب( نوکلئوپروتئین-موکوپروتئین-لیپوپروتئین-گلیکوپروتئین و …..)
پروتئین های فیزیولوژیک(هموگلوبین-میوگلوبین)
آشنایی با تکنیک های بررسی پروتئین
بررسی بیماری های ناشی از نقص پروتئین ها
کاربرد پروتئین در نانو بیوتکنولوژی
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس چهارم: آنزیم ها

طبقه بندی آنزیم ها
انواع کوفاکتور و کوآنزیم های مورد نیاز برای آنزیمها
جایگاه فعال
سینتیک شیمیایی آنزیمی
معادلات آنزیمی (میکائیلیس منتون-لینویور برگ-ادی هوفستی-هینز و هیل)
انواع مهار کننده همراه با معادلات مربوطه(رقابتی – غیر رقابتی و نارقابتی)
مهارکنندگی برگشت ناپذیر
عوامل محیطی موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی
مکانیزم عمل آنزیم ها(کاتالیز اسید و باز- کشش ساختمانی سوبسترا-کاتالیز کوالانسی)
فعال شدن کوالانسی زیموژن ها
ایزوآنزیم ها
ارائه نکات کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

درس پنجم: اسید های نوکلئیک

ساختار بازهای آلی
قندهای پنج کربنه
انواع نوکلئوزید و نوکلئوتید
ساختمان های DNA
انواع RNA

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − چهار =

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: مهندس محبوبه عبداللهی
 • روی اسم مدرس کلیک کنید: مهندس محبوبه عبداللهی
 • آدرس: اصفهان
 • هنوز امتیازی یافت نشده است.

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی