• آموزش بیوفیزیک – فصل اول: پروتئین

  روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر مهرنوش میرمقتدایی

  بیوفیزیک پروتئین ها بررسی ساختار پروتئین ها از لحاظ فیزیکی و عملکردی آنها می باشد. در این درس به بررسی ساختمان فضایی پروتئین ها که شامل ساختمان اول (توالی اسید آمینه ها و پیوند پپتیدی)، ساختمان دوم( صفحات بتا و مارپیچ آلفا)، ساختارهای فراثانویه( موتیف ها و دامین ها)، ساختمان سوم و چهارم است می پردازد. علاوه براین در این درس نیروهای پایدار کننده بنای فضایی پروتئین مانند پیوند هیدروژنی، نیروهای الکتروستاتیک، نیروهای پراکندگی یا لاندن و نیروهای آبگریز یا هیدروفوب بررسی می گردد تا چگونگی تاخوردن و یا فولد پروتئین در سیستم های زیستی برای ما مشخص شود.

   

  • مدت زمان فیلم آموزشی: 1 ساعت و 12 دقیقه
  • حجم فیلم آموزشی: 116 Mb
  • ناشر: همیاردرس

   

  ۳,۰۰۰ تومان