هفته کتاب و کتابخوانی بر فرهیختگان عزیز، گرامی باد.

40 درصد تخفیف به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی فقط تا پایان هفته رد کردن